Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat
Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat | Türk hukuk sistemi dahilinde tazminat başka kişiler açısından zarar teşkil eden ve hukuki yönden uygunluğu bulunmayan eylemlere yönelik olarak haksız eylem tanımlaması gerçekleştirilirken, bu haksız eylemlerden dolayı ortaya çıkan sorumluluğu haksız eylem sorumluluğu şekilde tanımlamada bulunulmaktadır. Bu doğrultuda da söz konusu...
Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Nasıl İstenir? Türk hukuk sistemi dahilinde tazminat başka kişiler açısından zarar teşkil eden ve hukuki yönden uygunluğu bulunmayan eylemlere yönelik olarak haksız eylem tanımlaması gerçekleştirilirken, bu haksız eylemlerden dolayı ortaya çıkan sorumluluğu haksız eylem sorumluluğu şekilde tanımlamada bulunulmaktadır. Bu doğrultuda da söz konusu haksız eylemlerin meydana gelmesi durumunda bu haksız eylemden zarar gören kişiye karşı, eylemi gerçekleştiren kişinin sorumluluğunun oluşmasına yol açar. Bu durum sonucunda da haksız eylemi yerine getiren ile bu eylemden dolayı zarar gören kişi arasında Türk hukuk sistemi dahilinde borç ilişkisi meydana gelir. Türkiye’ de Borçlar Kanunu çerçevesinde haksız eyleme konu olan hususlar, eylemden doğan sorumluluk hallerinde 3 farklı etkeni içerir. Bunların;
  • Hukuki yönden uygun olmayan eylem,
  • Zarar teşkil eden eylem,
  • Kusur teşkil eden eylem,
  • İlliyet bağı olan eylem,
şeklindedir. Söz konusu unsurlara ilişkin olarak daha kapsamlı açıklamalar bulunur. | Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylemde Hukuki Yönden Uygunluğu Bulunmayan Fiiller

Modern toplumda uygulanan hukuk düzeninin, şahısların mal varlığında ya da kişi mevcudiyetinde koruma oluşturacak hem yazılı hem de yazılı olmayan kuralları kapsamına alır. Özellikle de hakkın kötüye kullanımı dolayısı ile meydana gelebilecek zarar verme durumunda da haksız eylemlerin oluşması söz konusu olur. Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle Zarar Teşkil Eden Fiiller

Haksız eylemlerden meydana gelebilecek olası zararların tazminat yükümlülüğü doğurabilmesi açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda da günümüz Türkiye’sinde yürürlükteki Borçlar Kanunu çerçevesinde zarar teşkil eden fiiller halindeki tazminat yükümlülüğü maddi ve manevi zarar şeklinde iki tipte meydana gelebilir. Mal varlığında haksız eylemden doğan zararları maddi zarar kapsarken, haksız eylemin kişide yaratmış olduğu hüzün, yıpranma ve üzüntü, şeref ve haysiyetinin zarar görmesi ve saygınlığının sarsılmasını kapsar. Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle Kusur Teşkil Eden Fiiller

Haksız eylem neticesinde bir kişide zarar teşkil etmesi durumunda kusurlu ise bu zararın tanzimi yükümlülüğüne sahip olur. Bu doğrultuda da hukuki açıdan uygun olmayan neticenin önlenmesi noktasında gereklilik teşkil eden iradeyi ortaya koyamayan kişi kusur taşır. Söz konusu olgudaki kusur ise kasıt  ve ihmal şeklinde iki grup altında değerlendirmeye alınır. Buna göre şahsın gerçekleştirmiş olduğu eylemi yerine getirirken sonuçları ve oluşturacağı zararlar ile ilgili olarak bilinçli olması ve buna karşın isteyerek hareket etmesini kasıt kapsamına alır. Olağanın haricinde hareketlerde bulunarak, başka kişilerde zarar teşkil edecek eylemlerin gerçekleştirilmesi de ihmal kapsamına alır. Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle İlliyet Bağı Teşkil Eden Fiil ve Zararlar

Hukuka uygun olmayan eylemin yerine getirilmesinden kaynaklı olan zararın, eylem yerine getirilmeseydi olması açısından herhangi bir olasılık bulunmamasıdır. Yani kişinin eylemi yerine getirmeseydi herhangi bir zarar oluşumunun söz konusu olmayacağı durumlar illiyet bağını teşkil ederek, illiyet bağının oluşmasına neden olur. Bu noktada en önemli hususların başında ise söz konusu bir illiyet bağının olup, olmadığının tespiti ise her eylemin ve olayın gidişatı açısından önemli değişkenler taşımaktadır. Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylemden Kaynaklanan Zararlar Nedeniyle Tazminat Avukat ve Danışmanlık

Tazminat ve hak arama konusunda bilinçlenen insanlar, haksız eylem veya fiil karşısında tazminat davası açma, tazminat talep başvuruları artmaktadır. Tazminat konusunda maddi ve manevi talep ederek istenmesinde genel kural; kusur oranı, zarar oranı ve maddi durum araştırılarak karara bağlanır. Hukuk davalarında tazminat ile görevli mahkemelerde avukatlık ücretleri tazminat miktarına orantılı kabul ve ret durumuna göre belirlenir. Bu nedenle tazminat davası açılması halinde tazminat şartları oluşup oluşmadığı, oluşmuş ise talep edilecek tazminat miktarı ne kadar olmalı, yada tazminat davası neye göre açılmalı nasıl açılmalı gibi soruların cevap bulması gerekmektedir. Bu soruların cevaplarını ararken de mutlaka tazminat avukat bilgisi ve danışmanlığı alınması gerekmektedir. Genel ve çevrede duyulan bilgiler ile hareket etmeniz halinde mağduriyet yaşanabilmektedir. Haksız fiil nedeniyle açılan tazminat davalarında iş kazasından kaynaklı tazminat davaları ve Trafik kazasından kaynaklanan Tazminat davaları en çok açılan davalar olarak öne çıkmaktadır. Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Sıkça Sorulan Sorular

Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; I-Sanık ... hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelemesinde; Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, II-Sanık ... hakkında kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelemesinde; Katılanın bilgisi ve rızası dışında ... ve ... Bankası Malatya Şubesi'ne bağlı hesabından internet aracılığıyla sanık ...'nün ... İstanbul Mecidiyeköy Stadyum Şubesi'ndeki 21/03/2008 tarihinde 4500 TL tutarında para aktarılması, sonrasında sanığın aynı gün Western Union yöntemi kullanılmak suretiyle Rusya'nın St.Peterburg kentindeki ... ... ... ve ... ... isimli şahıslara sırasıyla 1.813 ve 1.578 Amerikan doları göndermesi, sanığın savunmasında da bahsettiği üzere katılanın hesabından kendi hesabına aktarılan paranın %5'i olan 225 TL'yi komisyon olarak uhdesinde tutarak, Tarihinde 90 TL tutarındaki parayı İstanbul/Aksaray ATM'sinden çekmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın belli bir komisyon karşılığında suça konu paraların katılanın hesabından aktarılması şeklindeki eyleminin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17/11/2009 tarih ve 2009/11-193E., 2009/268K. sayılı kararında da benimsendiği üzere, 5237 sayılı TCK'nın 142/2-e maddesinde düzenlenmiş bulunan 'bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık'' suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın hayatın olağan akışına uygun olmayan savunmasına itibar edilerek mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 15/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. İSTİNAF İSTEMİNİN LEHİNE SONUÇLANANA İLK DERECE YARGILAMASINDA HÜKMEDİLMEYEN VEKALET ÜCRETİNİN DE HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ Katılanın kendisini bir vekil ile temsil ettirdiği ilk derece ceza mahkemelerince yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında verilecek olan "beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına dair" hükümler aleyhine istinaf yasa yolu incelemesine başvurulmasını müteakip, İlgili ilk derece ceza mahkemesi kararlarını inceleyen bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin davanın yeniden görülmesine karar verip yapmış olduğu yargılama neticesinde sanık hakkında atılı suçtan mahkumiyetine dair karar vermesi halinde, Yalnızca istinaf yasa yolu yargılaması için değil, aslında ilk derece mahkemesince sanık hakkında hukuka uygun ve doğru karar verilmiş olsa idi katılan lehine ve sanık aleyhine hükmedilmesi muhakkak olan vekalet ücretine de ayrıca hükmetmesi gerektiğine karar verilmiştir. İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN SİGORTALININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Somut olay değerlendirildiğinde, 09.08.2008 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle davacı sigortalı ...’in yaralandığı, olayın meydana gelmesinde davacı sigortalının %20, davalı işverenin ise %80 kusurunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, direnme kararında açıklanan nedenlere, tarafların kusur durumu ve davacıların uğradığı zarar ile olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında yerel mahkemece hükmedilen manevi tazminat miktarı yerindedir. ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YAPILMASI GEREKLİ OLAN İŞLEMLER YAPILMADAN TAHKİKAT DURUŞMASINA GEÇİLEMEYECEĞİ Somut olayda, mahkemece; 10.01.2017 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında, uyuşmazlık konulan belirlenmemiş, duruşmaya katılan davacı taraflı diğer delillerini sunması için süre verilmemiştir. Ayrıca, mahkemece; tahkikat duruşmasına geçilmesine de karar verilmemiş, ancak takip eden 28.03.2017 tarihli duruşmada davanın esası hakkında hüküm tesis edilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece; ön inceleme duruşmasında yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemeyeceğinin gözetilmemesi doğru görülmemiş, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir. ÜÇ KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ EŞLİĞİNDE KEŞİF YAPILMAK SURETİYLE MEYDANA GELEN OLAYDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve açıklamalara göre, feshe dayanak gösterilen sebeplere yönelik olarak davalı işyerinde yapılan iş konusunda en az birisi makine mühendisi olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılmak suretiyle, Meydana gelen olayda iş sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye düşüp düşmediği, bir zarar olup olmadığı, var ise miktarı ve olaydaki kusur oranları konularında rapor alınarak feshin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 289 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara