Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme Olur Mu? Anlaşmalı boşanma Çekişmeliye döner mi?

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme Olur Mu? Anlaşmalı boşanma Çekişmeliye döner mi?
Boşanmaktan vazgeçmek isteyen taraflar, mahkemeye bir vazgeçme dilekçesi sunmalıdır. Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarında, vazgeçme süreci, davalının açık rızasının bulunmasını gerektirir. Peki, Anlaşmalı boşanma Çekişmeliye döner mi?

Anlaşmalı boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması için eşler arasında karşılıklı anlaşmaya dayanan bir yargı sürecidir.

Bu süreç, eşlerin evliliklerini sona erdirmek konusunda ortak bir karara varmaları ve mahkemeye bu yönde bir başvuruda bulunmaları ile başlar.

Ancak, bazen taraflar süreç içerisinde fikir değiştirerek boşanma kararından vazgeçmek isteyebilirler. Bu durumda izlenecek yollar ve bu tercihin yasal sonuçları hakkında bilgi vermek önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme Mümkün müdür?

Evet, anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmek mümkündür. Bu, mahkemeye bir dilekçe sunularak, duruşmada hakime boşanma isteğinden vazgeçildiğini bildirerek veya anlaşmalı boşanma duruşmasına iki defa üst üste katılmayarak gerçekleştirilebilir.

Bu adımlar, dava sürecinin herhangi bir aşamasında gerçekleştirilebilir ve tarafların boşanma sürecini sonlandırmalarına olanak tanır.

Davacı Vazgeçerse Ne Olur?

Davacının davadan vazgeçmesi, davanın tarafları arasında yeniden açılma olasılığını korur. Ancak, davadan vazgeçme işlemi, feragatten farklıdır ve karşı tarafın bu vazgeçişe muvafakat etmiş olması gerekmektedir.

Davadan vazgeçilmesi halinde, dava sanki hiç açılmamış gibi kabul edilir ve tarafların hukuki durumu dava öncesine döner.

Anlaşmalı Boşanma Davası Geri Çekilebilir mi?

Evet, anlaşmalı boşanma davası geri çekilebilir. Davacı eş, mahkemeye bir feragat dilekçesi sunarak davasından feragat edebilir. Bu işlem, davacının davadan resmi olarak çekildiği ve davanın devam etmeyeceği anlamına gelir. Feragat, dava sürecini resmi olarak sonlandırır ve tarafların evlilik durumunu korumalarını sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmeden önce, taraflar istinaf süresi içerisinde boşanma kararına itiraz ederek davanın iptalini sağlayabilirler.

Bu, genellikle davadan feragat etmek ve gerekirse yeni bir boşanma davası açmak yoluyla mümkündür. İtiraz süreci, anlaşmalı boşanma protokolünün iptal edilmesine ve tarafların yeniden boşanma sürecini değerlendirmelerine olanak tanır.

Boşanmaktan Vazgeçmek İçin Ne Yapmalı?

Boşanmaktan vazgeçmek isteyen taraflar, mahkemeye bir vazgeçme dilekçesi sunmalıdır.

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarında, vazgeçme süreci, davalının açık rızasının bulunmasını gerektirir. Bu, davadan vazgeçme kararının taraflar arasında karşılıklı bir anlaşmaya dayanması gerektiği anlamına gelir.

Boşanma davasından vazgeçmenin herhangi bir cezası bulunmaz; bu süreç, tarafların mevcut evliliklerini sürdürme kararı almalarını sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme Nedir?

Bilindiği gibi boşanma, geçerli ve tamamıyla hukuka uygun olarak kurulmuş bir evlilik ilişkisinin, yetkili mahkemenin yargıcı tarafından sona erdirilmesi; aradaki evlilik birliğinin artık herhangi bir hukuki hüküm ve sonuç doğurmasının önlenmesi demektir.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri vazgeçerse ne olur?

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri vazgeçerse ne olur sorusu, yapılan anlaşmadan pişmanlık duyulması yada boşanmaktan vazgeçemeyi düşünen eşlerin en çok merak ettiği sorudur.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri vazgeçerse boşanma kararı kesinleşmemiş ise dava çekişmeli boşanma olarak devam eder. Anlaşmalı boşanma davasında "boşanma kararı" kesinleşmemiş ise bütün aşamalarında taraflardan birinin her zaman vazgeçme hakkına sahiptir.

Aile Hukukunda "BOŞANMA"

Evlilik ilişkilerinin bir “boşanma” ile karşı karşıya kalması ihtimali son derece olağan ve sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle, boşanma kurumunu alçaltıcı ya da “olumsuz” bir neticenin mahsulü olarak görmemek gerekir.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe aile hukukunun detayları çoğalmakta, boşanma kurumunun daha sık gündeme gelmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, her hukuk düzeni, kendine özgü güncellemeler yapmaktadır.

Türk hukuku da, birçok değişikliğini 2000 sonrasında gerçekleştirmiş ve ortaya uygar hukuk devletleriyle denk bir modern aile hukuku çıkmıştır. Buna göre, Türkiye’de çiftler pek çok sebepten dolayı boşanma talebinde bulunabilirler. Boşanma sebepleri, öğretide “genel sebepler” ve “özel sebepler” olarak iki kısımda incelenir.

Özel sebepler; eşlerden birinin başka bir cinsle cinsel ilişkide bulunması (aldatma veya zina da denir), terk, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, eşlerden birinin ötekisini en az altı ay süreyle terk etmesi ve eşlerden birinde bulunan ve iyileşmesi zor gözüken bir akıl hastalığının öteki eş için yaşamı çekilmez hale getirmesi şeklinde özetlenebilir.

Genel sebepler ise, Türk Medeni Kanununun 166.maddesinde hüküm altına alınmış olan “evlilik birliğinin sarsılması” ve “anlaşmalı boşanma”dır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme Burada, genel ve mutlak bir boşanma sebebi vardır. Madde 166/III’te düzenlenen anlaşmalı boşanmanın şartlarının varlığını gören yargıç, boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Kararının Dayanağı

Anlaşmalı boşanma şöyle olur: Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olduğu durumlarda, eşlerin mahkemeye boşanmak için birlikte başvurmaları ya da eşlerden birinin başvurmasına karşın öteki eşin buna yönelik bir itirazda bulunmayıp davayı kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin TEMELİNDEN sarsılmış olduğu kabul edilir.

Anlaşmalı Boşanma Duruşmasına eşler Bizzat Katılır

Bu durum, anlaşmalı boşanma için sağlanması gereken ilk şart olarak gözümüze çarpmaktadır. Bu durum gerçekleştiğinde, yargıcın boşanmaya karar verebilmesi için, öncelikle tarafları BİZZAT dinleyerek, irade açıklamalarını serbestçe ortaya koyup koymadıklarını denetleyerek hareket etmesi gerekir. Ayrıca, tarafların boşanmanın her tür mali sonucu konusunda bir uzlaşıya varmış olup olmadıklarını da kontrol eder.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet - Nafaka - Tazminat - Mal Varlığında Kesin Anlaşma

Zira, anlaşmalı boşanmalarda, tarafların boşanmanın sonuçları konusunda bir ANLAŞMA yaparak mahkeme huzuruna çıkması gerekir. Bu anlaşmanın bünyesine, aile birliğinin mal varlığı değerlerinin paylaşılması, çocukların velayetinin kime verileceğinin kararlaştırılması gibi önemli kararlar dahildir.

Eğer tarafların hakkaniyete uygun bir anlaşma yapmadığı fark edilirse, yargıç hakkaniyeti tesis edecek ve tarafların da kabul edeceği bir düzenleme ile Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme kararı verebilirler.

Ancak, bir şekilde anlaşmalı boşanma kurumunun da işlerlik kazanamayarak, çiftlerin anlaşmalı olarak boşanmadığını varsayalım.

Anlaşmalı Boşanma Red Olursa 3 Yıl Sonra Dava Açılır

Bu durumlarda, üç yıl kuralı söz konusu olacaktır. Eğer, anlaşmalı boşanmanın reddedildiği tarihten başlayarak üç yıl geçmiş olmasına rağmen, evlilik birliği halen kurulmamış, halen daha huzur ve sükunet tesis edilememişse, o halde artık taraflar her ne sebeple olursa olsun mutlaka boşanabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Nedir

Boşanma davasının sona ermesinden, yani ilamın tebliğ edilmesinden sonra taraflar “temyiz ve istinaf yoluna başvurmayacaklarını” belirtirlerse, artık temyiz veya istinafa başvuramazlar. Bu dilekçe sonrası İtiraz süresi beklemeden boşanma kesinleşmiş olacaktır.

Eğer söz konusu feragat, başvuru yapıldıktan sonra gerçekleşirse, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez ve davayı gören yetkili mahkeme tarafından başvurunun reddedilmesine karar verilir. Eğer yine de BAM’a gönderilmişse, BAM bunu feragat açıklaması sebebiyle reddedecektir

Anlaşmalı Boşanma Duruşma Öncesi Vazgeçmek

Anlaşmalı boşanma davasında duruşma gününü eşler kısa sürede öğrene bilmektedirler. Anlaşma kararından vazgeçen eş aile mahkemesine duruşma öncesi dilekçe ile bildirebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Görüldükten Sonra Vazgeçmek

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin hazırlamış olduğu boşanma protokol doğrultusunda eşler anlaşmış ise aile mahkemesince yapılan ilk duruşmada yani tek celsede boşanma gerçekleşir. Boşanmanın gerçekleşmesi ile Aile mahkemesi yasal süresi olan 30 gün içerisinde gerekçeli kararı yazar.

Zorunluluk gereği Boşanmanın Gerekçeli Kararı eşlere tebliğ yapılması gerekmektedir. Tebliğ edilen boşanma kararı 14 gün içerisinde Eşler Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme istenmesi durumunda uygulaması için engel yoktur.

Anlaşmalı boşanma davasından eş dönmüş ise dava çekişmeli boşanma olarak devam edecek, boşanmaya sebep olayların ispatı ve eşin kusuru ispat edilmesi durumunda yine boşanma gerçekleşmiş olacak.

Bu haber toplam 782 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara