Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği
Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Trafik kazası meydana gelmesi durumunda, açılacak olan davalar arasında ceza davası ve tazminat davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazası tazminat davası dava dilekçesini hazırlanarak mahkemeye sunulması sonucu açılabilmektedir. Trafik kazası tazminat konusunda ki makaleyi de okuyabilirsiniz. Aşağıda Trafik Kazası...
Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Nasıl Hazırlanır? Trafik kazası maddi ve manevi dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben yazılmalıdır. Trafik kazası maddi manevi tazminat davalarında yetkili mahkeme;
 • Trafik kazasının meydana geldiği bölgede,
 • Araç sahibinin ikamet adresinde,
 • Kusurlu sürücünün ilkamet adresinde,
 • Davacının ikamet adresinde
Yer alan mahkemeler olabilecektir. Trafik kazası maddi tazminat dilekçe örneği hazırlanırken, yanlış bir beyanda bulunulmamasına dikkat edilmelidir. Bu konu dışında, dilekçede yer alması gereken bilgilerden şöyle bahsederiz;
 • Davalı ve davacının kimlik bilgileri, adresleri,
 • Davanın konusu,
 • Açıklamalar,
 • Deliller,
 • Hukuki nedenler,
 • Sonuç
Dava dilekçesi kişinin kendisi tarafından yazılabileceği gibi, dilekçenin avukat yardımıyla yazılması da mümkündür.

Trafik Kazaları Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Zamanaşımı Süresi

Trafik kazaları maddi manevi tazminat zamanaşımı, fiilin işlendiği tarih itibariyle başlayacaktır. Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında iki farklı tazminat davası zamanaşımı süresinden bahsetmek mümkündür. Bunlar şöyle açıklanır;
 • Tazminat davasının esas zamanaşımı süresi;
Zarara uğrayan kişi, fiili, fiil işlendikten hemen sonra öğrenmişse, süre 2 yıldır. Aksi takdirde süre 10 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Tazminat davasının ceza davası zamanaşımı süresi;
Trafik kazalarında taksirle insan yaralama ya da insan öldürme suçlarından dolayı dava açılmışsa, aynı zamanda açılacak olan tazminat davaları için, ceza davası zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Davaları söz konusu fiile maruz kalmış kişinin kendisi açabilecektir. Aynı zamanda kişinin yakınları da dava açma hakkına sahiptir. Kazaya uğrayan kişi, kazanın sebep olduğu ruhsal problemler nedeniyle manevi tazminat, bir uzvunu kaybetmiş olması ya da çalışma hayatında yaşayacağı işgücü problemleri nedeniyle maddi tazminat davası açabilir. Bunun dışında kişinin yakınlarının destekten yoksun kalma davası açabilme hakları vardır. Destekten yoksun kalma davasını kişinin alt soyu, anne ve babası, eşi karine olarak açabilecekken, üçüncü kişiler destekten yoksun kalma durumunu kanıtlamalıdır.

Trafik Kazalarında Yaralanma ve Ölüm Durumlarında Açılabilecek Tazminat Davaları

Kişiler ve yakınları her zaman her davayı açamayacaklardır. Bu duruma göre; Kaza geçiren kişinin hayatını kaybetmesi durumunda yakınları;
 • Maddi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat
Davaları açabilirler. Kaza geçiren kişinin yaralanması ya da bir uzvunu kaybetmesi durumunda yakınları;
 • Maddi tazminat davası açamazlar, bu davayı ancak kişinin kendisi açar.
 • Manevi tazminat
Davaları açabilirler. Tazminat miktarları belirlenirken, olayın meydana geliş şekli, tarafların kusur oranları gibi koşullar incelenecektir.

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği

Trafik kazası meydana gelmesi durumunda, açılacak olan davalar arasında ceza davası ve tazminat davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazası tazminat davası dava dilekçesini hazırlanarak mahkemeye sunulması sonucu açılabilmektedir. Trafik kazası tazminat konusunda ki makaleyi  de okuyabilirsiniz. Aşağıda Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Her Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçesi olayın oluşu istenecek tazminat miktarları değişiklik göstermektedir. Bu konuda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Yanlış açılan Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası red olunması durumunda miktarlar üzerinden karşı avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.                                                                    (ÖRNEK DİLEKÇE)
                                                  … ... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE;
DAVACI : … ve … adına velayeten, kendi adına asaleten, …
VEKİLİ :
DAVALI : 1-)… Sigorta A.Ş.
2-) … (sürücü) zorunlu değil*
3-) … (işleten) zorunlu değil*
KONU : …/…/… tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemimize ilişkindir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Halen davalı sigorta şirketi nezdinde … numaralı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile kayıtlı bulunan davalılardan sigortalı …' ın işleteni ve maliki olduğu … plaka numaralı araç, diğer davalı …'ın sevk ve idaresinde, …/…/… günü, saat …sıralarında, … caddesi üzerinde seyir halinde iken, o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan müvekkillerimizin murisi …'e çarpmış ve adı geçenin ölümüne neden olmuştur.
2-) Müvekkillerimiz, murisin mirasçıları olup, buna ilişkin mirasçılık belgesi, dilekçemiz ekinde (Ek-1) sunulmuştur. Murisin ölümü sonucunda, desteğinden yoksun kalmışlardır. Öyle ki, muris, kaza tarihinde …yaşında olup, henüz genç yaştadır ve hanede çalışan tek kişidir. Murisin geride kalan eşi, ev hanımı olup, hiçbir gelir kaynağına sahip değildir. Aile, söz konusu kaza nedeniyle oldukça mağdur durumda kalmıştır.
3-) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca, "işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur."Mahkemenizce dosya üzerinde yapılacak araştırmada da görüleceği üzere, kaza sonrasında düzenlenen …/…/… tarihli kaza tespit tutanağında (Ek-2), sigortalı davalının işleteni bulunduğu aracın sürücüsü diğer davalı …, açık kural ihlali nedeniyle tam kusurlu bulunmuştur.
4-) Anılan verilere dayanılarak, müvekkillerimizin maddi anlamdaki kayıplarının telafisini teminen, davalı sigorta şirketine …/…/…tarihli istem yazısı (Ek-3) gönderilmiş ve fakat bu istemimiz, …/…/… tarihli ve …sayılı cevabi yazı (Ek-4) ile ret edilmiştir.
5-) İstemimizin söz edilen şekilde ret edilmesi ve müvekkillerimizin mağduriyetinin günden güne artıyor olması nedeniyle, mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. m. 85, 91 ve 818 S. K. m. 41, 43, 45 ve Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi Genel Şartları ve ilgili diğer tüm  yasal mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Mirasçılık belgesi, …/…/…tarihli istem yazısı, …/…/…
tarihli cevabi ret yazısı, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, yemin ve diğer tüm yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, … TL'nin destekten yoksun kalma tazminatı olarak ve kaza tarihinden başlayarak işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla ve vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…
                                                                                                                                  DavacI                                                                  Av.
EKLER
Ek-1: Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)
Ek-2: …/…/… Tarihli Kaza Tespit Tutanağı
Ek-3: …/…/…Tarihli Sigorta İstem Yazısı
Ek-4: …/…/…Tarihli Sigorta Şirketinin Cevabi Ret Yazısı

Bu haber toplam 683 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara