Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Arabuluculuk, Açma Süresi, Dava Dilekçesi Nedir?

Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Arabuluculuk, Açma Süresi, Dava Dilekçesi Nedir?
Doktor Hatası Malpraktis davaları, hastaların hak arayışının bir parçasıdır ve bu süreçte mağdurların yaşadıkları zararların giderilmesi amaçlanır. Peki, Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Doktor Hatası Tazminat konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Tıbbi tedavinin hatalı olması , doktorun, muayene ve tedavi neticesinde ortaya çıkan zarar verici sonuçlardan doğan sorumluluğudur.

Doktor Hatası Tazminat veya kusur nedeniyle açılan tazminat davalarında, Adli Tıp Kurumundan alınan rapor doğrultusunda kusur oranı nedeniyle tazminat talep edilir.

Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis, sağlık sektöründe doktorların veya diğer sağlık profesyonellerinin mesleki hataları sonucu hastalara zarar vermesi durumudur. Bu tür hatalar, yanlış teşhis, tedavi hataları, cerrahi müdahalelerde yapılan yanlışlar gibi çeşitli biçimlerde meydana gelebilir. Malpraktis davaları, mağdur hastaların veya yakınlarının yaşadıkları maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi amacıyla açılır.

Devlet Hastanesi Doktoruna Karşı Malpraktis Süresi

Devlet hastanelerindeki doktor hatalarıyla ilgili malpraktis davaları, idare mahkemelerinde açılır. Bu davalar, idarenin tazminat sorumluluğuna dayanır. Ancak dava açmadan önce, ilgili idareye zararın giderilmesi talebiyle başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Doktor Hata Yaparsa Ne Olur?

Doktorun hatalı tıbbi müdahalesi sonucu, hem özel hukuk hem de ceza hukuku çerçevesinde sorumluluk söz konusu olabilir. Özel hukuk açısından tazminat talep edilirken, ceza hukuku açısından doktor hakkında hapis ve/veya adli para cezası gibi cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Doktora Dava Açma Süresi

Doktor hataları nedeniyle açılacak davalar için, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren 2 yıl içinde dava açılmalıdır. Ancak, her durumda fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren geçen 10 yılın sonunda zamanaşımı süresi dolmuş olur.

184 Doktor Şikayeti

ALO 184 numaralı hattına yapılan şikayetler, ilgili İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Bakanlığı nezdinde incelemeye alınır. Şikayet sonucunda gerekli görüldüğü takdirde ilgili doktor veya sağlık kuruluşu hakkında işlem başlatılır.

Malpraktis Davası Nerede Açılır?

Malpraktis davaları, genel yetkili mahkemelerde açılır. Bu, davalının yerleşim yerindeki idare mahkemesi, tüketici mahkemesi veya asliye ticaret mahkemesi olabilir.

Malpraktis Arabuluculuk Şart mı?

Evet, malpraktis davalarında dava açmadan önce sağlık alanında zorunlu arabuluculuğa başvurmak gerekmektedir. Arabuluculuk aşaması olmadan açılan davalar, usul eksikliği sebebiyle reddedilebilir.

Malpraktis Cezası Ne Kadar?

Malpraktis sonucu taksirle yaralama suçları için Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesine göre, faile üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir.

Malpraktis davaları, hastaların hak arayışının bir parçasıdır ve bu süreçte mağdurların yaşadıkları zararların giderilmesi amaçlanır. Bu nedenle, mağdur olan hastaların veya yakınlarının, hukuki süreçleri doğru bir şekilde yürütebilmeleri için detaylı bilgiye sahip olmaları ve gerekirse bir avukat yardımı alarak haklarını aramaları önemlidir.

Doktor Hatası Tazminat Yargıtay Kararı

DOKTOR HATASI TAZMİNAT - HASTANEDE ENFEKSİYON KAPARAK ÖLEN PREMATÜRE BEBEK, HİZMET KUSURU NEDENİYLE İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT.

Özeti : ...Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde prematüre olarak doğan, davacıların müşterek çocuğu …'ın, hizmetin kusurlu işletilmesi sonucunda hastane enfeksiyonu nedeniyle ölümü sonucu uğranıldığı ileri sürülen toplam 100.000 TL maddi, 400.000 TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, ...İdare Mahkemesince; 6.240,25-TL maddi, 20.000-TL manevi olmak üzere toplam 26.240,25-TL tazminatın, davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi, kalan kısımlar yönünden davanın reddi yolunda verilen kararın,

Danıştay Onuncu Dairesince; manevi tazminat isteminin kısmen reddine ilişkin kısmı ile hükmedilen tazminat miktarlarına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine ilişkin kısmının bozulduğu, diğer kısımlarının onandığı, anılan Mahkemece bozma kararına uyularak, manevi tazminatın, mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracı olduğu,

Olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırap kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığı, takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olması gerektiği, bu kapsamda, davacıların çocuğunun, davalı idarenin hizmet kusuru sebebiyle ölümü nedeniyle, ölüm olayı nedeniyle duydukları acı ve ızdırap kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla davalı idarenin hizmet kusurunu da ortaya koyacak ve davacılar bakımından sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak şekilde

anne … için 50.000,00 TL, baba … için 50.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminat ile anne için kabul edilip Danıştay Onuncu Dairesinin temyiz incelemesi sonucunda onanıp kesinleşen 6.240,250 TL maddi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddi yolunda verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülüp temyizden incelenerek bozulması istenilmektedir.

Doktor Hatası Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI - DAVACIDA OLUŞAN ARAZIN ENJEKSİYON UYGULAMALARININ BEKLENEBİLİR BİR KOMPLİKASYONU OLDUĞUNUN BELİRTİLDİĞİ

YAPILAN ENJEKSİYON UYGULAMASININ YETKİLİ BİR SAĞLIK PERSONELİNCE VEYA ONUN DENETİMİ ALTINDA YAPILMASI GEREĞİ.

ÖZET: Dava; davacının 06.08.2010 tarihinde ... Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan hatalı enjeksiyon nedeniyle maruz kaldığını ileri sürdüğü zarara karşılık 20.000-TL maddi tazminat, 20.000-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 40.000-TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. Her ne kadar, hükme esas alınan Adli Tıp Raporunda, davacıda oluşan arazın enjeksiyon uygulamalarının beklenebilir bir komplikasyonu olduğu belirtilerek,

Uygulanan tıbbi işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu yönünde görüş bildirilse de, doktor tarafından düzenlenen enjeksiyon (IM) uygulamasının yetkili bir sağlık personelince veya onun gözetimi ve denetimi altında yapılması gerekirken, Bu uygulamanın denetim ve gözetim altında olmaksızın stajyer öğrenci tarafından yapılması ve yine uygulamayı yapan kişinin tespit edilememiş olması, sunulan sağlık hizmetinin özensiz ve denetimsiz biçimde kusurlu olarak işletildiğini göstermekte ve oluşan zararın idarece tazmin edilmesini gerektiğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

DOKTOR HATASI TAZMİNAT - İĞNENİN YANLIŞ YERE YAPILDIĞI İDDİASI - ISLAH OLANAĞI BULUNMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİNİN YÜKSEK TUTULDUĞU.

DAVALI İDARE LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLDİĞİ.

ÖZET: Dava; davacıların çocuğuna yapılan iğnenin yanlış yere yapıldığından bahisle çocukta uzuv kaybı oluşmasına neden olunduğu belirtilerek …-TL maddi, ….-TL manevi olmak üzere toplamda ….-TL tazminatın yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Islah olanağı bulunmaması nedeniyle tazminat istemi yüksek tutulmak zorunda kalınan, gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için de zor ve karmaşık olan böylesi bir dava sonucunda, reddedilen maddi tazminat miktarı üzerinden 3.550-TL tutarında nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi, Hak arama özgürlüğünü ve mahkemeye erişim hakkını kullanan davacının,

Kullandığı hak nedeniyle olağan dışı ağırlıkta bir mali yük altına girmesi sonucunu doğurmuştur. Böyle bir sonucun, hak arama özgürlüğüne ve mahkemeye erişim hakkına, olağan dışı bir kısıtlama getirdiği ortadadır. Bu durumda,

İdare Mahkemesince reddedilen maddi tazminat miktarı için davalı idare lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmesin de hukuki isabet bulunmamaktadır. Makalemizde Doktor Hatası Tazminat Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 415 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara