Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması

A. YURTDIŞINDA BOŞANMA TANIMA DAVASI B. YURTDIŞINDA BOŞANDIM TÜRKİYEDE HALA EVLİ GÖZÜKÜYORUM

Yurtdışında Boşanan Türk Vatandaşları Almış oldukları boşanma Kararını Türkiyede Dava Açarak Tanıma Ve tenfiz edilmediği sürece Hala kayıtlarda evli görünmektedir. Tanıma Ve tenfiz Davası Açmak İçin Ankara İzmir İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlara konsolosluk vasıtasıyla vekalet verilmesi durumunda Dava işlemlerini Türkiyeye gelmeden yürütebilirler.

Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının asli, Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname), Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi çıkarılır.
Tanıma Ve Tenfiz Davası Ankara  İstanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) ‘nde açılabilir.

Yargıtay Kararı – Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11217 Karar: 2015/14462 Karar Tarihi: 02.07.2015

YURTDIŞI BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ İSTEMİ – TANINMASI İSTENEN YABANCI İLAMIN İHTİLAFSIZ KAZAYA İLİŞKİN OLMADIĞI – DAVALIYA DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Yurtdışı Boşanma KararınınTanınması istenen yabancı ilâm, ihtilafsız kazaya ilişkin olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması ve tenfiz istemine ilişkin dava dilekçesinin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliği zorunludur. Sadece ihtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfızinde tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır (5718 s. MÖHUK m. 55/1). Karşı taraf, 55. maddenin (2.) fıkrası uyarınca, tenfiz ve tanıma şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itirazda bulunabilir. Tanınması istenen yabancı ilâm, ihtilafsız kazaya ilişkin olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.07.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/23797 Karar: 2015/5663 Karar Tarihi: 26.03.2015

YURTDIŞI BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN BOŞANMALARINA ESAS YABANCI MAHKEME İLAMINDA SADECE TARAFLARIN BOŞANMALARINA KARAR VERİLDİĞİ – MÜŞTEREK ÇOCUKLAR YARARINA DAVACI LEHİNE İŞTİRAK NAFAKASI HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Tarafların boşanmalarına esas yabancı mahkeme ilamında sadece tarafların boşanmalarına karar verilmiş, müşterek çocuklarla ilgili velayet düzenlemesi yapılmamıştır. Velayetle ilgili bir düzenleme olmadan müşterek çocuklar yararına davacı lehine iştirak nafakası hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Tarafların R. Asliye Mahkemesinin numaralı … tarihli kesinleşen ilamı ile boşandıkları, yabancı mahkeme ilamının M. 1. Aile Mahkemesinin 2011/217 esas 2011/612 karar sayılı kararı ile tanınmasına karar verildiği, Yurtdışı Boşanma Kararının tanınması 13.09.2011 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Tarafların boşanmalarına esas yabancı mahkeme ilamında sadece tarafların boşanmalarına karar verilmiş, müşterek çocuklarla ilgili velayet düzenlemesi yapılmamıştır. Velayetle ilgili bir düzenleme olmadan müşterek çocuklar yararına davacı lehine iştirak nafakası hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 26.03.2015 (¤¤)

Yurtdışı boşanma kararının tenfizi

A. YURTDIŞI BOŞANMA KARARININ TANINMASI, B. YURTDIŞI BOŞANMA KARARININ TENFİZİ, C. YURTDIŞI BOŞANMA KARARININ TÜRKİYEDE TANINMASI

Yurtdışı Boşanma Kararının Tanınması; Yurtdışında  yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen mahkeme kararı, mahkeme kararını veren ülkeyi bağlar. Yurtdışında verilen kararlar diğer ülkelerde yani Türk Mahkemelerinde geçerli değildir.Yurtdışında yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların Türkiyede geçerli olması ve  hukuki geçerlilik kazanması için dava açılarak tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin İngiltere, Faransa, Almanya Aile mahkemesi tarafından verilen bir Boşanma kararının geçirliliğini sağlamak amacıyla boşanmanın Türkiyede Aile mahkemesine tanınma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası kararı ile Türkiyede tüm işlemler yapılabilir.

YARGITAY: YURTDIŞI BOŞANMA KARARI

  • T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/508 Karar: 2013/20635 Karar Tarihi: 12.09.2013
  • TANIMA VE TENFİZ DAVASI – TARAFA SAVUNMA İMKANI SAĞLANMADAN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – YABANCI MAHKEME İLAMININ VE ONANMIŞ TERCÜMESİNİN DİLEKÇEYE EKLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ
  • ÖZET: Mahkemece, anılan hükümlere aykırı olarak, taraf teşkili yapılmaksızın duruşma açılarak, karşı tarafa savunma imkanı sağlanmadan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Diğer taraftan, MÖHUK’nun ilgili maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunlu olduğu halde, bu hususlara uyulmaması da doğru bulunmamıştır.