Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası

A. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI,  B. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI,  C. MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Trafik kazaları ölüm nedenlerine bakıldığında üst sıralarda yer alan ölüm nedenlerinden biridir. Türkiye’de çok sık bir şekilde yaşanan trafik kazalarının pek çoğu sadece maddi hasarlı kazalar olarak sonuçlanırken birçok trafik kazasının da yaralanmalı ya da ölümlü olarak gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır. Trafik kazaları ile birlikte yakınlarını kaybetmiş kişilerin acıları bir kenara dursun bu kazalar sonrasında savunabilecekleri hakları konusunda herhangi bir fikre sahip olmamaları da ayrıca acı veren bir durum olmaktadır. Bu nedenlerle ölümlü trafik kazaları ile ilgili olarak kişilerin bilgilendirilmesi gerekmekte ve bu konuda uzman hukukçulardan ve avukatlardan yardım alınarak hak kayıplarının önüne geçilmek adına Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat taleplerinin gerçekleşmesi adına dava açma yoluna gitmek gerekmektedir.

Trafik kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlanmasının ardından kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta tüm süreci yakından takip etmeleri olmaktadır. Çünkü trafik kazaları sonrasında açılan davalara ortak olan sigorta şirketlerinin kişileri yanıltıcı yönde bir tavır takınması söz konusu olabiliyor. Bu nokta kişiler deneyimli bir avukat aracılığı ile süreci takip ederek yapılması gerekenleri sırasıyla başarılı bir şekilde yerine getirebilmektedir. Özellikle yaşadığı kayıpların telafi edilmesinin mümkün olmadığı durumların söz konusu olan kişiler için alınan tazminat miktarları ayrıca önemli olduğu için bu hususa mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Yasaların trafik kazaları sonucu ölümle sonuçlanan vakalarla  ilgili  kişilere üstün haklar tanımasından habersiz olan kişilerin haklarını koruması mümkün olmamaktadır. Çoğu zaman kan parası olarak bilinen bedellerle hukuksal haklar kullanılmadan izlenilen yollar kişilerin hak kayıplarına uğramasına da yol açabiliyor. Trafik kazalarının ardından mağdur kişilerin maddi ve manevi tazminat davaları açarak haklarını talep etmesi söz konusu oluyor.

Ölümlü trafik kazaları gerçekleştikten sonra öncelikle kazaya sebep olayda taraflardan hangisinin daha fazla bir kusuru bulunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada kişilerin trafik kazalarda kusur oranları dikkate alınarak tazminat bedellerinin ödenmesi mümkün olmakta ve ölen kişinin yakınlarının destekten yoksun kalma gerekçesiyle dava açması sağlanabilmektedir.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat  Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ölen kişinin arkasında kalmış yakınlarının destekten yoksun kalma gerekçesiyle tazminat talebinde bulunması söz konusu olabiliyor. Bu kişiler ölen kişinin birinci dereceden yakınları olabildiği gibi aynı zamanda hayatın sonlanmasından önce bakmakta olduğu kişiler de olabilmektedir. Destekten yoksun kalma gerekçe gösterilerek açılmış olan tazminat davalarının miktarlarının belirlenmesinde kişilerin sahip olduğu ekonomik durumlar, sosyal hayatları dikkate alınarak bir miktar belirlenmeye çalışılır.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat İçin Dava Açma Hakkı Kimdedir?

Trafik Kazası Ölümlü Kazaların ardından doğrudan kaza sonrası mağdur konumuna geçen kişinin dava açması mümkün olmadığından dolayı davalar hayatını kaybetmiş  kişinin yakınları tarafından açılabilmektedir. Bu kişiler destekten yoksun kalma gerekçesi ile davaları açabilecekleri için birinci dereceden yakınları dışında ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu varsa nişanlısı, bakımını ve desteğini üstlenmiş olduğu kişiler de olmaktadır. Bu kişiler hem maddi hem de manevi tazminat davaları açabiliyor.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davasında Neler İstenebilir?

Trafik kazalarının ölümle sonuçlanmasının ardından destekten yoksun kalma gerekçesi ile dava açabilecek olan kişiler yaşadıkları maddi zararların ve acı, kederin karşılanması adına tazminat talep edebiliyorlar. Trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden kişinin hayatını kaybetmesine kadar geçen sürede hastanede tedavi edilmesi ya da belli başlı sağlık hizmetleri alarak vakit geçirmesi söz konusu olduysa bu durumda kişiler tazminatta defin masraflarını da talep edebilirler. Ayrıca ölümün yaşanmasının ardından es geçilen araçla ilgili olarak ortaya çıkan maddi kayıpların da bu noktada karşılanması gerekmektedir. Kazada tam kusurlu ya da kısmen daha fazla kusurlu olan kişiler sadece tedavi giderleri ve defin masrafları ile ekonomik masrafların karşılanması görevini yerine getirmezler. Buna ek olarak kişilerin yakınlarının yaşamış oldukları hem maddi hem de manevi desteklerin karşılanması yönünde de talepler iletilebilmektedir.

Borçlar Kanunu destekten yoksun kalan kişilerin maddi zararlarının karşılanması yönünde taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak belirlemelerde bulunmuş olsa da aynı zamanda manevi olarak kişilerin yakınlarını kaybetmenin üzüntüsü ile sahip olduğu zararların karşılanması yönünde de taleplerini iletmeleri mümkün olmaktadır. Tüm bu gerekçelerle birlikte ölümle sonuçlanan trafik kazasının ardından hayatını kaybetmiş  kişinin yakınlarının yoksun kaldığı maddi gelirler sebebiyle ekonomik durumlarına hitaben maddi tazminat, yaşadıkları derin keder ve üzüntü nedeniyle de manevi tazminat taleplerinde bulunarak bunların karşılığını alması mümkün oluyor.

Trafik kazası eğer kişilerin tek başına gerçekleştirmiş olduğu kazalarda olduğu zaman tüm bu kurallara uyulmaya devam ediliyorken araçta başka kişilerin bulunması halinde bu kişilerin de uğradıkları zararlar gerekçesiyle tazminat talebinde bulunması gerekmektedir. Pek çok trafik kazasının yolcuları ile şoförlerin birbirini tanıdığı kazası olması sebebiyle kişiler bu haklarını kullanmayabiliyorlar. Ancak bu durumlarda sigorta şirketlerine karşı dava açma hakkı kullanılabilmektedir. Bu noktada kişilerin sahip olduğu sigortaların türüne bakılarak hak iddia edebilecekleri konuları da belirlenmesi mümkün oluyor.

Trafik kazalarda bilinmesi gereken ince noktalardan biri ölen kişinin herhangi bir iş faaliyeti içinde olmadan yaptığı kazalarla iş kazalarının ayrılması gerekliliğinin sağlanmasıdır. Eğer iş kazası söz konusu ise bu noktada davanın farklı bir şekilde seyretmesi söz konusu olacaktır.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Ceza Davası Nasıl Başlar?

Trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından trafik polisleri ya da bölgedeki yetkili Cumhuriyet savcısı tarafından kişilere ceza kesilebilmektedir. Bu cezalar Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Trafik Cezası Hükümleri altında belirlenmiş hususlar göz önüne alınarak verilmektedir. Ayrıca trafik kazasının ardından ölümler gerçekleşmişse bu durumda Cumhuriyet savcılığına da kamu davasının açılması gerekmektedir.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası Nasıl Görülür

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Görevli mahkeme dava değerine göre belirlenir. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde görülür. Haksız bir eylemden doğan dava o fiilin meydana geldiği yer mahkemesinde açılabilir. Motorlu araç kazalarından dolayı hukuksal sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkezi veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Haksız eylemin meydana geldiği yerin dışında kalan bir yerde dava açıldığı ve karşı konulduğu takdirde istenilen ve madde kapsamında yer alan mahkemeye dosya gönderilmek üzere yetkisizlik kararı verilmelidir. (4 HD 29.05.2001 T. 2001/1994 E. 2001/5661 K.) Dava edilen kısım, alacağın son kısmı olmadığı ve alacağın tamamı da münazaalı bulunduğu takdirde alacağın tamamı göz önünde tutularak mahkemenin görevli olup olmadığının öncelikle saptanması gerekir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması zorunludur.

Bedensel bir zarara uğrayan kimse, çalışma gücünün tümünü veya bir parçasını yitirmekten ve ileride ekonomik karşılaşacağı yoksulluktan doğan zararın tazminini ve yaptığı tüm harcamaları isteyebilir. Hakim özel durumları göz önünde bulundurarak, bedensel zarara uğrayan kimseye ve ölüm halinde ölenin ailesine, manevi zararın karşılığında Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat verilmesine karar verebilir.

Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

Sigortacı; Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara  ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri  Sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren, Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine  başvurma tarihinden itibaren, sekiz iş günü içinde sigorta teminat  limitleri dahilinde öder.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilmez. Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.

Yazımızda Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası konusu bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Tazminat Davası hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda avukat desteği almanızı öneriyoruz.