İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk
İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk | Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından görülen ve onay verilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı kapsamında işçi ile işveren alacağı ve tazminatı hakkında işe iade talebi ile açılan davalara arabulucu şartı getirildi. Daha öncede uygulanan arabuluculuk uygulaması şahısların kendi tercihlerine bağlıyken, yeni tasarı ile...
İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk | Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından görülen ve onay verilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı kapsamında işçi ile işveren alacağı ve tazminatı hakkında işe iade talebi ile açılan davalara arabulucu şartı getirildi. Daha öncede uygulanan arabuluculuk uygulaması şahısların kendi tercihlerine bağlıyken, yeni tasarı ile birlikte tarafların işe iade davası açabilmesi için belirlenmiş olan şartlara arabuluculuk şartı getirildi. Bu yeni tasarıyla özellikle 2 ila 3 yıla kadar uzayan ve yorucu olan dava sürecinin daha kısa sürede tamamlanması ve bu şekilde tarafların daha az masraflı şekilde bu hukuksal sorunu çözüme kavuşturabilmeleri sağlanıyor. Ancak arabuluculuk sistemi uygulamasına ilişkin olarak hem işverenin hem de işçinin bilgisinin olması gereken, önemli hususlar bulunuyor.

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Ne Zaman?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında dava şartı olan arabuluculuk faaliyetine dair hükümler, 01.01.2018 tarihi ile yasalaşacak ve yürürlüğe girecektir. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmama Haline Ne Olur?

Arabuluculuk görüşmelerinde taraflardan birisi görüşmelere ‘mazeretsiz’ katılım gerçekleştirmez ise son tutanakta bu durum belirtilir. Katılmayan taraf kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinden sorumlu olur. Buna ilaveten vekalet ücreti hükmü de uygulanmaz. Yani katılım gerçekleştirmeyen taraf, vekalet ücreti alma hakkı kazanamaz. Her iki tarafından katılım gerçekleştirmemesi halinde sonlanan arabuluculuk görüşmeleri ardından açılan davalarda tarafların yargılama giderleri kendi taraflarına olur. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Alt İşveren İşçisi için İşe İade Talebi

Asıl ve alt işveren durumu söz konusu olduğunda işe iade talebi ile arabulucuya yapılan başvurularda, her iki işvereninin de yer alması ve fikir birliğine sahip olmaları gerekir. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Tasarı Öncesi Davaların Durumu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında dava şartı olan arabuluculuk faaliyetine dair hükümler, 01.01.2018 tarihi ile ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay’ da görülmesine devam edilen davaları kapsamıyor. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemelerinde Yetkili Mahkeme Belirlenmesi

İş Mahkemeleri’nde açılacak davaların yetkili mahkemesi, davalı olan gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki ikamet adresi, işin ya da işlemin vuku bulduğu yer mahkemesi olarak belirtilir. Davalı birden fazla olursa herhangi birinin ikamet adresi kabul edilir. İş kazalarından kaynaklı davalarda ise yetkili mahkeme iş kazası ya da zararın vuku bulduğu yer ve işçinin ikame adresinin bulunduğu yer mahkemesidir. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Tazminatlarda Zamanaşımı Ne Kadar?

Tabi olduğu kanun fark etmeksizin, iş sözleşmesinden doğması koşulu ile yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı, iş akdi koşullarına aykırı fesih tazminatı, kötü niyet tazminatı, iş akdinin eşit davranma ilkesine aykırı fesihten doğan tazminata dair zaman aşımı süresi 5 yıla düşürüldü. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Uyuşmazlıklarda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Pozisyonu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri personeli tarafından iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanun, iş akdi ve toplu iş akdi ile ortaya çıkan bireysel alacaklarına yönelik şikayetleri inceleme yetkisi sona erdirildi. İş sözleşmesi süren işçilere ise müfettişler aracılığı ile denetim sürecek. İş sözleşmesi sona eren işçiler, doğrudan arabuluculuk faaliyetlerine başvurması gerekiyor. | İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN KARARDA BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI Mahkemece maddi tazminat tutarları yönünden bu husus hükümde açıkça belirtilmesine karşın, manevi tazminat yönünden kararda bir açıklama yapılmamıştır. Aynı olay nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istenildiğine göre; birleşen davada tahsiline karar verilen manevi tazminatın, asıl davada hükmedilen manevi tazminat ile mükerrer tahsilata neden olmayacak şekilde, davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmelidir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir. İŞE İADE DAVASI - SAVUNMA HAKKI - BİR KISIM DAVALILAR YÖNÜNDEN YAPILAN GEREKÇELİ KARAR TEBLİGATLARININ USULSÜZ OLDUĞU Bir kısım davalılar yönünden yapılan gerekçeli karar tebligatları savunma haklarını da kısıtlar nitelikte ve usulsüz olduğundan, usul ve yasaya uygun olarak tebligat yapılmak ve eksiklikler giderilmek üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir. Bu nedenle usulünce tebliğ işlemlerinin yapılıp eksiklikler tamamlandıktan ve gerekli temyiz süresi de beklendikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekir. İŞE İADE DAVASI - DAVACININ İŞVEREN ADİ ORTAKLIĞA KARŞI DA DAVA AÇMIŞ OLDUĞU Davacı davalı ...'nün yanı sıra davacının işveren .... adi ortaklığına karşı dava açmış, dava dilekçesi adi ortaklık adresine tebliğ edilmiş ve yapılan yargılama sonunda davacı adi ortaklığı oluşturan ..... nezdinde işe iade edilmiştir. Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığı oluşturan gerçek ya da tüzel kişilere ayrı ayrı dava dilekçesi tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmalıdır. Mahkemece, usule uygun taraf teşkili sağlanmadan karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN YARGILAMANIN DEVAMINDA İHTARNAME İLE DAVACI İŞÇİNİN İŞE DAVET EDİLDİĞİ Davalı işveren tarafından yargılamanın devamında ihtarname ile davacı işçi işe davet edilmiş olup, bu suretle davalı işverenlik feshin geçerli nedene dayanmadığını kabul etmiş sayılacaktır. Kurum kayıtlarından, davacı işçinin kayıtlı son alt işvereni dava dışı ... Otomotiv Kimya San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ancak işe davet ihtarnamesinin davalı ... Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilmesi karşısında davacının kendi işçisi olduğunu kabul ettiği görülmüştür. Feshin sendikal nedene dayandığının davacı tarafça ispat edilemediği, davalı işverenlik tarafından gerçekleştirilen feshin geçersiz olduğunun anlaşılmasına göre; mahkemece davanın kabulü yerine reddi hatalıdır. ÜÇ KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ EŞLİĞİNDE KEŞİF YAPILMAK SURETİYLE MEYDANA GELEN OLAYDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve açıklamalara göre, feshe dayanak gösterilen sebeplere yönelik olarak davalı işyerinde yapılan iş konusunda en az birisi makine mühendisi olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılmak suretiyle, meydana gelen olayda iş sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye düşüp düşmediği, bir zarar olup olmadığı, var ise miktarı ve olaydaki kusur oranları konularında rapor alınarak feshin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 331 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara