Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme | Bilindiği gibi boşanma, geçerli ve tamamıyla hukuka uygun olarak kurulmuş bir evlilik ilişkisinin, yetkili mahkemenin yargıcı tarafından sona erdirilmesi; aradaki evlilik birliğinin artık herhangi bir hukuki hüküm ve sonuç doğurmasının önlenmesi demektir.

Boşanma Kurumuna Genel Bir Bakış

Evlilik ilişkilerinin bir “boşanma” ile karşı karşıya kalması ihtimali son derece olağan ve sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle, boşanma kurumunu alçaltıcı ya da “olumsuz” bir neticenin mahsulü olarak görmemek gerekir.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe aile hukukunun detayları çoğalmakta, boşanma kurumunun daha sık gündeme  gelmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, her hukuk düzeni, kendine özgü güncellemeler yapmaktadır.

Türk hukuku da, birçok değişikliğini 2000 sonrasında gerçekleştirmiş ve ortaya uygar hukuk devletleriyle denk bir modern aile hukuku çıkmıştır.

Buna göre, Türkiye’de çiftler pek çok sebepten dolayı boşanma talebinde bulunabilirler. Bu sebepler, öğretide “genel sebepler” ve “özel sebepler” olarak iki kısımda incelenir.

Özel sebepler; eşlerden birinin başka bir cinsle cinsel ilişkide bulunması (aldatma veya zina da denir),  hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, eşlerden birinin ötekisini en az altı ay süreyle terk etmesi ve eşlerden birinde bulunan ve iyileşmesi zor gözüken bir akıl hastalığının öteki eş için yaşamı çekilmez hale getirmesi şeklinde özetlenebilir.

Genel sebepler ise, Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinde hüküm altına alınmış olan “evlilik birliğinin sarsılması” ve “anlaşmalı boşanma”dır. Bunları aşağıda inceleyeceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme | Burada, genel ve mutlak bir boşanma sebebi vardır. Madde 166/III’te düzenlenen anlaşmalı boşanmanın şartlarının varlığını gören yargıç, boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı boşanma şöyle olur: Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olduğu durumlarda, eşlerin mahkemeye boşanmak için birlikte başvurmaları ya da eşlerden birinin başvurmasına karşın öteki eşin buna yönelik bir itirazda bulunmayıp davayı kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin TEMELİNDEN sarsılmış olduğu kabul edilir.

Bu durum, anlaşmalı boşanma için sağlanması gereken ilk şart olarak gözümüze çarpmaktadır. Bu durum gerçekleştiğinde, yargıcın boşanmaya karar verebilmesi için, öncelikle tarafları BİZZAT dinleyerek, irade açıklamalarını serbestçe ortaya koyup koymadıklarını denetleyerek hareket etmesi gerekir. Ayrıca, tarafların boşanmanın her tür mali sonucu konusunda bir uzlaşıya varmış olup olmadıklarını da kontrol eder.

Zira, anlaşmalı boşanmalarda, tarafların boşanmanın sonuçları konusunda bir ANLAŞMA yaparak mahkeme huzuruna çıkması gerekir. Bu anlaşmanın bünyesine, aile birliğinin malvarlığı değerlerinin paylaşılması, çocukların velayetinin kime verileceğinin kararlaştırılması gibi önemli kararlar dahildir.

Eğer tarafların hakkaniyete uygun bir anlaşma yapmadığı fark edilirse, yargıç hakkaniyeti tesis edecek ve tarafların da kabul edeceği bir düzenleme ile anlaşmalarında değişiklik yapabilir. Ancak, bir şekilde anlaşmalı boşanma kurumunun da işlerlik kazanamayarak, çiftlerin anlaşmalı olarak boşanamadığını varsayalım.

Bu durumlarda, üç yıl kuralı söz konusu olacaktır. Eğer, anlaşmalı boşanmanın reddedildiği tarihten başlayarak üç yıl geçmiş olmasına rağmen, evlilik birliği halen kurulmamış, halen daha huzur ve sükunet tesis edilememişse, o halde artık taraflar her ne sebeple olursa olsun mutlaka boşanabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Sonrası Temyizden Vazgeçme Beyanı

Boşanma davasının sona ermesinden, yani ilamın tebliğ edilmesinden sonra taraflar  “temyiz ve istinaf yoluna başvurmayacaklarını” belirtirlerse, artık temyiz veya istinafa başvuramazlar. Bu dilekçe sonrası İtiraz süresi beklemeden boşanma kesinleşmiş olacaktır.

Eğer söz konusu feragat, başvuru yapıldıktan sonra gerçekleşirse, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez ve davayı gören yetkili mahkeme tarafından başvurunun reddedilmesine karar verilir.

Eğer yine de BAM’a gönderilmişse, BAM bunu feragat açıklaması sebebiyle reddedecektir

Boşanma sürecinde,bilgi almak için  Anlaşmalı Boşanma makalemize göz atabilirsiniz.

11 Yorum

Yorum Bırak