Tapu Tescile İtiraz Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Tapu Tescile İtiraz Davası

Tapu Tescile İtiraz Davası

Tapu Tescile İtiraz Davası

Tapu Tescile İtiraz Davası, Yapı alacakları ipoteğinin (inşaatçi ipoteği) geçici tescil şerhinin tesisi niteliğinde olup, kanundan doğan bu ipotek diğer koşulları bakımından yüklenici ipoteğinin tescili davası ile aynı koşulları taşımaktadır.

Yapı alacaklısı, Yapı ipoteği tesisini isteme hakkını, eser sözleşmesine bağlı olarak çalışmayı veya malzeme vermeyi üstendiği andan itibaren kullanabilir. Tescilin de, yüklenilen işin tamamlanmasından itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerekir.

Tescilin yapılabilmesi için de, ya alacaklının alacağı tanıması ya da alacağın mahkemece karara bağlanmış olması gerekir. Davanın uzaması ihtimaline binaen Tapu Sicil Tüzüğü 58 ve TMK 1011 maddeleri uyarınca geçici tescil verilmesi şerhi de yine dava şeklinde istenebilir.

Bu halde hakim, dosya üzerinden veya tarafları dinleyerek şerhin süresi ile içeriğini de saptayarak şerhe karar verebilir. Ancak, ihtiyati tedbir yoluyla inşaatçi ipoteğinin tesciline veya tapu siciline geçici tescil şerhine karar verilemez.

Tescile İtiraz Davası / Tapu Tesciline İtiraz Dilekçesi

……..   MAHKEMESİNE

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                              :Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                             :

KONU                                               : Tapu Tesciline İtirazımız.

AÇIKLAMALAR                                    :

1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu’da müvekkilim adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız.

2-) Davalı, taşınmazın Tapu’da kayıtlı olmadığını ve 23 yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır.

3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, açmış olduğumuz davanın ‘Tescil Davası‘ ile birleştirilmesine, tescil talebinin reddine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor