Meslek Hastalığı Davası Nasıl Açılır? Meslek hastalığından tazminat alınır mı?

Meslek Hastalığı Davası Nasıl Açılır? Meslek hastalığından tazminat alınır mı?
Meslek hastalıklarının tespiti ve bunlardan kaynaklanan hak talepleri, sigortalıların iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı korunmalarını sağlar. Bu süreçler, işçilerin sağlığını korumaya yönelik önemli adımlardır.

Meslek hastalıkları, işçilerin iş yerlerinde maruz kaldıkları sağlık riskleri nedeniyle gelişebilen sağlık sorunlarıdır. Bu tür hastalıklar, çalışanların hayatını ciddi şekilde etkileyebilir ve hem fiziksel hem de mali açıdan zorluklara yol açabilir.

Meslek hastalığına yakalanan işçiler, maddi tazminat, sağlık giderlerinin karşılanması, iş göremezlik ödeneği gibi haklara sahiptirler. Bu haklar, işçilerin yaşadıkları zorlukları hafifletmeye yardımcı olabilir. İşte meslek hastalığıyla ilgili merak edilen bazı sorular ve cevapları:

Meslek Hastalığından Tazminat Alınır mı?

Evet, meslek hastalığı nedeniyle maddi tazminat talep edilebilir. İşçi, sağlık giderlerinin karşılanması, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği, ölüm geliri, evlenme ödeneği ve cenaze giderleri gibi çeşitli tazminatları talep edebilir. Bu, işçinin çalışamama durumuna bağlı olarak yaşayacağı maddi zorlukların telafi edilmesine yardımcı olur.

Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığı Sayılır?

Meslek hastalığı, işçinin iş yerinde maruz kaldığı sağlık risklerinden kaynaklanan hastalıkları kapsar. En yaygın meslek hastalıkları arasında kas-iskelet sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, cilt hastalıkları ve işitme kaybı bulunur. Meslek hastalıklarının tespiti, SGK tarafından belirlenen kriterlere ve yapılan sağlık değerlendirmelerine göre yapılır.

Meslek Hastalığına Yakalanması Halinde İşverenin Tazminat Ödeme Yükümlülüğü Kaç Yıldır?

Meslek hastalıkları listesine göre yükümlülük süreleri, hastalığın ortaya çıkabileceği azami süreye göre 2 gün ile 10 yıl arasında değişebilir. Bu süre, işten ayrılış tarihinden itibaren hesaplanır ve hastalığın kuluçka süresi ile farklı bir kavramdır.

Meslek Hastalığı Nasıl Kanıtlanır?

Meslek hastalığının kanıtlanması, SGK tarafından yürütülen bir süreçtir. İşyerindeki çalışma koşulları ve bu koşulların sağlık üzerindeki etkileri, SGK Sağlık Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu süreç, gerekli denetim raporları ve tıbbi belgelerin incelenmesini içerir.

Meslek Hastalığı Emekli Maaşı Ne Kadar?

Kaza veya meslek hastalığı sonucu işgücü kaybı oranı, tazminat ödemesinde belirleyici bir faktördür. İşgücü kaybı %40'tan az ise veya %40 ve üzerindeyse, tazminat ödemesinde farklı uygulamalar söz konusudur. İşgücünün %40 veya daha fazla azalması durumunda, yarım emekli aylığı, 10 yıl süreyle tazminat olarak ödenebilir.

Meslek Hastalığı Raporu Nasıl Alınır?

Meslek hastalığı raporu almak için, sigortalılar en yakın SGK müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda, meslek hastalığına yönelik inceleme yapılması ve çalışma gücü kaybının yanı sıra meslekte kazanma gücü kaybının değerlendirilmesi talep edilir.

SGK, sigortalıyı değerlendirme için yetkili bir hastaneye sevk eder. Bu hastaneler, genellikle üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri gibi sağlık kuruluşlarıdır.

Sağlık kurulu, sigortalının sağlık durumunu detaylı bir şekilde inceler ve meslek hastalığının varlığını, çalışma gücü kaybı oranını ve meslekte kazanma gücü kaybını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda hazırlanan rapor, sigortalının meslek hastalığı nedeniyle hak talebinde bulunmasına temel oluşturur.

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası, genellikle sigortalının çalıştığı süre boyunca maruz kaldığı sağlık riskleri sebebiyle işverene karşı açılır. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemesi, uygun çalışma koşullarını sağlamaması gibi durumlar, meslek hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu sebeple, işverenin sorumluluğu altında meydana gelen meslek hastalığı için işverene karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Davanın sonucunda, işçinin uğradığı zararların tazmin edilmesi ve gelecekteki olası sağlık giderlerinin karşılanması amaçlanır.

Meslek Hastalıkları Davaları Nedir?

Meslek hastalığı nedeniyle açılan davalar, çalışan kişinin söz konusu mesleği dolayısı ile uğramış olduğu rahatsızlıklar gerekçesiyle açılır. Bu hastalıklar ruhsal ya da fiziksel olabilir. Meslek hastalığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda tanımlanır. Buna göre, kişi, çalışma koşulları dolayısı ile bir hastalık sahibi olmuşsa, kişinin buna istinaden hakları bulunur.

Meslek Hastalığı Şartları Nelerdir?

Sigortalı çalışmakta olan bir işçinin, her gün çalışmak durumunda olduğu işyerinden kaynaklanan çalışma koşulları nedeniyle edindiği hastalıklar meslek hastalıkları olarak tanımlanacaktır. Meslek hastalıkları şartları;

 • Meslek hastalığına maruz kalan işçinin sigortasının olması,
 • Meslek hastalığı ile, söz konusu iş arasında bir bağ bulunması,
 • Söz konusu meslek hastalığının ani bir anda değil, belli bir süreç içerisinde ortaya çıkması,
 • Hastalığın SGK raporu ile saptanabiliyor olması

Şeklinde açıklanır. İşyerinde ani bir şekilde gerçekleşen ve kişiye o an içerisinde ruhsal ve fiziksel zarar veren durumlar, meslek hastalığı değildir. Bu durum, iş kazası olarak tanımlanır ve konu ile alakalı farklı hükümler ve haklar bulunur.

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre, her hastalık meslek hastalığı olarak tanımlanamaz. Bu tüzüğün 5. Maddesine göre;

 • Baş,
 • Göz,
 • Kulak,
 • Boyun,
 • Göğüs,
 • Omuz ve kol,
 • El bileği ve el,
 • El parmakları,
 • Omurga,
 • Karın,
 • Pelvis ve alt ekstremite,
 • Endokrin, metabolizma, kol

Hastalıkları, meslek hastalıkları davasına konu edilebilecek olan hastalıklardır.

Meslek Hastalıkları Davaları Süreci?

Kişinin meslek hastalığına maruz kaldığı durumu, SGK tarafından tespit edilmelidir. SGK meslek hastalığı oluştuğu durumuna kanaat getirirse, güçten düşme durumuna istinaden gelir bağlar. İşveren, işçide meslek hastalığı oluştuğu durumunun kendisine bildirilmesi sonrası 3 iş günü içerisinde durumu SGK’ya bildirir.

Meslek hastalığının tespiti SGK müfettişleri tarafından yapılır. SGK meslek hastalığı olmadığı kanaatine varırsa, konu hakkında dava açılabilir. Meslek hastalıkları davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise davacının ikametinin yer aldığı ya da olayın yaşandığı bölgede bulunan mahkemelerdir. Davada davalı taraf hem SGK hem işveren olacaktır. Meslek hastalıkları davaları zaman aşımı süresi, zararın öğrenilmesi itibari ile 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Makalede Meslek Hastalıkları Davaları konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Meslek Hastalıkları Davaları Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

Meslek Hastalığı nedeniyle açılan tazminat davasında, İşçi Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin içinde bulunduğu işverene ait aracın 27/01/2006 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu SGK tarafından meslekten kazanma gücünü %100 ve bakıma muhtaç olacak şekilde kaybettiği belirlenerek gelir bağlandığını belirterek.

Meslekten kazanma gücünün tam ve bakıma muhtaç olacak şekilde kaybı nedeni ile fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 50.000 TL maddi tazminatın 27/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müteselsil sorumlu davalı işverenden tahsiline, davanın belirsiz alacak olarak kabulü ile istenebilecek maddi tazminat tutarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Meslek Hastalığı nedeniyle açılan tazminat davasında, Davalı vekili asıl dosyada vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle: Tazminat davasını kabul etmediklerini, mükerrer tazminat ödenmemesi için davacıya bağlanan aylıkların peşin sermaye değerinin hesaplanması gerektiğini, Davacının sendikalı olmadığını ve bu nedenle toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağını, tazminata esas ücretinin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin ücrete eklenemeyeceğini, Davacıya SGK kurumu tarafından bakıma muhtaç olması nedeniyle ayrıca gelir bağlandığını ve bunun davalı işverenden rücuen talep edildiğini bu nedenle hem davacıya mükerrer kazandırmak ve ayrıca hem de davalının mükerrer tahsilat yapılmasının hakkaniyete ve adalet kurallarına aykırı olduğunu, Ayrıca kazadan sonra sigortalı işçiye davalı işveren tarafından maddi yardımlar ve diğer yardımların yapıldığını, bunların tazminata mahsup edilmesi gerektiğini talep etmiştir. Davalı vekili birleşen dosyada vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle: Davacının söz konusu davayı ek dava olarak açtığını, dayanak olarak da sadece 2014/524 Esas sayılı dosyayı gösterdiğini, asıl dava olarak nitelendirilen davada davacının 180.000,00-TL daha ek alacağı olduğuna dair bir tespit bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Yerel İş Mahkemesinin Kararı Meslek Hastalığı nedeniyle açılan Asıl davanın KABULÜ İLE, 574.576,16 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan 27/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Birleşen davanın KABULÜ İLE; 180.000,00 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan 27/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar vermiştir.

Meslek Hastalıkları Davaları Örnek Yargı Kararı MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI - MALULİYET RAPORLARININ DOSYA İÇERİSİNE KAZANDIRILMAMASININ HATALI OLDUĞU. MADDİ TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİNİN HATALI OLDUĞU. HESAPLANAN BAKICI GİDERİNDEN UYGUN BİR ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ - İSTİNAF İSTEMLERİNİN KABULÜ. ÖZET: Kurum tarafından davalı işveren aleyhine rücuen tazminat davası açılmış ise içerisindeki maluliyet raporlarının dosya içerisine kazandırılmamasının hatalı olduğu ayrıca ana dosyadaki davacının ……TL maddi tazminat talebi hakkında karar verilmemesinin hatalı olduğu anlaşılmıştır. Davacının tüm yaşam süresi içinde bakıcı ücreti ödeyeceği varsayımına dayalı olarak asgari ücretin brütü esas alınarak hesap yapılmış olması karşısında davacının halen ve bakiye ömrü içerisinde de sürekli bakıcı çalıştırmayıp aile içi bakım dayanışmasından yararlanacağı açık olmakla hesaplanan bakıcı giderinden uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken, Hesaplanan bakıcı gideri tazminatının tamamının hüküm altına alınması da isabetsiz olması nedeniyle taraf vekillerinin bu yöndeki istinaf istemlerinin kabulü ile kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT İSTEMİ - TAZMİNAT İSTEĞİNİN KABULÜ. MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT İSTEMİ:

Davacı vekili, davalıya ait işyerinde çalışmakta iken meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalı A. D.'ın hak sahibine bağlanan 45.521,41 TL PSD'li gelir nedeniyle oluşan Kurum zararından fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 11.380,35 TL'nin gelir bağlama kararının onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte, 5510 sayılı Yasa'nın 21/1. ve 76/4. maddeleri uyarınca davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. DAVACI YANITI: Davalı vekili, olayın meydana gelmesinde davalının kusuru olmadığını, tüm kusurun kazalı işçide olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmiştir. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama sonunda "Davacının davasının KABULÜ ile; 45.521,41 TL hak sahiplerine bağlanan gelirden kaynaklı alacağın 22.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine" karar verilmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - DAVACI MURİSİNİN ÖLÜMÜNÜN MESLEK HASTALIĞI SONUCU OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ. DAVACININ BU RAPORA İTİRAZI ÜZERİNE DÜZENLENEN SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN RAPORUNDA DA DAVACI MURİSİNİN ÖLÜMÜNÜN MESLEK HASTALIĞI SONUCU OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ. RAPORLAR ARASINDA ÖLÜMÜN MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANMADIĞI NOKTASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI BULUNMADIĞI.

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin 22/04/2016 tarihli raporunda davacı murisinin ölümünün meslek hastalığı sonucu olmadığına karar verildiği görülmektedir. Davacının bu rapora itirazı üzerine düzenlenen Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun 01/07/2016 tarihli raporunda da davacı murisinin ölümünün meslek hastalığı sonucu olmadığına karar verildiği, itiraz üzerine 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığının 19/07/2017 tarihli raporunda ölümün meslek hastalığı sonucu meydana gelmediğinin bildirildiği anlaşılmıştır. Davacı her ne kadar Adli Tıp Genel Kurulundan yenide rapor aldırılması talep etmişse de yeni ve somut bir iddia da bulunmamıştır. Kocatepe SSGM, YSK ve Adli Tıp 1.İhtisas Dairesi'nin raporları arasında ölümün meslek hastalığından kaynaklanmadığı noktasında görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik olmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 256 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara