Zorunlu mali sorumluluk sigortası manevi tazminatı karşılar mı? Zorunlu mali sorumluluk sigortası neleri kapsar?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası manevi tazminatı karşılar mı? Zorunlu mali sorumluluk sigortası neleri kapsar?
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının önemini, kapsamını ve yasal yükümlülükler ortaya koymaktadır. Araç sahipleri için bu sigortayı yaptırmak, hem yasal bir zorunluluk hem de olası kazalarda koruma sağlamak açısından büyük önem taşır.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası, araç sahipleri için önemli bir güvence sağlar ve trafikte meydana gelebilecek kazaların finansal yükünü hafifletir. İşte bu sigorta türüyle ilgili detaylar:

1. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu araçlar tarafından sebep olunabilecek maddi ve bedensel zararları kapsar.

Bu sigorta, trafik kazalarında veya benzeri durumlarda oluşan zararların, sigortalının mali yükünü üçüncü şahıslara aktararak, bu kişilere ödeme yapılmasını sağlar. Sigortanın temel amacı, kazaya karışan araç sahibinin mali sorumluluğunu sigorta şirketi aracılığıyla üstlenmek ve zarar gören kişilere gerekli tazminatı sağlamaktır.

2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Manevi Tazminatı Karşılar mı?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, trafik kazası sonucu meydana gelen manevi kayıplar zorunlu trafik sigortasının kapsamında değildir. Bu nedenle, kaza sonucu oluşan manevi tazminat talepleri, zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Manevi zararlar, genellikle ilgili hukuki süreçler yoluyla zarar gören kişiler tarafından talep edilir ve bu taleplerin karşılanması için farklı hukuki yollar izlenir.

3. Sigorta Şirketi Hasarın Ne Kadarını Karşılar?

Trafik kazalarında kusur durumuna göre sigorta şirketinin hasarı karşılama oranı değişir. Eğer karşı taraf %100 kusurlu ise hasarın tamamı, sigorta poliçe limitleri dahilinde, karşı tarafın trafik sigortası tarafından karşılanır. %75 kusurlu olunması durumunda, karşı tarafın hasarı karşılama oranı %25 olurken, %50 kusurlu olunduğunda hasar yarı yarıya karşılanır.

4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Zorunlu mu?

Evet, zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu araç sahiplerine yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Bu sigortanın yapılması gerekmekte olup, hangi sigorta şirketi ile yapılacağı konusu araç sahibinin tercihine bırakılmıştır. Sigortanın yapılmaması durumunda yasal yaptırımlar uygulanabilir.

5. Zorunlu Trafik Sigortası Yoksa Ne Olur?

Zorunlu trafik sigortası yapılmamış bir aracın tespiti durumunda, araç sahibine trafik yasalarına göre belirlenen miktarda para cezası uygulanır. Ayrıca, sigortası yapılmamış araçlar trafikten men edilebilir, yani aracın trafikte kullanımına izin verilmez ve belirli bir süre boyunca trafikte bulunması yasaklanabilir.

Türkiye’de mevcut kanunlar dahilinde motoru bir aracın, karayollarında işletilmesi halinde bir kişinin zarar ile karşı karşıya kalmasına sebep vermesi halinde, söz konusu aracı işleten üçüncü şahıslara yönelik olan yükümlülüğü belirtilen şartlar çerçevesinde karşılamayı hedefleyen ve araca gerçekleştirilmesi zorunluluk taşıyan yükümlülük sigortası türü için "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" tanımlaması uygulanır.

Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, bilinen ve popüler adı ile zorunlu trafik sigortasıdır. Zorun trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu’ nun 91. Maddesi çerçevesinde belirtilmiş olan hususlar kapsamında üçüncü kişilere zarar yaratması durumunda zararı karşılamak hedefi ile oluşturulan bir sigorta türüdür.

Kimler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmalı?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi ve 85. Maddesi kapsamında trafik sigortası yaptırma mecburiyeti bulunanlar 6 maddede listelenebilmektedir.

1-Aracın sahibi, işleten ve girişimci

 • Araca yönelik yetkili idare tarafından tescil belgesi verilmiş olması ve sahiplik ya da satış belgesi düzenlenmiş olan araç sahibi,
 • Motorlu aracın sahibi ya da mülkiyetini koruyacak şekilde satışta ‘alıcı’ sıfatı ile sicil dahilinde kaydı bulunan veya aracı uzun süreli kiralama,
 • Ariyet ya da rehin gibi durumlarda kiracı,
 • Ariyet ya da rehin tutan kişi,
 • Aracın kendi hesabına ve riski kendisine ait olacak şekilde işleten,
 • Araç üzerindeki fiili tasarrufu olan,
 • Aracın kullanımından ekonomik gelir sağlayan,
 • Motorlu aracın bir uygulamanın unvanı ya da işletme adı üzerinden ya da bu uygulama tarafından kesilmiş olan bilete işletilmesi durumunda motorlu aracın işleteni ve bağlı bulunduğu kuruluşun sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler,

Tarafından yine Karayolları Trafik Kanunu’ nun 91. Maddesi kapsamında mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunluluğu bulunmaktadır.

2- Motorlu araca ilişkin mesleki uygulamalarda bulunanlar Karayolları Trafik Kanunu’ nun 104. Maddesi çerçevesinde motorlu araç ile alakalı mesleki işlemler gerçekleştiren kuruluş sahibi, gözetimi onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması için ya da benzer bir hedefle kendisine bırakılan bir motorlu araçtan doğan zararlardan sorumludur.

3-Motorlu araçlarla yarış düzenleyenler

4-Motorlu araç römorkları ve çekilmiş araçlardan dolayı

5- Devlet ve kamu tüzel kişiler

6-Yabancı plakası olan tüm taşıtlar

Sigortacının Yükümlülüğündeki Zararlar

Zorunlu trafik sigortasını uygulayan sigortacı tarafından belirli bir değere kadar işletende olduğu şekli ile karşılamakla yükümlü olduğu zararlar;

 • Ölüm halinde destekten yoksun kalanların maddi zararları ve cenaze giderleri
 • Yaralanma halinde sürekli iş göremezlik zararları (sakatlık tazminatı) ve geçici iş göremezlik zararları (Süreli çalışılamamasından kaynaklanan zararlar)
 • Tedavi giderleri çerçevesinde doğrudan tedaviyle alakalı hastane, hekim, ameliyat gibi kalemler ile birlikte özel bakım, beslenme, tedavi masrafları ve tedavi ardından her tür iyileşme giderleri,
 • Maddi hasarlar çerçevesinde araç hasarı ve zarar gören kişilerin yanlarında bulunan önemli bagaj, el çantası gibi niteliklerdeki eşyalar, Şeklindedir.

Diğer makalelerimizi okumak için lütfen tıklayın.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tazminat Emsal Kararlar

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVA ŞARTLARINDAN OLAN GÖREV HUSUSU KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA MAHKEMECE RESEN GÖZETİLMESİNİN GEREKTİĞİ - UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ - GÖREVSİZLİK KARARI USUL YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN BULUNDUĞU

ÖZET: Davacının, davalı ile aralarındaki Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi gereği, davalı aracının... kişilere verdiği ve kendisinin ödemek durumunda kaldığı hasar bedelinin davalıdan rücuen tahsilini talep etmesine, talebinin dayanağını da davalı ile aralarındaki ….poliçesi ve …genel şartlarının oluşturmasına, davacıya trafik sigortalı aracın ticari taksi olup, Taşıma işi yapmasına, taşıma ilişkisinin de 6102 sayılı kanunun düzenlenmesine, bu nedenle davacının sigortalısının da 6102 sayılı kanunun anlamında tacir olmasına, 6100 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince dava şartlarından olan görev hususu kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında mahkemece re'sen gözetilmesinin gerekmesine, Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesinin görevine girdiğinin anlaşılmasına ve mahkeme gerekçesine göre ilk derece mahkemesince verilen görevsizlik kararı usul yönünden hukuka uygun bulunduğundan, davacı A. A. Türk Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - SİGORTAYA BAŞVURU - MAHKEMENİN TAMAMLANABİLECEK NİTELİKTEKİ DAVA ŞARTININ TAMAMLANMASI İÇİN DAVACIYA KESİN SÜRE VERİLMEKSİZİN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN DAVANIN USULDEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, trafik kazasında yaralanan davacının, kazaya sebebiyet veren, içinde yolcu olarak bulunduğu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısına karşı açtığı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davacı vekiline, yasada öngörülen başvuruya ilişkin eksikliği gidermesi için kesin süre verilmeli, Sigorta şirketince 15 gün içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın talebi karşılamaması halinde bu yöndeki dava şartının (hukuki yararın) yerine getirildiği kabul edilerek davanın esasına girip deliller toplanıp değerlendirilerek ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmeli, Kesin süre içinde başvuruya ilişkin dava şartının yerine getirilmemesi halinde ise bu kez dava şartı yokluğundan sigorta şirketi aleyhindeki davanın usulden reddine karar verilmelidir. Mahkemenin tamamlanabilecek nitelikteki dava şartının tamamlanması için davacıya kesin süre verilmeksizin, dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi yerinde bulunmamış, bu nedenle kararın kaldırılmasına, inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere dosyanın yeniden görülmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - ARACIN ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTA ŞİRKETİNDEN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ - DAVALILAR ARASINDA SİGORTA ŞİRKETİ BULUNMAMASI - MAHKEMECE DAVANIN ESASINA GİRİLİP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİNDEN KARARIN KALDIRILMASI

ÖZET: Somut olayda; uyuşmazlık, davacı ... şirketinin sigortalısına ödediği bedelin karşı aracın zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketinden rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davacı ile davalı ... şirketi olup, davalı tarafın, karşı aracın .... sigortasözleşmesini düzenleyen sigorta şirketi olmasına ve davacının kendi sigortalısına ödediği bedeli rücuen karşı aracın ZMMS’sinden talep etmesine göre, uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Mahkemenin gerekçesinde belirtilen Yargıtay kararların da davacı ... şirketi olup davalılar arasında sigorta şirketi bulunmamaktadır. Bu sebeple, mahkemece davanın esasına girilip sonuçlandırılması gerekirken asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi yerinde görülmediğinden kararın kaldırılmasına, dosyanın esasına girilip karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER DOSYA ARASINA ALINIP DEĞER KAYBINA İLİŞKİN OLARAK KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HÜKÜMLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK İNCELEMENİN YAPILMASI

ÖZET: Mahkemece, davalı sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler dosya arasına alınıp, değer kaybına ilişkin olarak 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri gözönünde bulundurularak Gerekli araştırma ve incelemenin yapılması, sonrasında bir karar verilmesi amacıyla dosyanın Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir. | Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tazminat

Bu haber toplam 448 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara