Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Destekten yoksun kalma tazminatı , bu Genel Şartlar uyarınca belirlenen ilkeler dikkate alınarak zarar gören kişinin ve müteveffanın bireysel özelliklerine göre hesaplanırTazminat toplu para şeklinde ödenirHesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 2010 tablosu dikkate alınır.Tablonun belirli periyodlarla güncellenmesi halinde tazminat tutarı,kaza tarihi itibariyle güncel versiyona göre hesaplanır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), % 1,8 olarak dikkate alınır. İskonto oranı (teknik faiz) gerekli görülen hallerde Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenirBelgelendirilmiş olması durumunda ,hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş geliri dikkate alınır. Vergilendirilmiş gelir tutarı için herhangi bir belge sunulamaması durumunda hesaplama , asgari ücret kullanılarak yapılır .Aynı kriterler pasif dönem hesaplamasında da geçerlidir.

Yeniden evlenme olasılığı , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yardımıyla Türkiye’nin coğrafi ve demografik yapısına göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde oluşturulacak cetvel dikkate alınarak hesaplamalara yansıtılır .TÜİK tarafından yayınlanacak resmi veriler yardımıyla hazırlanacak cetvelin kullanılmaya başladığı tarihe kadar , mevcut yargı uygulamasında esas alınan tablo kullanılacaktır.

Destek süresi ile aktif ve pasif çalışma süresi, Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği esaslara göre hesaplanır. Tazminat tutarının negatif çıkması durumunda tazminat tutarı sıfır olarak kabul edilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Formülü : Tazminat, ax,n formülü ile hesaplanır .Tazminat hesaplanırken “Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant” formülü esas alınır .Bu formülde kullanılacak yaş parametresi (x) hesap yapılacak mağdurun yaşını, destek süresi parametresi (n) ise mağdur ile ölenin muhtemel yaşam sürelerinin kesiştiği ve desteğinin devam ettiği süreyi göstermektedir. Yukarıdakiler dışında hesaplamaya ilişkin diğer hususlar ile hesaplamaya ilişkin standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Sürekli sakatlık  tazminatı , bu Genel Şartlar uyarınca belirlenen ilkeler dikkate alınarak zarar gören kişinin bireysel özelliklerine göre hesaplanırTazminat ,toplu para şeklinde ödenir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 2010 tablosu dikkate alınır. Tablonun belirli periyodlarla güncellenmesi halinde tazminat tutarı ,kaza tarihi itibariyle güncel versiyona göre hesaplanır. Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), % 1,8 olarak dikkate alınır.İskonto oranı (teknik faiz) gerekli görülen hallerde Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenirBelgelendirilmiş olması durumunda , hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş geliri dikkate alınır.Vergilendirilmiş gelir tutarı için herhangi bir belge sunulmaması durumunda hesaplama, asgari ücret kullanılarak yapılır. Aynı kriterler pasif dönem hesaplamasında da geçerlidir.

Aşağıdaki tabloya göre maluliyet oranının denk geldiği aralıktaki katsayı nispetinde asgari net ücret dikkate alınarak bakıcı gideri hesaplanır. Bakıcı tutulduğunun belgelendirilmesi durumunda asgari brüt ücret hesaplamalarda dikkate alınır.

   Maluliyet Oranı

            Aralığı

 

                (%)

 

       Asgari Net Ücrete

      Uygulanacak Nispet

 

                    (%)

      0      69                      0
     70      79                     50
     80      89                     75
     90      100                    100

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Formülü ; Tazminat, ax,n formülü ile hesaplanır. Tazminat hesaplanırken “Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant” formülü esas alınır. Bu formülde kullanılacak yaş parametresi (x) hesap yapılacak mağdurun yaşını, hesaplamanın hangi süre için yapılacağını gösteren parametre (n) ise sürekli sakatlığa uğrayan kişinin muhtemel yaşam süresini göstermektedir.

Yukarıdakiler dışında hesaplamaya ilişkin diğer hususlar ile hesaplamaya ilişkin standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Yaptırılacak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Uygulanacak Esaslar

2918 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi kapsamında teminat verilmesi durumunda sigortacı motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahibine düşen hukuki sorumluluğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat altına alır.  Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahipleri gözetim, bakım,onarım ve alım-satım amacıyla kendilerine bırakılan motorlu araçları ilgili mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları deftere kaydetmek zorundadırlar.

Söz konusu motorlu aracın teşebbüs sahibinin sorumluluğunda bulunduğu sırada üçüncü kişilere vermiş olduğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamına giren zararlar, hasar tarihinde yürürlükte olan Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar için belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.

 Motorlu Araçlarla İlgili Yarış Düzenleyicileri İçin Yaptırılacak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Uygulanacak Esaslar

2918 sayılı Kanunun 105 inci maddesi kapsamında teminat verilmesi durumunda sigortacı motorlu araçlarla ilgili yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile gösteride kullanılan diğer araçların sebep olacakları zararlardan dolayı söz konusu kişilerin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat altına alır.

Yarış düzenleyicleri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumlulukları yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan araçların türlerine göre hasar tarihinde yürürlükte olan sigorta limitlerine göre hasar tarihinde yürürlükte olan sigorta limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır