Otobüs kazalarında tazminat ne kadar? Trafik Kazasında Yolcu Koltuk Sigortası ve Tazminat Nedir?

Otobüs kazalarında tazminat ne kadar? Trafik Kazasında Yolcu Koltuk Sigortası ve Tazminat Nedir?
Yolculuğun tamamı içerisinde hem otobüs çalışanı olan şoför ve yardımcılarını hem de yolcuları yaşanabilecek olan herhangi bir kazaya ve neticelerine karşı korumak için yapılan sigorta türü koltuk sigortasıdır.

Trafik Kazasında Yolcu Koltuk Sigortası ve Tazminat Başvurusu Nasıl Yapılır? Yolculuğun tamamı içerisinde hem otobüs çalışanı olan şoför ve yardımcılarını hem de yolcuları yaşanabilecek olan herhangi bir kazaya ve neticelerine karşı korumak için yapılan sigorta türü koltuk sigortasıdır. Koltuk sigortası otobüsün içinde yaşanabilecek kazaları kapsadığı gibi otobüsün dışında da meydana gelebilecek kazaları kapsar.

Trafik Kazasında Yolcu Koltuk Sigortası ve Tazminat

Taşımacılık hizmeti sırasında durulduğu yerler, mola yerleri içerisinde de olabilecek kazalara karşı da koltuk sigortası tarafından teminat verilir. Koltuk sigortasından alınan tazminat ile trafik sigortasından alınan tazminat aynı değildir. Koltuk sigortasından alınan tazminat trafik sigortasından düşürülemez.

Makale konusun daha anlaşılır olması için somut yargı kararı ile anlatmak gerekirse, Trafik kazası yapan aracın birleşik kasko sigortacısı olup poliçede Koltuk Ferdi Kaza teminatı olarak 10.000 TL limit belirlenmiştir.

Bu sigorta, can sigortası türlerinden olup, bir meblağ sigortası olmaması itibariyle de, sigorta bedelinin; ölüm halinde limit kadar olmak üzere maktu; yaralanma halinde, yapılan tedavinin giderleri bakımından buna ilişkin limiti geçmemek üzere ve yapılan harcama kadar nispi; sürekli sakatlık halinde ise, sakat kalma oranı ve sakatlığın derecesine göre limitin belli oranı olmak üzere ödenmesi gerekeceğinden mahkemece sakatlık oranı değerlendirilmeksizin limitin tamamı üzerinden yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

Trafik Kazasında Yolcu Koltuk Sigortası ve Tazminat Yine bir başka kararda ise koltuk sigortası nedeniyle açılacak davalarda görevli mahkemenin tüketici değil Ticaret mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir.

Karar Şu şekildedir, Ticaret Mahkemesince, davacının gerçek kişi olup, yolcu olarak bulunduğu otobüsün karayolu taşımacılık zorunlu koltuk ferdi kaza, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk, zorunlu mali mesuliyet ve kasko sigortası poliçelerine dayanarak işgöremezlik tazminatı talep ettiği, ... Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası; taşıyan tarafından taşıdığı yolcuların, sürücü ve yardımcılarının zararlarının teminat altına almak amacıyla yapılan ve zarar meydana geldiğinde sigorta şirketinden sadece zarara uğrayan yolcu, sürücü ve yardımcıları tarafından talepte bulunulabilen bir can sigortası türü olduğu.

Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortacısı arasındaki ilişkinin taşıma sözleşmesinin kurulması, biletin alınması veya fiili olarak taşımanın başlaması ile sözleşme ilişkisine dönüştüğü ve sorumluluğunun kaynağının davacı ile kurulan sigorta sözleşmesinden kaynaklandığı ve davaya bakma görevinin tüketici mahkemelerine ait olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Yapılan itirazın incelemesinde, şirketinin sorumluluğu aynı maddi olaydan kaynaklanmış ve zarar tek olmakla, davaların birlikte görülmesi zorunludur. Bütün talepler yönünden ihtilafın özel mahkeme olan asliye ticaret mahkemesince çözüme kavuşturulması gerekir.

Yolcu ve Koltuk Sigortası Tazminatı Nasıl Alınır?

Karayolu Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tazminatları Taşımacılık ve koltuk sigortası, karayolu zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ve zorunlu taşımacılık mali sorumluluk sigortası yapılması zorunlu olan sigortadır.

Gerek yurtdışına gerek şehirler arası yolcu taşıyan tüm motorlu araçların yaptırması zorunlu olan sigortadır. Yurt içi ve yurt dışına yolcu taşıyıcılığı kapsamında şoför ve yardımcılarıyla birlikte yolcuları da kapsayan, yolculuk boyunca, duraklama ve molalar da dahil aracın içi ve dışında meydana gelebilecek herhangi bir kazaya karşı güvence altına alabilmek için yapılır koltuk sigortası.

Meydana gelebilecek bir kaza, şehirler arası yolculuk sırasında olması durumunda sakatlanan kişi veya ölen kişinin yakınları koltuk sigortasından tazminat alma hakkına sahiptirler.

Bu noktada belirtelim ki koltuk sigortasından alınacak olan tazminat başlı başına bir tazminattır. Trafik sigortasından alınacak olan tazminat tutarından düşürülemez. Yolculuk sırasında bir yolcunun mola yerlerinde yaşayacağı herhangi bir kaza da koltuk sigortası kapsamındadır.

Tüm seyahat boyunca yaşanan süreç ve yaşanan kazalar bu sigorta tarafından korunur, koltuk sigortası tarafından teminat altındadır.

Trafik Kazasında Vefat Durumunda Yolcu ve Koltuk Sigortası Tazminat

Sigorta poliçesinde yer alan tüm teminat vefat eden kişinin mirasçılarına verilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus destekten yoksun kalan kişilere değil mirasçılara ödeniyor olması. Ancak mirasçı tazminat talep edebilir.

Ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler koltuk sigortası kapsamında hak talep edemezler. Poliçede yazan teminat miktarı ölen kişiye göre değişmez. Yani ölen kişinin yaş durumu, ekonomik seviyesine bakılmaksızın poliçede belirlenen tutar ödenir.

Trafik Kazasında Sakatlık Durumunda Yolcu ve Koltuk Sigortası Tazminat

Koltuk sigortası kapsamında yaşanan sakatlığa göre poliçede belirlenen miktarda tazminat alınır. Yani meydana gelen sakatlığın oranı karşılığında poliçede belirlenmiş olan teminattan alınır.

Koltuk sigortasında geri dönüp vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca bu sigorta kapsamında aranmaz. Zamanaşımı süresiyse yaşanan kazada sakatlanma durumu yaşandığında 8 yıl, kaza ölümle sonuçlanması durumundaysa 15 yıldır.

Trafik Kazasında Yolcu Koltuk Sigortası ve Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

Koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi ile sigortalı araçla davacının seyahat ederken meydana gelen kaza sonucu yaralanması nedeni ile uğradığı maddi zararlarının tazmini talep edilmiş Somut olayda, davalı ... şirketine zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi ile sigortalı araçla davacının seyahat ederken meydana gelen kaza sonucu yaralanması nedeni ile uğradığı maddi zararlarının tazmini talep edilmiş olup esasen davalı ... şirketi ile davacı arasında akdedilmiş her hangi bir sigorta sözleşmesi bulunmamaktadır. Özellikle “Tükecici işlemini” tanımlayan 6502 sayılı TKHK'nın 3/1. maddesinin (l) bendinde ise mal veya hizmet piyasalarında ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukukî işlemin Kanun kapsamına (m.2) alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

Yine, Kanun kapsamında olduğu düzenlenen 2. maddesinde belirtilen “Tüketiciye yönelik uygulamalar” ise bir hukukî işleme veya sözleşmeye dayanmayan, tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan, yukarıda yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, talebin trafik kazası nedeniyle maruz kalınan maddi tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanununun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.Trafik kazası koltuk ferdi kaza sigortası tazminat hesaplanması Motorlu araçların yol açtığı kazalarda, zarar gören üçüncü kişilerin hangihallerde Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’na başvurabilecekleri ve hangi zararlardan mesul bulunduğu Sigortacılık Kanunu'nun 14. ve Yönetmeliği’nin 9. maddelerinde karar altına alınmıştır.

Anılan düzenlemelere göre, zorunlu maddi sorumluluk sigortası (trafik sigortası) yaptırılmaksızın trafiğe çıkarılan bir motorlu aracın şahsaverilen zararlar hasebiyle trafik sigortası kapsamında ödenecek tazminat ve rehabilitasyon giderlerinden mesul yer almaktadır.

Somut vakada, dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalı aracın 21.07.2008kaza tarihini içermektedir şekilde.... nezdinde tertip eden zorunlu maddi sorumluluk sigortası poliçesi yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu halde mahkemece, davacı ... kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılarak neticenine görehüküm verilmesi gerekirken bu konu göz ardı edilerek yazılı şekilde kararkurulması doğru görülmemiştir.

Davacının isteği zorunlu nakliyecilik ve zorunlu koltuk bireysel kazasigortası poliçelerine dayandığı durumda, zorunlu maddi sorumluluksigortasına göre uygulanan hesaplamaya dayalı eksper raporunun hükmeasal alınması doğru olmamıştır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Neyi Kapsar Karayolu yolculuk taşımacalığı Mecburî Koltuk Bireysel Ilçe Sigortası genel şartları A.1 maddesi "Bu sigorta yurtiçi ve uluslararası yolculuktaşımacalığı kapsamında yolculuk eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadargeçen yolculuk müddeti içersinde, duraklamalar da dahil olmak suretiyle, maruz kalacakları birçok kazaların sonuçlarına başka alttaki şartlar kapsamında güvence altına alır" şeklinde düzenlenmiştir.

Zorunlu sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için güvence hesabına başvuru yapılabilinir mi? Mahkemece yargılama aşamasında otobüsün yolcu taşımacılığı yapmasına rağmen zorunlu karayolu taşımacılığı mali sorumluluk sigorta poliçesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu halde, bu sigorta yerine rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için güvence hesabına başvurulabilir hükmü gereğince güvence hesabına rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan zorunlu karayolu taşımacılığı mali sorumluluk sigortası poliçe limitleri dahilinde başvurulabileceğinin kabulü gerekir.

Bu nedenle değerlendirme yapılması gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Taşıyıcı, yolcuyu varma yerine ulaştırma yükümlülüğünü yerine getirirken taşımaya zamanında başlama, edimlerin uygun ortamda ifa edilmesi, yolcunun sağ salim varma yerine ulaştırılması için gerekli önlemleri alma, gereken hususlarda yolcuyu bilgilendirme gibi objektif özen yükümlülüğü de başlamıştır.

Taşımacılık zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 17.maddesinde ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 63.maddesinde: “Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek seyahat süresi içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar” Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Genel şartlarının A.1.maddesinde Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yolculuğun başlangıcından bitişine kadar, otobüsün içinde veya dışında, otobüs hareket halinde iken veya değilken, yolculuk sırasında veya bekleme, duraklama ve mola yerlerinde karşılaşılabilecek her türlü kazalara karşı, sigortalılar yararına taşımacı tarafından yaptırılması zorunlu bir kaza sigortası olup, kazanın oluşunda taşımacının yada sürücü ve yardımcılarının bir kusurları bulunmasa bile, ölümlerde sigorta poliçesinde yazılı tutarın tamamı, bir zarar hesabı yapılmaksızın, ölen kişinin mirasçılarına eksiksiz ve kesintisiz olarak; yaralanmalarda beden gücü kayıp oranına göre zarar gören kişilere ödenir. Dava konusu olayda davacılar desteği Aksaray’dan Ankara’ya yolculuk etmek amacıyla için 9.1.2012 tarihinde Aksaray otogar’ında bulunan Mersin Vif tur. Seyahat firmasından saat 22.00 da Aksaray’dan hareket edecek otobüs için bilet almıştır. Davacılar, otobüs firması tarafından otobüsün otogara girmeyeceği, otogar dışında yol kenarında beklediği belirtilerek görevliler tarafından otobüse gitmelerinin söylendiğini, otobüsün otogarın karşısında şehirlerarası yolun karşı tarafında bulunduğu sırada otobüse doğru gitmek için karşıya geçmek istedikleri sırada yoldan geçen üçüncü şahsa ait aracın davacılar desteğine çarptığını,taşıma sözleşmesinin biletin alınması ile kurulduğunu, davalı sigorta şirketinin sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Uyuşmazlık, zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi kapsamında davalının sorumluluğunun başlayıp başlamadığı konusundadır. Taşıyıcı, yolcuyu varma yerine ulaştırma yükümlülüğünü yerine getirirken taşımaya zamanında başlama, edimlerin uygun ortamda ifa edilmesi, yolcunun sağ salim varma yerine ulaştırılması için gerekli önlemleri alma, gereken hususlarda yolcuyu bilgilendirme gibi objektif özen yükümlülüğü de başlamıştır. Taşıma hizmetinin başlaması ise, yolcunun sözleşmeye konu olan seyahatine başlamak amacıyla otobüsün hareket edeceği terminale girmesi ile başlayacağından ferdi kaza koltuk sigortasının sorumluluğuda başlayacaktır. YAPILAN İTİRZ İNCELEMESİNDE YARGITAY KARARI Biletinde belirtildiği şekilde seyahat etmek amacıyla terminale gelmiş olması, biletin alınma saati ve otobüsün hareket saati arasında makul sürenin bulunmasına, otobüsün taşıma için terminale girmemesi ve yolcunun da dosya kapsamına göre bilet veren firma görevlisinin yönlendirmesi ile otobüsün terminal dışında ve yolun karşısında durduğunu söyleyerek onaya gitmelerini sağlaması. Bu sırada kazanın meydana gelmesi ve otobüsün terminale girmemesi ile kaza arasındaki zorunlu ferdi kaza sigortası genel şartlarının 1.maddesinde belirtilen taşıma hizmetinin başlamış olma şartının gerçekleştiği ve davalı sigorta şirketinin ferdi kaza koltuk sigortası poliçesi kapsamında sorumlu olduğu sonucuna varılmış olmakla davanın esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 454 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara