İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara! İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır?

İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara! İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır?
İş Kazası Tazminat Davası Avukatları ve Danışmanlık | Sözlük anlamıyla kaza; can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay olarak tarif edilmektedir.

İş kazaları, işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkileyen ciddi durumlardır ve mağdurların haklarının korunması için hukuki süreçler önem arz eder.

Bu süreçlerde tanık olmaması durumu, iş kazası geçiren işçinin hak arama yolunda ne gibi adımlar atabileceği, kusur oranlarının nasıl belirlendiği, tazminat davalarının süresi ve işverence yapılması gereken idari işlemler gibi konular, iş kazası mağdurları ve işverenler için hayati bilgiler içerir. İşte iş kazaları bağlamında sıkça sorulan sorular ve cevapları:

İş Kazasında Şahit Yoksa Ne Olur?

İş kazası davalarında şahitlerin olmaması, davanın başarıyla sonuçlanması için mutlak bir zorunluluk değildir. Kaza ve medikal raporları, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları gibi deliller, mahkeme tarafından dikkate alınarak iş kazasının varlığı ve sonuçları hakkında karar verilir.

İş Kazası Geçiren İşçi İşverene Karşı Ne Yapabilir?

İş kazası geçiren işçi, işverene karşı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için dava açabilir. Bu davalar, Türk Borçlar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na dayanarak yürütülür.

İş Kazalarında Kusur Oranını Kim Belirler?

Kusur oranları, iş kazası ve meslek hastalıkları durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yetkilendirdiği denetim ve kontrol görevlileri tarafından belirlenir. Bu süreç, kazanın nasıl meydana geldiği ve tarafların kazadaki kusurlarının derecesi hakkında objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası tazminat davalarının süresi, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne göre değişiklik gösterir. Genellikle, ölümlü iş kazası tazminat davaları 2-3 yıl, yaralanmalı iş kazası tazminat davaları ise 5-6 yıl sürebilir.

İş Kazasında İşverence Yapılacak İdari İşlemler Nelerdir?

İş kazası durumunda işverenin yapması gereken idari işlemler arasında, kazazedenin tedavisinin sağlanması, işyeri kaza raporunun düzenlenmesi, kaza durumunun polis veya jandarmaya ve ilgili sigorta müdürlüğüne bildirilmesi yer alır.

İş Kazası Tazminat Davası ve Şartları Nelerdir?

İş kazası tazminat davası, işçinin işyerinde uğradığı zararlar sonucu açılabilir ve iş kazasının işyerinde gerçekleşmiş olması, işçinin bu kazadan zarar görmüş olması gerekmektedir.

İş Kazası Raporu Alınca Ne Olur?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik raporu alan işçi, SGK tarafından sağlanan iş göremezlik ödeneğine hak kazanır ve bu süre boyunca işverenin maaş ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

İş Kazasında İlk Kime Haber Verilir?

İş kazası halinde ilk olarak işveren tarafından kolluk kuvvetlerine ve ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na haber verilir. Bu bildirim, iş kazasının resmi kayıtlara geçirilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması için zorunludur.

İş Kazası Davası Nasıl Açılır?

İş kazası davası açmak için, öncelikle iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaydedilmesi ve bir inceleme raporu hazırlanması gerekmektedir. Eğer SGK olayı iş kazası olarak kabul ederse, mağdur veya vekili tarafından iş mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Bu süreçler, iş kazası mağdurlarının haklarını korumak ve adil bir tazminat sağlamak için hayati öneme sahiptir. Her adımda, işçinin ve işverenin haklarının korunması ve adil bir sürecin işlemesi esastır. Bu nedenle, iş kazası durumlarında hukuki destek almak önemlidir.

İş Kazası Nedir?

İş Kazası, sözlük anlamıyla kaza, can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay olarak tarif edilmektedir. Kaza, nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan fiziki ve/veya bedensel bir olaydır.

İş Kazası başka bir deyişle nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan, beklenmedik bir anda dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile vuku bulan, neticesinde maddi ve manevi kayıplar ile geriye dönüşü olanaklı olmayan sonuçlara sebep olan üzücü olaylardır.

İş kazası olaylarında avukat ve danışmanlık ile çok farklı konularda bilgi ve dava sürecinin doğru ilerlemesine katkı sağlamış olacaksınız. İş Kazası kavramı, kazanın tamamen çalışma yaşamından doğan halini oluşturmakta olup, mesleki risklerin başında gelmektedir. İş güvenliği açısından bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için, her şeyden önce olayın iş yeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekmektedir.

Doktrinde sigortalının işverenin emir ve talimatlarında bulunduğu esnada çalıştığı iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedence ya da ruhça zarar uğratan olay olarak tanımlanmaktadır.

İş kazası teknik açıdan; dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği olarak "dik duran domino taşları" modelini kullandıkları görülmektedir.

İş Kazası Tutanağı - İş Kazası Bildiri Mi Nasıl Olur?

İş kazasının meydana geldiği olay yerine görevli kolluk kuvvetleri gelerek, olay yeri tespit tutanağı, olay yeri krokisi ve olayın görgü tanıklarının ifadesi alınır. Kolluk kuvvetince hazırlanan soruşturma evrakları bağlı bulunan C. Savcılığına evrakları ikmal eder.

Savcılık öncelikle iş kazasında kusurlu ve sorumlu kişiler tespit edilerek iş kazasında tarafların kusur oranı bilirkişi raporu ile tespit edilir.

İş kazası sonrası işçinin işvereni bağlı bulunduğu SGK'ya 3 gün içinde iş kazası bildiriminde bulunmak zorundadır. İşverenin yapmış olduğu bildirim SGK'ya ulaşması durumun da iş kazası müfettişleri olayın araştırmasını ve incelemesi yaparak rapor hazırlar. SGK açısında İŞ KAZASI tanımı şöyle yapılmaktadır.

SGK uygulamalarında iş kazası ile ilgili düzenlemeler SSK' nın uygulama kanunu olan 506 sayılı Kanunun (11/A) Maddesinde tarif edilmiştir. Bu madde hükümlerine göre; aşağıdaki belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay, iş kazasıdır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Hukuk Muhakemeleri Kanunu öncesindeki dönemde açılmış olan ve yürütülmekte olan bedensel zararların tazmini davasında yasalarda belirlenen süreler için davanın ıslahı gerekli olmaktadır. İş Kazası Tazminat Davası bu süre içinde ıslah edilmemesi durumunda kanundan kaynaklı olarak zamanaşımı itirazı ile karşılaşması mümkün olmaktadır.

Bu durumu bir başka şekilde anlatmak gerekirse, Hukuk Muhakemeleri Kanunu öncesinde davalıya davanın ıslahı süresinde olmamış ise zamanaşımı konusunda bir itirazda bulunma hakkı tanınmış olmakta iken mevcut Hukuk Muhakemeleri Kanununda bu hak kaldırılmış olmaktadır.

Önceki dönemde derdest olması gerekçesi ile davanın belirsiz alacak davası olarak nitelendirilmesi ve davacının lehine yorumlanması kanunlara uygun olmayacaktır. Bu sebeple Hukuk Muhakemeleri Kanunu öncesindeki dönemde açılan davalarda Kanunda öngörülmekte olan süre içerisinde davanın ıslahının yapılmamış olması davalının zamanaşımı itirazı konusunda mahkemenin bir karar vermesi gerekmektedir.

Bu gibi davaların görülmesi konusunda iş kazası avukatları ve danışmanlığı ile hukuki süreçlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi mümkün olabilmektedir.

İş Kazasında İş Verenin Sorumluluğu Avukat Ve Danışmanlık

İşverenin hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından birisi de işçiyi gözetmektir. İşverene bağımlı olarak çalışan işçi, doğal olarak onun göstereceği yerde ve şartlarda çalışmak zorundadır.

İş kazasında sorumluluk iş güvenliği alanında uzman kimselerden oluşturulan bilirkişi heyeti ile İş Kanun'unun 77. maddesi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı hükümleri irdelenerek, işverenin alması gerekli önlemlerin olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu, işverenin hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususların ayrıntılı tespit edilerek kusur oranı tespit edilir.

İş Kazası Tazminat Davası Avukat İle Takibi Neden Önemli

Hukuk davalarında olduğu gibi iş kazası tazminat davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. İş kazası tazminat davasında avukat tutma zorunluluk değil ama bir ihtiyaç olabilir.

İş yerinde iş kazası geçiren bir işçi bizzat kendisi yada iş kazası ölümlü gerçekleşmiş ise mirasçıları iş mahkemesine müracaat ederek dava açabilirler. İş kazası geçiren işçi veya ölümlü kaza olması durumunda mirasçılar istekleri doğrultusunda bulduğu ilde iş kazası avukatları vekil tayin etmek suretiyle iş kazası tazminat davası açabilirler.

İş kazası bilindiği üzere karşımıza ceza sorumluluğu ve tazminat sorumluluğundan kaynaklı olarak 2 dava şeklinde çıkmaktadır. Her iki davada birbiriyle bağlantılı olduğu için davaların avukat ile takip edilmesi önemlidir. İş kazası ceza davasında karşı yani iş kazasından sorumlu tarafın kazadaki kusur ve ceza konularında karar verilecektir.

İş Kazası Tazminat Dava Süreci Nasıl İlerler?

İş kazası tazminat miktarını etkileyen unsurlardan bahsedecek olursak ise kusur oranı, iş göremezlik raporu doğrultusunda bilirkişi uzmanın hazırlamış olduğu rapordur.

Gelişen durumun olmadığı bir durumda olay tarihi ve dava tarihi dikkate alındığında 8 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Ancak gelişen durumun varlığı halinde gelişen durumun sona ermesinden itibaren zamanaşımı süresi içinde dava açılması gerekir.

Gelişen durum; olay sonucu meydana geldiği halde, başlangıçta bilinen yaralanmalar dışında, sonradan ortaya çıkan veya gelişen, olaya bağlı vücut bütünlüğünü bozan sonuçlar olarak tanımlanabilir.

Gelişen durumun olup olmadığı ise her olaya özgü olarak kanıtlara göre değerlendirilir. Bu çerçeveden bakıldığında iş kazası tazminat davası açıldığında, talep edilecek tazminat miktarları, davanın doğru açılması, iş kazası tazminat davasında süreli işlerin zamanında yerine getirilmesi, kusur oranına, iş göremezlik ve bilirkişi raporlarına hukuki açıdan süresinde yapılacak itirazlar davanın iş kazası avukatı ile takip edilmesinde önem arz etmektedir.

Ayrıca iş kazası tazminat davasının yanlış açılması, miktarların yüksek tutulması, davanın red edilmesi durumunda. karşıya iş kazası avukatı ve avukatlarına ücreti de ödeyeceğinizi unutmayınız.

Yargıtay Kararları - İş Kazası Avukatları

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET. MAHKEMECE SÜRESİNDE VE USULÜNE UYGUN YETKİ İTİRAZI OLMADIĞI KESİN VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN BİR YETKİ KURALI DA OLMADIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ.

ÖZET: Somut vakıada, ikametgah adresi Tatvan olan davacının HMK 16. maddesindeki seçimlik hakkını, yerleşim yerinde dava açarak kullanması,genel yetki kuralına makul olması esas alınırken, mahkemece,müddetinde ve usulüne makul yetki itirazı bulunmadığı,

Net ve kamu düzenine ait bir yetki kaidesi da bulunmadığı gözetilerek davanın temeli ile ilgili bir hüküm verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yerinde olmayan gerekçeyle yetkisizlik hükmü verilmesi usul ve yasaya aykırılık olması esas alınırken bozma nedenidir.

İş Kazası Avukatları Ve Danışmanlık Ankara

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVALARI İŞVERENİN ÖZEN SORUMLULUĞU YARGITAY KARARI 4857 sayılı İş Kanun'unun 77. maddesi uyarınca, işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Madde ile, işverenlere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından kapsamlı olarak, her türlü önlemi almak yanında, bir anlamda objektif özen yükümlülüğü de öngörülmektedir.

Bu itibarla işverenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan sarfınazar etmesi kabul edilemez. Anılan düzenleme, işçiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik gelişimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken önlemlerin de işverence alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş kazasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümünü aykırı davranışın doğurduğu sonuçlar, ayrıntılı olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranları gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır .

İşverenin alması gerekli önlemlerin olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu, işverenin hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususların ayrıntılı bir biçimde belirtilmesi suretiyle kusurun aidiyetine ve oranına ilişkin rapor alınması,

İŞ KAZASI ZAMAN AŞIM SÜRESİ 10 YILDIR

İş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat istemli davalarda zamanaşımı süresinin haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl olduğu anlaşıldığından buna yönelik istinaf sebebi yerinde görülmemiştir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

Kurumları sigortalısı A. Ç.'nin geçirdiği iş kazası sebebiyle hak sahiplerine bağlanan gelir ve ödenen cenaze yardımı sebebiyle talep edileceği alacağın tespitine ve şimdilik 36.733,39 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Bakiye 29.193,31 TL ilk peşin sermaye değerli gelirin onay tarihi olan 21.12.2012 tarihinden, 193,40 TL cenaze yardımının 03.07.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte olmak üzere toplam 29.386,71 TL'nin davalı işverenler ile Ltd. Şti'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine (İş Kazası Tazminat Davası Avukatları).

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASININ YARGILAMA SÜRECİ

Mahkemece verilen istinafa konu kararın Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla verilip tefhim edildiği bilahare yazılan gerekçeli kararın başlık kısmına İş Mahkemesi Sıfatı ile ibaresinin yazılmadığı ve 14.celseden 20.celse arası davanın Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla görüldüğü görülmüş ise de tensiple davanın iş mahkemesi sıfatıyla bakılması.

14.celseye kadar "İş Mahkemesi " sıfatıyla bakılması ve "İş Mahkemesi" sıfatıyla görülmesinden vazgeçildiğine ilişkin ara kararın olmaması nedeniyle bu durum kararın kaldırılması nedeni olarak görülmemiştir.

Ayrıca mahkemenin hüküm kısmında karar tarihi itibariyle istinaf kanun yolu süresi doğru şekilde kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta süre öngörülmesine rağmen. Gerekçeli karar içeriğinde" mahkememizce sehven yasal yola başvurma süresi iki hafta denilmiş olsa da yasal mevzuat gereği tefhim/tebliğden itibaren 8 gün yasa yoluna başvurma hakkı tanınmış olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." şeklinde gerekçeye yer verilmiş olması hatalı ise de hak kaybı olmaması nedeniyle eleştiri konusu yapılmıştır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMININ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI. VÜCUT ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBININ HANGİ TARİHTE KESİN OLARAK BELİRLENEBİLİR DURUMA GELDİĞİ HUSUSUNDA İHTİSAS DAİRESİNDEN RAPOR ALINIP SONUCUNA GÖRE DAVANIN ZAMANAŞIMINA UĞRAYIP UĞRAMADIĞI HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ.

İlk Derece Mahkemesince davacının tedavilerinin ne zaman sona ereceği, vücut çalışma gücü kaybının hangi tarihte kesin olarak belirlenebilir duruma geldiği hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Dairesinden rapor alınıp sonucuna göre davanın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususunda karar verilmesi gerekirken İş Kazası Tazminat Avukatları.

Eksik inceleme ve araştırma yapıldığı, bu nedenle davanın esasıyla ilgili olarak gereken delillerin toplanmadığı anlaşıldığından açıklanan nedenlere dayalı davacı vekilinin istinaf taleplerinin, kabulüyle kararın kaldırılarak dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmesi gerekmiştir (İş Kazası Tazminat Avukatları.

Bu haber toplam 424 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara