2024 Yılında Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır?

2024 Yılında Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır?
Velayet davaları eşlerin birbirine karşı açmış oldukları aile hukuku konusunu ilgilendiren davalardandır. Özellikle boşanma ile birlikte çocuğun hakları, bakım ve korunmaları eşlerden birinin sorumluluğuna bırakılmaktadır.

Velayet davaları eşlerin birbirine karşı açmış oldukları aile hukuku konusunu ilgilendiren davalardandır. Özellikle boşanma ile birlikte çocuğun hakları, bakım ve korunmaları eşlerden birinin sorumluluğuna bırakılmaktadır. Velayet konusunda asıl amaç çocuğun haklarının mahkemece korunmasıdır.

Velayet hakkı sahibinin evlenmesi halinde, velayet diğer eşe geçer mi?

Bir ebeveynin evlenmesi, mevcut velayet düzenlemesini otomatik olarak değiştirmez. Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 183. maddesine göre, ebeveynin evlenmesi velayetin yeniden değerlendirilmesi için bir sebep teşkil edebilir. Mahkeme, velayetin yeniden düzenlenmesi talebini, çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurarak değerlendirir ve karar verir. Bu süreçte, yeni evlilik durumunun çocuğun menfaatine olup olmadığı kritik öneme sahiptir.

Velayet hakkı sahibi başka bir yere taşınırsa velayet hakkını kaybeder mi?

Velayet hakkı sahibinin, çocuk ile birlikte başka bir yere taşınması, velayetin otomatik olarak kaldırılmasına veya diğer eşe geçmesine neden olmaz. Ancak, TMK'nın 183. maddesi uyarınca, bu taşınma, velayetin yeniden değerlendirilmesi için bir gerekçe olarak sunulabilir. Mahkeme, velayetin değiştirilip değiştirilmemesi kararını, çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurarak verir. Eğer taşınma, çocuğun menfaatine uygun değilse, mahkeme velayeti diğer eşe verebilir.

Velayet, babaya verilebilir mi?

Velayet hakkı, anne veya baba arasında eşit koşullar altında değerlendirilir. Çocuğun üstün yararı, velayetin kime verileceğini belirleyen temel kriterdir. Her ne kadar pratikte annelere velayet verilmesi daha yaygın olsa da, çocuğun yararının babada olacağına dair haklı sebepler bulunduğunda, velayetin babaya verilmesi mümkündür. Bu, çocukla kurulacak ilişkinin niteliği ve çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kararlaştırılır.

Velayet hakkı sahibi ölürse, velayet diğer eşe kendiliğinden geçer mi?

Eşlerden birinin ölümü durumunda, eğer velayet hakkı bu eşteyse, velayet otomatik olarak hayatta kalan eşe geçer. Bu, TMK'nın 336. maddesi gereğince düzenlenmiştir. Ancak, boşanma sonucu velayetin bir eşe verildiği durumlarda, bu eşin ölümüyle velayet otomatik olarak diğer eşe geçmez. Bu durumda, mahkemeye başvurularak velayetin kimde olacağına dair bir karar verilmesi gerekmektedir.

Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi reddedilebilir mi?

Velayet hakkı olmayan ebeveynin çocukla kişisel ilişki kurma hakkı, hem ebeveynin hem de çocuğun hakkıdır. Çocuğun üstün yararı gözetilerek, bu ilişkinin engellenmemesi esastır. Ancak, çocuğun menfaatine zarar verecek haklı ve geçerli sebepler bulunuyorsa, kişisel ilişki kurulması talebi reddedilebilir. Mahkeme, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak bu tür talepleri değerlendirir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2024, Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayetin değiştirilmesi davası kavramı, velayetin kaldırılması hukuki uygulamasıyla karşılaştırılması gereken bir husustur. Nitelim bu konularla ilgili olarak esas alınan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesinde velayetin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler yer alırken, yine aynı kanunun 348. maddesinde ise velayetin kaldırılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dolayısıyla bu iki hukuki uygulama her ne kadar tabir edilmesi bakımından benzerlik gösterse de hukuki prosedürlerin gereklilikleri ve de sonuçları bakımından birbirinden oldukça faklı iki işleme işaret etmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2024

Bu yazımızda; yazımızın başında bahsettiğimiz gibi ilgili kanunun 183. maddesi ile düzenlenen hususlarla ilgili olarak Velayetin Değiştirilmesi Davası 2024, Velayet Davası Nasıl Açılır? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Velayetin değiştirilmesi davasında öncelikle velayet müessesinin belirli esaslar dâhilinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Velayet sorununa hukuk sistemimizde çocuk açısından da bakılması gerekmektedir.

Zira boşanma veya evliliği butlanı ile evlilik birliğinin sonlandırılmasının akabinde tarafların müşterek çocuğunun velayeti bir kere düzenlenmiş olmalıdır. Bunun akabinde söz konusu çocuk için velayetin değiştirilmesi davası gündeme getirilebilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2024 Nasıl olur?

Velayetin değiştirilmesi davasına konu olan velayet müessesi; anne ve babanın çocuk üzerindeki bakım, gözetim ve hukuki temsil yükümlülüğünü kapsamaktadır.

Bu noktada hukuk sistemimizde esas alınan kural ve usullere bağlı olarak anne ve baba çocuğun velayeti hususunda eşit ve ortak velayet hakkına sahiptir. Fakat kanunlarla da sabit görülen birtakım durumlarda yetkili aile mahkemesi hakimi çocuğun velayetini anne veya babadan alıp bunlardan yalnızca birine verebilme yetkisine sahiptir.

Nitekim hukuk sistemimizde ve içtihatlarda yer alan velayetin değiştirilmesi Yargıtay kararları da bu hususu örnekleyen aynı zamanda bağlayıcı kararlar içeren hukuki işlemlerdir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası 2024 Nasıl Açılır?

Velayetin değiştirilmesini gerektiren hukuki haller söz konusu olduğunda velayetin değiştirilmesi davası da gündeme gelmektedir. Bu bağlamda velayetin değiştirilmesi davası dilekçesi hazırlanarak yetkili aile mahkemesine başvurulması usulüyle bu davanın hukuki prosedürleri yerine getirilmiş sayılabilmekte ve dava resmen açılabilmektedir.

Ancak velayetin değiştirilmesi davası için de hukuk sistemimizde esas alınan kanunlarda açıkça belirtilen birtakım şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bu bağlamda;

  • Velayet anne veya babadan birine verilmiş olmalı
  • Velayet hakkını elinde bulunduran taraf veya çocuğun durumunda değişiklik meydana gelmeli
  • Söz konusu değişiklik süreklilik arz etmeli
  • Çocuğun yüksek menfaati zedelenmeli veya tehlikeye düşmelidir.

Bu hususlar altında velayetin değiştirilmesi davası nedir, nasıl açılır sorularının yanıtlarına ilişkin detaylı bilgileri hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alarak temin edebilirsiniz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

Ülkemizde velayetin değiştirilmesi davası ve şartları ortaya çıkmadıkça velayet davası açılamamaktadır. Anne ve babada daha önce velayet kararı verildiği andaki ekonomik ve sosyal değişimler, velayete haiz kimsenin çocuk üzerindeki sorumluluklarını yerine getirmemesi, anlama ve idrak etme çağında olan çocuğun görüşleri velayet davasının değiştirilmesinde önem arz etmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davalarında velayetin değiştirilmesi davası ne kadar sürer konusu da oldukça merak edilmektedir. Velayet davalarına bakmakla yetkili ve görevli mahkeme çocuğun ikametinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir.

Aile mahkemesindeki dosya yoğunluğu, velayetin değiştirilmesine etki edecek bilirkişi, tanıklar, maddi imkanları belirlemede kullanılacak diğer belgelerin mahkemeye zamanında ulaştırılması gibi etkenler velayetin değiştirilmesi davalarının sonuçlanmasını doğrudan etkileyeceğinden velayetin değiştirilmesi davasının ne zaman sonuçlanacağını ön görmek mümkün olmamaktadır.

Velayetin değiştirilmesi davalarının hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlanması için hem değişen şartların dava dilekçesinde net ve akıcı bir şekilde dile getirilmesini hem de velayetin değiştirilmesinde etkisi olacak delillerin mahkeme huzurunda savunulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu sebeple açılacak davaların aile hukuku alanında deneyim sahibi avukat ve avukatlık büroları tarafından takip edilmesi sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Hangi Şartlarda Açılır?

Velayetin değiştirilmesi davaları için herhangi bir zamanaşımı ya da dava açma şartı öngörülmemekle birlikte çocuğun yaşantısına doğrudan etki edecek ekonomik sebepler, ilgi ve özen yükümlülüğü, çocuğun velayet sahibi olmayan ebeveyne gösterilmemesi, velayet sahibi kişinin içinde bulunduğu gayri ahlaki ve olumsuz durumlar gibi pek çok sebep davanın sonuçlarına doğrudan etki edeceğinden bu sebeplerin mahkemede iyi savunulması neticesinde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

Velayetin Değiştirmesi Davasında Çocuğun Dinlenmesi Zorunlu Mudur?

Velayetin değiştirilmesi davasında sunulacak deliller ve velayetin değiştirmesine etki edecek ispat vasıtaları oldukça önemlidir. Değişen ekonomik koşullar ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çocuğun velayet altında bulunmayan ebeveyne olan bağlılığı gibi sebepler mahkemede ortak olarak değerlendirilmekte ve oluşan kanaat kararlara yansımaktadır.

Velayet davasında çocuğun dinlenmesi 12 yaşından büyük çocuklar için zorunlu tutulmaktadır. Yargıtay kararları 12 yaşından büyük çocukların mahkeme huzurunda görüşünün alınmamasını velayet davalarında bozma sebebi yapmıştır.

8 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda da hayatı anlama ve velayetin değiştirilmesinin sonuçlarını idrak edip edememe gibi özellikler birlikte değerlendirilerek çocuğun hangi tarafta kalmak istediği sorulmakta ve karar verilirken çocuğun istek ve görüşleri de dikkate alınmaktadır.

Bu haber toplam 434 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara