Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür? Arabuluculuk sürecinin aşamaları nelerdir, Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür? Arabuluculuk sürecinin aşamaları nelerdir, Nasıl Yapılır?
Arabuluculuk, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturulması için etkili bir yöntem sunar. Bu süreç, taraflar arasında iletişimi güçlendirir ve anlaşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine olanak tanır.

Arabuluculuk süreci, özellikle iş hukuku, ticaret hukuku, kira hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesini amaçlayan bir yöntemdir.

Türkiye'de, belirli davalarda arabulucuya başvurmak dava açma şartı olarak öngörülmüştür. İşte arabuluculuk sürecine dair adım adım açıklamalar:

Arabulucuya Başvuru Nasıl Olur?

Arabuluculuk sürecine başlamak için ilk adım, arabuluculuk başvuru merkezlerine, genellikle adliye binaları içerisinde bulunan merkezlere, başvurmaktır. Başvuru, uyuşmazlığın tarafları tarafından yapılarak, arabulucunun belirlenmesi ve sürecin başlatılması sağlanır.

Arabuluculuk Süreci Ne Zaman Başlar?

Arabuluculuk süreci, tarafların tamamının arabuluculuk yöntemini kabul etmesi ve bu kabulün resmi bir sözleşme ile belgelenmesi ile resmen başlar. Sözleşmenin imzalanması, sürecin başladığını resmi olarak tesciller.

Arabuluculuk Süreci ve Aşamaları Nelerdir?

Arabuluculuk süreci şu aşamalardan oluşur:

Arabulucuya başvuru yapılması

Tarafların davet edilmesi

Görüşmelerin başlaması

Tarafların taleplerinin belirlenmesi

Taraflar arası iletişim sürecinin gerçekleşmesi

Delillerin sunulması ve değerlendirilmesi

Taraflar arası anlaşmanın sağlanması

Arabuluculuk anlaşmasının düzenlenmesi

Anlaşmanın uygulanması

Tarafların Toplantıya Davet Edilmesi Nasıl Olur?

Arabulucu, başvuru sonrası diğer tarafları telefon, e-posta veya mektup yoluyla arabuluculuk görüşmelerine davet eder. Taraflar, davet aldıktan sonra 30 gün içinde cevap vermek zorundadır.

Arabuluculuk Görüşmesi Nasıl Olur?

Arabuluculuk görüşmeleri, tarafların arabuluculuk talebine olumlu yanıt vermeleriyle başlar. Görüşmeler, tarafların uygun gördüğü bir zaman diliminde gerçekleştirilir ve arabulucu, görevini ve sürecin işleyişini taraflara açıklar.

Tarafların Taleplerinin Sunması ve Tartışması Nasıl Olur?

Taraflar, arabuluculuk görüşmesinde kendi taleplerini sunar ve bu talepler üzerine tartışmalar yapılır. Arabulucu, tarafların birbirlerinin taleplerini anlamalarını sağlamaya çalışır.

Taraflar Arabuluculukta Nasıl Anlaşırlar?

Taraflar, karşılıklı görüş alışverişi sonucu bir anlaşmaya varabilirler. Bu anlaşma, tarafların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun şekilde düzenlenir.

Arabuluculuk Anlaşması ve Tutanağı Nedir?

Anlaşma, arabuluculuk sürecinin sonucunda taraflar arasında varılan mutabakatı içeren resmi bir belgedir. Bu belge, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır ve sürecin sonuçlandığını belgeler.

Arabuluculuk Süreci Ne Kadar Sürer?

Arabuluculuk süreci, başvurudan itibaren 3 hafta içinde tamamlanmalıdır. Ancak, özel durumlar nedeniyle bu süre 4 haftaya kadar uzatılabilir.

Arabulucudan Sonra Kaç Gün İçinde Dava Açılmalı?

Eğer arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, tarafların 14 gün içinde konuyla ilgili dava açma hakkı vardır. Bu süre geçtikten sonra dava açma hakkı zamanaşımına uğrar.

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür?

Arabuluculuk süreci taraflardan birinin uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözüme ulaştırmak amacıyla arabulucuya başvurma isteğini belirtmesiyle beraber başlar. Arabulucu her iki yönü bir araya getirir ve uyuşmazlıklarına bir çözüm bulmalarında onlara destek verir. Taraflar görüşmeler esnasında avukatları aracılığı ile temsil edilebilirler.

Arabulucu taraflara uyuşmazlık çözümlerini üretmelerine yardım eder. Sürecin nihayetinde arabulucu tarafların ortak anlaşmaya ulaştığı bir uzlaşma metni hazırlar ve nihai tutanağı Arabuluculuk Daire Başkanlığına gönderir. Arabuluculuğun temeli tarafların bir araya gelerek uyuşmazlığa uyuşmazlık çözümlerini üretmelerini sağlamaktır.

İşveren ya da Karşı Taraf İle Karşı Karşıya Gelmek Zorunlu Mu?

Ne var ki her vakit diğer tarafla karşı karşıya yüze gelmek koşul değildir,çünkü her bir doğrultu toplantılara tek aşına katılabilir veyahut avukatları aracılığı ile temsil edilebilir. Arabuluculuk herkesin aynı odada bir araya geldiği bir açık toplantıyla başlar.

Arabulucu herkesi içine alan, karşısındakini sözünü kesmeden dinleme, karşısındakini incitebilecek ifadelerden kaçınma gibi esas kimi kaideler üstünde uzlaşma sağlar.

Sonra her bir şahıs meselesi kendini etkilediği biçimiyle anlatır. Arabulucu herkesin söylenenleri anladığına güvenilir olacak ve yanıt hakkı tanıyacaktır.

Sonra da her iki tarafın da çözüm gerektiren konularla alakalı görüşlerini ifade etmelerine ve diğerlerinin bu hususta nasıl bu kadar kuvvetli duyguları olduğunu anlamalarına yardım eder.

Makul bir vakitte arabulucu ortak toplantıya ara verir ve tarafları ayrı odalara gönderebilir. Bundan ardından arabulucu taraflar arasında gidip gelerek onlarla toplantı yapar ve diğer doğrultu duymadan malumat toplar. Bu şekilde arabulucu uyuşmazlığa ve tarafların her birinin gereksinimlerine ait bir tablo oluşturur ve tarafların bir çözüme doğru yönelmesine yardım eder.

Arabulucu, saklı olarak kendine izah eden hiçbir bilginin diğer tarafa açıklanmayacağına değin tarafların güvenini kazanmaya çalışır ve böylelikle uyuşmazlıkla alakalı meselelerin incelenmesi ve halledilmesi amacıyla güvenilir bir bölge oluşturur.

Arabuluculuk Süreci Nasıl Çözüme Kavuşur?

Arabulucu taraflardan birisi ile henüz uzun vakit geçirse dahi herkesin ne olduğunu bilmesini ve arabuluculuğa taahhütlerinin devam etmesini sağlar.

Tarafların uyuşmazlığı çözecek anlaşmaya varmaları emeli hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Arabulucu süreci yöneterek tarafların bu neticeye odaklanmaya devam etmesini sağlar.

Eğer taraflar bir çözüme ulaşabilirse taraflarca bir tutanak hazırlanır ve her ikisi aracılığı ile de imzalanır. Anlaşmaya varılamazsa toplantıda söylenen her şey saklı kalır. Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür?

Arabuluculuk Nasıl Nerede Gerçekleşir?

Arabuluculuk , toplantı standartlarına makul bir biçimde hazırlanmış bir toplantı salonunda yapılır. Ankara arabulucu avukat ile ilgili diğer makaleler için blog sayfamızı ziyaret ediniz. Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür?

Arabuluculuk Süreci Nasıl Yürütülür? Sıkça Sorulan Sorular

MAHKEMECE SÖZLÜ YARGILAMAYA GEÇİLDİĞİNİN YANİ DAVANIN KARARA BAĞLANACAĞININ TARAFLARA TEBLİĞ VEYA TEFHİM EDİLMEDEN DOĞRUDAN KARAR VERİLEMEYECEĞİ

Mahkemece 6100 sayılı HMK hükümleri uyarınca sözlü yargılamaya geçtiğini yani davayı karara bağlayacağını taraflara tebliğ veya tefhim etmeden doğrudan karar verilmesi doğru görülmemiştir. O halde, usul hükümleri yerine getirilmeksizin işin esası hakkında yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu nedenlerle hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

TAHKİKAT AŞAMASINA GELİNMİŞ OLDUĞU HALDE TAHKİKAT İŞLEMLERİNİN YAPILMADIĞI.

Mahkemece tahkikat aşamasına gelinmiş olduğu halde tahkikat işlemleri yapılmadan ön inceleme duruşmasında taraflara dava ve cevap dilekçelerinde belirttikleri delilleri sunmak üzere süre verilmesine rağmen aynı gün celse açılarak karar verilmesi savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇEREK KESİNLEŞMİŞ OLMASI İLE UYGULAMA BİRLİĞİ HUKUKİ BELİRLİLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ NAZARA ALINARAK DAVALININ YERİNDE GÖRÜLMEYEN BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ.

Temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiş olması ile uygulama birliği, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri nazara alınarak, davalının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.

EMSAL DAVALARDA FESHİN GEÇERLİ VE HAKLI SEBEBE DAYANMADIĞINA İLİŞKİN VERİLEN KARARLARIN TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇEREK KESİNLEŞMİŞ OLDUĞU.

Emsal davalarda, feshin geçerli ve haklı sebebe dayanmadığına ilişkin verilen kararların temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiş olması ile uygulama birliği, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri nazara alınarak, davalının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN YETKİLENDİRMENİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESPİTİNE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNİN DAVALILAR ARASINDA YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNİN TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.

Mahkemece, davacı şirket tarafından yapılan 16.06.2015 tarihli yetkilendirmenin geçerli olduğunun tespitine, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin davalılar arasında yürütülmesi gerektiğinin tespitine ve fazlaya dair istemin reddine karar verilmesi gerekirken, hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 311 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara