İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama
İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama | 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinde iş kazası tanımlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinde iş kazası şu şekilde tanımlanmıştır: İş kazası; İş kazasını yanımlayan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası iş kazasına uğrayan işçinin işverenden talep edebileceği...
İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama Nasıl Yapılır? İş gücü kayıpları için tazminat konusu Yargıtay’ın benimsediği uygulamalara göre hesaplanmaktadır. Bu noktada kişinin kazançlarında herhangi bir eksilme söz konusu olmasa bile beden gücü eksilen kişiler için tazminat verilmesine hükmedilmektedir. Bunun yanı sıra hangi yaşta olursa olsun beden gücü kayıplarının yanı sıra kişinin işi ve kazançları olmasa dahi, günlük hayatlarını sürdürmeleri durumlarında sakatlıkları oranlarında zorlanacak olması durumlarında tazminat hesaplamalarının yapılması önem teşkil etmektedir. İş yapılamayan dönemlerde de meydana gelen kayıpların engellenmesi için alanında uzman kişiler tarafından durum tespit edilmektedir. Bu noktada İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama için kanun mevzuatları ve resmi belgeler dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra hesap yönetimi ve yaşam tablosunun da doğru başlıklar altında ifade edilmesi gerekmektedir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama 2019

İş gücü kaybı maaşı hesaplanmış olan tazminata göre belirlenmektedir. Tazminatı belirleyen koşullar ise aşağıdaki gibi olmaktadır:
  • Davalının kusuru oranlarının giderilmesi,
  • Olay tarihinin ve doğum tarihlerinin belirtilmesi,
  • Alınmış rapor zamanları,
  • Asgari geçim indirimi,
  • Eş ya da çocuk için ekstra asgari geçim ücreti miktarları,
  • Olayın ne zaman olduğu,
  • Aktif çalışma ve bakiye ömrünün belirtilmesi gibi tüm detayların yazılması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra geçmiş dönem süresinin dışında gelecek aktif ve pasif dönemleri hakkında da gerekli olan tüm tespitlerin yapılması gerekmektedir.

Geçici İş Göremezlik Tazminatı Bilirkişi Raporu

İş kazası tazminat miktarı 2019 senesinde bilirkişi raporları ve kaza durumu kaynaklı olan mağduriyetlere göre belirlenmektedir. İş kazaları, bazı işçinin ömür boyu çalışmasını engelleyebilir bazen ise kısıtlı olarak güç kaybı yaşamasına yol açabilir. İş gücünü olumsuz etkileyen kazalar neticesinde işveren belirli bir ödenekle zararını karşılamak durumundadır. Bu gibi davalarda alanında uzman bir avukat ile çalışmak ve hak kayıpları yaşamamak için doğru adımlar atmak oldukça önemli olmaktadır. Geçici ya da sürekli olarak ödenen iş göremez ödenekleri için mutlaka doğru ve deneyimli bir avukatla çalışmak ve olay kapsamında tüm detayların kontrol altında tutulması oldukça önemlidir. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinde iş kazası tanımlanmıştır. Kanunun ilgili maddesinde iş kazası şu şekilde tanımlanmıştır: İş kazasını yanımlayan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası iş kazasına uğrayan işçinin işverenden talep edebileceği hakları da 5 kalem şeklinde düzenleyerek işveren ile işçi arasında sürecek olan tazminat davalarının sınırlarını da belirleyerek belirsizliğe yer vermemiştir.

İş kazası; İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

İş kazaları günümüzde karşılaştığımız büyük sorunlardan biri olup işçinin yaralanması sonucunda iş gücü kaybına uğramasına neden olan olaylardandır. İşçi iş kazası nedeni ile bedensel bütünlüğüne gelen zarardan dolayı bazen geçici olarak iş göremez hale gelmektedir. Bazen bütün ömrü boyunca bir daha çalışamayacak bir duruma düşebilir bazen de çalışma gücünde büyük oranda azalma meydana gelir. İş gücü oldukça olumsuz etkileyen bu iş kazaları sonucunda işçinin ve ailesinin de hayatını aynı şekilde idame ettirebilmesini sağlamak için işveren tarafından iş göremezlik ödeneği iş kazasına uğrayan işçiye ödenmektedir. Geçici ya da sürekli olarak ödenen iş göremezlik ödeneklerini daha yakından, daha ayrıntılı inceleyerek bu konuya açıklık getirme çabası içerisindeyiz. | İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

İşçinin başına bir olay geldiği zaman örneğin işçi iş sırasında merdivenlerden düşüp yaralandıysa bunun bir iş kazası olup olmadığını ne işçi ne de işveren karar verebilmektedir. Bir olay meydana geldiğinde yetkili kurumlara bu olay bildirilir. Bir iş kazası mahiyetinde olay meydana geldiğinde işveren veya ilgili, sorumlu diğer kişiler önce ilk müdahalenin yapılması için ve sağlık kurumuna acilen işçinin yetiştirilebilmesi için 112 acil servisi ararlar. Ardından gerekli kolluk kuvvetine de haber verilmesi gerekir. Daha sonra gerçekleşen olayın iş kazası mı yoksa kötü ama sıradan bir kaza olup olmadığını anlamak için ve zorunlu olarak Sigorta Genel Müdürlüğüne olay bildirilir. Ve müdürlük müfettişlerini yollayarak rapor hazırlanmasını talep eder. Müfettişlerin hazırladığı rapora göre olayın kaza mı yoksa iş kazası mı olduğu ortaya çıkmaktadır. İş kazası nedeni ile bedensel bütünlüğüne zarar gelmiş olan işçi eğer bir süreliğine götürülmüş olduğu sağlık kurumundaki kendisine bakan hekim tarafından istirahat raporu verilmişse bu durumda geçici iş göremezlik ödeneğini almaya hak kazanır. Buna Türk Borçlar Kanunu geçici iş göremezlik ödeneğine kazanç kaybı denmektedir. Kazanç kaybının giderilmesi için ya da geçici iş göremezli ödeneğinin verilmesi için kanun koyucu işçinin bir süreliğine iş göremeyeceğinin bir sağlık kurumunca bildirilmesi gerektiğine inanmıştır. İş kazası geçiren işçiye iş kazasında bir zarar gelmemiş yani istirahat raporu verilmemişse bu durumda rahatlıkla iş devam edebileceğinden geçici iş görmezlik ödeneğinin ödenmesine gerek yoktur. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. | İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

İş kazası nedeni ile işçinin iş gücü kaybı bazı durumlarda geçici i göremezlik durumdan daha ağır olabilmektedir ve işçinin iş gücündeki ciddi azalma onu sürekli iş göremez bir hale getirebilmektedir. Sürekli iş göremezliğin meydana gelmesi için en az %10 oranında bir iş gücü kaybının meydana gelmesi gerekmektedir. %100 oranında iş gücü kaybı meydana geldiğinde bu durumda işçi bir daha çalışamaz pozisyona düşmektedir. %10'luk en az bir iş gücü kaybının meydana geldiğini tedavi gördüğü sağlık kurumundaki heyetteki rapor belgelemekle beraber sürekli iş göremezlik ödeneğine sahip olmak için rapor yeterli bir koşul değildir. Ayrıca işçinin her türlü prim ve sigorta borcunun ödenmesi gerekir. Yani işçinin sosyal güvenlik kurumuna karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Bulunduğu takdirde işçinin iş gücü kaynı %10'dan fazla dahi olsa sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanmayacaktır. Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 19. Maddesinde kanun koyucu herhangi bir karmaşıklığa mahal vermemek adına sürekli iş göremezlik ödeneğini düzenleyerek hüküm altına almıştır. | İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Başlangıcı Ne Zamandır?

5510 sayılı kanununda 19. Maddede başlangıç tarihi şu şekilde ifade edilmektedir: Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;
  • Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,
  • Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini, takip eden aybaşından başlar.
Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Gücü Kaybı Tazminatı Nedir Hesaplama | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ ÜÇ AY İŞTEN GÜÇTEN GERİ KALACAK ŞEKİLDE SÜREKLİ MALUL KALACAK ŞEKİLDE YARALANDIĞI - BEŞ YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMUŞ OLMASINA GÖRE KISMİ DAVA ISLAH ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLDUĞU. ÖZET: 2918 sayılı KTK.nun 109/1. maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Aynı kanunun 109/2. maddesinde ise, "Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda; davaya konu trafik kazası 25.11.2004 tarihinde gerçekleşmiştir. Davacının 3 ay işten güçten geri kalacak ve %5.1 oranında sürekli malul kalacak şekilde yaralandığı olayda ceza zamanaşımı süresi 765 Sayılı TCK'nın 459/2. ve 102/4. maddelerine göre 5 yıldır. Olayda gelişen durum bulunmayıp, dosya kapsamında alınan hesap bilirkişi raporu uyarınca davacı vekili tarafından dava 31.12.2012 tarihinde ıslah edilmiş, davalı ...Ş. vekili süresi içerisinde ıslah zamanaşımı itirazında bulunmuştur. 5 yıllık ceza zamanaşımı süresinin dolmuş olmasına göre, kısmi dava ıslah zamanaşımına uğramış olmaktadır. O halde mahkemece davada ıslah edilen kısım yönünden davalı .... vekilinin ıslah zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.

Bu haber toplam 503 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara