Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

 A. YILLIK İZİN ALACAĞI, B. YILLIK İZİN ALACAĞI HESAPLAMA, C. YILLIK İZİN ALACAĞI ZAMANAŞIMI

Bu madde 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, “2. Yıllık izin / a. Süresi” kenar başlıklı yeni bir maddedir. 6098 sayılı TBK. Nun tek fıkradan oluşan 422. Maddesinde, işçinin yıllık izin süresi düzenlenmektedir. Gerçekten bu madde ile işveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve on sekiz yaşından küçük işçiler yanında elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlü tutulmuştur.

Maddede, işverenin, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve on sekiz yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin verme zorunda olduğu belirtilmektedir.

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329a maddesi göz önünde tutulmak suretiyle kaleme alınmıştır.

Anayasanın 50. Maddesinde belirtildiği üzere dinlenmek çalışanların hakkı olduğundan; sadece haftada bir gün veya ulusal bayram ve genel tatillerde dinlenme yeterli olmamaktadır. Bir yıl çalışan kişinin belirli bir süre işyerinden uzak kalması daha sonra verimli bir çalışma yapmasına imkân verecektir. Ayrıca uzun süreli tatillerde çevre değiştirip yakınlarını ziyaret ve görüşme imkânına sahip olacaktır. İş yerinin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine hizmet eden yıllık ücretli izin toplumun çıkarlarına da uygun bulunmaktadır. Anayasanın “sosyal devlet” ilkesi uyarınca İş Kanununa tabi işçilerin çoğunluğu için işverenin gözetme borcu sebebiyle ekonomik sosyal hak olarak işçinin çalışmasına karşı yıllık izin ücreti Yasada öngörülmüştür. Bu dinlenmenin şartları Anayasanın 50/son maddesi uyarında bu madde ve devamında düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.

Sözleşmenin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

Yargıtay Kararı – Yıllık İzin Alacağı Hesaplama

İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE ÖDENMEYEN YILLIK İZİNLERİNİ TALEP EDEBİLİR

YILLIK İZİN YARGITAY KARARI: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/9-158 Karar: 2011/283 Karar Tarihi: 04.05.2011 ÖZET: Davacının izin ücreti alacağına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilmiştir. Yıllık ücretli izin alacağı geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmediğinden yasal faize hükmedilmelidir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2014/14217 Karar: 2015/24599 Karar Tarihi: 10.09.2015

İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE ÖDENMEYEN YILLIK İZİNLERİNİ TALEP EDEBİLİR

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE TALEP EDİLMEDİĞİ İÇİN ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN İZİN ALACAĞININ REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda iş sözleşmesi 22.08.2005 tarihinde feshedilen davacı, 30.05.2013 tarihinde iş mahkemesinde dava açarak işçilik alacaklarını istemiştir. İş sözleşmesinin feshinden itibaren beş yıl içinde talep edilmediği için zamanaşımına uğrayan izin alacağının reddi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.