Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır KİRA İCRA TAKİBİ - KİRALANAN TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ İSTEMİ - GEÇERLİ BİR TAHLİYE İHTARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNDE VERİLEN YASAL 30 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE BORÇ ÖDENMEDİĞİ - TEMERRÜT VE TAHLİYE KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ. ÖZET: Davalıya tebliğ edilen ödeme emrinde 30 gün içerisinde borcun ödenmemesi halinde icra...
Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır? Ödenmeyen Kira İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır? Kira alacağı için icra takibi, kişi evde kalmaya devam ettiği halde, kira bedelini ödemediği için yapılabilecektir. Kira icra takibi seçenekleri arasında, yalnızca kiranın elde edilmesi isteniyorsa, haciz yoluyla icra takibi yapılabilecektir ancak bu durumda kiracı bulunduğu evden tahliye edilemez. Böyle bir durumda kiracının şikayetçi olma hakkı bulunur. Kira icra takibi nasıl yapılır? Sorusuna istinaden, Eğer hem kiraların temini hem de kiracının tahliyesi amaçlanmışsa, ilamsız icra takibi başlatılır. Bu durumda, kiracı hem kirayı ödemek, hem de evden ayrılmak durumundadır. Mülkü kiraya veren kişi, kiracının tahliyesi için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir.

Kira Alacağı İcra Takibi Süreci

Kanunun 260 ve 280. Maddelerine göre, alacaklının isteği dahilinde, kira borcunun ödenmediğine istinaden, icra takibi başlatılır. Aynı zamanda, kiracı, kiralanan mülkten tahliye edilebilir. Borçlu kişi ödemeyi 30 gün içerisinde gerçekleştirmek durumundadır. Davacı, davayı, faizlerin talebi, avukat ücretleri gibi sebeplerden dolayı açamaz. Dava yalnızca kira bedelinin tahsili için açılabilecektir. Buna ek olarak, apartman giderleri şayet ödenmediyse kiraya ek olarak talep edilebilir. İcra takibi başladıktan sonra kiralayan itiraz ederse, icra duracaktır. İcranın yeniden başlaması için, 6 ay içerisinde, kiralayan kişinin tekrar itirazın kaldırılması talebinde bulunması gerekecektir. 6 ay süre, sona erdiğinde işlem yapılamaz. Kira icra takibi zaman aşımı süresi bu nedenle oldukça önemlidir. [caption id="attachment_18065" align="aligncenter" width="600"]kira-icra-takibi Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır?[/caption]

Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olan kira sözleşmesine binaen yapılan ihlaller sonucunda, kiracının ve kiralayanın yasal hakları bulunur. Kira bedelinin tahsili gerçekleşmediğinde, kiralayan, kiracının konuttan tahliye edilmesi yaptırımını uygulayabilir. Kira sözleşmesinin, yazılı yapılmak gibi bir zorunluluğu bulunmaz ancak, söz konusu sözleşmenin yazılı olması, mahkeme sürecinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Türk Borçlar Kanunu madde 13’e göre, bir kiracı, kendisine verilen mühlette kirasını ödememeyi seçiyorsa, temerrüde düşer. Kendisine sunulan bir hizmetin bedelini ödemek durumundadır. Bu nedenle, kira ödenmezse icra takibi başlatılır ve akabinde kiracının tahliyesi mümkün olabilecektir. Kira ödemeyen şahsın tahliyesi için;
  • İki haklı ihtar çekerek tahliye davası açmak,
  • Tahliye talepli icra takibi başlatmak,
  • Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesini sağlamak
Seçenekleri mevcuttur.

İki Haklı İhtar Çekerek Tahliye Nasıl Yapılır?

Bu işlem için, kiracıya, kirayı ödemesi doğrultusunda iki ayrı ihtar gönderilir. Kiracı hala kirayı ödememeye devam ediyorsa, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kiracının tahliyesi davası açılır. İhtar çekilmesi akabinde kişinin dava açması için tanınmış süre, 1 aydır.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıldır?

Tahliye talepli icra takibinde, dava açılmaksızın, icra takibi başlatılır. Bu icra takibinde, kişiye 30 gün içinde borçlarını ödemesi, ödemeyecekse, 7 gün içinde itiraz etmesi aksi takdirde tahliye edileceği bildirilir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracının Tahliyesi

Bu taahhütname ile alakalı, ek bir işlem yapılıyor olması gerekmemektedir. Nitekim, kiracı kişi, taahhütnameyi imzalamış durumdadır. Bu durumda, taahhütte belirtilen hususlara uyulmadığında, kiralayanın kiracıyı tahliye hakkı saklıdır. KİRA İCRA TAKİBİ - KİRALANAN TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ İSTEMİ - GEÇERLİ BİR TAHLİYE İHTARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNDE VERİLEN YASAL 30 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE BORÇ ÖDENMEDİĞİ - TEMERRÜT VE TAHLİYE KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ. ÖZET: Davalıya tebliğ edilen ödeme emrinde 30 gün içerisinde borcun ödenmemesi halinde icra mahkemesinde tahliye davası açılabileceği ihtarı yer almaktadır. Bu ihtar sonrasında İİK.nun 269/a maddesi uyarınca temerrüt nedeniyle tahliye davası açılmıştır. Davalı tarafça takibe konu borç, ödeme için belirlenen yasal süreden ve hatta tahliye davası açılmasından sonra 22/03/2017 tarihinde ödenmiştir. Ancak süresinden sonra yapılan ödeme, temerrüt olgusunun gerçekleşmesine engel değildir. Bu durumda geçerli bir tahliye ihtarından sonra ödeme emrinde verilen yasal 30 günlük süre içerisinde borç ödenmediğinden, temerrüt ve tahliye koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.

Yabancı Para Karşılığı Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır?

KİRA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI - TAKİP TALEBİ İLE BAĞLI KALINARAK HANGİ TALEBİN KABUL EDİLDİĞİ HANGİ TALEBİN REDDEDİLDİĞİ AÇIK ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE GÖSTERİLMEK SURETİYLE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - TAKİPTE İSTENEN PARA CİNSİ İLE BAĞLI KALINMAKSIZIN VE TEREDDÜT YARATACAK ŞEKİLDE KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ. Olayımıza gelince, Davacı alacaklı tarafından başlatılan icra takibinde, takibe dayanak oluşturan kira sözleşmesinin 04.11 2014 başlangıç tarihli 1 yıl süreli yıllık 120.000 Dolar bedelli yazılı kira sözleşmesi olduğu belirtilmiş ise de, icra takibine konu edilen alacak miktarı ve işlemiş faiz miktarı Türk Lirası olarak talep edilmiştir. Buna rağmen ilk derece mahkemesince davalıların itirazının Dolar üzerinden kaldırılmış olması doğru değildir. İcra takibi Türk Lirası üzerinden yapıldığına göre borçlu itirazının Türk Lirası üzerinden hangi miktar için kaldırıldığının açıkça karar yerinde gösterilmesi gerekir. Yine ilk derece mahkemesince verilen kararda, borçlunun işlemiş faize itirazının da kaldırılarak 30.000 Dolar üzerinden yıllık hesabı ile faiz miktarının belirlenmesine şeklinde karar verilmiş olup, kira icra takibinde takipte istenen faiz miktarı Türk Lirası cinsinden ve belirli bir miktar olduğuna göre faize itirazın da hangi miktar üzerinden kaldırıldığının yine Türk lirası üzerinden açık bir şekilde gösterilmesi gerekir. Bu sebeple davacıdan hangi aylar veya hangi dönemin kira alacağını talep ettiği açıklattırılarak ve icra takibinde dayandığı sözleşmenin varsa ödeme zamanı artış hükmü vs. düzenlemeleri içeren özel şartlar kısmı temin edilerek ve takip talebi ile bağlı kalınarak hangi talebin kabul edildiği hangi talebin reddedildiği açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken takipte istenen para cinsi ile bağlı kalınmaksızın ve tereddüt yaratacak şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ - TAM VEYA PAYLI MÜLKİYET SAHİBİNİN İHTARINDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN BORÇLARDAN İSE KİRACI MÜLKİYET SAHİBİNE ÖDEME YAPARAK BORCUNDAN KURTULABİLECEĞİ - İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN KABULÜ. ÖZET: Özetle tam veya paylı mülkiyet sahibinin ihtarından önceki borçlar için kiracı, kiraya verene, ödeme yaptığını ispat ederek borcundan kurtulabilir. Bu durumda mülkiyet sahibi kiraya verenden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre alacağını ister. Tam veya paylı mülkiyet sahibinin ihtarından sonraki döneme ilişkin borçlardan ise kiracı mülkiyet sahibine ödeme yaparak borcundan kurtulabilir. Davada mülkiyet sahibine ödeme yapıldığına göre davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Yine davaya konu taşınmazın üzerindeki bina için D.. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasında davacı S. Ç., tarafından E. ve F. G.'a Mülkiyet (Tespit İstemli) bir dava var ise de kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan dar yetkili icra mahkemesinin dava sonucunu beklemesi mümkün değildir. Davalı vekilinin D. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvurunun kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. (Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır?) Makalede Kira İcra Takibi Nasıl Yapılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 326 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara