Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?
Velayet Davası Ne Kadar Sürer? | Velayet davaları boşanmış veya boşanma aşamasındaki eşlerin önüne her zaman sorun olarak çıkması muhtemel davaların başında gelmektedir. Velayet talepleri boşanma davası içerisinde görüleceği gibi, boşanma sonrasında da velayet davaları açılmaktadır. Boşanma davalarının içerisinde görülen velayet davaları, boşanma davasının...
Velayet Davası Ne Kadar Sürer?  Velayet davaları boşanmış veya boşanma aşamasındaki eşlerin önüne her zaman sorun olarak çıkması muhtemel davaların başında gelmektedir. https://www.youtube.com/watch?v=7maDJvrtUjY Velayet talepleri boşanma davası içerisinde görüleceği gibi, boşanma sonrasında da velayet davaları açılmaktadır.

Velayet davasi kac celsede biter?

Boşanma davalarının içerisinde görülen velayet davaları, boşanma davasının sonuçlanma, makul süresi olan 449 günlük süre içerisinde boşanma ile birlikte karar verilir.

Boşanma Davası Sonrası Açılan Velayet Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası karar verilmesi ile velayet konusu da, mahkemece karara bağlanır. Velayet hakkında daha sonra boşanmış eşler arasında bazı sorunlar olana, örneğin çocuğu göstermeme, çocuğun tercih hakkının değişmesi, yada çocuğa bakılmaması, Kötü muamele gibi bir çok nedenden dolayı, yeniden boşanmış eş velayeti bulunduran eşe karşı velayetin kaldırılması yada değiştirilmesi için dava açılabilmektedir. Buda makalemizin konu başlığı olan velayet davası ne kadar sürer sorusunu oluşturmaktadır. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayetin Kaldırılması - Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Avrupa Birliği içerisinde oluşturulan "Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu"  davaların sonuçlanma süreleri ile ilgili dava aşamaları ve süreleri hakkında belirli kriterler oluşturmuş ve bu sürelerin uygulanması tavsiye edilmiştir. Bu sürelerin uygulanması ile davaların kısa sürede sonuçlanması ve vatandaşın adalet duygusu ve güven duygusunun artacağı vurgulanmıştır. Bizimde taraf olduğumuz yukarıda belirtilen komisyon toplantılarına ülke olarak katılım sağlanmış, davaların aşamaları ve makul sonuçlanma sürelerinin hukuk sistemine uygun olacağı düşünülerek, pilot şehirlerde uygulamaya başlanmıştır. Bu tarz uygulamaların hantallaşmış mahkeme sisteminde, başarıya ulaşmasının zaman alacağı aşikardır. Velayet davalarının sonuçlanma süresi incelenirken, dava aşamalarının da önemli olduğu unutulmamalıdır. Objektif olarak bakıldığında dava açan veya açılan tarafa tanınan anayasal hak ve süreler verilmesi ve beklenilmesi aile mahkemelerince verilen kararların inandırıcılığı ve tarafsızlığı açısından önemlidir. Velayetin değiştirilmesi hakkında bilgi için Velayet davası süreci basit yargılama usulüne göre göre yapılmaktadır. Bu nedenle velayet davalarının sonuçlanmasında ki hedeflenen makul sonuçlanma süresi 209 gündür. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davasında Dilekçe Aşaması Ne Kadar Sürer?

Velayet dava sürecinde davanın açılması ve aşamaları şu şekilde gerçekleşmektedir, Dava dilekçesinin hazırlanarak dava açılması işlemi ile aile mahkemesine dilekçenin teslim edilmesi aşamasında başlamaktadır. Teslim alınan velayet dava dilekçesi, incelenerek, tensibin hazırlanması 7 gündür. Velayet dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilmesi 30 gündür. Tebliğ edilen dava dilekçesine cevap süresi ise 14 gündür. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davasında Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

Bu anlatılan konular davanın dilekçe aşaması olup Cevap dilekçesinin ve duruşma günün tebliğ edilmesi, duruşmanın yapılma aşaması da ön inceleme duruşma aşaması olup süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. | Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davasında Eksik Delillerin Bildirilmesi Ve Karar Duruşması Ne Kadar Sürer?

Ön inceleme duruşmasının tamamlanması ile eksik delillerin toplanması ve ikinci duruşmanın yapılması için belirlenen süre 70 gündür. Velayet davası ikinci duruşma ile toplanan delil ve dinlenen tanıkların anlatımları ışığında karar verilmektedir. Bu aşamada ayrıca uzman görüşü alınması ve rapor hazırlanmasıda bu aşamaya dahildir. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davasında Kararın Yazılma Aşaması Ne Kadar Sürer?

Aile mahkemesinin velayet konusunda verilen kararın gerekçeleri ile yazılması ve hakimin onaylanma süresi ise 30 gündür. Bu süre ile velayet davası 209 gün içerisinde belirlenen makul sürede sonuçlanması hedeflenmiştir. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Sonuçlanma Süresi ve Değerlendirme

Yukarda belirtilen süreler tavsiye ve hedef kriteri olarak belirlenmiş pilot şehirlerde yapılan uygulamalar sonra uygulamaya geçilecektir. Bu aşamalarda ki kesin süreler uygulamada olup bu süreleri düşürülmesi ve uzatılması mümkün değildir. Velayet davalarında belirlenen makul sonuçlanma süresi 209 gün olup, davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, personel, hakim izin, tayin durumu, tebligat adreslerindeki olumsuzluk, adli tatil süreci bu süreleri etkilemektedir. Sonuç olarak velayet hakkı anne ve babaya verilmiş bir haktır. Velayetin engellenmesi, velayet konusunda mahkemenin kararı olmadıkça tasarrufta bulunma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle velayet görevinin aksatılması, kötüye kullanılması halinde bu davalara muhatap olabilirsiniz. Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet Davası Ne Kadar Sürer? | Sıkça Sorulan Sorular

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI Şu halde mahkemece yapılacak iş; dosya kapsamı öneme alınarak taraflara yüklenen borç ve tanınmış hakkın sıra numarası altında belirtildiği açık, infazda kuşku ve tereddüt uyandırmayacak biçimde, usulün aradığı niteliklere haiz defa hüküm ve buna makul gerekçelihüküm oluşturulmasıdır. Mahkemenin, yukarıda ayrıntılarıyla izah eden biçimde usulün öngördüğü niteliklere haiz bulunmayan defa hüküm usule makul hükümdeğildir. Direnme kararının bu nedenden dolayı bozulması gerekmiştir. Dairemizin 07.06.2017 tarihli iade kararı ile “Dosya içerisinde bulunan davalı vekili Av. ...’a ait vekelatname genel vekaletname olup, boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içermemektedir. Boşanma davası açmak ve açılan davayı takip etmek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Bu bakımdan vekaletname de özel yetkiyi gerektirir (TMK m. 74). O halde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi gereğince boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini sunması için davalı vekiline süre verilmesi, bu süre içinde vekaletname verilmez veya asıl yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmez ise, gerekçeli kararın davacı tarafa tebliği sağlanıp, yasal temyiz süresi beklenildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine iadesine şeklinde karar verilmiştir. Mahkemece iade kararı üzerine dosyada davalı vekiline ait vekaletname bulunmadığından bahisle davalı vekiline vekaletname sunmak üzere süre verilmiş, davalı vekili, yine vasi tarafından kısıtlı davalı ...’ı temsil etmek üzere genel vekaletname sunmuştur. Bu itibarla mahkemece iade kararımızın gereği yerine getirilmemiştir. O halde vasi ... tarafından, kısıtlı davalı ...’ı temsil etmek üzere verilen vekaletnamenin genel vekaletname olduğu anlaşılmakla, adı geçen vekile davalı ...’ı temsil etmek üzere davalı vasisi ... tarafından velayeten verilecek olan boşanma davalarında temsil yetkisi içeren özel vekaletnameyi sunmak üzere süre verilmesi, vekaletname sunulduğu takdirde dosya içine alınması, aksi halde gerekçeli kararın davalı vasi ...'a tebliği ve temyiz süresi de beklendikten sonra gönderilmek üzere dosyanın ikinci kez mahalli mahkemesine İADESİNE, oybirliği ile karar verildi. ORTAK ÇOCUKLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİN HÜKÜMDE GÖSTERİLMESİ LÜZUMU Tarafların velayetleri davalı anneye bırakılan ortak çocuklarının, kimlikverilerinin hükümde gösterilmemesi ve baba ile çocuklar arasında hersene yarıyıl tatili ve Temmuz ayında kurulan şahsi temasta şahsi ilişkininbaşlangıç ve bitiş saatlerinin belirtilmemesi nedeniyle, kararın infazında tereddüt oluşacağından hükmün velayet ve şahsi temas istikametindenbozulmasına hüküm vermek gerekmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara