Atla

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara


Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Davaları 

Avukat idari veya yargısal anlamda savunma işlevinin yerine getirilmesinde görevli olan ve yargının kurucu bir ögesidir. Ülkemizde avukatlar alınan eğitim ile uzmanlaşma maktadır. Bu sebeple yasal olarak Gayrimenkul Avukatı Ankara veya diğer avukatlık uzmanlıklarından söz edilemez. Ancak bu durum tecrübe ve etkinliğin bir hukuk alanında daha fazla olmasına engel değildir.

Avukatlar ülkemizde her davaya girebilmekte ve iş takip yetkisini alabilmektedir. Yasal olarak belirli bir branşı seçerek sadece o branştaki davalara bakılması gibi bir zorunluluk ve uygulama yoktur. Ancak hukukun daha fazla yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile uzmanlaşmalar kaçınılmaz duruma gelmektedir. Bu sebeple yargısal olarak taşınmazların konu edildiği davaları daha sıklıkla alan ve bu davalar konusunda deneyimi daha fazla olan avukatlara gayrimenkul avukatı denmektedir. Bu tabir halk arasında kullanılan bir tabir olmakta ve yasal olarak bir karşılığı bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Taşınmaz Davaları Nelerdir?

Müdahalenin Önlenmesi (Men-i Müdahale) Davası

Gayrimenkul hukuku davaları içerisinde men-i müdahale, diğer bir ismi ile müdahalenin önlenmesi davaları en fazla açılan davalar olmaktadır.

Herhangi bir taşınmazdan bir şekilde yararlanmak için, taşınmazın sahibi olmak veya taşınmazın sahibinden icazet almak gerekmektedir. Taşınmazın sahibinden  izin ve onay alınmadan, kullanılması ve fayda sağlanması hukuka aykırı bir durumdur.

Taşınmazın sahibinin onayı ve izni olmadan kullanılması, sahibinin mahkemeye men-i müdahale veya diğer adıyla müdahalenin önlenmesi davası açma hakkı vermektedir. Taşınmazın sahibi açacağı müdahalenin önlenmesi davası ile taşınmazına yapılan saldırıyı önlemekte ve ortadan kaldırmaktadır.

Taşınmazın hak sahibi olmayan bir kişinin taşınmazdan yararlanması durumunda taşınmazdan çıkartılmaktadır. Hatta taşınmazın sahibi haksız bir işgal olduğu gerekçesi ile işgalciye tazminat davası açabilmektedir.

Bu konuda birbiri ile bağlantılı olan birçok talep deneyimli bir avukat tarafından düzenlenerek sistemli bir şekilde dava açılarak haklar talep edilebilmektedir. bu şekilde hakkı gasp edilen taşınmaz sahibinin hakkına kavuşması sağlanabilmektedir.

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Bir taşınmaza birden fazla kişinin sahip olması halinde İzale-i Şuyu veya diğer adı ile ortaklığın giderilmesi davası açılabilmektedir. Paylı bir mülkiyette, pay sahipleri paylarının oranı ve paylaşılması konusunda anlaşmazlığa düşebilmektedirler.

Bu durumda pay sahipleri ortaklığın giderilmesi yani izale-i şüyu davası açabilmektedirler. Bu davada tapu kaydının incelenmesi ile dava, tüm pay sahiplerine yönetilmektedir.

Taşınmazın birden fazla pay sahibinin hepsinin bu davaya dahil edilmesi ile dava sonuçlanabilmektedir. Pay sahiplerinin tamamının davaya dahil edilememesi durumunda bu dava sonuçlanmayacaktır. İzale-i şüyu veya diğer adı ile ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmazın paylaştırılması aynı şekilde mümkün olacak ise yapılmaktadır. Aynı şekilde paylaştırma mümkün olmayacak ise taşınmaz icra dairesi marifeti ile satılarak bedeli paydaşlar arasında paylaştırılabilmektedir. 

Tapu İptali ve Tapu Sicil Davaları

Taşınmaz davaları içerisinde tapu iptali ve tescili konulu davalar birçok farklı neden ile açılabilmektedir. Tapunun iptal edilmesine dayanak olacak nedenlerin somutlaştırılması sonrasında tapu iptali ve tescil davaları açılabilmektedir. Açılacak tapu iptali ve tescil davalarının farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptali Davası

Kamulaştırma işlemi, kamunun yararının gözetilmesi ile herhangi bir kişiye ait olan bir taşınmazın mülkiyetinin tek taraflı bir şekilde idari işlem yolu ile kamuya geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu konuda idare, kamu yararı konusunda bir karar alması ile herhangi bir kişiye ait taşınmazı kamulaştırabilmektedir.

Kamulaştırma işleminin tamamlanması için idare adli yargıda taşınmazın mülk sahibi aleyhine bir tapu iptal ve tescil davası açması gerekmektedir. İdarenin açacağı bu davada avukatlar davalı tarafta taşınmazın sahibinin haklarını korumaktadır. İdarenin aldığı kamu yararı kararının yerinde olmadığı düşünülürse, bu konuda karşı bir dava yargıda açılabilmektedir. Açılacak olan tapu iptali ve tescil davası, idari yargıda açılacak olan kamulaştırma kararının iptali davasından etkilenecektir.

Açılacak bu davada mahkeme kamulaştırma kararını iptal etmesi durumunda, tapu iptal ve tescil davası da taşınmazın sahibi lehine sonuçlanacaktır. Avukat birbiri ile bağlantılı şekilde yürütülmesi gereken bu davalarda taşınmazın sahibinin haklarının korunmasını sağlayarak kararın taşınmaz sahibi lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır.

 

Gayrimenkul Avukatı Ankara

Kadastro İşlemi İle Verilen Tapunun İptali ve Tescil Davası

Yapılan kadastro işlemi, bir bölgede bulunan arazilerin devlet tarafından kayıt altına alınması, arazi özelliklerinin devlet kayıtlarında ve haritalarda belirtilmesi ve tapu kaydına tescilini sağlayan ve devlet tarafından yapılan bir işlemdir. Bir arazide kadastro işlemi yapılırken arazinin boyutları, sınırları veya hak sahibinin kim olduğu konusunda bazı hatalar ve yanlışlıklar yapılabilmektedir.

Bu konuda Gayrimenkul Avukatı Ankara tapu kayıtlarını hazırlanan kadastro tespiti tutanaklarını inceleyerek, taşınmaz sahibi açısından bir hak kaybı olup olmadığını incelemektedir. Bu şekilde herhangi bir hak kaybının tespit edilmesi ile tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz vaadi sözleşmeleri birçok farklı sebep ile yapılabilmektedir. bu konuda en sık bu sözleşmenin yapılış nedeni, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı bir taşınmazın satımı işlemi olmaktadır.

Kat karşılığı satış sözleşmesi uzun bir süre içerisinde yerine getirilen bir sözleşme olmaktadır.

Aynı zamanda sözleşme iki tarafa da hak ve borçlar yüklemektedir. Yapılan bu sözleşmede arazinin sahibi, arazisi üzerine sözleşmeden belirtildiği gibi bir taşınmazın inşa edilmesi üzerinde bu taşınmaz üzerinden bir bölümünü inşaatı yapana vereceğini belirtmektedir. Bu sözleşmelerin başarılı ve sorunsuz bir şekilde oluşturulması için bir avukat ile yapılması gerekmektedir.

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptali Davası

Taşınmazın sahibinin ölümü durumunda miras hukukundan kaynaklanan bazı durumlar ile bir takım anlaşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Bu konuda birçok örnek oluşabilmektedir. Örneğin, ölen kişinin yasal mirasçılarından birisinin kendi saklı payına tecavüz edildiği veya muvazaalı bir satış işlemi yapıldığı yönünde bir iddia ortaya atabilmektedir. Bu sebeple oluşacak mirasta mal paylaşım davaları, tapu iptal ve tescil davalarına dönüşebilmektedir. Miras hukukunun kendine özgü normları göz önüne alınarak, taşınmazın hak sahibi için tapu iptali ve tescil davaları açılabilmektedir. Açılacak tapu iptal ve tescil davalarının miras sebebi ile açılmasında çopk sayıda tarafın bulunması bu davaların daha uzun sürmesine neden olabilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Alanında

Hukuk Büromuz Aşağıdaki Davalara Bakmaktadır;

Gayrimenkul Hukuku Taşınmaza Müdahalenin Meni Davası

Gayrimenkul Hukuku Cebri Tescil Davası

Gayrimenkul Hukuku Ecrimisil Davası

Gayrimenkul Hukuku Önalım Şüfa Davası

Gayrimenkul Hukuku Tapuda İsim Düzeltilmesi

Gayrimenkul Hukuku Tapu İptali Davası

Gayrimenkul Hukuku Tapu Kaydının Düzeltilmesi

Gayrimenkul Hukuku Tescile İtiraz Davası

Gayrimenkul Hukuku Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması

Gayrimenkul Hukukunda Mülkiyet Hakkı Nedir

Gayrimenkul Hukuku Davaları Ankara

Gayrimenkul Hukuku Taşınma Davaları

Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukukunda aşağıda anlatılan konu başlıkları altında davaların açılması avukatlık ve hukuki danışmalık hizmetleri ile birlikte müvekkillere karşı çözüm yolları sunulmaktadır. Gayrimenkul hukuku davalarında zaman aşım ve dava ara kararlarında verilen kesin sürelere riayet edilmemesi durumunda hak kaybına sebep olmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı ile takip edilmesi, Gayrimenkul Hukuku Davalarında dilekçelerin hazırlanması, Gayrimenkul Hukuku Davalarında dava değerlerinin yüksek olması, davanın red olması durumunda karşı Gayrimenkul Avukatı Ankara avukat vekalet ücreti ödemek zorunda kalınabilir.

Gayrimenkul Davalarında Avukat Bulundurmak Zorunlu Mu?

Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuatlara ve yasalara göre, ceza avukatları ile sanığın temsil edilmesi gereken bazı davalar dışındaki tüm davalarda avukat bulundurulması zorunlu değildir. Bu sebeple gayrimenkul ile alakalı olan davalarda da avukat bulundurulmasının yasal olarak bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar kendileri dilekçeler hazırlayarak mahkemelere başvurup dava açabilmekte ve kendi davalarının tüm takip işlemlerini kendileri yapabilmektedir.

Ancak özellikle taşınmazların konu edildiği bu davalar birçok teknik detayı içinde barındırmaktadır. Bu sebeple usul yönünden hiçbir hatanın yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca ilgili kanunlar ve yasalar ile mahkeme şekilde ve usulünün iyi derecede bilinmesi gerekmektedir. Yapılacak hatalar davanın uzaması veya kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple davaların kısa sürede ve istenilen şekilde sonuçlanması ile hak kaybının yaşanmaması için deneyimli bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir.

Avukatlar bu konuda eğitimli oldukları, yasaları ve kanunları çok iyi şekilde bildikleri, özellikle taşınmazlar konusundaki davaların usul kurallarını ve mahkemenin kurallarını iyi bildikleri için, sorunsuz bir şekilde davaların yönetilmesini sağlayabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • AYŞIN ALTINDAŞ -
  16 Ağustos 2016

  Gayrimenkul Davaları Avukatı Ankara Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • N.Ö. -
  2 Kasım 2016

  İYİ ÇALIŞMALAR… BEN BİR İNŞAAT EMLAK ŞİRKETİ ADINA HAREKET EDEN BR KİŞİDEN ADİ SÖZLEŞME İLE TOPRAKTAN DAİRE SATIN ALDIM.PARASINI ÖDEDİM KARŞILIĞINDA İSE AÇIK TARİHLİ SENET ALDIM.ANCAK BİNANIN % 90 TAMAMLANDIĞI HALDE TAPULARIMI VERMİYOR.BORCUNUDA ÖDEMİYOR. BU HUSUSTA NE YAPABİLİRİM.DAVA AÇSAM KAZANBİLİRMİYİM.BANA NE TAVSİYE EDERSİNİZ. ÇOK ZOR DURUMDAYIM BENİ AYDINLATABİLİRMİSİNİZ. TEŞEKKÜRLER…….

  Cevapla
 • Anonim -
  24 Nisan 2017

  gayrimenkul davaları ile ilgili olarak size danışmak istediğim konular var. Acaba nasıl randevu alabilirim.

  Cevapla
 • Hakan -
  27 Nisan 2017

  Merhabalar Ben kat karşılıgı sözlesme ile iş yapan müteahhitten satış sözlesmesi ile daire satın aldım. Tapumuda aldım, fakat ileriki dönemlerde müteahhit sitede yapması gereken binaları tamamlamadıgından arsa sahipleri müteahhite ve sitede tapu alan yaklasık 67 kişiye karşı sözleşme iptali ve tapu iptali davası açtılar. Müteahit 8 blokun 4 ünü yaptı.tapu alanlar tamamlanan 2 blokda oturanlardır. Birde biz tapumuzu müteahhitin yapmış oldugu iş karşılıgında direk olarak arsa sahiplerinden devrini aldık . Bu durumda arsa sahipleri tapu iptalini yaptırabilirler mi? Biz bu davada ne yapmalıyız

  Cevapla
 • ANONİM YORUM - ANKARA
  11 Aralık 2017

  Kasın ayı sonunda teslim aldığım yeni evimin tavanlarında akmalar meydana geldi. Müteahhit gayrı ciddi boyarız yaparız ederiz gibi kelimeler ile beni oyalıyor.Bende 1 ay olmasına rağmen bu evde oturmak istemiyorum. Kanunen dava açsam Evimin değişimi yada paramın iadesini yapabilirmiyim. Bu konuda bana nasıl bir yol izlemem gerektiği ile ilgili yardımcı olmanızı rica ederim.

  Cevapla
Yorum Bırak