Boşanma Davaları Ankara | Sincan

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davaları Ankara | Sincan

Boşanma Davaları Ankara | Sincan

Boşanma Avukatı Ankara Sincan

Boşanma Avukatı Ankara Sincan – Aile içi ilişkileri ve aile ile alakalı olan tüm konuları içerisinde bulunduran ve bu konularda düzenlemeler yapan hukuk dalına Aile Hukuku denmektedir.

 

Aile Hukukunun ortaya çıkartılmasındaki amaç, toplumun en önemli yapısını oluşturan ailelerin doğru bir şekilde ve düzgün olan şekillendirilmesinin sağlanmasıdır.

 

Aile hukuku içerisinde en önemli yeri boşanma konusu almaktadır. Boşanma davaları konusundaki ise en önemli konu boşanma sürecinin nasıl yürütüleceği olmaktadır.

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma davaları birçok hukuki işlemi ve prosedürü içermektedir. Bu prosedürler ve hukuki işlemlerin doğru yapılması ve yönetilmemesi durumunda çocukların velayetleri, mal paylaşımı konuları, nafaka konusu ve tazminatlar gibi birçok konuda hak kaybının yaşanması mümkün olabilmektedir.

 

Görülen boşanma davalarında karşı davaların açılması, boşanmaya cevap dilekçelerinin yazılması, delillerin mahkemeye sunulması ve bilirkişi raporu istenmesi gibi birçok farklı durum doğru bir şekilde yönetilmelidir.

Aile Hukuku Boşanma Sebepleri – Boşanma Avukatı Ankara Sincan 

Aile hukuku alanına giren konularda açılan davalar arasında boşanma davaları oldukça fazladır. Boşanma davaları içerisinde anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları ve aldatma nedeni ile boşanma davaları ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Boşanma davalarına ek olarak nafaka davaları, mal ayrılığı davaları, mal rejimi davaları ve boşanma sonrasında maddi ve manevi tazminat davaları görülebilmektedir.

Boşanma Davası Avukatları

Ayrıca yurt dışındaki boşanmalar için tanıma tenfiz davaları görülebilmektedir. Bunların yanında evlat edinme davaları, evlenme izni davaları ve kadın için bekleme süresi davaları Aile Hukuku alanına giren davalar olmaktadır.

 

 

 

 

Aile hukuku boşanma davaları içerisinde yer alanlar:

Tazminat Hukuku ve Tazminat Davaları

Yasalarımızda tazminat kavramı açık bir şekilde bilerek veya bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik sonucunda haksız yere yapılmış olan eylemlerin neden olduğu maddi veya manevi zararın giderilmesi olarak ifade edilmektedir.

 

Oluşan bu haksız durum karşısında zarar görmüş olan kişiler bu zararın karşılanması için tazminat davaları açabilmektedir.

 

Tazminat davalarının nasıl açılacağı ise, açılacak olan tazminat davasının türüne göre değişmektedir. Bir haksız eylem ile kişilik haklarına saldırı yapılmış bir kişi manevi tazminat davası açabilmektedirler.

 

Bunun yanında haksız bir eylem nedeni ile maddi zarara uğramış olan kişiler ise maddi tazminat davası açabilmektedirler. (Boşanma Avukatı Ankara Sincan )

 

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

 

Tazminat davalarının açılmasında ve sonuçlanmasındaki asıl amaç, oluşan mağduriyet durumunun giderilmesi olmaktadır. Bu sebeple tazminat davasını açacak olan kişinin ortaya çıkan mağduriyetini mahkemeye kanıtlaması gerekmektedir.

 

Tazminat konusunda mağduriyetin kanıtlanmasında sorun yok ise diğer bir önemli olan tazminat davalarının nereye açılacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

Tazminat hukukuna göre açılan tazminat davaları birçok farklı türde olabilmektedir. Bunlara örnek olarak destekten yoksun kalma tazminatı davaları, Karayolları Trafik Kanununa göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları, fikir sanat eseri haklarına saldırı nedeni ile tazminat davaları ile öldürme, yaralama ve taşınmaza el atmaya ilişkin tazminat davaları sayılabilmektedir. (Boşanma Avukatı Ankara Sincan )

 

İş Hukuku ve İşçi Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık Sincan

 

Hukuk sistemimizde bulunan İş Kanunu işçi, işveren ve iş konularını ve bu kişiler arasındaki iş ilişkilerini ele alan ve bu konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkları düzenleme amacı olan kanunlardır. İş Kanunu kapsamında olan davalar İş Mahkemesi tarafından görülmektedir.

 

Ülkemizde bulunan İş Kanunu 1475 sayılı kanun olarak da bilinmektedir. Ülkemizde 25.08.1971 tarihinde kabul edilen İş Kanunu daha sonra 01.09.1971 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İş Hukuku genel ifadesi ile iş ilişkisinde bulunan kişilerin uyması zorunlu olan kuralların bütünü olarak ifade edilebilmektedir. İş hukukunda resmi bir iş yerine iş sözleşmesi yapılması ile çalışmaya başlayan ve çalışmasının karşılığını ücret olan alan işçinin işveren ile arasındaki ilişkileri ve bunları bağlı oldukları topluluklar ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü olmaktadır.

 

Çalışanlar niteliği itibari ile bağımlı çalışanlar veya bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. İş hukuku bağımlı olarak çalışanlardan sadece işçiyi ele almaktadır ve işveren işe olan ilişkisini düzenlemektedir.

 

İş hukukuna giren birçok farklı konuda davalar görülmektedir. Bunlardan en fazla karşılaşılan işçilerin tazminat davaları olmaktadır. Ayrıca iş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları da çok fazla görülmektedir.

 

Bunun yanında işe iade davaları, kıdem tazminatları ile ihbar tazminatları konusundaki davalar görülebilmektedir.

 

İş Hukuku alanına girmekte olan fazla mesai ücreti alacakları davası, yıllık izin ücreti alacakları davası, hizmet tespit davası, iş kazası ceza davası ve mobbing davaları da İş Mahkemelerinde görülmektedir. (Boşanma Avukatı Ankara Sincan)

 

İş Hukuku davalarında iş hukuku tazminat ve dava sürecinin anlatıldığı makaleyi okuyabilirsiniz.

 • İş Hukukunda Arabuluculuk Avukatlık ve Danışmanlık
 • İşçi Alacakları Kıdem İhbar Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • İş kazası Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu
 • Hizmet sözleşmeleri
 • İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri
 • İş kazası ve meslek hastalıkları Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • İş, iş yeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

 

 

İcra Hukuku ve İcra Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık

 

Bu hukuk dalının ilgi alanı borcunu ödeyemeyen ve ödemeyen borçlunun, alacaklarının yapacağı talep üzerine, devlet zoru ile taşınır veya taşınamaz varlıklarına el konularak borcun karşılanmasını sağlamak oluşturmaktadır.

 

Ülkemizde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu bu hukuk alanı ile alakalı olarak düzenlenmiştir. Konu içerisinde yer alan icra takibi nasıl yapılır hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

 

İcra ve İflas Kanunu ile icra hukukuna giren konularda açılan davalardan bazıları; ilamlı veya ilamsız kambiyo senetlerine dayanarak başlatılan icra takipleri, bu icra takiplerine yapılan itirazlar ile bu itirazlara yapılan iptaller sayılabilmektedir.

 

Ayrıca iflas davaları, iflasın ertelenmesi davaları, icra ceza davaları, istirdat davaları, tasarrufun iptali davaları ve haciz davaları bu hukuk alanına giren davalar olmaktadır. İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. (Boşanma Avukatı Ankara Sincan )

 

 

Miras Hukuku ve Miras Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık

 

Gerçek kişilerin ölümü veya haklarında verilmiş olan gaiplik kararları sonrasında, bu kişiye ait olan malların kimlere, nasıl ve ne oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denmektedir.

 

Yasalarımızda bulunmakta olan miras hukuku Türk Medeni Kanuna dayalı şekilde işletilmektedir.

 

Bu hukuk aynı zamanda Aile Hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar Hukuku ve Eşyalar Hukuku ile da alakalı olan bir hukuk dalıdır.

 

Yaşamın her insan için istisnasız bir şekilde sona erecek olması, ölen kişilerin mal varlıklarının nasıl pay edileceği, kimlere pay edileceği ve bu malların nasıl kullanılacağı gibi konulardaki düzenlemeler bu hukuk dalı ile düzenlenmektedir. (Boşanma Avukatı Ankara Sincan )

 

 • Veraset belgesinin mirasçılar adına çıkarılması
 • Vasiyetname nasıl yapılır, sözleşmenin hazırlanması
 • Vasiyetnamenin iptali Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • Miras taksim sözleşmeleri ve iptal Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • Muvazaa (Hile) nedeniyle tapu iptal tescil Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • Tenkis Saklı Pay Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık
 • Mirasta istihkak Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık

 

Ceza Hukuku – Ceza Davalarında Avukatlık ve Danışmanlık

 

 • Ceza Hukuku ‘nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi
 • Ekonomik suçlara dair ceza davaları
 • Sahtecilik, dolandırıcılık – Bilişim suçları
 • CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar
 • Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ‘nin görev alanına giren suçlar
 • Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi ‘nin görev alanına giren suçlar
 • Uzlaşma

 

Boşanma İş Miras İcra Davaları Sincan ilçesi hakkında bilgi olarak şunu belirtmekte fayda var. Yukarıda belirttiğimiz davalarda Batı Adliyesi yani Sincan Adliyesi olarak bilinen Sincan ilçesi sınırları içerisindedir.

 

Batı adliyesi sorumluluk alanı içinde olacak davalarda yetkili ve dava açılacak mahkemelerdir. Sincan adliyesi diğer adliyelere göre daha düzenli tertipli olup, tüm dava evrak ve boşanma avukatı Ankara Sincan dilekçeleri tarama merkezinden geçerek mahkemelere gönderilmektedir. (Boşanma Avukatı Ankara Sincan )

Boşanma avukatı ankara sincan, boşanma avukatı sincan, ankara batı adliyesi avukat listesi, sincan boşanma avukatı tavsiye, sincan boşanma avukat telefonları, sincan boşanma davası nasıl açılır, sincan aldatma nedeniyle boşanma, anlaşmalı boşanma avukatı ankara sincan hakkında makalelerimizin yer aldığı web sitesi.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - KISMİ ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARDAN MAHSUP EDİLMESİ KURALINA RİAYET EDİLMEKSİZİN DOSYA BORCUNUN BELİRLENDİĞİ - YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ EK RAPOR ALINARAK BORÇ MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflardan mahsup edilmesi, geriye kalan paranın ise asıl alacaktan indirilmesi ve her ödeme yapıldıkça, bakiye alacağın bu suretle saptanması gerektiği kuralına uyulmadan dosya borcunun belirlendiği görülmüştür.

O halde, mahkemece Yargıtay denetimine elverişli ek rapor alınarak borç miktarının belirlenmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hatalı bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması isabetsizdir (Boşanma Avukatı Ankara Sincan ).

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda; muris borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun takip konusu borcu alacaklıya ödemesine rağmen, alacaklının icra dosyasına bu ödemeleri bildirmemesi nedeniyle borçlunun ölümü üzerine taraflarına muhtıra gönderildiğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği,

Mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin kısmen kabulüne, muhtıra tarihi itibariyle dosya borcunun 2538,10TL olduğuna karar verildiği, hükmün alacaklı vekili tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

TESPİT DAVASI - DAVA KONUSU FESİH KARARINDA FESİH SEBEBİ AÇIK VE KESİN BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEYİP DAVACININ SAVUNMASI ALINMAKSIZIN FESİH YOLUNA GİDİLDİĞİ

ÖZET: Dosyaya sunulan 21.08.2017 günlü fesih bildiriminde “17/01/2017 tarihi itibariyle firmamızda çalışmaktasınız. Gördüğümüz lüzum üzerine 21/08/2017 tarihi itibariyle iş akdiniz fesih edilmiş olup, çıkışınız yapılmıştır.

Tüm haklarınız tarafınıza ödenecektir. Durumu tarafınıza bildiririz. ” denilmek sureti ile davacının iş akdi fesh edildiği, dava konusu fesih kararında fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeyip, davacının savunması alınmaksızın fesih yoluna gidildiği görülmektedir.

Dosyaya sunulan fesih yazısında çok genel ifadelere yer verilmiş olup fesih aynı yasanın 19/1 maddesine aykırı olduğu gibi açıklandığı üzere 19/2 maddesi hükümlerine de aykırıdır. Bu nedenle davalı savunma ve istinaf sebeplerine değer verilmesi mümkün görülmemiştir (Boşanma Avukatı Sincan Ankara).

Açıklanan nedenlerle tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, yerel mahkemenin objektif, rasyonel ve hayatın olağan akışına uygun,

Dosyadaki delillerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre HMK 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin olay ve hukuki değerlendirilmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir (Boşanma Avukatı Ankara Sincan).

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor