Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

A. YARALAMALI TRAFİK KAZASI,  B.YARALAMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazalarındaki tazminat davalarında, ölümlü trafik kazası ile yaralanmalı trafik kazasındaki en büyük farklılık tazminatı talep eden kişinin farklı olması ile alakalı bir durum olmasıdır. Ölümlü trafik kazalarında gerçekleşen ölüm sonrasında, ölen kişinin yakınları tarafından oluşan mağduriyet ve bakıma muhtaç olunması durumu nedeni ile tazminat davası açılabilmektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında ise bizzat kaza geçiren ve yaralanan kişi tarafından bu davalar açılmaktadır. Bu durumda yaralanan kişilerin yakınları için bir destekten yoksun kalma tazminatı açılması söz konusu değildir.

Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası Ölüm nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası ikincisi ise Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi ve manevi Tazminat davasıdır. Trafik Kazalarda Bedensel Zararlar Şöyledir; Kalıcı sakatlık (sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremezlik),  Geçici iş göremezlik durumu, Kalıcı veya geçici ruhsal bozukluk,  Mevzuattaki eksiklik nedeniyle sakatlık oranı  verilemeyen estetik zararlar,

Yaralamalı Trafik kazalarında Bedensel zararlar nedeniyle açılacak tazminat davalar ise;  Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat, İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri, Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına  gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı, Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri.

Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat davası Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı: 2918 sayılı KTK.nun 109. maddesinin 1. fıkrasında haksız fiil niteliğindeki trafik kazalarından doğan tazminat taleplerinin, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrayacağı düzenlenirken, 2. fıkrasında ise, davanın, cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve ceza kanununun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş olması halinde, bu sürenin maddi tazminat talepleri içinde geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır. 2918 sayılı kanunun anılan hükmünün gözden kaçırılmaması gereken yönü, ceza kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin sadece eylemin ceza kanununa göre suç sayılması koşuluna bağlanmış bulunmasıdır. Bu düzenlemenin iki ayrı sonucu bulunmaktadır. Sözkonusu yasa hükmü, ceza zamanaşımı uygulanabilmesi için sadece eylemin aynı zamanda bir suç oluşturmasını yeterli görmekte bunun dışında fail hakkında mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının açılması ya da zarar görenin davada tazminat yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazaları Nedeni İle Açılabilecek Tazminat Davaları

Bunlardan ilki ölüm nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası, bir diğeri ise bedensel zarar nedeni ile maddi ve manevi tazminat davasıdır. Yasalarımızda trafik kazaları nedeni ile oluşan bedensel zararlar;  geçici iş görmezlik hali, kalıcı sakatlık (sürekli kısmi veya sürekli tam iş görmezlik), kalıcı veya geçici olan ruhsal bozukluklar ve mevzuattan kaynaklanan bir sebep nedeni ile sakatlık oranının belirlenemediği estetik hasarlar.

Bu sebepler ile açılacak davalarda ve haksız bir fiilden doğan davalarda, haksız fiilin meydana geldiği veya zararın meydana veya zarar gören kişinin ikamet adresinde bulunan mahkemeler yetkili mahkemeler olmaktadır. Bu mahkemelere davanın açıldığı tarihte tazminat için alacak miktarın veya değerin tam ve kesin bir şekilde belirlenebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun olanaksız olduğu durumlarda, alacaklı kişi asgari bir miktar veya değeri belirterek belirsiz alacak davası açabilmektedir. Yapılan tahkikat veya karşı tarafın vermiş olduğu bilgiler neticesinde miktarın veya değerin tam ve kesin bir şekilde belirlenmesinin mümkün olduğu anda, davacı iddiasının genişletilmesi yasağına tabi olmadan davanın başında belirttiği değer veya miktarı arttırabilmektedir. Bunun yanında, kısmen eda davasının açılabileceği durumlarda, tespit davası da açılabilmektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında karşı taraftan istenebilecek olan tazminat miktarının sınırı Türk Borçlar Kanunun 54’üncü maddesinde belirtilmiştir. Bedensel zararlar başlığı altında bulunan bu maddeye trafik kazasında yaralanan kişiler açısından bakıldığında bu kişilerin; tedavi giderleri, kaza sebebi ile oluşan kazanç kayıplarını, çalışma güçlerinde meydana gelecek olan kayıpları veya bu gücün yitirilmesi ile ortaya çıkacak olan zararlarını ve ekonomik geleceklerinin zarar görmesinden kaynaklanan zararlarını kazaya neden olan gerçek veya tüzel kişilerden talep edebilmektedir. Bu zararların yanı sıra kaza nedeni ile oluşan manevi zararların kazaya neden olan gerçek veya tüzel kişilerden talep edilmesi mümkündür.

Yaşanılan yaralanmalı trafik kazası nedeni ile oluşabilecek maddi zararlar genel olarak dört başlık altında incelenmektedir. Bu başlıkların detaylı bilinmesi oldukça önemlidir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tedavi Giderleri

Yaşanılan trafik kazasının şiddetine göre oldukça ciddi bir tedavi süreci gerekli olabilmektedir. Kazaya uğrayan kişinin uzun süreler hastanede kalması, ameliyat olması, yoğun bakım ünitesine girmesi ve gerekli diğer tedavilerin yapılması toplamda büyük bir miktarın fatura edilmesini mümkün hale getirmektedir. Bu tedavilerin yapıldığı hastanelerinde fiyatlarını değiştirdiği düşünülürse ve ilk etapta bunun dikkate alınmayacağı düşünülürse oldukça ciddi rakamlar ile karşılaşılması ve bu rakamların birçok kişi tarafından kolaylık ödenemeyeceği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu oluşan maddi zararın tamamı kazaya neden olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından karşılanmalıdır. Yaralanmalı trafik kazasında kazaya uğrayan kişiler kazaya sebep olan kişilerden bu masrafların ödenmesini talep edebilmektedir. Bu tedavi giderleri arasında genel olarak ameliyatlar, ,ilaçlar, yoğun bakım masrafları, fizik tedavi, fizyoterapi ve diğer tıbbi gereklilikler yer alabilmektedir. Bunların yanında hastanın farklı hastanelere ve kurumlara sevkinin ve naklinin gerekmesi durumunda ortaya çıkacak olan nakil masrafları ve diğer sağlık kurumlarında da oluşacak tedavi masrafları kazaya sebep olan gerçek veya tüzel kişilerden talep edilebilmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Kazanç Kayıpları

Yaralanmalı trafik kazası geçiren ve bir dönem tedavi görmesi gereken kişilerin tedavi gördükleri çalışamadıkları ve bu sürekte bir kazanç kaybına uğradıkları kanun koyucular tarafından dikkate alınmıştır. Bu sebeple tedavi süreci sebebi ile ortaya çıkacak olan zararların kazaya sebep olan kişi veya kurumlardan talep edilebilmesi kanunlarda yer bulmuştur. Tedavi gören kişinin bu süreçte çalışmadığı ve kazancından mahrum kaldığı bilinmektedir. Oluşan bu mahrumiyet konusunda kazaya uğrayan ve yaralanan kişi bu kazanın olmaması durumunda kazanabileceği para miktarını kazaya neden olan gerçek veya tüzel kişilerden talep edebilmektedir. Trafik kazası nedeni ile yaralanan kişinin tedavi nedeni ile çalışmadığı süre boyunca bir tazminat talep edebilmektedir. bu durum geleceğe dönük bir işlem olmayıp o farklı bir konularak diğer başlıkta incelenecektir.

Yaralamalı Trafik Kazası Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesi Nedeni İle Ortaya Çıkan Kayıplar

Bir trafik kazası geçirerek yaralanan kişi tedavi görse bile eski gücüne ve sağlığına kavuşmayabilmektedir. Trafik kazaları sonrasında kalıcı bir hasara uğrama olasılığı çok fazla rastlanılan bir durum olmaktadır. Bir trafik kazası nedeni ile yaralanan kişinin çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi durumunda geleceğe dönük olarak ortaya çıkacak maddi kayıp ve zararları, kazaya neden olan gerçek veya tüzel kişiden talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu tazminatın hesaplanmasında çalışma durumunu kısmen veya tamamen kaybeden kişinin iş durumu, yaşı, zararın ne ölçüde çalışma gücünü etkilediği gibi konular dikkate alınmaktadır. Trafik kazası nedeni ile ileri seviyede bir sakatlığın ortaya çıkması durumunda veya hayatı boyunca bakıma muhtaç kalacak türde bir sakatlık geçirmiş ise belirlenecek tazminatta bu durum dikkate alınmaktadır. Mahkeme tüm bu durumların incelenmesi ile tazminat rakamına karar vermektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Ekonomik Geleceğin Zarara Uğraması Nedeni İle Oluşan Kayıplar

Yukarı bahsedilen zararlar ve kayıplar oluşan trafik kazası ile alakalı olarak somut ve kolay hesaplanabilir kayıp ve zarar olmaktadır. Bu tip zararlar kesin bir şekilde hesaplanabilmektedir. Ancak bunlarında dışında kalan ve oldukça muhtemel olan bir zarar kalemi daha bulunmaktadır. Bu konuda bir öğrencinin yaşadığı trafik kazası nedeni ile bir uzvunu kaybetmesi ve bu sebeple de eğitimi ile direkt bağlantılı olan ekonomik geleceğinin nasıl bir zarar göreceği düşünebilir. Bu öğrencinin bir işi olmadığı ve çalışmadığı için tedavi giderleri dışında bir tazminat talebinin olması söz konusu değildir. Ancak ortada bir kayıp olduğu da kesindir. Bu sebeple de kanun koyucular bu durumdaki mağduriyetin giderilmesi konusunda bu kalemin olmasına karar vermişlerdir. Bir trafik kazası nedeni ile yaralanan ve bu yaralanma ile gelecekteki ekonomik durumundan mahrum kalacak olan kişiler bu kazaya neden olan kişi veya kurumlardan tazminat talep edebilecektir. Bu tazminatın hesaplanmasında kazaya uğrayan ve yaralanan kişinin yeteneği, yaşı, öğrenci ise okulu, başarısı ve buna benzer durumları dikkate alınmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazalarında maddi tazminatlar yanında manevi tazminat da talep edilebilmektedir. Yaşanılan kaza sonrasında oluşan manevi zararın tespiti maddi zarar gibi kolay olmamaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan ve zarar gören kişilerin çektikleri acı, ızdırap, keder, elem ve öfke hakim tarafından dikkate alınmaktadır. Hakim tüm bu durumları değerlendirerek hakkaniyet gereğince bir tazminat miktarı belirlemektedir. Bu tazminatta kazaya uğrayan kişinin manevi açıdan bir tatmin edici işlevi bulunmamaktadır. Mahkemenin manevi tazminat konusunda oldukça geniş bir yetkisi bulunmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19387 Karar: 2015/4006 Karar Tarihi: 09.03.2015 – Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

TAZMİNAT DAVASI – YARALAMALI TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – KUSUR ORANININ BELİRLEMESİ YAPILMAKSIZIN EKSİK İNCELEMEYE DAYALI HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, yaralamalı trafik kazası nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Mersin CBS 2009/41105 Sor. Numaralı takipsizlik verilen dosyada söz konusu takipsizliğe itiraz edilip davalılar hakkında açılmıs bir ceza yargılaması dosyası varsa işbu ceza dosyası getirtildikten sonra, dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre oluşa uygun olarak uzman bilirkişiden rapor aldırılıp kusur oranı belirlendikten sonra bir karar verilmesi gerekirken kusur oranının belirlemesi yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7492 Karar: 2012/11288 Karar Tarihi: 27.06.2012 – Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – YARALAMALI TRAFİK KAZASI – OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ İLE KUSUR DURUMU VE YARALANMANIN NİTELİĞİ GÖZETİLDİĞİNDE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ AZLIĞI – DAHA YÜKSEK DÜZEYDE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, yaralamalı trafik kazasına dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Davaya konu olayda; olayın oluş şekli, kusur durumu, yaralanmanın niteliği, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde, davacı F. A. K. yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı azdır. Anılan davacı yararına daha yüksek düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere karar bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2013/12235 Karar: 2014/15915 Karar Tarihi: 13.11.2014- Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI – İŞİN ESASINA GİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ – ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Olayda davacı yaralanmış, kazaya karışan araçta bulunan yolculardan bir kişi de ölmüştür. Davacı ve davalıya sigortalı araç sürücüsünün eylemlerinin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezayı gerektiren bir eylem niteliğinde bulunması(taksirle yaralama, öldürme), eylemle ilgili ceza davasının cezanın türü ve süresi itibariyle sekiz yıllık zamanaşımı süresine tabi olması, bu sürenin görülmekte olan tazminat davası için de geçerli bulunmasına ve bu itibarla davanın uzamış ceza zamanaşımı süresinde açılmış bulunmasına göre, işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Makalemizde Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası ve güncel örnek yargıtay kararlarına bilgi amaçlı yer verilmiştir.