Rücuan Tazminat Davasını Kim Açar? Rücu davalarında zaman aşımı kaç yıldır, Kime Açılır?

Rücuan Tazminat Davasını Kim Açar? Rücu davalarında zaman aşımı kaç yıldır, Kime Açılır?
Rücuen tazminat alacağı ve rücu davası, sigorta şirketlerinin ve SGK'nın, zarara uğrayan sigortalılar adına zararın nedeni olan taraflardan tazminat talep etme hakkını sağlar.

Rücu hakkı, sigorta şirketlerinin, ödedikleri tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişilerden talep etme işlemine verilen addır. Bu hukuki süreç, zararın tazmin edilmesinde önemli bir rol oynar ve sigorta şirketlerine, ödedikleri tazminatları geri alma imkanı sunar.

Aşağıda, rücu hakkı ve rücuen tazminat alacağı ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları yer almaktadır.

Rücuen Tazminat Alacağı Nedir?

Rücuen tazminat alacağı, sigorta şirketinin, sigortalıya ödediği tazminat miktarını, kazaya neden olan kusurlu kişiden ya da zarara uğratan diğer taraflardan geri talep etme işlemidir. Bu, sigorta şirketinin, sigortalının haklarını kullanarak hasarın tazmin edilmesini talep etmesini sağlar.

Rücuen Tazminat Davası Nerede Açılır?

Rücuen tazminat davası, sigorta şirketinin, zarara uğratan kişilere karşı açtığı ve sulh hukuk mahkemesinde görülen bir davadır. Bu dava, sigorta şirketinin, ödediği tazminat miktarını geri almak amacıyla yürütülür.

SGK Hangi Durumlarda Rücu Davası Açar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçinin iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi ve işverenin gerekli önlemleri almaması veya bildirim yapmaması gibi durumlar nedeniyle, yapılan masrafların ve ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenden talep edilmesi için rücu davası açabilir.

Rücu Davalarında Zaman Aşımı Kaç Yıldır?

Rücu davalarında zaman aşımı süresi, tazminatın tamamının ödendiği ve sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıldır. Ancak, her durumda tazminatın tamamının ödendiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar.

Rücuan Alacak Davası Nedir?

Rücuan alacak davası, bir kişinin, başkasına ait bir borcu ödemesi durumunda, asıl borçludan bu ödemeyi talep etme hakkını ifade eder. Rücu hakkı, sigorta şirketlerinin özellikle sigortalı adına ödemeler yapmasının ardından, asıl borçludan bu ödemeleri talep etmesine olanak tanır.

Rücu Hakkı Ne Zaman Doğar?

Rücu hakkı, zarar görenin tazmin edildiği ve zarar verenin kendi payını aşan ödemeyi yapması durumunda doğar. Yani, bir kişi, zarar görene, kendi sorumluluğu dışında kalan bir miktar öderse, fazla ödenen miktar için rücu hakkını kullanabilir.

Rücu Davasını Kim Açar?

Rücu davası, sigorta şirketleri tarafından açılır. Sigorta şirketi, sigortalı adına ödediği tazminat miktarını, zarara neden olan kişilerden talep etmek için bu dava yoluna gider. Sigorta şirketinin, zararı tamamen karşılamaması durumunda, sigorta sahibinin ödenmeyen kısma ilişkin hakları devam eder.

Tazminat Davası Açmak İçin Ne Gerekir?

Tazminat davası açabilmek için, zararın gerçekleştiği olayın ve zararın boyutunun belgelenmesi, kusurlu tarafın tespiti ve hukuki şartların yerine getirilmesi gerekir.

Rücuen Tazminat Davası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi?

Rücu davalarına ilişkin kararlar, genellikle kesinleşmeden icraya konulabilir. Ancak, gayrimenkulün aynına ilişkin ve aile hukukuna dair bazı kararlar gibi kesinleşme şartı olan hallerde bu durum farklılık gösterebilir.

Rücuan Tazminat Davası Nedir, Nasıl Görülür?

Dava hususunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına dair davalarla, kişi varlığına dair davalarda görevli mahkeme, aksine bir planlama bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ve başka yasalarda aksine planlama bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi başka dava ve işler bakımından da görevlidir.

Rücuan Tazminat Davasında, genel mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel bireyin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel ya da teknik bulguyu gerektiren durumlarda, taraflardan birinin isteği üstüne ya da kendiliğinden, uzman oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi olası olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.

Rücuan Tazminat Davasında, hakim, uyuşmazlık hususu ile ilgili bizzat duyu organları sayesinde bulunduğu yerde ya da mahkemede araştırma yaparak bilgi sahibi olmak hedefiyle keşif yapılmasına karar verebilir. Hakim gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur. Keşif kararı, mahkemece, sözlü yargılamaya kadar taraflardan birinin isteği üstüne ya da resen alınır. |

Rücuan Tazminat Davası

Sigortacı, sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan ötürü üçüncü kişilere karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder.Sigorta ettiren kimse, sigortacıya intikal eden haklarını ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa, sigortacıya karşı sorumlu olur.

Sigortacı zararı kısmen tazmin etmiş ise sigorta ettiren kimse kalan kısmından ötürü üçüncü kişilere karşı haiz bulunduğu başvuru hakkını muhafaza eder . Uyuşturucu ya da keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenilir sürme becerilerini yitirmiş bireylerin kara yolunda vasıta sürmeleri yasaktır.

Uyuşturucu ya da keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin tesir dereceleri ve kandaki miktarlarını belirleme hedefiyle, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılır.

Tespit usulleri ve muayene şartları, Sıhhat Bakanlığının görüşüne ideal olarak hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı ya da işletme adı altında ya da bu teşebbüs doğrulusunda kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Sigorta sözleşmesinden ya da sigorta sözleşmesine dair yasa hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da miktarının azaltılması neticesine doğuran durumlar zarar görene karşı ileri sürülemez. |

Rücuan Tazminat Davası Ödemede belirleme edilen sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye dair yasa hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını ya da azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir.

Trafik kazalarında kazaya karışan sürücülerin alkol durumları, kaza belirleme tutanağını tanzim eden görevlilerce, alkol belirlenmesine dair tarih, saat ve ölçüm neticesi ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlarla hadise yerinde belirleme edilerek, kaza belirleme tutanağına yazılır. Yaralanmalı ve ölümle neticelenen trafik kazalarında, yaralının durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik cihazla ölçümün olası olmaması halinde, bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca kan alabilmek hedefiyle alkol belirlemeleri yapılır.

Sevk edilen sıhhat kuruluşunun kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkânlara sahip olmaması halinde, bu kuruluşlarca alınan kan örnekleri adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkanlara sahip Sağlık Bakanlığı'na bağlı resmi sıhhat kuruluşlarına gönderilerek alkol belirlenmesi yaptırılır.

Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda belirleme imkanlarının bulunmadığı durumlarda, alkollü olarak vasıta kullandığından kuşku edilen sürücüler en yakın resmi sıhhat kuruluşuna sevk edilerek, kurum doktoru doğrulusunda alkol muayenesinden geçirilirler. | Rücuan Tazminat Davası Sigortacı, poliçede tariflenen motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş bulunduğundan ötürü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, mecburi sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork ya da yarı römorkların (hafif römorklar dahil) ya da çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada sarf edilen römorklar, şunlar amacıyla poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluiyet sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi ya da azaltılması hedefiyle, sigorta ettirenin gerçekleştireceği makul ve mecburi masraflar sigortacı doğrulusunda karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) A.1) Sigorta sözleşmesinden ya da sigorta sözleşmesine dair yasa hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da miktarının azaltılması neticesi doğuran durumlar zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede belirleme edilen sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye dair yasa hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını ya da azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir. | Rücuan Tazminat Davası

Rücuan Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - BİLİRKİŞİ HEYETİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMAN AYNI ZAMANDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI VE KİMYA MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİNİN YER ALMADIĞI - DÜZENLENECEK OLAN TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - KARARININ KALDIRILMASI

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - BİLİRKİŞİ HEYETİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UZMAN AYNI ZAMANDA GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI VE KİMYA MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİNİN YER ALMADIĞI - DÜZENLENECEK OLAN TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - KARARININ KALDIRILMASI

Davacı Kurum vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı şirkete ait işyerinde sigortalı olarak çalışan Y. T.'un 13/09/2011 tarihinde tespit edilen meslek hastalığı sonucu malul kaldığını, sigortalıya Kurumca 38.170,46 TL peşin sermaye değerli gelir bağlandığını ayrıca 610,92 TL hastane masrafı ve 775,09 TL geçici iş göremezlik ödeneği ödendiğini, böylece toplam 39.556,47 TL Kurum zararı oluştuğunu, işverenin yeterli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almadığını,

Kurum zararından davalı işverenin sorumlu olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakların saklı tutmak suretiyle Kurum zararının şimdilik 30.000,00 TL tutarındaki kısmının ilgili madde gereği gelir için onay, masraf ve geçici iş göremezlik ödeneği için ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. Kurum sigortalısı olan Y. T.'a meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik geliri bağlandığı ve tedavi masrafı yapıldığı,

SSYSK ve ATK 3. İhtisas Kurulu raporuna göre sigortalının sürekli iş göremezlik oranının %10,3 olarak belirlendiği, davalı işverenin %75 oranında kusurlu olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulü ile 28.627,85 TL peşin değerli gelir, 581,32 TL geçici iş göremezlik ödeneği ve 458,19 TL tedavi masrafı olmak üzere toplam 29.667,36 TL alacağın gelir bağlama onay, masraf ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Davacı Kurum vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı şirkete ait işyerinde sigortalı olarak çalışan Y. T.'un …..tarihinde tespit edilen meslek hastalığı sonucu malul kaldığını, sigortalıya Kurumca …. TL peşin sermaye değerli gelir bağlandığını ayrıca ….TL hastane masrafı ve ….TL geçici iş göremezlik ödeneği ödendiğini, böylece toplam …..TL Kurum zararı oluştuğunu, işverenin yeterli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almadığını, Kurum zararından davalı işverenin sorumlu olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakların saklı tutmak suretiyle Kurum zararının şimdilik ….TL tutarındaki kısmının Kanunun ilgili maddesi gereği gelir için onay, masraf ve geçici iş göremezlik ödeneği için ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece hükme dayanak yapılan ….tarihli kusur raporundaki bilirkişi heyetinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uzman, aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı ve kimya mühendisi bilirkişinin yer almadığı, olayla ilgili uzmanlığı bulunmayan mali müşavir bilirkişiden rapor alındığı görülmüştür.

Mahkemece; sigortalının görevlendirildiği bölümündeki çalışma ortamının sağlığı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, sigortalının yaptığı işin özelliği, yakalandığı meslek hastalığına yol açan etkenler, sigortalının hastalığının, işyerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, işyerinde alınması gereken önlemlerin işveren tarafından alınıp alınmadığının yerinde araştırılması için işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uzman aralarında kimya mühendisi ile göğüs hastalıkları uzmanı doktor bilirkişinin de yer aldığı bilirkişi heyeti ile keşif yapılması, düzenlenecek teknik bilirkişi raporuna göre karar verilmesi gerekir.

Kararının ortadan kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine iadesine karar verilmiştir. Rücuan Tazminat Davası

Bu haber toplam 541 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara