Nüfus Davası

Nüfus Davası
Nüfus Davası Nüfus Tespit - Nüfus Tescil - Nüfus Tashih Davası Türk Medeni Kanunu kapsamında modern toplum yaşamının oluşturduğu gereklilikler neticesinde vatandaşların. Nüfus Davası olan Başta isim ve soy isim olmak üzere pek çok vatandaşlık durum ve niteliğine yönelik olarak değişim talebinde bulunabilme hakkı bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde söz konusu olan....
Nüfus Davası Nedir? Nüfus kaydının düzeltilmesi davası çeşitli sebeplerle açılabilir. Türk vatandaşı olarak dünyaya gelen her kişinin nüfus kaydı bulunmak durumundadır. Kişinin dünyaya geldiği tarihten itibaren nüfus kaydı açılır. Bu noktadaki hatalar nüfus davası ile düzeltilir. Nüfus kaydı, aile kütüğüdür. Nüfus kütükleri:
 • Kişinin kimliğini,
 • Yerleşim yerini,
 • Aile bilgilerini,
 • Kişinin kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy ve mahalle bilgileri,
 • Kişinin cinsiyeti,
 • Evlenme ve boşanma durumlarında soy hallerini,
 • Dini,
 • Kişinin fotoğrafı,
 • Yerleşim bilgileri,
 • Kütüğe tarih tarihleri,
 • Doğum tarihleri,
 • Şahsi hallerini,
 • Medeni durumlarını,
 • Vatandaşlık durumlarını belirler.
Nüfus kayıtları ilçe ve aile esasına göre tescil edilen ve daimi olarak saklanması gereken resmi belge niteliğindedir. Nüfus kayıtlarında bulunan bilgiler oldukça önemlidir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ne kadar sürer kısmı davanın içeriğine bağlı olmaktadır. Bu davalar biyolojik anneye ya da biyolojik anne olduğunu iddia eden kişilere karşı açılabileceği gibi nüfustaki hataların düzeltilmesi için de açılabilir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, nüfus kaydının düzeltilmesini talep eden kişi ile Nüfus Müdürlüğü arasında açılmaktadır. Nüfus kayıtlarında yapılan hatalar ya da eksik bilgiler neticesinde bu davanın açılması talep edilebilir. Bu anlamda kamu düzenini ilgilendiren durumlarda ise Cumhuriyet Savcısı da bu davayı açabilme yetkisine sahiptir. Nüfus kaydının düzeltilmesi için talep edilen bilgilerin ispatlanması gerekmektedir. Dava kararının kesinleşmesi ardından bu bilgiler nüfus kaydına da işlenmektedir. Bu kayıtlar genel müdürlüklerin yanı sıra nüfus müdürlükleri tarafından da yapılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında görevli olan mahkemeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının iptali davası kapsamında nüfus kaydındaki hatalı ya da eksik durumların düzeltilmesi için davalar Nüfus Müdürlükleri aracılığı ile açılmaktadır. Bu aşamada nüfus kaydında hata ya da yanlışlık olan herkes bu davayı açabilir. Aleyhine kayıt düzeltilmeyi talep eden kişi ile hukuki menfaati olan ilgililer bu davaları ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne yönelik şekilde açabilir. Bu davalarda zamanaşımı söz konusu değildir. İsim değiştirme davalarının yanı sıra:
 • Soyadını değiştirme,
 • Yaş değiştirme,
 • Soyabağının reddi için dava açmak mümkündür.

Nüfus Tespit - Nüfus Tescil - Nüfus Tashih Davası

Nüfus Davası, Türk Medeni Kanunu kapsamında modern toplum yaşamının oluşturduğu gereklilikler neticesinde vatandaşların. Nüfus Davası olan Başta isim ve soy isim olmak üzere pek çok vatandaşlık durum ve niteliğine yönelik olarak değişim talebinde bulunabilme hakkı bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde söz konusu olan değişim gerekliliklerine ilişkin olarak haklı gerekçelerin olması koşulu ile taleplerin gerçekleştirilebilmesi ve dava açılabilmesi mümkündür.

Nüfus Kayıtlarının Tashihi Düzeltilmesi Davası

Türk Medeni Kanununda nüfus davası çerçevesinde ismin değiştirilmesi, sadece haklı nedenler kapsamında mahkemeye başvurularak, değiştirilebilmektedir. İsim değişikliğinin gerçekleştirilmesi halinde nüfus siciline kayıt ve ilan edilir. Bu noktada isim değişikliği durumu şahsi durum değişikliğine yol açmadığı gibi, söz konusu isim değişikliğinden kaynaklı olarak zarar gören ya da mağdur duruma gelen kişiler tarafından isim değişikliği kararının alınmasından itibaren 1 yıl içerisinde itirazda bulunarak, kararın geri alınması talebinde bulunabilir. İsim değişiklikleri halinde Nüfus Müdürlüğü tarafından ismi değişen şahsın mevcut ise çocukların. Kimliklerindeki ‘anne adı' ve ‘baba adı' kayıtlarında da düzenleme gerçekleştirdiği gibi, soyadı değişikliği durumunda da evlilik birliği mevcutsa eşin ve evlilik birliğinde ergin olmayan çocukların bulunması durumunda soyadları değiştirilir. İsim ve soyadı değişikliği ile ilgili olarak en önemli konuların başında mahkemenin kesin hükmü bulunmadıkça. Nüfus Müdürlüğünde değişim gerçekleştirilemeyeceği ya da kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek nitelikte şerh uygulamasında bulunamaz. Fakat söz konusu durumların aile kütüklerine tescil edilmesi sırasında gerçekleştirilen maddi hatalar Nüfus Müdürlüğü tarafından esas belgesine uygun şekilde düzenlenebilir ki kayıt düzeltme davaları Nüfus Müdürü ya da görevlendirmiş olduğu nüfus memuru önünde görülmekte ve karar hükmü alınır.

Nüfus Kayıtlarında Cinsiyet Değiştirme Davası

Türk Medeni Kanununun tanımış olduğu cinsiyet değişimi hakkını kullanmak isteyen kişi. Şahsi olarak gerçekleştireceği başvuru ile mahkemede cinsiyet değişikliğine izin talebinde bulunabilir. Ancak söz konusu cinsiyet değişikliği için mahkemede bazı şartlar aranır. Bu şartlar ise;
 • 18 yaşının doldurulmuş olunması
 • Evlilik birliğinin kurulmamış olması
 • Transseksüel nitelikte bulunarak, cinsiyet değişiminin ruh sağlığı yönünden elzem halde bulunduğu ve üreme yetisinin devamlı şekilde yoksun olduğu bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nin vereceği resmi sağlık kurulu raporu ile kanıtlanması şeklindedir.
Mahkeme tarafından alınan cinsiyet değişikliği kararının kesinlik hükmü almadığı müddetçe nüfus kütüklerinin herhangi bir kaydında düzeltme yapılmaz ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek yapıda şerhler uygulanmaz. Fakat söz konusu durumların aile kütükleri içerisinde tescili sırasında gerçekleştirilen fiziki hatalar, Nüfus Müdürlüğü tarafından esas belgeye odaklı şekilde düzenlenir.

Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası

Aile kütüğü dahilinde din bilgisi durumuna dair ilgili talepler, şahsın yazılı beyanına göre tescil edilerek, değiştirilir veya boş bırakılır. Kayıt düzeltme davasında nüfus müdürü ya da görevli olan nüfus memuru önünde görülerek, karar altına alınır. İsim değişikliği durumunda,  Nüfus Müdürlüğü tarafından şahsın çocuklarının baba adı ve anne adı hanesine dair kaydı, soyadı değişikliği durumunda da eşi ve ergin olmayan çocukların soyadı hanesini değiştirir. Doğum tarihi düzeltme gibi tespit davaları halinde ise kaydın iptali veya düzeltilmesi açısından açılacak davalar ise karine oluşturur.

İsim - Soyadı Düzeltme Davası

Kişinin soyadı değişikliğini mahkemede karar aldırması, sadece geçerli nedenlere bağlı olarak mümkün olur. Soyadı değişiminde nüfus siciline kayıt ve ilan edilir. İsim değişimi ile ise herhangi bir şahıs hal değişimi mümkün olmaz. İsmini değiştiren kişiden kaynaklı olarak mağduriyet yaşayan kişilerin karardan sonra 1 yıl içerisinde yapacakları itiraz başvurusu durumunda yeniden görülmesi söz konusu olur. (Nüfus Davası) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Nüfus Tespit - Nüfus Tescil - Nüfus Tashih Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU KAYDINDA ADI GEÇENLERİN NÜFUS KAYITLARI GETİRTİLEN KİŞİLERLE AYNI KİŞİLER OLDUKLARININ SÖYLENEMEYECEĞİ - TAPU KAYITLARI İLE NÜFUS KAYITLARI ARASINDA İRTİBAT KURULAMADIĞI. ÖZET: Tapu kaydında adı geçen ... (...): ... kızı, ... (...): ... oğlu, ... (...): ... kızı, ... (...): ... kızı, ... (...): ... oğlu, ... (...): ... kızı ile, nüfus kayıtları getirtilen kişilerin dosya kapsamından aynı kişi olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira, tapu kaydında kayıt maliklerinin soyadı yer almamakta iken nüfus kayıtları getirtilen kişilerin soyadları Kihtir olarak gözükmekte, böylece tapu kayıtları ile nüfus kayıtları arasında irtibat kurulamamaktadır. Hal böyle olunca, davacı ...'nin talebinin kabulüne karar verilmesi yerine, davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. NÜFUS KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI - ANALIK DAVASININ VELAYET DAVASINDAN TEFRİK EDİLEREK AYRI BİR ESASA KAYDEDİLECEĞİ - VELAYETİN VERİLMESİ DAVASI İÇİN ANALIĞIN TESPİTİ DAVASININ SONUCUNUN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece davacıların birinci talebinin davacının çocuğun anası olduğunun tespiti davası olduğu gözetilerek davacıların ikinci talebi olan velayet davasından tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmesi ve bu esas üzerinden Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmek üzere görevsizlik kararı verilmesi, velayetin verilmesi davasının ise bu dosya üzerinden görülmesi, Asliye Hukuk Mahkemesindeki analığın tespiti davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi, bundan sonra bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI - NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN YAZI İÇERİĞİNİN TAM OLARAK ARAŞTIRILMADIĞI - GEREKLİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Nüfus Müdürlüğünün 06.07.2015 tarihli cevabında ilçe nüfusuna kayıtlı ... oğlu ...... isimli herhangi bir şahsın nüfus kaydına rastlanılmadığı, ... ...oğlu ...... adında bir kişiye ait kayıt bulunduğunun bildirildiği ancak ekte ... ...oğlu ...’ın nüfus kaydının gönderildiği, ayrıca ismi düzeltilmesi istenilen ... ...oğlu ...... ile aynı kimlik bilgilerine sahip bir kişi ya da kişiler olup olmadığı yönünde de araştırma yapılmadığı anlaşılmıştır. Hal böyle olunca, ilgili somut olgular ve ilkeler çerçevesinde araştırma ve inceleme yapılması, ilgili nüfus müdürlüğünden “... ...oğlu ......” isimli şahısların olup olmadığının araştırılması, ayrıca 06.07.2015 tarihli müzekkere cevabında ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilen “... ...oğlu ......” isimli kişinin nüfus kayıdının temin edilmesi, tespit edilmesi halinde tapu kayıt maliki olup olamayacaklarının göz önünde bulundurulması, Öte yandan tapulamaya esas alınan 22.12.1958 tarih, 115 no, 150 cilt, 66 sayfada kayıtlı tapu kaydının aslı getirtilerek bu tapu kaydındaki fotoğrafın davacının mirasbırakanı ...’a ait olup olmadığının tespit edilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara