Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

A. YARALAMALI TRAFİK KAZASI,  B.YARALAMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası Ölüm nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası ikincisi ise Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi ve manevi Tazminat davasıdır. Trafik Kazalarda Bedensel Zararlar Şöyledir; Kalıcı sakatlık (sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremezlik),  Geçici işgöremezlik durumu, Kalıcı veya geçici ruhsal bozukluk,  Mevzuattaki eksiklik nedeniyle sakatlık oranı  verilemeyen estetik zararlar,

Yaralamalı Trafik kazalarında Bedensel zararlar nedeniyle açılacak tazminat davalar ise;  Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat, İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri, Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına  gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı, Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri.

Tazminat Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki hükümlere tabidir. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat davası Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı: 2918 sayılı KTK.nun 109. maddesinin 1. fıkrasında haksız fiil niteliğindeki trafik kazalarından doğan tazminat taleplerinin, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrayacağı düzenlenirken, 2. fıkrasında ise, davanın, cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve ceza kanununun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş olması halinde, bu sürenin maddi tazminat talepleri içinde geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır. 2918 sayılı kanunun anılan hükmünün gözden kaçırılmaması gereken yönü, ceza kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin sadece eylemin ceza kanununa göre suç sayılması koşuluna bağlanmış bulunmasıdır. Bu düzenlemenin iki ayrı sonucu bulunmaktadır. Sözkonusu yasa hükmü, ceza zamanaşımı uygulanabilmesi için sadece eylemin aynı zamanda bir suç oluşturmasını yeterli görmekte bunun dışında fail hakkında mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının açılması ya da zarar görenin davada tazminat yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır.

 Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19387 Karar: 2015/4006 Karar Tarihi: 09.03.2015

TAZMİNAT DAVASI – YARALAMALI TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – KUSUR ORANININ BELİRLEMESİ YAPILMAKSIZIN EKSİK İNCELEMEYE DAYALI HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, yaralamalı trafik kazası nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Mersin CBS 2009/41105 Sor. Numaralı takipsizlik verilen dosyada söz konusu takipsizliğe itiraz edilip davalılar hakkında açılmıs bir ceza yargılaması dosyası varsa işbu ceza dosyası getirtildikten sonra, dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre oluşa uygun olarak uzman bilirkişiden rapor aldırılıp kusur oranı belirlendikten sonra bir karar verilmesi gerekirken kusur oranının belirlemesi yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7492 Karar: 2012/11288 Karar Tarihi: 27.06.2012

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – YARALAMALI TRAFİK KAZASI – OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ İLE KUSUR DURUMU VE YARALANMANIN NİTELİĞİ GÖZETİLDİĞİNDE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ AZLIĞI – DAHA YÜKSEK DÜZEYDE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, yaralamalı trafik kazasına dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Davaya konu olayda; olayın oluş şekli, kusur durumu, yaralanmanın niteliği, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde, davacı F. A. K. yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı azdır. Anılan davacı yararına daha yüksek düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere karar bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2013/12235 Karar: 2014/15915 Karar Tarihi: 13.11.2014

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI – İŞİN ESASINA GİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ – ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Olayda davacı yaralanmış, kazaya karışan araçta bulunan yolculardan bir kişi de ölmüştür. Davacı ve davalıya sigortalı araç sürücüsünün eylemlerinin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezayı gerektiren bir eylem niteliğinde bulunması(taksirle yaralama, öldürme), eylemle ilgili ceza davasının cezanın türü ve süresi itibariyle sekiz yıllık zamanaşımı süresine tabi olması, bu sürenin görülmekte olan tazminat davası için de geçerli bulunmasına ve bu itibarla davanın uzamış ceza zamanaşımı süresinde açılmış bulunmasına göre, işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası