Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?
Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır? | 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 58. Maddesinde idarece kişiye vergisini ödeme emri geldikten sonra kanunda verilen süre içerisinde bu süre de 7 gündür. Bu ödeme emrinin iptaline ilişkin vergi mahkemesine dava açılabileceği öngörülmüştür. Kanun hükmü şu şekildedir. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan...
Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır? | 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 58. Maddesinde idarece kişiye vergisini ödeme emri geldikten sonra kanunda verilen süre içerisinde bu süre de 7 gündür. Bu ödeme emrinin iptaline ilişkin vergi mahkemesine dava açılabileceği öngörülmüştür. Kanun hükmü şu şekildedir. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği. Veya zaman aşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır. (Mülga üçüncü fıkra: 28/1/2010-5951/1 md.) İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir. İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir. Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.  Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vakı itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz. | Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır? Kanun hükmünü başlıklar atında yorumlarsak şunları izah edebiliriz:

Vergi Borcunun İptali ve Ödeme Emrine Karşı Kimler Dava Açabilir?

Gerçek kişiler veya tüzel kişi temsilcileri kendilerine ödeme tebliğinin gelmesinden itibaren bu davayı açabilmektedirler. Yani bu davayı ancak kendilerine ödeme tebliği gelen gerçek kişiler ya da tüzel kişilerin temsilcileri açabilmektedir. Bu davayı tebliğin yanlış kişilere yapılması durumunda isim, unvan benzerliklerinden dolayı tebliğin yapıldığı kişide açabilmektedir. | Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Ödeme Emrine Karşı Davada Öne Sürülebilecek İddialar Nelerdir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 58. Maddesinde ödeme emrine karşı açılacak olan davada nelerin itiraz ve iddia olarak sunulabileceği de ifade edilmiştir. Kanun hükmüne göre davacı böyle bir borcun olmadığını ya da varsa bile bir miktarını ödediğini iddia ederek ve miktarı açıkça öne sürerek bu davayı açabilir. Kanun hükmünde de ifade edildiği üzere eğer cihet ve miktar açıkça gösterilmez ise dava açılamayacaktır.
 1. Ödeme emrinde yer aldığı biçimde bir borcun olmadığı,
 2. Ödeme emrinde yer alan borcun ödenmiş olduğu,
 3. Mükellefin daha önce, "mahsup" talebi olduğu,
 4. Ödeme emrinde yer alan borcun henüz vadesinin gelmediği,
 5. Vergi ertelemesinde, tahakkuk aşaması tamamlanıp, tahsil daha sonraki tarihlere bırakıldığından, erteleme koşullarına ait iddiaların ödeme emrine karşı açılan davada dermayan olunabilir.
 6. Tahakkuka ait vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinin yapılmamış veya muhataba tebligatın yapılmamış olması
 7. Tahakkuk zaman aşımının dolmuş/geçmiş olması
 8. Varislerce, ölen kimseye ilişkin mirasın red edilmiş olması hali,
 9. Amme borcunun diğer sebeplerden ötürü ortadan kalkmış olması
 10. VUK' da sayılan alacağı terkin edene hallerin var olması hali,
 11. Af nedeniyle veya yargı kararına istinaden borcun ortadan kalkmış olması halinde,
 12. Borcun bir kısmının ödenmiş olması hali,
 13. Amme borcunun tahsil zaman aşımına uğramış olması hali, bu durumlarda davada öne sürülerek ödeme emrine itiraz edilebilmektedir.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

İdari Yargılama Usulü Kanununda vergi davalarının açılması için öngörülen süre 30 gün olsa da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da ayrı bir süre getirerek süreyi 7 güne düşürmüştür. 7 günlük süre ödeme emrinin kişiye tebliğinden itibaren başlamaktadır. | Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi Davaları Nerede Açılır?

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için görevli mahkeme olarak Vergi mahkemelerini işaret etmiştir. yetkili mahkemede tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Vergi Davaları Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Her ne kadar 6183 sayılı kanun olsun ya da Vergi Usul Kanunu olsun dava açma şekli beyan edilmemişse de vergi davaları birer idari yargı konusudur ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun ilgili maddesinde dava açma şekil açıkça ifade edilmektedir. İlgili madde şu şekildedir:

Vergi İdari Davaları Nasıl Açılır?

İdari davaların açılması: Madde 3 1. (İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. 2. Dilekçelerde;
 • Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları. Veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller
 • Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
 • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir.
3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. İdari Yargıla Usul Kanunun yukarıda ifade edilen 3. Maddesindeki koşullara uyarak birey yetkili ve görevli olan vergi mahkemesinde ödeme emrine karşı itiraz davasını açabilecektir.

Vergi Davaları Sonuçları ve Hükümleri Hakkında Bilgiler

Vergi dairesinin yapmış olduğu ödeme emri tebliği bir idari işlem niteliğindedir. Bu nedenle bu tebliğin yürütülmesinin durdurulması kararı mahkemeyi yürüten hakim tarafından verilebilir. Eğer mahkeme yürütülmenin durdurulmasına karar verirse mükellef kedisine tebliğ edilen ödeme emrindeki tutarı ödemeyecektir. Fakat yürütülmenin durdurulması talebini eğer hakim reddederse bu durumda davacı davayı kaybedecektir ve farklı hüküm ve sonuçlar kendi aleyhine doğacaktır. Yürütmenin durdurulması talebi farklı şekillerde sonuçlanabilir. Eğer talep kabul edilirse birey ödemekten kurtulacaktır. Fakat kendisi haksız çıkarsa aşağıda da belirttiğimiz üzere ödeme zammı gibi ağır bir ceza niteliği haline somut olayı şartlarına göre olabilecek bir ceza verilecektir. | Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi Davaların Kaybedilmesini Sonuçları Nelerdir?

Dava kaybedildiği takdirde davacı haksız çıktığından dolayı , ödeme emrinde belirtilen tutarın dışında, 6183 %10 gecikme zammı ödeyecektir. Mal Bildirimi: Ödeme emrine karşı dava açıldığı takdirde kendisine ödeme emri tebliği gelen bireyin mal bildirimi yapma zorunluluğu ortandan kalkacaktır. Dava açılmayacaksa ya da dava da yürütülmenin durdurulması talebi reddedilmiş ise yani davacı haksız çıkmış ise mal bildiriminde bulunması zorunlu bir hal alacaktır. | Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Vergi Davalarının Avukat İle Takip Edilmesi - Avukat İle Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

İdareye karşı açılan bu davalarda bireyin hukuki bilgisi ve yetisi bir avukatı linkinden oldukça aşağı düzeyde kalacaktır. Hukuk eğitimi almamış birey bu gibi durumlarda dava açacağı zaman bir avukat ile iş birliği içinde hareket ederek davayı avukat ile beraber takip etmesi kendi lehine bir durum olacaktır. Ankara avukatları vergi hukuku alanında yüksek tahsil yapmış avukatlar da barındırmaktadır. | Vergi Borcuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara