Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası

Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası
Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası, Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar gören, zararını ve zarar...
Tazminat davası açmak, kişinin hukuka aykırı bir eylem ya da işte ondan dolayı maddi ya da manevi zarar görmesi durumunda mümkün olmaktadır. Hukuka aykırı bir eylemden ya da işlemden dolayı mal varlığına zarar gelen kişi maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylemden ya da işlemden dolayı gördüğü manevi zarar için manevi tazminat davası açılabilmektedir. Kişilik haklarına saldırı tazminat davası açılabilecek durumlara sebebiyet veren ve hukuka aykırı sayılan eylemlerden bir tanesidir.

Kişilik Hakları Nedir Ve Kişilik Haklarına Saldırı Sayılabilecek Eylemler Hangileridir?

Kişilik hakları nelerdir sorusunun cevabı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle basit bir tabir ile açıklanması gerektiğinde; kişiliğe bağlı olarak ve kişinin bir kişi olduğu için sahip olduğu tüm değerler şeklinde belirtilebilmektedir. Kişilik hakları kapsamında kişinin sahip olduğu genel değerler arasında; kişinin onuru, itibarı, şerefi, özel ve mesleki sırları, ekonomik varlığı, özel hayatın gizliliği gibi değerlere yapılan saldırılar kişilik haklarına saldırı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Kişilik Hakkına Saldırı Sebebiyle Açılabilecek Tazminat Davaları

Kişilik haklarını koruyan davalarda hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilmekte ve kişi haklarına yapılan saldırı için hukuk yollarına başvurabilmektedir. Kişilik hakkına yapılan saldırı sebebiyle açılabilecek tazminat davalarının özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;
  1. Kişilik Hakkına Saldırı Sebebiyle Açılan Maddi Tazminat Davası: Kişilik hakkına yapılan saldırı medya aracılığı ile yapılmışsa yayın tarihi ve yayının sona erdiği tarih arasında kalan süreçte mağdurun uğradığı ekonomik zarar hesaplanmakta ve buna göre maddi tazminat hüküm edilmektedir. Bu tarz bir davada ilgili kanunun dava şartları şu şekildedir;
  • Kişilik haklarına ve değerlerine haksız Bir saldırının olması gerekmektedir.
  • Saldıran kişinin kusurlu olması gerekmektedir.
  • Saldırıdan dolayı mağdurun ekonomik bir zarara uğramış olması gerekmektedir.
  • Saldırı sonucunda Doğan zararın illiyet bağının varlığının kanıtlanması gerekmektedir.
  1. Kişilik Hakkına Saldırı Sebebiyle Açılan Manevi Tazminat Davası: Kişilik hakkına saldırı sebebiyle manevi tazminat davası açıldığında kişinin uğradığı saldırı sebebiyle üzüntü ve yıpranma sonucu talep edebileceği tazminat kalemidir. Manevi tazminat davası açılabilmesi için şartlar şu şekildedir;
  • Kişilik değerlerinin yönelik yapılan haksız bir saldırının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
  • Saldıranın söz konusu olayda kusurlu olması gerekmektedir.
  • Saldırı sonucunda manevi bir zarar doğmuş olmalıdır.
  • Kişilik haklarına yapılan saldırı sonucunda oluşacak zararda illiyet bağı bulunmalıdır.
Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası, Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası da hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hakim, tazminatı indirebilir. Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası  kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası, tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Olayda fotoğrafın ticari amaçla yayınlandığı gözetilmeden ve yalnızca fotoğraflarının çekiliş biçimleri değerlendirilerek karar verilmesi doğru değildir. İzinsiz fotoğrafları dergide kullanılan küçükler yararına uygun bir miktar manevi tazminata karar verilmesi gerekeceğinden kararın bozulması gerekir. Makalede Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - DAVACININ AVUKATLIK OFİSİNDE YAPILAN GÖRÜŞMENİN DAVACININ İZNİ OLMAKSIZIN KAYDEDİLDİĞİ VE MAHKEMEYE DELİL OLARAK SUNULDUĞU - EYLEMİN DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MAHİYETİNDE KABULÜ GEREĞİ TAZMİNAT DAVASI - KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - DAVACININ AVUKATLIK OFİSİNDE YAPILAN GÖRÜŞMENİN DAVACININ İZNİ OLMAKSIZIN KAYDEDİLDİĞİ VE MAHKEMEYE DELİL OLARAK SUNULDUĞU - EYLEMİN DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MAHİYETİNDE KABULÜ GEREĞİ Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 05/12/2014 gününde verilen dilekçe ile kayda alınan konuşmaları yayınlamak eylemi nedeniyle kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 24/11/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. ÖZET: Dosyada mevcut delillere ve özelikle ilgili Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında toplanan delillere göre; davalının sanık sıfatıyla yargılandığı ve davacının katılan vekili olarak yer aldığı ceza yargılaması sırasında, davacının avukatlık ofisinde yapılan görüşmenin davacının izni olmaksızın davalı tarafından kaydedildiği ve mahkemeye delil olarak sunulduğu hususu sabit olmakla, davalının bu şekildeki eylemi davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir. Bu nedenle, mahkemece olayların gelişimi ve mahiyeti de gözetilerek, davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Bu haber toplam 578 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara