Atla

Boşanma Miras İş İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık 


Boşanma Miras İş İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık 

Boşanma Miras İş İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık 

Boşanma Miras İş İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık Sincan

Aile içi ilişkileri ve aile ile alakalı olan tüm konuları içerisinde bulunduran ve bu konularda düzenlemeler yapan hukuk dalına Aile Hukuku denmektedir. Aile Hukukunun ortaya çıkartılmasındaki amaç, toplumun en önemli yapısını oluşturan ailelerin doğru bir şekilde ve düzgün olan şekillendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Aile hukuku içerisinde en önemli yeri boşanma konusu almaktadır. Boşanma davaları konusundaki ise en önemli konu boşanma sürecinin nasıl yürütüleceği olmaktadır. Boşanma davaları birçok hukuki işlemi ve prosedürü içermektedir. Bu prosedürler ve hukuki işlemlerin doğru yapılması ve yönetilmemesi durumunda çocukların velayetleri, mal paylaşımı konuları, nafaka konusu ve tazminatlar gibi birçok konuda hak kaybının yaşanması mümkün olabilmektedir.

Görülen boşanma davalarında karşı davaların açılması, boşanmaya cevap dilekçelerinin yazılması, delillerin mahkemeye sunulması ve bilirkişi raporu istenmesi gibi birçok farklı durum doğru bir şekilde yönetilmelidir.

Aile hukuku alanına giren konularda açılan davalar arasında boşanma davaları oldukça fazladır. Boşanma davaları içerisinde anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları ve aldatma nedeni ile boşanma davaları ilk sıralarda yer almaktadır. Boşanma davalarına ek olarak nafaka davaları, mal ayrılığı davaları, mal rejimi davaları ve boşanma sonrasında maddi ve manevi tazminat davaları görülebilmektedir.

Ayrıca yurt dışındaki boşanmalar için tanıma tenfiz davaları görülebilmektedir. Bunların yanında evlat edinme davaları, evlenme izni davaları ve kadın için bekleme süresi davaları Aile Hukuku alanına giren davalar olmaktadır. Aile hukuku boşanma davaları içerisinde yer alanlar:

*ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

*Anlaşmalı Boşanma DAVASI

*NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

*BOŞANMA DAVASI TAZMİNAT DAVALARI

*VELAYET DAVALARI

*NAFAKA DAVALARI

*SOY BAĞININ REDDİ BABALIK DAVALARI

*EVLAT EDİNME DAVALARI

İş Hukuku ve İşçi Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık Sincan

Hukuk sistemimizde bulunan İş Kanunu işçi, işveren ve iş konularını ve bu kişiler arasındaki iş ilişkilerini ele alan ve bu konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkları düzenleme amacı olan kanunlardır. İş Kanunu kapsamında olan davalar İş Mahkemesi tarafından görülmektedir. Ülkemizde bulunan İş Kanunu 1475 sayılı kanun olarak da bilinmektedir. Ülkemizde 25.08.1971 tarihinde kabul edilen İş Kanunu daha sonra 01.09.1971 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş Hukuku genel ifadesi ile iş ilişkisinde bulunan kişilerin uyması zorunlu olan kuralların bütünü olarak ifade edilebilmektedir. İş hukukunda resmi bir iş yerine iş sözleşmesi yapılması ile çalışmaya başlayan ve çalışmasının karşılığını ücret olan alan işçinin işveren ile arasındaki ilişkileri ve bunları bağlı oldukları topluluklar ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü olmaktadır. Çalışanlar niteliği itibari ile bağımlı çalışanlar veya bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. İş hukuku bağımlı olarak çalışanlardan sadece işçiyi ele almaktadır ve işveren işe olan ilişkisini düzenlemektedir.

İş hukukuna giren birçok farklı konuda davalar görülmektedir. Bunlardan en fazla karşılaşılan işçilerin tazminat davaları olmaktadır. Ayrıca iş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları da çok fazla görülmektedir. Bunun yanında işe iade davaları, kıdem tazminatları ile ihbar tazminatları konusundaki davalar görülebilmektedir.

İş Hukuku alanına girmekte olan fazla mesai ücreti alacakları davası, yıllık izin ücreti alacakları davası, hizmet tespit davası, iş kazası ceza davası ve mobbing davaları da İş Mahkemelerinde görülmektedir. İş Hukuku davalarında iş hukuku tazminat ve dava sürecinin anlatıldığı makaleyi okuyabilirsiniz.

*İŞÇİ ALACAKLARI KIDEM İHBAR TAZMİNAT DAVALARI

*İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

*Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu

*Hizmet sözleşmeleri

*İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri

*İş kazası ve meslek hastalıkları

*İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

Tazminat Hukuku ve Tazminat Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık Sincan Ankara

Yasalarımızda tazminat kavramı açık bir şekilde bilerek veya bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik sonucunda haksız yere yapılmış olan eylemlerin neden olduğu maddi veya manevi zararın giderilmesi olarak ifade edilmektedir. Oluşan bu haksız durum karşısında zarar görmüş olan kişiler bu zararın karşılanması için tazminat davaları açabilmektedir.

Tazminat davalarının nasıl açılacağı ise, açılacak olan tazminat davasının türüne göre değişmektedir. Bir haksız eylem ile kişilik haklarına saldırı yapılmış bir kişi manevi tazminat davası açabilmektedirler. Bunun yanında haksız bir eylem nedeni ile maddi zarara uğramış olan kişiler ise maddi tazminat davası açabilmektedirler.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davalarının açılmasında ve sonuçlanmasındaki asıl amaç, oluşan mağduriyet durumunun giderilmesi olmaktadır. Bu sebeple tazminat davasını açacak olan kişinin ortaya çıkan mağduriyetini mahkemeye kanıtlaması gerekmektedir. Tazminat konusunda mağduriyetin kanıtlanmasında sorun yok ise diğer bir önemli olan tazminat davalarının nereye açılacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tazminat hukukuna göre açılan tazminat davaları birçok farklı türde olabilmektedir. Bunlara örnek olarak destekten yoksun kalma tazminatı davaları, Karayolları Trafik Kanununa göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları, fikir sanat eseri haklarına saldırı nedeni ile tazminat davaları ile öldürme, yaralama ve taşınmaza el atmaya ilişkin tazminat davaları sayılabilmektedir. 

İcra Hukuku ve İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık

Bu hukuk dalının ilgi alanı borcunu ödeyemeyen ve ödemeyen borçlunun, alacaklarının yapacağı talep üzerine, devlet zoru ile taşınır veya taşınamaz varlıklarına el konularak borcun karşılanmasını sağlamak oluşturmaktadır.

Ülkemizde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu bu hukuk alanı ile alakalı olarak düzenlenmiştir. Konu içerisinde yer alan icra takibi nasıl yapılır hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

 

boşanma avukatı ankara sincan

İcra ve İflas Kanunu ile icra hukukuna giren konularda açılan davalardan bazıları; ilamlı veya ilamsız kambiyo senetlerine dayanarak başlatılan icra takipleri, bu icra takiplerine yapılan itirazlar ile bu itirazlara yapılan iptaller sayılabilmektedir.

Ayrıca iflas davaları, iflasın ertelenmesi davaları, icra ceza davaları, istirdat davaları, tasarrufun iptali davaları ve haciz davaları bu hukuk alanına giren davalar olmaktadır. İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

*Çek, senet, poliçe fatura nedeniyle icra takibi

*Kira Alacağı ve Tahliye davaları

*İcra takibine itiraz ve  itirazın kaldırılması,

*İstihkak İddiası ve Davaları

*İhalenin feshi davası,

*İcradan satış ve kıymet takdirine itiraz

*Taahhüdü ihlal ceza davaları

*İflas - iflasın ertelenmesi davası

*Gayrimenkul satışları ve  İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi

Miras Hukuku ve Miras Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık

Gerçek kişilerin ölümü veya haklarında verilmiş olan gaiplik kararları sonrasında, bu kişiye ait olan malların kimlere, nasıl ve ne oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denmektedir. Yasalarımızda bulunmakta olan miras hukuku Türk Medeni Kanuna dayalı şekilde işletilmektedir.

ankara sincan iş avukatları

Bu hukuk aynı zamanda Aile Hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar Hukuku ve Eşyalar Hukuku ile da alakalı olan bir hukuk dalıdır. Yaşamın her insan için istisnasız bir şekilde sona erecek olması, ölen kişilerin mal varlıklarının nasıl pay edileceği, kimlere pay edileceği ve bu malların nasıl kullanılacağı gibi konulardaki düzenlemeler bu hukuk dalı ile düzenlenmektedir.

*Veraset belgesinin mirasçılar adına çıkarılması

*Vasiyetname nasıl yapılır, sözleşmenin hazırlanması

*Vasiyetnamenin iptali davaları

*Miras taksim sözleşmeleri ve iptal davaları

*Muvazaa (Hile) nedeniyle tapu iptal tescil davalar,

*Tenkis Saklı Pay davaları,

 *Mirasta istihkak davası

Ceza Hukuku - Ceza Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık

*Ceza Hukuku 'nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi

* Ekonomik suçlara dair ceza davaları

*Sahtecilik, dolandırıcılık - Bilişim suçları

*CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar

*Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 'nin görev alanına giren suçlar

*Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi 'nin görev alanına giren suçlar

*Uzlaşma

Boşanma İş Miras İcra Davaları Sincan ilçesi hakkında bilgi olarak şunu belirtmekte fayda var. Yukarda belirttiğimiz davalarda Batı Adliyesi yani Sincan Adliyesi olarak bilinen Sincan ilçesi sınırları içerisindedir. Batı adliyesi sorumluluk alanı içinde olacak davalarda yetkili ve dava açılacak mahkelerdir. Sincan adliyesi diğer adliyelere göre daha düzenli tertipli olup, tüm dava evrak ve dilekçeleri tarama merkezinden geçerek mahkemelere gönderilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Boşanma Miras İş İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık  - Yorum
  EFSANE KAYADİBİ -
  27 Ağustos 2016

  Boşanma konusu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Boşanma Miras İş İcra Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık  - Yorum
  NECMETTİN TAŞKESEN -
  31 Ağustos 2016

  Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak