Kasko ve Sigorta şirketine hangi mahkemede dava açılır? Kaskodan manevi tazminat nasıl alınır?

Kasko ve Sigorta şirketine hangi mahkemede dava açılır? Kaskodan manevi tazminat nasıl alınır?
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davası sigorta şirketinin zararı karşılamayı kabul etmemesi ya da zararın altında ücret ödemesi sebebiyle zararın tamamının karşılanmasına yönelik bir davadır.

Kasko poliçesi, araç sahiplerinin maliyetli hasarlar ve beklenmedik durumlar karşısında güvende olmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Motorlu araçların karşılaşabileceği kazalar, hırsızlık, yangın gibi riskler bu sigorta kapsamında değerlendirilir.

Kasko poliçesi, aracın maruz kaldığı maddi hasarları kapsar ve bu hasarların tazmini için sigorta şirketleriyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Kasko poliçesi kapsamında maddi zararın giderilmesi ve hasar tazminatı süreci, bir dizi önemli adımı ve dikkat edilmesi gereken hususu içerir. İşte bu süreçle ilgili detaylı bilgiler:

Kasko Poliçesi Kapsamında Maddi Zararın Giderilmesi İçin Kime Karşı Dava Açılmalıdır?

Kasko poliçesi kapsamında oluşan maddi zararlar için, kazaya karışan aracın kasko sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine karşı başvuruda bulunulmalıdır. Maddi hasarın tazmin edilmesi talebi, ilgili sigorta şirketine yöneltilebilir ve gerektiğinde dava yoluyla talebin karşılanması istenebilir.

Kasko Poliçesi Kapsamında Oluşan Maddi Hasarların Tazmini İçin Sigorta Şirketlerine Dava Açılmadan Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Maddi Hasarlarda: Sigortalı aracın sürücüsünün, kaza anında geçerli bir ehliyete sahip olması, yasal alkol limitinin üzerinde olmamalı ve kaza mahallinden zorunlu haller dışında ayrılmamalıdır. Bu şartların ihlali durumunda, sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunulamayabilir.

Arabanın Çalınması Sonucunda Oluşan Maddi Hasarlarda:

Araç anahtarının kontak üzerinde veya açık bir yerde bırakılmaması gerekmektedir. Bu tür ihmaller, çalınma riskini artırdığı için sigorta şirketinin tazminatı reddetme sebebi olabilir. Ancak, kasko poliçesinde çalınma/hırsızlık teminatı varsa ve ek teminatlar alınmışsa durum değişebilir.

Aracın Pert/Hurda Haline Geldiği Maddi Hasarlarda:

Aracın tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sigortalı aracın piyasa değeri sigorta ettirene ödenir. Sigortalının, aracın hurdasının kendisinde kalıp kalmayacağına karar vermesi gerekebilir.

Kasko Poliçesi Kapsamında Ortaya Çıkan Maddi Hasarların Tazmininde Kusurun Önemi Nedir?

Kasko poliçesi, aracın sigortalı olması sebebiyle, sigorta ettirenin kusuru, hasar tazminatı sürecini etkilemez. Sigorta ettiren tamamen kusurlu olsa bile, kasko poliçesi kapsamındaki teminatlar doğrultusunda maddi hasar sigorta şirketi tarafından karşılanmak zorundadır. Ancak, sigortalının kaza anındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmemesi (geçerli ehliyetin olmaması, alkol limitinin aşılması, kaza yerinden ayrılması gibi) tazminat hakkını kaybettirebilir.

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası Nasıl Açılır Başvurulur?

Sigorta hukukundan kaynaklanan tazminat davaları sigorta şirketiyle sözleşme imzalayan kişinin haklarını korumaya yönelik açtığı tazminat davasıdır.

Meydana gelen maddi hasarlı kazalarda veya yaralamalı kazalarda kişiler meydana gelen zarar neticesinde sorumlu tutulmaktadır. Bununla birlikte kişilerin korunması ve karşı tarafın uğradıkları zararları tazmin ederken zorlanacağının düşünülmesi sebebiyle zorunlu trafik sigortası ile kişiler güvence altına alınmıştır.

Sigorta şirketiyle yapılan sözleşme gereği sigorta şirketi sigorta kapsamına giren zararı tazmin etmekle mükelleftir. Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davası sigorta şirketinin zararı karşılamayı kabul etmemesi ya da zararın altında ücret ödemesi sebebiyle zararın tamamının karşılanmasına yönelik bir davadır.

Dava konusu maddi hasarlarda maddi tazminat şeklinde olabileceği gibi yaralamalı kazalarda manevi tazminat davasında da hükmedilebilmektedir.

Trafik Sigortası Davası

Trafik kazalarında zarar gören kimseler ve kanuni mirasçıları kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişinin yaptırdığı sigorta poliçesine istinaden tazminat talebinde bulunabilirler.

Sigorta şirketi ise bu talebi inceleyerek maddi tazminat miktarı belirlemekte ve zarar görene karşı ödeme yapmaktadır. Sigorta şirketinin zarar gören kişi veya araca yönelik eksik ödeme yapması ya da kusurluluğu kabul etmeyerek hiç ödeme yapmaması halinde sigorta şirketine dava dilekçesi ile mahkemeye dava açılması mümkündür.

Sigorta şirketi sözleşmede belirtilen konularda, sözleşmede belirtilen teminatları ödememesi halinde zarara uğrayan kimse tazminat davası açarak zararını tazmin edebilecektir.

Kasko Sigortası Davaları

Kasko sigortası, kişilerin kendi araçlarına zarar gelmesi durumunda kendi araçlarını güvence altına almak amacıyla yaptırdıkları sigorta çeşididir. Bu sigorta çeşidinde sözleşme konusu araç hasarı meydana gelmesi durumunda sigorta şirketine başvurarak zararın tazmini istenebilir.

Sigorta şirketi açtırılan dosya neticesinde ekspertiz göndererek zararı incelemekte ve sözleşme sahibine ödeme yapmaktadır. Ödeme miktarının zararı karşılamaması halinde sözleşmeye konu ödemenin yapılması için araç sahibinin tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası Zamanaşımı

Sigorta şirketlerine karşı kasko veya sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davalarda zamanaşımı süresi davacının zararı ve zarar veren sigorta şirketini öğrendiği tarihten itibaren 2 yıldır.

10 yıl içinde dava açılmadığı takdirde sigorta şirketine karşı tazminat isteme hakkı ortadan kalkmaktadır. Sigorta şirketlerine açılacak tazminat davaları aynı zamanda ceza davasının da görev alanına giriyorsa bu durumda fazla olan süreler tazminat davasında esas alınmaktadır.

Örneğin ölümlü trafik kazasında ceza davası da açılacağından ceza davasındaki süre tazminat davasındaki 10 yıllık süreden fazlaysa bu süre dikkate alınır.

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası Görevli Mahkeme

Kasko ve sigorta sözleşmeleri Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari faaliyet sözleşmeleri olarak görülmektedir. Bu sebeple sigorta sözleşmesinden doğan davalarda görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir.

Davalı şirketin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi sigorta şirketlerine karşı açılan davalarda görevli ve yetkilidir. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası Davalı vekilinin istinaf başvurusu, Hakem Heyeti tarafından rehin alacaklısının muhtemel ödeme halinde bu ödemeye muvafakat ettiğine ilişkin resmi belgenin ibrazı kontrol edilmeden esas girilerek hüküm tesis etmesinin usul ve yasalara aykırı olduğu, olayda hırsızlık hadisesinin araç yedek anahtarı ile gerçekleştiğinden olayın Kasko Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları gereği teminat kapsamı dışında olduğu, Araç kullanım kılavuzunda yedek anahtarın araç içinde olduğunun yazılı olup başvurunun kabul edilmesi ve davalı sigorta şirketi aleyhine hüküm kurulması usul ve yasalara aykırı olduğu yönlerine ilişkindir.

Dava, Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı aracın yedek anahtar ile çalınması nedeniyle zararın ödenmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlığa konu sigorta poliçesi üzerinde ... Bankası Okmeydanı şubesinin daimi mürtehin kaydı bulunmakta iken, başvuru sahibinin adı geçen banka şubesindeki kredi borcunu kapatması sonucu "dain-mürtehin" sıfatının sonlandırıldığı, ilgili bankaca, tazminatın davacıya ödenmesine muvafakat edildiği banka cevabi yazısından anlaşıldığından, davalı tarafın bu yöne değinen istinaf nedeni yerinde değildir.

Başvuru sahibi, kendisine bayiin bir asıl bir yedek anahtar verdiğini, torpido içinde gizlenmiş üçüncü bir anahtarın varlığından haberdar olmadığını, sigorta şirketi ise gizlenmiş anahtarla arabanın çalındığını iddia etmektedir. Sigorta şirketi tarafından sigortalıya 29.03.2016 tarihinde gönderilen yazıda, hasar dosyasında yer alan bilgilerin incelenmesi ve yapılan ekspertiz incelemesi neticesinde, araca ait 3.yedek (plastik) anahtarın torpido gözünde bulunduğunun belirtildiği, Kasko Poliçesi Genel Şartları "araç anahtarının araç üzerinde bırakılması, aracın kapısı ve/veya camı kapalı olsa dahi asıl ve yedek anahtarın araç içerisinde bulunması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya, çalınma ve zararlar teminat kapsamı dışındadır" gerekçesi ile ödeme yapmaktan kaçınıldığı, talebin teminat dışı olduğunun belirtildiği görülmektedir.

Oysa, taraflar arasındaki poliçe kapsamında, "anahtar ile araç çalınması klozu" ile aracın çalınmasının teminat altına alınmış olduğu, aracın torpido gözünde bulunan anahtar adaptörü ile anahtarın ayrı ayrı konuşlandırıldığı, aracın teknik donanımında olan para çantası anahtarı ile adaptörün araç için bulunmasının, Asıl ve yedek anahtarın unutulması, kaybedilmesi ve diğer durumlar için bu şekilde dizayn edildiği, bu nedenle anahtar ve adaptörün aynı yerde bulunması nedeniyle aracın çalınmasında, "yedek anahtarın araç içinde bulunması nedeniyle" çalınmasından bahsedilemeyeceği, bunun sonucu olarak da meydana gelen zararın taminat dahilinde olarak kabulü ile.

Davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması yönündeki hakem heyeti kararlarında isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, davalı sigorta vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b/1.maddesi gereğince reddi yönünde aşağıdaki hüküm kurulmuştur. (Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası)

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası İstinaf Kararı

ÖZET: Uyuşmazlık konusu davalı İSKİ tesisatından sızan sular nedeniyle otoparktaki araçta meydana gelen hasar nedeniyle kasko sigortasından dolayı ödenen tazminatın rücuen tahsili davası olup, bu tür davalar yönünden istinaf inceleme görevinin dairemize ait olmayıp,

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 03/05/2016 tarihli iş bölümü kararı gereği bu görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8.veya 9. Hukuk Dairesine ait bulunduğu anlaşılmakla, aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir. İş bölümü yönünden dairemizin görevsizliğine,

Dosyanın İstanbul bölge adliye mahkemesi 8.veya 9. hukuk dairesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası)

Bu haber toplam 1181 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara