Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Gündelik yaşamımızı ilgilendiren ve sıklıkla karşılaştığımız durumlar arasında yer alan, ev veya iş yeri kiralama ile ilgili kanuni düzenlemeler, mülk sahibi, kiracı ilişkisini düzenleyen maddeler ve kanunlar, her iki tarafın da haklarını korumak doğrultusunda hazırlanmıştır. Sıklıkla karşılaşılan kiracının kirayı...
Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır? Kira alacağına icra takibi yapmak, ev sahipleri ile kiracıları arasında yaşanan hukuki ihtilafların çözümünde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Çünkü bir taşınmaz mülkü kiralayan kişi, kiralama bedeli olarak belirlenen tutarı, kiraya veren kişiye ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla kiracı olan kişinin, kiraladığı taşınmaz mülke ilişkin kira borçlarını zamanında ödemediği takdirde, kiraya veren kişi söz konusu alacakları için icra takibi yoluna başvurma hakkına sahiptir. Ancak her hukuki işlemde olduğu gibi icra takibi başlatma konusunda da ilgili mevzuatlar kapsamında düzenlenmiş birtakım belirli usul ve esaslardan söz etmek mümkündür. Geniş kitleler tarafında sıklıkla merak edilen, ülkemizdeki milyonlarca kiraya veren ile kiracıyı da yakından ilgilendiren icra takibi hakkında bilinmesi gereken detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İcra Takibi Başlatmak

Kiracıya icra takibi nasıl yapılır sorusuna ilişkin yanıtlar, doğrudan icra takibi konusuyla ilişkilendirilmektedir. Bu noktada kiraya veren kişi, kiraya vermiş olduğu taşınmaz mülkün kirası için belirli bir tutar bedel talep etmektedir. Dolayısıyla söz konusu taşınmaz mülkü kiralayan kişi de bu tutarı ödemekle yükümlüdür. Ancak kiralayan kişi yükümlülüklerini yerine getirmeyip kira borcunu ifa etmemesi halinde kiraya veren kişi bu durumda alacaklı konumuna geçmektedir. Bu bağlamda kiraya veren alacaklı konumuna geçtiği için de kiraya verdiği kişi hakkında icra takibi başlatabilme hakkına sahip olmaktadır. Hukuk kurallarımıza göre kiraya veren kişi, yalnızca ödenmeyen kira alacaklarının tarafına ödenmesini talep ediyorsa, genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilmektedir. Ancak bu yöntemde ödenmeyen kira alacakları takip edilebilmektedir. Bu yüzden kiracının tahliyesi gibi bir durum söz konusu olamamaktadır. Öte yandan kiraya veren kişi tarafından kiracının tahliyesinin talep edilmesi durumunda ise, kiraya veren kişinin şikayet yoluna başvurma şartı aranmaktadır. İcra takibi taleplerinde göz önünde bulundurulması gereken usul ve esaslar arasında, birden fazla kiraya veren kişi bulunmaktaysa ya da borçlu olan kişinin sayısı da birden fazlaysa bu durumda söz konusu kişilerin tümü icra takibinin kapsamı içinde gösterilmelidir. Hukuk kurallarımıza göre takipte bulunan alacaklılar yani kiraya verenler tarafından birlikte işlem yapmayı şart koşan bir ilişkiden söz edilebilmektedir. Aynı şekilde kiracılar tarafından da bakıldığında, tahliyenin bölünemez oluşu tüm kiracılara birlikte gündeme getirilmektedir.

Kira Bedellerinin Ödenmediği Durumlarda İlamsız Tahliye Yöntemi

Kira ödenmezse icra takibi gündeme gelmektedir. Bu noktada kiraya veren hem ödenmeyen kira bedellerinin tarafına ödenmesini talep ediyor hem de kiracının söz konusu kiraya verilen taşınmaz mülk ile ilişiğinin kesilmesini istiyor ise ilamsız icra yoluyla kiracının tahliyesi yöntemi devreye girmektedir. Bu bağlamda ilamsız icra yoluyla kiracının tahliyesi için ilgili mahkemeye başvuruda bulunan kiraya veren kişi, bu başvurusunda söz konusu kiracılar sayıca birden çok ise hepsi hakkında şikayette bulunması gerekmektedir. Kiraya veren kişinin ilamsız icra yoluyla tahliye talebinin ardından, söz konusu taşınmazı kiralayan kişiye ödemediği kira borçları için mahkeme tarafından bir ödeme emri gönderilmektedir. Bu yöntemde öne çıkan bir hukuki esas olan ödeme emrinde açık bir şekilde belirtildiği üzere, kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira borçlarını ödemesi içi yani borcunu ifa etmesi için kendisine belirli bir süre tanınmaktadır.

İlamsız Tahliyede Kiracıya Verilen Süreler

Kiraya veren kişinin talebi üzerine harekete geçen icra dairesi veya mahkeme, borçlu kişiye ödeme emri göndererek borcunu ifa etmesi için belirli bir süre tanımaktadır. Hukuken bu sürenin tanınması borçlu durumda olan kiracının kanunen sahip olduğu bir haktır. Dolayısıyla bu süre içinde kira borcunu veya birikmiş diğer borçlarını ifa eden kiracı, ilamsız tahliye sürecini sonlandırabilmektedir. Kiracıya icra takibi dilekçesi ile başvuruda bulunan kiraya veren kişi, bu talebinin uygun görülmesi halinde kiracıya ödeme emri çıkarılmasını sağlamaktadır. Bu ödeme emirlerinde yer alan süreler, kiracının borcunu ödemesi için kendisine kanunen tanınmış sürelerdir. Bu noktada kiracıya tanınacak olan hak süreleri en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiraları için ise en az 30 gündür. Söz konusu süreler, ödeme emrinin borçlu durumda olan kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından kiraya veren kişi, icra mahkemesinden kiralamaya konu olan taşınmaz mülkün tahliyesini isteyebilmektedir. Bu talep için 6 aylık bir zamanaşımı olduğu unutulmamalıdır.

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Gündelik yaşamımızı ilgilendiren ve sıklıkla karşılaştığımız durumlar arasında yer alan, ev veya iş yeri kiralama ile ilgili kanuni düzenlemeler, mülk sahibi, kiracı ilişkisini düzenleyen maddeler ve kanunlar, her iki tarafın da haklarını korumak doğrultusunda hazırlanmıştır. Sıklıkla karşılaşılan kiracının kirayı ödememesi durumunda, mülk sahibinin resmi olarak yapması gereken işlemler vardır. Örneğin kiracı ilk defa kira ödemesini yapmadığında, mülk sahibi kendisine noter kanalıyla bir ihtarname göndererek, sorumluklarını ve ödemesi gereken miktar konusunda kiracıyı uyarır. İlerleyen zaman içerisinde ilk ödeme gecikmeli yapılmışsa dahi, mülk sahibi ikinci bir ihtarname göndererek, alacaklı olduğu paranın ödenmesi için uyarıda bulunur. Aynı kira sözleşmesi yılı içerisinde iki defa ihtar yoluyla uyarılan kiracı, ödemelerinde düzensizlik veya ödememede ısrar ederse, mülk sahibinin kiracıyı tahliye davası açma hakkı kazanır. Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ödenmeyen Kira Nedeniyle Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Bunun yanında mülk sahibi isterse, ödenmeyen kiraların tahsil edilmesi yoluna da başvurabilir. Ödenmeyen kira için İcra dairelerine doğrudan başvurabilen mülk sahipleri, kira sözleşmesinden dolayı ve ödenmeyen aylar için alacaklı olduğu miktara dayalı İlamsız İcra Takibi başlatabilirler. Bu durumda İcra Dairesi Ödeme Emrini kiracıya gönderir ve kiracı ödeme emrini aldıktan sonra 30 gün içerisinde borcunu ödemek zorun kalır. Ancak kiracının da İlamsız İcra Takibine itiraz hakkı vardır. Ödeme Emrinin kendisine tebliğinden sonra 7 gün içerisinde, kiracı takibe itiraz ederse, takip durur. Bu durumda mülk sahibinin itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurması gerekir. Ayrıca İcra Takibine kiracı tarafından yapılan itirazdan sonraki 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması için başvurmayan mülk sahibinin başlattığı İlamsız İcra Takibi düşer ve aynı borca dayalı başka bir icra takibi başlatılması hakkını da kaybeder.

İcra Takibinde Kira Sözleşmelerinin Önemi Nedir?

Kira sözleşmesi veya sıklıkla bilinen adıyla Kontratlar, mülk sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi belgelemek amacıyla yapılır. Yıllık kira, mülkün kiracı açısından kullanım hakları ve ne süre ile yapıldığı gibi konular bulunan kontratlar, bitim tarihinden itibaren yenilenmesi gerekmeden ve eğer her iki taraf içinde uygunsa hukuken kendiliğinden devam eden bir sözleşmedir. Bu sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez, ancak sadece kira artışı belirtilir. Kiracılara tanınan haklar, mülk sahiplerine göre daha fazladır ve kanunlar kiracıdan yana düzenlenmiştir. Bununla birlikte kiracıların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri de ön şarttır. Öncelikli sorumluluk olan kiranın düzenli ve gününde ödenmesi konusu ise ihmal edilmemesi gereken önemli bir konudur. Aynı sözleşme yılı içerisinde iki defa kirayı ödememek ve çok geciktirmek, mülk sahibine ihtarname çekilmesi koşuluyla tahliye hakkı kazandırır. Kiracı tahliyeye direndiği durumlarda ise, mülk sahibinin dava açma yoluyla veya İcra takibi başlatarak kiracının tahliyesini sağlaması mümkün olur.  Başlatılan icra takibine rağmen borcunu 30 gün içerisinde ödemeyen kiracının tahliyesi de istenebilir. Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ödeme Emri - Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır

T.C.                                                                      Örnek No: 13** ...................... İcra Dairesi Dosya No: ........................   ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ
1-) Alacaklı  ve varsa   kanuni temsilcisinin  ve  vekilinin  adı, soyadı ve yerleşim  yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği    yerleşim yerindeki adresi
2-) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,  soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
3-) Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün;  alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:
4-) Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri:
5-) Sözleşme ve tarihi:
Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren..................gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren..............gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*  (İİK m.269) ......./......./.......... İcra Müdürü Mühür ve İmza İcra Dairesi Hesap Bilgileri: Banka Adı: IBAN No: **: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51'e karşılık gelmektedir. A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 inci  maddesi gereğince, altı ay veya daha  fazla   süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli    gün, ödeme süresi altı gün olan adî olanlarında altı gün,  aynı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür. B-İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz veya altmış gün olan hasılat  kiralarında itiraz süresi yedi gün,   ödeme süresi altı gün olan adi kiralarda ise üç gündür.

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır? Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUYA AİT TAŞINMAZIN HİSSESİ ORANINDA HACİZ KONULMASI - KİRACININ HACİZDEN HABERDAR EDİLİP İŞLEYECEK KİRALARIN İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİNİN İSTEMESİNDE YASAYA UYMAYAN BİR YÖN BULUNMADIĞI. ÖZET: Somut olayda borçluya ait taşınmazın hissesi oranında haciz konulması nedeniyle hacizli taşınmazdaki kiracıya kira parasını icra dairesine ödemeleri konusunda kiracıya muhtıra gönderildiği anlaşılmaktadır. Bir taşınmazın haczi onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsar. İcra dairesince taşınmazın haczi halinde kiracıya da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

Bu haber toplam 568 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara