Tır Şöförü Kıdem Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Tır Şöförü Kıdem Tazminatı

Tır Şöförü Kıdem Tazminatı

Tır Şöförü Kıdem Tazminatı

Tır Şöförü Kıdem Tazminatı

Tır Şöförü Kıdem Tazminatı hesaplama yapılmasında, zaman zaman yanılgıya düşülmektedir. Yargıtay kararlarında Kıdem Tazminatı hesaplanırken Pasaport ve sair resmi kayıtlardan tır şöförünün  yurtdışına sefer yaptığı süreler ve ödeme belgeleri, şahsi harcamalarına ayrılan yabancı para miktarları belirlenmeli ve buna göre bir sonuca gidilmesi gerektiğini belirtmiştir..

Bu nedenle Yurtdışına Sefer Yapan Tır Şöförlerinin İş davasında alacakları hesaplanırken bazı kriterler bulunmaktadır. Bu davada ispat tanık ifadeleri, pasaport kayıtları, meslek odalarının maaş tespiti ile ortaya çıkar. Ayrıca primlerin eksik ödenmesini nedeniylede tespit davası açılabilir.

Tır Şöförü Kıdem Tazminatı – Fazla Mesai

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Kısa veya sınırlı süreli işlerde ve gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

Tır Şöförü Kıdem Tazminatı Bildirim Süreler

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.  İş sözleşmeleri;  İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,  İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,  İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Yargıtay Kararı – Tır Şöförü Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4472 Karar: 2014/37931 Karar Tarihi: 10.12.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – MAHKEMECE ASGARİ ÜCRETLE YAPILAN HESAPLAMAYA İTİBAR EDİLMİŞ İSE DE BU KABULÜN DOSYA KAPSAMINA VE HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU – YURTDIŞINA TIR GÖTÜREN BİR ŞOFÖRÜN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAMAYACAĞININ KABULÜ

ÖZET: Davalı işveren, asgari ücretle çalıştığını savunmuş ve Mahkemece asgari ücretle yapılan hesaplamaya itibar edilmiş ise de; bu kabul, dosya kapsamına ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacı Arap ülkelerine tır ile otomobil vb. araçları götüren bir şofördür. Yurtdışına tır götüren bir şoförün asgari ücretle çalışamayacağı ortadadır. Talimatla dinlenilen tanıklar bu konuda detaylıca sorgulanmamıştır. Ücret araştırması için yazılan yazıda soyuttur.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2013/3137 Karar: 2014/36673 Karar Tarihi: 02.12.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI İŞÇİ İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMİŞ OLACAĞINDAN KIDEM TAZMİNATININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ – EKSİK ARAŞTIRMA – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece yukarıda açıklanan bozma nedenlerine uygun yapılacak hesaplamalar sonucunda davacının işçilik alacaklarına hak kazandığının anlaşılması halinde davacı işçi iş akdini haklı nedenle feshetmiş olacağından kıdem tazminatının da hüküm altına alınması gerekir. Eksik araştırma ile karar verilmesi hatalıdır.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 1998/9-622 Karar: 1998/681 Karar Tarihi: 07.10.1998

TIR ŞÖFÖRÜ KIDEM TAZMİNATI DAVASI – TAZMİNATIN HESAPLANMASI YÖNTEMİ – HARCIRAH – PRİM

ÖZET: Davacı işçi 8 yıl kadar davalıya ait işyerinde TIR şoförü olarak çalışmış olup, dosya içeriğine göre ayda ortalama 1.5 yurtdışı seferine çıkmaktadır. Bir başka anlatmla her yurtdışı seferinden sonra Türkiye’de birkaç gün kalıp, sefere çıktığı konusunda tereddüt yoktur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, dosya içindeki verilerde garanti asgari ücret, artı 8 yıllık süre boyunca her yurtdışı seferi için 600 DM ile çalışmaktadır.

Bu çalışma işyerinde kararlılık kazanmış bir şekilde uygulana gelmiştir. Böyle olunca, 600 DM’lik ödemenin ne bir harcırah ne de taraflar söyleseler de prim olarak nitelendirilebilir. Bu açıklamalar karşısında kıdem tazminatı hesabında bu ek ödemenin de dikkate alınarak hüküm kurulması dosya içeriğine uygun düşer. Makalede Tır Şöförü Kıdem Tazminatı konusu yer almıştır.Diğer makaleler için  Ankara avukat ve İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

0 Yorum

Yorum Bırak