Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri
Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri | Askeri Mahkemelerde devam eden ve işi bitmemiş dava dosyaların devri ve idare mahkemelerine devri nedeniyle İdare Mahkemeleri görevli Kılınmıştır. Askeri Mahkemelerde devam eden ve işi bitmiş kanun yolu incelenmesi devir nedeniyle Danıştay Yüksek Mahkemeleri görevli Kılınmıştır. Aşağıda ki karar Askeri Mahkemelere dava...
Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri. İdare Mahkemeleri’nde görülen askeri tazminat davaları genel anlamda askerlik hizmeti sırasında meydana gelen yaralanma ve ölüm olayları neticesinde açılabilecek davaları tanımlarken Anayasanın 125 maddesi çerçevesinde idarenin kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararın tazmini için sorumluluklarının bulunduğu da göze çarpmaktadır.

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu

1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Asker kişinin tazminat davası ile detayları düzenlerken askeri yargıda maddi tazminat hesabının yapılma detaylarını da açıklamaktadır. Bu yönde Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri tüm dava detaylarını içerirken;
  • Vazife malülü aylığı peşin değeri
  • Emekli ikramiyesi
  • 2330 satılı yasa çerçevesinde ödenmesi gereken nakdi tazminat konusunda da kesin ve belirleyici kararlara imza atmaktadır.
Niteliği ne olursa olsun Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri tarafından sonuca bağlanan tazminat davalarında idarenin kusuru temel alınmakla beraber kusurdan doğan olumsuzluklarda tazminat kararları verilmektedir. İdari işlemler her ne kadar gerçek kişiler vasıtasıyla idare için gerçekleştiriliyor olsa da işlemin asıl sahibi ve asıl kusur tam anlamıyla idarelere aittir.

Askeri Tazminat Davası Açılması

İdare Mahkemeleri vasıtasıyla görülen askeri tazminat davalarında idarenin kusuru sonucunda zarar gören askeri kişilerin, idarenin bu kuruları dolayısıyla açacakları tazminat davaları aynı zamanda tazminata konu olan idari işlemin iptal davasından ayrı bir şekilde açılabileceği gibi, bu davayla birlikte de açılabilmektedir.
  • Askeri hizmetlerle ilgili idari eylemler çerçevesinde doğan zararların tazmin edilmesi için açılan davalar Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri vasıtasıyla görülürken bu kuralın istisnaların bulunduğu da unutulmamalıdır. Örneğin bu yönde meydana gelen herhangi bir trafik kazasında açılan Askeri tazminat davaları İdare Mahkemeleri Trafik Kanunu esasları kapsamında adli yargıya taşınmaktadır.
  • Bu bilgiye ek olarak askeri personelin görev ve sorumlulukları dışında kalan idari eylemlerden kaynaklanan davaların da genel anlamda idari yargıda görüldüğü söylenebilir.
Ancak askeri tazminat davaları oldukça farklı türler içerdiği için bazı spesifik durumlarda dosyanın tamamının yakından incelenmesi sonucunda sorumluluk belirlenmesi yapılarak davanın hangi mahkemelerin sorumluluk alanına girdiği de belirlenmektedir. Tazminat kapsamı ve tutarı da bu bilgiler ışığında değerlendirilir.

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri | Askeri Mahkemelerde devam eden ve işi bitmemiş dava dosyaların devri ve idare mahkemelerine devri nedeniyle İdare Mahkemeleri görevli kılınmıştır. Askeri Mahkemelerde devam eden ve işi bitmiş kanun yolu incelenmesi devir nedeniyle Danıştay Yüksek Mahkemeleri görevli Kılınmıştır. Aşağıda ki karar Askeri Mahkemelere dava açılmış ve kanun dayanağı nedeniyle devredilmesi sebebiyle İdare Mahkemesinin Tazminat konusunda vermiş olduğu karar örnek sunulmuştur.

Askeri Tazminat Davaları İdare Mahkemeleri - Yargı Kararı

TAZMİNAT İSTEMİ - USUL KURALLARININ DERHAL UYGULANIRLIĞI İLKESİ - DAVA DOSYALARININ DEVRİNİ MÜTEAKİP UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE 2577 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HUSUSUNDA BİR DURAKSAMA BULUNMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Davacının …tarihinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği, askerlik hizmetini ifa etmekte iken sevk edildiği .............Asker Hastanesinin ….tarihli Sağlık Kurulu Raporu ile pondilolistezis lumbosakral bölge (füzyon eski ameliyatlısı) tanısı konularak askerliğe elverişsiz olduğuna karar verildiği, rapor tarihi itibariyle terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği, davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği, Askerliğe elverişsiz olmasına rağmen gerekli muayeneler yapılmayarak askere sevk edilmesi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü …TL maddi ve ….TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesince; davacının sağlık durumu itibariyle başından itibaren askerliğe elverişsiz olmasına rağmen son yoklama sağlık muayenesi yeterli yapılmadığı için askere alınmasında ve bir süre askerlik yaptırılmasında davalı idarenin kusuru bulunduğu sonucuna varılarak, Yaptırılan hesap bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen …tarihli rapor ile …TL maddi, ….TL manevi tazminatın asker alınma tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolunda kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmaması nedeniyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara