Trafik Kazası Avukatları Ankara

Trafik Kazası Avukatları Ankara
Trafik kuralları ve cezalarını kanuni düzenlemelerle ortaya koyulmuş ve uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde neredeyse her gün trafik kazaları meydana gelmekte ve kazalar sonucun birçok insanımız yaralanmakta hatta vefat etmektedir.

Trafik Kazası Avukatları Ankara ve Danışmalık Neden Faydalıdır? Bir trafik kazasından sonra oluşan maddi ve manevi kaybınız mı var?

Bu konuda ne kadar mağdur olduğunuzu iddia edebilir ve bu iddialarınızın maddi ve manevi olarak nasıl telefi edileceği ve hangi miktarda olacağı bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Buna benzer bir çok soruya avukat ve danışmanlık ile kavuşabilirsiniz.

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazaları için sigorta şirketi başvuruları istenmeyen durumlara karşı büyük avantajlar sağlamaktadır. Trafik kazaları, Türkiye’de yaygın şekilde yaşanan olayların başında gelmektedir.

Kanuni düzenlemeler sayesinde trafik kazalarında meydana gelen maddi ve manevi tüm zararlar giderilmektedir. Bunun dışında sigorta şirketlerine başvuru yapmadan önce hukuk danışmanlığı almak oldukça önem teşkil etmektedir. Trafik kazaları sebebiyle yaşanan zararların tazmin edilebilmesi için 2918 sayılı olan Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılmış olan tüm değişimler ile beraber zarar görmüş ve mağdur olmuş kişilerin dava açabilmeleri için ilk olarak trafik sigortasına başvuru yapılması gerekmektedir.

Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru yasalarca zorunlu hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde cevap verilmediği durumlarda ya da taleplerin karşılanmadığı hallerde, dava açma ya da sigorta tahkim komisyonlarına başvuru yapılabilmesi mümkündür.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Trafik kazası tazminat davası süresi davanın içeriğine ve tarafların taleplerine göre değişmektedir. Bunun yanı sıra trafik kazası için maddi zarar tazminatı belgeleri ise:

 • Poliçe örnekleri,
 • Trafik kazası tespit tutanakları,
 • Hasara ait fotoğraf ve videolar,
 • İfade ve görgü tanığı tutanakları,
 • Sürücülerin ehliyetleri ve ruhsat fotokopileri,
 • Kaza ile ilgili diğer tüm belgeler,
 • Gerekli görülmesi halinde eksper ve alkol raporları gerekmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi Sorgulama

Yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekir. Bu belgeler ise:

 • Trafik kaza tespit tutanakları ve trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Hastane raporu ya da epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Kazanın ve hasarın fotoğrafları,
 • Trafik kazasına dahil olmuş diğer otomobil ve araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hak sahibi olan kişinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçeleri yaralamalı trafik kazası sigorta ödemesi almak için gerekli olan evraklardır.

Trafik Kazalarında Tazminat Avukat Ve Danışma

Trafik kazaları hayatın içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Yasal düzenlemelerle trafik kazalarında meydana gelen maddi ve manevi hasarları gidermeyi ve en aza indirmeyi amaçlamıştır. Trafik kazalarında vuku bulan zararları giderebilmek için 2918 sayılı Kara yolları Trafik kanunda değişiklikler yapılmıştır.

Son değişikliklerle birlikte maddi zararların tanzimi için kazazede veya mirasçıları maddi tazminat davası açmadan önce kazaya karışan kusurlu araç sigorta firmasından maddi zararların giderilmesi talep etmek zorundadır. Zorunlu trafik sigortasına şirketine başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap alınmadığında veya talepleri eksik karşılamadığında, zarar gören; sigorta tahkim komisyonuna başvuru veya dava yoluyla taleplerini isteyebilir. Sigorta şirketine başvuru yapılması ve on beş gün beklenilmesi maddi tazminat davası açılması için ön koşuldur.

Trafik kazası sebebiyle psikolojilerinde ve ruh dünyalarında zarar görenler telafisi için manevi tazminat davası açabilirler.

Trafik kazası sonucunda; yaralan, uzuv kaybına veya felç olan ve ölenin mirasçıları çekilen elem ve sıkıntısının giderilmesi için manevi tazminat davası açabilirler. Genellikle sigorta poliçeleri maddi zararları karşılamaya yönelik riskler sigorta ettiğinden manevi tazminatlar için dava açılması gerekmektedir. Eğer sigorta poliçesinde manevi zararlar için ayrıca prim ödenmiş ise sigorta şirketinden manevi zararların tanzimi için talepte bulunulmalıdır.

Manevi zararların tanzimini kanun koyucu hakimin takdirine bırakılmıştır. Fakat hakim manevi tazminat miktarını hesaplarken keyfi davranmaz, vefat edeninin veya zarar görenin sosyal ekonomik durumu, vefat edenin yakınlarının ve davalı tarafın sosyal ekonomik durumlarını ve zarar gören veya ölüm olayıyla vefat edenin yakınları üzerinde bırakılan acı ve elemin telafisi amacıyla takdir yetkisini hakkaniyetle kullanır.

Trafik Kazalarında Sigortaya Nasıl Başvuru Yapılır?

Trafik kazasına karışan aracın sigortası; trafik kazasıyla meydana gelen maddi zararları tazmin etmekle sorumludur. Zorunlu trafik sigortası sadece maddi zararları karşılamakla yükümlüdür. Eğer trafik sigortasında manevi zararlarında sigorta edilmiş ise manevi zararlarda talep edilebilir.

Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan kişiler; kazayla oluşan maddi zararlarını (sigorta poliçe kapsamında) ve taleplerini içeren bir dilekçeyle birlikte kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporu, tedavi ve tedaviye ilişkin hastane faturaları, kazanın durumuna göre gerekli evraklar, zarar görenin kişisel bilgiler ve banka bilgileriyle sigorta şirket merkezine veya trafik sigortası poliçesinde yer alan temsilciliğine veya trafik sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü postayla başvuru yapılır.

Sigorta şirketi on beş gün içinde cevap vermek zorundadır. Fakat trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap alınmadığında veya talepler eksik karşılandığında zarar gören; dava açma hakkına veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilir. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazasıyla zarara uğrayan kişiler trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde sigorta şirketinden cevap alınmadığında veya talepler eksik karşılandığında zarar gören; sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilir.

Sigorta tahkim komisyona başvuru; tahkim komisyonu başvuru formu eksiksiz doldurulup , sigorta şirketinden alınan eksik talep karşılığına ilişkin sigorta şirket yazısı veya sigorta şirketinin on beş gün içerisinden hiç cevap alınmadığını ispatlar noter yazısı veya iadeli taahhüt evrakı, komisyon başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, sigorta şirketine ilk başvuru sırasında hazırlanan evraklar ve meydana gelen zararın tespitini kolaylaştıran diğer evraklarla birlikte komisyona başvurabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat Avukat Ve Danışma

Trafik kazasıyla yaralanan kişi; tedavi ve tedaviye ilişkin hastane masrafları, tedavi ve istirahat döneminde çalışamadığından dolayı uğradığı gelir kaybı ve kaza dolayısıyla psikolojisinde meydana gelen zararların tanzimini kazaya karışan kusurlu araç sigorta şirketinden ve kusurlu araç sürücüsünden talep etme hakkına sahiptir.

Maddi tazminat taleplerini kazazede; ilk olarak sigorta şirketinden talep etmeli. Sigorta şirketi on beş gün talepleri yerine getirmez veya eksik yerine getirir ise kazazede tahkim komisyonuna veya dava açabilir.

Trafik kazası dolayısıyla yaralanan kişide meydana gelen keder ve üzüntüden dolayı manevi tazminat talebinde bulunabilmek için dava açmalıdır. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

İş Göremezlik Tazminat Avukat Ve Danışma

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi felç veya tamamen felç olması durumunda, mesleğini yerine getirememesi veya mesleğinde ilerleme şansını kaybetmesi halinde iş göremezlik tazminat hakkı doğacaktır. İş göremezlik tazminatı; trafik kazası olamasaydı kişinin ileri ki yaşamında hangi sosyal ve ekonomik koşullarda meslek hayatını sürdüreceğini ve bu kazayla neleri kaybettiğini tespitle kaza öncesi duruma getirmeyi amaçlayan bir tazminattır.

Trafik kazasıyla uzuv kaybeden veya felç geçiren kişi; kusurlu araç sürücüsü ve sigorta şirketinden iş göremezlik maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir. İş göremezlik tazminatı zarar görenin eğitim durumu, yaşı, mesleki kariyeri, sosyal ve ekonomik şartlarına göre belirlenir.

İş göremezlik tazminatını kazazede ilk olarak sigorta şirketinden talep eder, sigorta şirketi talebi yerine getirmez veya eksik getirir ise tahkim komisyonuna veya dava açma hakkına sahip olur.

İş göremezlik tazminatı hesaplaması oldukça karmaşık ve çözümü zor olduğundan genellikle uyuşmazlıklar mahkemeler aracılığıyla çözüme kavuşmaktadır. Ayrıca trafik kazası dolayısıyla uzuv kaybına veya felç olan kişinin psikolojisinde oluşan ağır keder ve üzüntüden dolayı manevi tazminat talep hakkı vardır. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hakları Nelerdir?

Hatalar ve ihmaller sonucunda ülkemizde neredeyse her gün ölümlü trafik kazası olmaktadır. Vefat edenin yakınlarının ve mirasçılarının uğradığı maddi ve manevi çok büyük kayıplar meydana gelmektedir. Kanun koyucu trafik kazası neticesinde vefat edenin yakınları mağduriyetlerini telafi etmek için; destekten mahrum kalma tazminatı, vefat edenin cenaze ve defin hizmet maliyetleri, vefat edenin ölüm zamanına kadar uygulanan tedavi ve diğer masraflar ve manevi tazminat hakları öngörmüştür.

Trafik kazası sonucunda ölenin cenaze ve defin masrafları; defin için yapılan harcamalar, cenazenin zorunlu nakil hizmet giderleri, kefen ve yemek masrafları tazminat kapsamındadır.

Trafik kazası sonrasında, ölüm gerçekleşmeden önce yaralının görmüş olduğu tedavi veya tedavisine ilişkin yapılan hastane masrafları da tazminat kapsamında talep edilebilir. Maddi tazminata ilişkin haklar ilk olarak kusurlu araç sigorta şirketinden talep edilmeli, talepler yerine getirilmez ise dava yoluna gidilmelidir. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucunda vefat eden müteveffanın; hayata iken yardımcı ve destek olduğu, ölümüyle bu destek ve yardımdan mahrum kalan yakınlarının zararlarını giderebilmek için kanunun öngördüğü destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminatın amacı trafik kazasıyla vefat olmaması durumunda, vefat eden sağlığında yardımda bulunduğu kişilere yardımda bulunmaya devam edeceği düşüncesinden hareketle, destekten mahrum kalanların zararları giderilerek, kaza öncesi hallerine kavuşturmaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatını vefat edenin eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşleri talep edebilir. Ancak akrabalık ilişkisi olmasa bile vefat edenin sağlığında yardım ve destek bulunduğun ispat eden üçüncü kişilerde bu destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir.

Bu durumun ön koşulu vefat edenin ölüm öncesi üçüncü şahıslara yardım edebilecek ekonomik gücü olması gerektiğidir. Eğer trafik kazasında vefat eden çocuk ise; ölen çocuğun annesi ve babası, çocuklarının ileri ki dönemlerde çocuklarının anne ve babasına destek ve yardımcı olacağı ve ölümle bu destekten mahrum kaldıkları gerekçesiyle destekten mahrum kalma tazminatı talep edebileceklerdir. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Ölümlü Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Trafik kazası sonucunda ölenin, yakınları ve mirasçıları, vefat sebebiyle çekilen elem ve kederin telafisi edilmesi için kanun yapıcı tarafından öngörülen tazminattır. Trafik kazası sonucunda vefat eden şahsın mirasçıları; ölüm olayıyla vefat edenin yardımından, desteğinden, ilgi ve sevgisinden mahrum kaldıkları için ruh ve manevi dünyalarında büyük boşluklar ve acılar yaşarlar.

Bu acıların hafifletilmesi ve adalet duygusunun hakim olması için kural koyucu bu tazminatı uygulamaya koymuştur. Kanun koyucu manevi tazminatın miktarını hakimin takdirine bırakılmıştır. Ancak hakim manevi tazminat miktarını belirlerken keyfiyetten uzaktır.

Manevi tazminatın belirlenmesinde trafik kazasının oluş şekli, trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün kusur oranı, vefat edeninin sosyo - ekonomik durumu, ölüm olayıyla hasıl olan elem ve ıstırabın derecesi, ülkedeki ekonomik gibi durumlar dikkate alarak hakim takdir yetkisini hakkaniyetle kullanır. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Trafik Kazalarında Araç Değer Kaybı Tazminatı

Meydana gelen trafik kazası sonucunda, trafik kazasına karışan araçlardaki hasarlara ilişkin zararlar, trafik kazaya karışan hatalı araç sürücüsü ve hatalı araç sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

Araçtaki maddi hasar giderilse bile aracın hasar kaydı oluşacağından piyasa değerinde bir azalma olacaktır. Aracın tamir süresince yeni araç kiralama masrafları ortaya çıkacaktır.

Araçta oluşan değer kaybı ve tamir sırasında yeni araç kiralama masrafları kusur oranınca kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ve sigorta şirketi tarafından karşılanmalıdır. Eğer araç ticari araç ise aracın tamir sürecinde çalışamamasından dolayı uğranılan gelir kaybı da karşı taraftan talep edilebilir. Trafik kazalarında değer kaybı tazminatı talep için dava açılmalıdır. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Trafik Kazasında Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası sonucunda maddi tazminat davasında davalı, kusurlu aracın sürücüsü dür. Trafik kurallarını ihlaliyle kazaya sebebiyet veren araç sürücüsüne karşı maddi tazminat davası açılabilir.

Araç kullanıcısı reşit değil ise çocuksa, akıl sağlığı yerinde değilse kısıtlı ise kazaya sebebiyet veren yerine velisine veya yasal vasisine dava açılır. Diğer taraftan kanunlar çerçevesinde kusursuz sorumluluk hallerinden araç sahibinin sorumluluğu çerçevesinde maddi tazminat davalarının bir diğer muhatabı aracın sahibi olan şahıs veya işletmedir.

Trafik kazasına karışan şahıs ile araç ruhsat sahibi farklı kişiler veya kurumlar ise her iki tarafa da dava açılabilir. Mağduriyetlerin telafisi için iki tarafa da dava açılmasında fayda vardır.

Araç kullananların sorumluluğunda olan araçlarda; kazayı yapan şahsın araç sahibi olamaması maddi tazminat davalarında muhatap olmayacağı anlamına gelmez, araç ruhsat sahibi olmak dava açılması için yeterli sebeptir.

Trafik kazası yapan araç eğer ruhsat sahibi tarafından kullanılmıyorsa, araç başkası adına işletiliyorsa ruhsat sahibi dışında biri tarafından kullanılıyorsa, araç noterden satış yapılmış ancak ruhsat değiştirilmemiş ise veya araç belirli süre için kira sözleşmesiyle kiraya verilmiş ise davalı taraf araç kullanan olacaktır, ruhsat sahibine dava açılmayacaktır.

Tasarrufunda ise dava ruhsat sahibine de açılacaktır. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı için Neler Yapılır?

Trafik kazalarının bir diğer boyutu olan maddi hasarlar için yine sigorta poliçelerine başvurulur. Maddi hasar almış olan aracın kaza öncesi değerinden daha düşük bir değere sahip olmasının sonucunda karşı taraftan aracın yaşadığı değer kaybı bedelinin talep edilmesi sağlanabiliyor.

Burada tazminat miktarları belirlenirken aracın markasına, modeline, üretim yılına ve yaptığı kilometreye bakılarak bir fiyat ortaya çıkarılır. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Trafik kazaları gerçekleştiği anda bu kazaların maddi olarak sonuçları olmasının yanında aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Kazaların sonrasında kazayı gerçekleştiren taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuki açından hangi işlemlerin yapılması gerektiği iyi bir şekilde bilinmelidir.

Trafik Kazalarında Ceza Davalarının Tazminat Davalarına Etkisi Var mıdır

Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir.

Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik Kazası Avukatları Ankara desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir.

Trafik Kazasında Kusurlu Olan Kişi Tazminat Alabilir Mi?

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kişinin birinci dereceden yakınları daha önceden tazminat alamıyorlardı. Ancak artık hayatını kaybetmiş olan kişilerin kazalarda tam kusurlu oldukları tespit edilse dahi yakınlarının tazminat alabilmesi mümkün oluyor.

Bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde destekten yoksun kalma tazminatı koşulları değerlendirilerek karar veriliyor.

Trafik Kazası Tazminatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır.

Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmış ise 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Trafik Kazasında Tazminat Almak İçin Başvurular Nereye Yapılır

Trafik kazalarında tazminat talepleri öncelikle sigorta şirketine başvuru yapılması zorunludur. Sigorta şirketinin çözüme kavuşturmaması halinde Sigorta Tahkim komisyonuna başvuru yapılır.

Vücut bütünlüğünün kısmen yada tamamen kaybedilmesi yada kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların giderilmesine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar.

Trafik kazalarının ölümlü kaza şeklinde gerçekleşmesinin sonrasında ölen kişinin yakınları için sahip oldukları hakların korunması adına tazminat talep edilmektedir. Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına olan maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanır.

Destekten yoksun kalma adı verilen bu kalemin dışında aynı zamanda tüm cenaze ve defin süreçlerinde karşılanması gereken masraflar da bu tazminata dahil edilir. Buna ek olarak ölen kişinin ardından manevi olarak yıkıma uğrayan kişiler de bu durumu gerekçe göstererek tazminat talep edebilirler.

Trafik Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir

Kanunlara göre her araç sahibinin sigorta yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Bu sebeple trafik kazaları sonrasında tazminat alınmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde tazminat miktarları belirlenirken sigorta poliçelerinde yer alan miktarlar dikkate alınır.

Ancak kazanın şeklinde ve kazanın sonuçlarına göre farklılık gösterebilecek olan tazminat miktarları konusunda mutlaka bir uzmanın görüşlerinin alınması gerekmektedir. Trafik Kazası Avukatları Ankara hakkında bilgi.

Bu haber toplam 998 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara