Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası
Maddi Tazminat Davası Maddi tazminat davaları, haksız şekilde uğranılan maddi zararların yargı kararınca istenmesi ve geri alınması için açılan davalardandır. Maddi tazminat davalarında dava açılırken bazı soruların cevabı araştırılmalı ve bu cevaplara göre dava açılmalıdır. Sorulardan merak edilen konulardan en önemlisi, dava açılırken maddi tazminat davası...
Maddi Tazminat Davası Nedir? Maddi tazminat davasının açılması birçok konuda söz konusu olmaktadır. İş hukukundan başlayarak boşanmalarda, trafik kazalarında, doktor ihmali sebebiyle açılan davalarda hakaret nedeniyle kişilik haklarının ihlal edilmesinde ve daha pek çok konuda tazminat talepleri gündeme gelmekte ve zarara uğrayan kimse tarafından zarara sebep olan aleyhine maddi zararların karşılanması amacıyla dava açılmaktadır. Maddi tazminat davası davanın konusuna göre farklı mahkemelerde görülmektedir. Örneğin boşanma sebebiyle açılacak maddi tazminatları aile mahkemeleri hükme bağlarken iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık konularında ise iş mahkemeleri maddi tazminat davasının görüleceği yerlerdendir.

Maddi Tazminat Davası Hangi Hallerde Açılır?

Maddi tazminat davaları zarara uğrayan kimse tarafından zararın tazmin edilmesi amacıyla açılabileceği gibi bir olayda haksız fiil nedeniyle zarara sebep olan aleyhinde de maddi tazminat davası açılabilmektedir. Tazminat davaları;
  • Boşanma sebebiyle tazminat davaları,
  • Haksız fiil nedeniyle tazminat davaları (ölümlü ve yaralanmalı kazalar, hakaret vb.)
  • Devletin eylemlerinden doğan sorumluluklar,
  • Haksız tutuklama ve koruma tedbirleri gibi nedenlerle tazminat,
  • İşçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklar,
  • Yapı malikinin ve hayvan sahiplerinin sorumluluğu
Gibi birçok sebebe dayanılarak tazminat davası açma hakkı zarar görene tanınmıştır.

Maddi Tazminat Davası Açma

Maddi ve manevi tazminat davasının açılması maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği ile mahkemeye başvurulması suretiyle gerçekleşecektir. Davalı ve davacı kimlik bilgileri, varsa avukata ait bilgiler, adres ve telefon numaralarıyla birlikte davanın konusunun ve netice-i talep kısımlarının dava dilekçesinde bulunması zorunludur. Maddi tazminat miktarı belirlenirken haksız fiil nedeniyle uğranılan zararın ve varsa geçici veya kalıcı iş göremezlik oranının delilleriyle birlikte dilekçede belirtilmesi gerekir. Uğranılan ve uğranılacak olan zarar ile birlikte aleyhte dava açılan kimsenin olaydaki sorumluluğunun ispatı davacıya bırakıldığından davanın istenilen şekilde sonuçlanması için bu hususların dava dilekçesinde ve ek delillerle ispatı oldukça önemlidir. Dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olunmaması halinde tazminat dava dilekçesinin hazırlanması ya da dava sürecinin takip edilmesi için deneyimli avukatlık bürolarından danışmanlık ve hukuki yardım alınabilir.

Tazminat Davası Açma Ücreti Ne Kadardır?

Tazminat davası açma ücreti avukatlık ücreti ve dava masrafları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Tazminat davalarında 2019 yılında avukatlık ücretleri 5.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15 şeklinde belirlenmekle birlikte avukatla yüz yüze görüşerek fiyat belirlenmesinde fayda vardır. Tazminat davasında mahkeme masrafları ise dava açılış harcı başta olmak üzere, tebligat masrafları, tanık, bilirkişi masrafları gibi davanın türüne göre farklı masraf çeşitlerinden oluşmaktadır. Tazminat davasının miktarına göre alınan dava açılış nispi harç miktarı en yüksek masraf kalemi olduğundan uğranılan zararla ölçülü bir tazminat talebinde bulunulması önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma ile birlikte açılan tazminat davaları nispi harca tabi değildir.

Maddi Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Maddi ve manevi tazminat davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağı davanın konusuna göre farklılık arz etmektedir. Örneğin boşanma sebebiyle açılacak tazminat talepleri boşanma kararıyla birlikte karar verilirken işveren ve işçi arasında meydana gelen haksız fiil sebebiyle açılan tazminat davalarının 450 günde sonuçlanması öngörülmektedir. Bu süreye davaya itiraz edilmesinde istinaf ve temyiz aşamalarında geçen süreler dahil değildir. Maddi tazminat davalarının hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması için birçok alanda hukuki yardım alabileceğiniz kurumsal avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık hizmeti almanızda fayda vardır. Bu sayede hem uğradığınız zararı tümüyle tazmin edebilir hem de tazminat davalarının daha çabuk neticelenmesini sağlayabilirsiniz.

Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davaları, haksız şekilde uğranılan maddi zararların yargı kararınca istenmesi ve geri alınması için açılan davalardandır. Maddi tazminat davalarında dava açılırken bazı soruların cevabı araştırılmalı ve bu cevaplara göre dava açılmalıdır. Sorulardan merak edilen konulardan en önemlisi, dava açılırken maddi tazminat davası borçlar kanunu ilgili tazminat maddelerinin neler olduğu, dava açılırken maddi tazminat davası kısmi açılabilir mi yada maddi tazminat davası açma süresi iyi bilinmeli, dava açma zaman aşımına uğramış ise bu dava açılmamalıdır. Maddi tazminat davaları günümüzde sıksıklıkla görülen davaların başında gelmektedir. En çok açılan boşanma maddi tazminat davası, trafik kazası maddi tazminat davası ve iş kazası maddi tazminat davaları olarak sıralayabiliriz. Makale konumuza konu olabilecek maddi tazminat davası örnekleri olarak aşağıda yargı kararı verilmiştir. Makalede Maddi Tazminat Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Maddi Tazminat Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Davacı; … yılının Nisan ayında davalı kurum görevlilerince evindeki elektrik saatinin değiştirildiğini, yanlış kablo bağlantısı nedeni ile yükselen voltaj nedeniyle evdeki elektrikli aletlerin zarar gördüğünü ileri sürerek, şimdilik …TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile …TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, Hükmün ……ilamı ile ''dava konusu eşyaların sıfır bedelleri toplamına değil de yıpranma payları da gözetilmek suretiyle ikinci el değerlerine hükmedilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek karar verilmesinin doğru olmadığı '' gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde ise, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile, … TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davanın reddedilen kısmı üzerinden kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yoluna gidilmiş ise de; mahkemece hüküm fıkrasının yazımı sırasında davacı ve davalı kelimelerinin yazımında hata yapılmasının isabetsiz olması nedeniyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına karar verilmiştir. Karar: Davacı; 2011 yılının Nisan ayında davalı kurum görevlilerince evindeki elektrik saatinin değiştirildiğini, yanlış kablo bağlantısı nedeni ile yükselen voltaj nedeniyle evdeki elektrikli aletlerin zarar gördüğünü ileri sürerek, şimdilik 6.800 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile 6.550,00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hükmün Dairemizin 26.04.2016 tarih, 2015/10038 Esas, 2016/6537 Karar sayılı ilamı ile ''dava konusu eşyaların sıfır bedelleri toplamına değil de yıpranma payları da gözetilmek suretiyle ikinci el değerlerine hükmedilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek karar verilmesinin doğru olmadığı '' gerekçesiyle bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde ise, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile, 3.726,00 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir. 6100 sayılı HMK’nun 326/1. maddesinde; (1) "Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Her ne kadar; yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; davanın reddedilen kısmı üzerinden kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yoluna gidilmiş ise de; mahkemece hüküm fıkrasının yazımı sırasında davacı ve davalı kelimelerinin yazımında hata edildiği anlaşılmıştır. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK'nun 438/7 maddesi hükmü gereğidir. Sonuç: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın hüküm kısmının 6. fıkrasında yer alan " davalıdan alınarak davacıya verilmesine " ifadelerinin çıkarılarak, bunun yerine "davacıdan alınarak davalıya verilmesine " ifadelerinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine.

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara