Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası hangi mahkemede açılacağı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesi ile ZMSS Genel Şartlarının C.7. maddesinde, motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davaların sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabileceği düzenlenmiştir.

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar (işgörmezlik ve SGK sorumluluğu dışında kalan tedavi gideri) tazminatına ilişkin olarak açılır. Ayrıca Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar, araç hasarı, kazadan dolayı  maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında  sigortacı, 2918 Sayılı KTK’nun 85/1.maddesi gereğince işletenin yazılı hukuki sorumluluğunu aynı Kanunun 91/1.maddesi uyarınca üstlenmiş olup gerek 85/1.maddesi hükmü ve gerekse Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası birinci maddesince, ölüm ve cismani zararlar ile birlikte başkaca zarara uğraması halinin teminat kapsamında olduğunuşeklinde belirtilmiştir. Buna göre, ZMSS’nın amacı, trafik kazaları sonucu 3.kişilere verilecek zararların güvence altına alınmasıdır.

2918 sayılı KTK’nin 99/1 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğünün süresi, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 işgünü olarak belirlenmiştir. Bu sebeple usulüne uygun bir başvuru yapılıp yasada belirlenen süre dolmadan trafik sigortacısı bakımından alacağın muacceliyetinden ve dolayısıyla temerrüdünden söz edilemez.

Cismani zarar dışında özellikle kaza sonrası ortaya çıkan psikolojik sorunlar, enürezis ve enkoprezise bağlı maluliyet ortaya çıktığını ileri sürülmesi, Kazada travma sonrası stres bozukluğu, enürezis ve enkoprezis nedeniyle uzun süre tedavi görmesi durumlarda manevi tazminata etken eden konulardır.

Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre (6098 sayılı TBK 56 ncı madesi gereğince davada  hakim özel halleri göz önünde tutularak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olması gerekmektedir. Manevi tazminat talebinde  zarara uğrayanın, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat  karşı için bir ceza olmayıp, mamelek hukukuna ilişkin zararın giderilmesi de amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek tazminat miktarı, mevcut durumda elde edilmek istenen tatmin duygusunun uyandıracak kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Trafik kazası sonucu yaralanma ve malul kalma nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacı …’in daimi işgöremezlik oranı ile  bilirkişi raporuyla belirlenen geçici işgöremezlik süresinin ve tedavi sürecinin uzunluğu ve kusur oranları gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha  manevi tazminata hükmedilir.

Bedensel zararlardan özellikle bahsedecek olursak, kazadan sonra meydana gelen,  Tedavi giderleri, Kazanç kaybı,  Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,  Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar olarak sıralayabiliriz.

Dava Dilekçesi Örneği – Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

        … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                  : 

TC KİMLİK NUMARASI     : 

ADRES                                   : 

VEKİLİ                                  : Av. İlkay Uyar Kaba

ADRES                                  :

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

 KONU                                   : …./…./…. tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından doğan cismani zarar ve tedavi giderlerinin tahsili  istemimizdir.

DAVA DEĞERİ                  :

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) …/ …/ … tarihinde, … Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, davalı … …, sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğu … plakalı aracı ile müvekkilimizin maliki olduğu ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan … plakalı araç ile çarpışmak suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen trafik kazasında müvekkilimiz, …, … ve … bölgelerinden yaralanmıştır.  

2-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda, …………………………………………………..davalının kusuru 8/8 olarak belirlenmiştir.

3-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;……………………..

 

5-) Müvekkilimizin yaşadığı cismani zararlar ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6100 S. K. m………………………….

HUKUKİ DELİLLER        : 

1-) …/ …/ … tarih ve … …………………. Tutanağı

2-) Hastane…………..

3-) Psikolog …………..

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, … TL cismani zarar ve tedavi giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili    Av. İlkay Uyar Kaba

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası