12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası
12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Tüketicilerin 2007 ile 2011 tarihleri arasında belirtilen bankalardan çekilmiş Konut Kredisi, Araç Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Tüketici Kredisinden kaynaklı kartel faizinden dolayı 3 kat tazminat almak için dava açabilmektedir. 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Avukat Aracılığıyla Takibi 12...
12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Nedir Nasıl Açılır? Bankalara 3 kat tazminat davası, Rekabet Kurulu tarafından 08.03.2013 tarihi itibari ile, 12 adet banka, kredi, mevduat ve kredi kartı hakkında kartel oluşturdukları gerekçesiyle açıldı. Söz konusu olan para, 1,116,957,468 TL’dir. Bankalar bunun sonrasında itiraz davası açtılar ancak, kurul kararı hukuka uygun bulunduğundan, bankaların itirazı reddedildi.

Bankaların Kartel Oluşturması Ne Anlama Gelir?

Bankacılık sektöründe bir serbest piyasa olması gerekir. Buna göre, söz konusu olan faiz miktarları değişiklik gösterir. Ancak, bu 12 banka serbest piyasayı, faiz oranlarını birlikte belirleyerek bozmuştur. Yine de talep değişmediğinden, müşterilen zarara uğrarken, bankalar haksız kazanç elde etmiştir.

Kartel Tazminatı Davası Nedir?

Bu konuya Rekabetin Korunması Kanunu’nda değinilmiştir. Buna göre; “her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur” ifadesi kanunda yer alır. 12 banka, oluşturdukları bu kartelle, pek çok kişinin, tüccarın, kamu görevlilerinin zarara uğramasına sebep olmuşlardır. 12 bankaya 3 kat kartel tazminat davası, bu zararların söz konusu bankalar tarafından tazmin edilmesi istemiyle açılmıştır.

Rekabet Kurulu Ne Tür Zararlar Tespit Etmiştir?

Kartel oluşturan bankalar, faiz oranlarını artırmışlardır. Bu noktada inceleme yapıldığında, faiz oranları;
 • Konut kredilerinde 0,15,
 • İhtiyaç kredilerinde 0,10,
 • Taşıt kredilerinde 0,20
Artırılmıştır. Kredi kartları ve mevduat alanlarında artırılan faizler konusunda, rekabet kurulu net bir bilgi edinememiştir.

Kimler Kartel (3 Kat Tazminat Davası) Açabilir?

3 kat tazminat davası açabilmek için tüzel kişi olma zorunluluğu yoktur. Bankadan faydalanan tüketici de zararının tazmini için 3 kat tazminat davası açabilir. Eğer kişi ya da kamu kuruluşu, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında bankalardan yararlanmışsa, kartel davası açabilir. Dava açabilecek kişiler;
 • Tüccarlar,
 • Kamu kuruluşları,
 • Tüketiciler
Şeklindedir.

Kartel (3 Kat Tazminat Davası) Nasıl Açılır?

Davada davalı taraf, söz konusu 12 bankanın tamamı ya da herhangi biri olabilir. Dava, bilirkişi tarafından zarar tespiti yapılması şeklinde ilerleyecektir. Bu nedenle “belirsiz alacak davası” şeklinde açılmalıdır. 3 kat tazminat davası dilekçesinde; “4054 sayılı kanunun 58. maddesi gereğince zararın 3 kat tazmini” ibaresi yer almalıdır. Davanın açılacağı yetkili mahkeme kişilere göre değişiklik gösterir. Bu ifadeye göre;
 • Tüketiciler, Tüketici Mahkemeleri’ne,
 • Tacirler, Ticaret Mahkemeleri’ne,
 • Kamu kurumları, Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne
Başvurmalıdır. Kartel davası zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Avukat Aracılığıyla Takibi

12 Bankaya karşı açılacak  3 Kat Kartel Tazminat Davasını Tüketici kendi açabileceği gibi Avukat aracılığı ile de dava açabilir. Avukat ile 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası açılması durumunda hangi tarihlerde çekilen kredi için ne kadar tazminat talep edebileceğiniz, davanın süresi içinde takibi yapılmış olacaktır. Davanın yanlış açılması, takip edilmemesi durumunda davanız düşebileceği gibi red olma durumu da mevcuttur. Bu durumda karşı tarafın yapmış olduğu ücret ve karşı avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hukuk bürosu olarak 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davasında tüketicilere avukatlık ve danışmalık hizmeti sunulmaktadır. İletişim bölümünden randevu alabilirsiniz.

12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminatının Kanuni Dayanağı Nedir?

21.08.2007 - 22.09.2011 yılları arasında mevduat, kredi kullananlar 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası açarak, tazminat talep etmek için kanuni dayanak noktaları şu hükümlerdir:
 • 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun’un 57. Maddesi
 • 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun’un 58. Maddesi

12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminat Dava Açma Şartları Nelerdir?

 • Teşebbüslerin kanunun yasak faaliyet olarak nitelendirdiği davranışlar içine girmeleridir.
 • Teşebbüsler, bu davranışları sebebiyle rakiplere veya üçüncü kişilere zarar vermiş olmalıdırlar.
 • İlliyet bağının varlığıdır. Tazminat talep edebilmek için zararla ihlal arasında illiyet bağı olmalıdır.
 • Üç kat tazminat talebinde bulunabilmek için gereken manevi unsurun varlığıdır. 58/2. Hükmünde kanun koyucu açık bir kast veya ağır ihmalin mevcut olduğu hallerde üç kat tazminata hükmedilebileceğini belirtmiştir.
Bu şartların ışığında 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası incelediğinde şu sonuçlar çıkacaktır. İlk şart olan ihlalin varlığı Rekabet Kurulu tarafından tespit edilmiş bulunmaktadır. Zira rekabet ihlalinin varlığı kanıtlamak iktisadi analizi gerektirmektedir. Rekabet Kurulu’nun kararı ile ihlalin var olup olmadığı kanıtlanmış olacaktır. Bu durumda mahkeme tekrardan bir ihlal incelemesi yapamayacaktır. İkinci şart olan zararın, bankaların müşterileri ile yaptıkları mevduat, kredi ve kredi kartı sözleşmelerinde faizlerin olması gerektiğinden farklı belirlenmesi yolu ile gerçekleştirildiği açıktır. Üçüncü şart olan illiyet bağının, bu on iki bankanın kendi müşterileri ile yaptıkları sözleşmeler bakımından mevcut olduğu açıktır. Ancak, bu on iki bankanın dışında kalan bankaların müşterileri ve rakip teşebbüsler bakımından bu tartışmanın açık olabileceği unutulmamalıdır. Dördüncü şart olan kast veya ağır ihmal bakımından ise, Kartel anlaşmalarının varlığı halinde kusurun ve hatta ağır kusurun var olduğu ileri sürülebilecektir. Dolayısıyla ayrıca bir kast veya ağır ihmali ispatlamaya gerek yoktur. Zira tarafların yasak faaliyetleri ihlalin bilincinde olduklarını ve bunun sonucunda istediklerini ifade eder. Doğal olarak taraflar ihlal ettikleri kaidenin varlığını bilmeseler dahi meydana getirdikleri sonuç kanuna aykırı ise kasdın varlığı kabul edilecektir. Kaldı ki buradaki sorumluluk zaten sözleşmeye dayanan bir sorumluluk olduğundan her halde Banka sözleşmeye dayanan sorumluluk sebebiyle kusurlu addedilecektir. Zira sözleşmeye dayanan sorumlulukta zarara yol açan tarafın kusurlu olduğu yolunda karine bulunduğundan bunun aksini iddia edenin ispatlaması gerekir.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davasını Kimler Açar?

Zarar görenler, yani davacılar maddede açık olarak sayılmamıştır. Bu konuda bir sınırlama olmaması, rekabetin sınırlanmasından etkilenen herkesin dava açıp açamayacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Sonuç olarak, tazminat davasındaki davacı, zarara uğradığını iddia eden kimsedir. Somut olayda bunlar, 21.08.2007  yılı 22.09.2011 yılları arasında kredi ve kredi kartı kullananlar Genel kurallardan hareketle rekabet ihlallerinden zarara uğrayan kimse, tazminat isteme hakkını başkasına temlik edebilir veya ölümü halinde tazminat hakkı mirasçılara geçer (MK m. 24/a) . Tazminat isteme hakkına bu yollarla sahip olan kimseler de dava açabileceklerdir.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Hangi Yetkili Mahkemede Açılır?

Görevli Mahkemeler 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Tüketiciler açısından: Banka müşterisi tüketici ise, görevli mahkeme “Tüketici Mahkemeleri” dir.  Tacirler açısından: Banka müşterisi tacir ise, görevli mahkeme “Ticaret Mahkemeleri” dir.  Kamu Kurumları açısından: Banka müşteri kamu kurumu ise, görevli mahkeme “Asliye hukuk Mahkemeleri” dir. Yetkili Mahkemeler 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davasında Yetkili mahkemeler ise, tüketiciler açısından yerleşim yeri mahkemelerinin yetkili olabilmesi istisnası dışında, genel olarak “sorumluluk çeşidi” tartışmaları göz önüne alınarak şu şekilde tespit edilebilir. Eğer açılacak davalar, haksız fiil hukuku sorumluluğuna dayanarak açılacak ise, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. (HMK. M. 16) Eğer açılacak davalar, sözleşme hukuku sorumluluğuna dayanarak açılacak ise, tüketicilere tanınan yerleşim yeri mahkemeleri istinası haricinde, işlemi yapan şubenin ifa edileceği yer mahkemesi yetkili olacaktır.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır Hazırlanır?

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Dava Dilekçesi hazırlanırken usul ve esasa ilişkin taleplere dikkat etmek gerekiyor. Dilekçenin Usul bölümü hazırlanırken tazminat davasının miktar belli olmamaması nedeniyle belirsiz bir alacak davası olduğu ve haklar saklı kalmak kaydı ile kısım olarak şimdilik... TL üzerinden dava açıldığı belirtilmelidir. Tazminat Dilekçesinin “esas” bölümünde ise, alınan mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinin hangi bankadan hangi tarihte ve ne tutarda olduğu, yapısı ve özellikleri belirtilmelidir. Rekabet Kurulu’nun on iki banka hakkında verdiği karar numarası ve Danıştay tarafından ilgili banka için onanan karar numarasını belirterek, davanın bu kararlar doğrultusunda ve tespiti yapılan kartel oluşumundan doğan tazminat davası olduğu belirtilmelidir. Tek bir yaklaşımından dolayı, 12 bankanın 21.08.2007-22.09.2011 tarihleri arasındaki sürenin tamamı için mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri bakımından kartel oluşturmalarından dolayı tazminat talepleri müteselsilen sorumlu oldukları ifade edilmelidir. Kartel oluşturan 12 bankanın “kasıtlı” hareket ettiğinin açık olduğu belirtilmelidir. Netice-i talep kısmında, uğranılan zararın veya davalının elde etme ihtimali bulunan karın tespit edilerek üç katı oranında tazminata hükmedilmesi talebi bulunmalıdır. Piyasaya olan güvenin sarsılması, aile içi huzurun bozulması ve o döneme hayatını kaygı ve endişelerle geçmesi sebebiyle manevi tazminat talep edilebilir. Ancak bu talepte bulunurken, hakimin manevi tazminat talebini reddetme ihtimalinin de bulunduğu göz önünde tutmak gerekir. 3 Kat Kartel Tazminat  dava dilekçesinde tazminatın hesaplanması için davada bu konuda hesap uzmanın bilirkişi olarak atanması için talepte bulunulmalıdır. Zarara uğranıldığı belirtilen hizmetle ilgili detaylı döküm (mevduat dökümü veya kredi ödeme planı gibi) dilekçeye eklenmelidir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara