Sigorta Rücu Davaları

ile ilgili diğer konu başlıkları, trafik sigorta davaları, sigorta tazminat, sigorta şirketinin rücu hakkı, sigorta nedir, sigorta rücu davaları görevli mahkeme, sigorta kaza, sigorta rücu dava dilekçesi, sigorta dava, sigorta şirketinin açtığı rücu davası, trafik kazası rücu, rucu davaları, rücu nedir hukuk, sigorta rücu davaları zamanaşımı,

SİGORTA RÜCU DAVALARI

A.  Sigorta Rücu Davaları B.  Sigorta Rücu Davaları Zamanaşımı C. Sigorta Rücu Davaları Yetkili Mahkeme

      ZORUNLU MALİ SİGORTA KAPASAMI DIŞINDA KALAN MADDELER

 1. İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 2. İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
 3. İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
 4. Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
 5. Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 6. Manevi tazminata ilişkin talepler (2918 S. K. m. 92).
 • Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder (2918 S. K. m. 99).
 • Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) m. A1)
 • Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.
 • Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir

       SİGORTA ETTİREN BAŞLICA AŞAĞIDAKİ NEDENLERE DAYANILARAK RÜCU EDİLİR

 1. Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,
 2. İşleten, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir yarış için Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması gereken özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda ise,
 3. Tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiş ise,
 4. Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay, yukarıda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa,
 5. Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,
 6.  Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,
 7.  Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse ((Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) m. B4)
 • Araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu sayılacakları haller ile kusur durumlarının tespitine dair usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.A- Asli kusur sayılan haller
 1. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,
 2. Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,
 3. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme,
 4. Arkadan çarpma,
 5. Geçme yasağı olan yerlerden geçme,
 6. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
 7. Şeride tecavüz etme,
 8. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,
 9. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,
 10.  Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama,
 11.  Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,
 12.  Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma.
 • Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. Ancak, sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları bir başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü, oluşması muhtemel bir kazayı önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olmuşsa, asli kusurlu sayılamaz.B-   Sürücü kusurlarının tespiti
 • Adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak üzere, trafik kazalarına karışanların kusur durumları; 2918 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile asli kusur sayılan haller dikkate alınarak belirlenir.
 • Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak kazaya karışanların olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri de kusur durumunun tespitinde dikkate alınır (Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 157).
 • “Kanun düzendir, iyi kanun  en iyi düzendir.” Aristo

YARGITAY KARARI: SİGORTA RÜCU DAVALARI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11360 Karar: 2014/11085 Karar Tarihi: 10.07.2014

ALACAK DAVASI – TRAFİK KAZASINDA VARSA DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIKLARI UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ – SİGORTALI ARACIN HASARA UĞRAMASINDA KUSUR YÖNÜNDEN HİÇBİR İNCELEME YAPTIRILMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davaya konu trafik kazasında varsa davalıların kusurlu olup olmadıkları uzman bilirkişi aracılığıyla belirlenmelidir. Somut olayda, mahkemece sigortalı aracın hasara uğramasında kusur yönünden hiçbir inceleme yaptırılmadan yalnızca bu yönde uzmanlığı bulunmayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmiştir. Uzman olmayan bilirkişilerden alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm bozulmalıdır.

(6100 S. K. m. 266) (1086 S. K. m. 275)

 

Avukat