Maddi Manevi Tazminat Avukatı - Tazminat Davaları

Maddi Manevi Tazminat Avukatı - Tazminat Davaları
Maddi Manevi Tazminat Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma Maddi Manevi Tazminat Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.Görevli mahkeme...
Maddi Manevi Tazminat - Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Hukuka aykırı bir eylem ya da çeşitli gerekçelerle zarar gören kişilere, bu zarar karşılığında ödenen bedellere tazminat denir. Genel hatları itibarıyla tazminatlar maddi ve manevi tazminatlar olarak iki farklı türde belirlenir. Bireyin uğradığı zararın tespit edilmesi ve hakkı olan bedelin ödenmesi için açılan tazminat davalarında hukuki süreci yürüten ve müvekkilinin haklarının alınması maddi manevi tazminat avukatı desteği ve sürecin yürütülmesi ile mümkün olacaktır. Hangi durumlarda maddi manevi tazminat davası açılabilir? Kişinin zarar uğradığını ispatlaya bildiği birçok husus için maddi ya da manevi tazminat davası açılması mümkündür.  Zarar gören bireyler uğradıkları her türlü zararı tazminat olarak karşı taraftan talep edebilir. Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?Bazı kanunlarda tazminat talep edilebilecek durumlar ve tazminat hesaplama yöntemleri açıkça belirtilmişken bazılarında ise hakimin yorumuna açık tespitler yapılabilir. Örneğin iş hukukunun en önemli unsuru olan kıdem tazminatlarının hangi durumlarda talep edilebileceği, ne kadar talep edilebileceği açıktır. Ancak doktor hatası nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin yakınlarının açacağı manevi tazminat davasında bedelin belirlenmesi için kanunda açık hükümler yoktur. Bu ve buna benzer hususlar avukat danışma ve desteği ile sürecin yürütülmesi hak ettiği tazminat bedelinin alınmasında önemli adım atmış olacaktır.

Boşanma Maddi Manevi Tazminat

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Evlilik nedeniyle tarafların sahip oldukları menfaatler mevcut yararlar olarak kabul edilirken beklenen menfaat mal rejiminin erken sona ermesi nedeniyle ortaya çıkacak olan zarar üzerinden örneklenebilir. Zarara boşanmanın sebep olduğu kanıtlanmalıdır. https://www.youtube.com/watch?v=k5ZR-O_L1jY

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat

Her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde görülür. Haksız bir eylemden doğan dava o fiilin meydana geldiği yer mahkemesinde açılabilir. Motorlu araç kazalarından dolayı hukuksal sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkezi veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir. Haksız eylemin meydana geldiği yerin dışında kalan bir yerde dava açıldığı ve karşı konulduğu takdirde istenilen ve madde kapsamında yer alan mahkemeye dosya gönderilmek üzere yetkisizlik kararı verilmelidir. Dava edilen kısım, alacağın son kısmı olmadığı ve alacağın tamamı da münazaalı bulunduğu takdirde alacağın tamamı göz önünde tutularak mahkemenin görevli olup olmadığının öncelikle saptanması gerekir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Bedensel bir zarara uğrayan kimse, çalışma gücünün tümünü veya bir parçasını yitirmekten ve ileride ekonomik olarak karşılaşacağı yoksulluktan doğan zararın tazminini ve yaptığı tüm harcamaları isteyebilir.

Hakaret Şikayet Tazminat DilekçesiHakaret Maddi Manevi Tazminat

Görevli mahkeme dava değeri esas alınarak belirlenir. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.

İdari Maddi Manevi Tazminat

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

Bankaya Karşı Maddi Manevi Tazminat

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Bu haber toplam 251 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara