Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz
Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR, FATURAYA DAYALI İHTİYATİ HACİZ KARARI,FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR? Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin...
Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz Kararı Alınır Mı? İhtiyati haciz faturaya ile alacak davası çok sık rastlanan bir dava türü olmasa da mümkündür. Bu durum kanunda düzenlenen bir husus değildir. Ancak bazı Yargıtay kararlarında fatura mahkemece kanaat uyandırdığı ve faturaya dayalı alacak davası ihtiyati haciz kararı verebildiği görülmektedir. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu faturanın bir kanaat oluşturulabilmesini sağlamasıdır.

İhtiyati Haciz Nedir?

Bir borçlunun borcunu ödeyememesi gibi bir durum tespit edilmişse bu durumda tedbir amaçlı ihtiyati haciz işlemine gidilebilir. Bu uygulama ile borca karşılık borçlunun mal varlığına el konulur. İcra takibi başlatıldığı an da bu malların satışı yapılır. Böylece alacaklının borcunu kesin alması sağlanır.

İhtiyati Haciz Kararı Nereden Aldırılır?

Bir borçlunun borcunu ödememesi büyük olasılık olarak görüldüğü durumlarda ihtiyati haciz kararı aldırılabilmesi mümkündür. Alacaklı genel olarak Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne giderek ihtiyati haciz işlemi başlatır. Mahkeme ihtiyati taciz teminatı olarak borcun yüzde 15’ini talep eder. Bunun amacı da haksız yere dava açılmasının söz konusu olduğu durumlarda güvence sağlanmasıdır.

İhtiyati Haciz Kararının Düşmesi

İhtiyati haciz kararından sonra malların icra dairesi kararı ile satışının gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak menkul malların satışının 6 ay içerisinde yapılamaması ihtiyati taciz kararının düşeceği anlamına gelir. Bu süre gayrimenkuller için ise 1 yıldır. Bu süre zarfında satış istenmezse kararda kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Nasıl Edilir?

İhtiyati haciz kararına itiraz için temyize başvurabilmek mümkün değildir. Ancak borçlu kendisinin dinlenmeden bu kararın alındığını söyleyerek kararı veren mahkemeye karşı itirazda bulunabilir. Bir diğer itiraz nedeni ise haciz kararında usulsüzlük olmasıdır. Bu konularda mahkemeye itiraz etmek isteyen kişiler kararın çıkmasının ardından 7 gün içerisinde itiraz taleplerini oluşturmalıdır. Aksi durumda ihtiyati haciz kabul edilmiş sayılır.

İhtiyati Haczin Kesinleşmesi

Alacaklı yalnızca ihtiyati haczin kesinleşmesinin arından malların satışını ve borcun ödenmesini talep edebilir. Bu haczin de kesinleşmesinin iki yolu vardır:
  • Dava ve takipten önce konulan ihtiyati haczin kesinleşmesi,
  • Dava ve takipten sonra konulan ihtiyati haczin kesinleşmesi.

Faturaya Dayalı Alacak Davası Nedir Nasıl Açılır?

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz, Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim isteme hakkı saklıdır. Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir. Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. (Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz)

Faturaya Dayalı İcra Takibinde İhtiyati Haciz İstemi

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNDE BULUNAN (ALACAKLI) : TC KİMLİK NUMARASI :  ADRES :  VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA Strazburg Cad. 10/9 SIHHIYE/ANKARA KARŞI TARAF (BORÇLU) : KONU : İhtiyati Haciz İstemimizden İbarettir. BORÇ TUTARI : … TL AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ile …. … arasında yapılan …. satımı sonrasında, …./…/… tarihli ….- TL meblağındaki faturada (EK 1) yer alan malları …/…/… tarihinde borçlu …. ….'a teslim etmiş (EK 2) olmasına rağmen henüz alacağı ödenmemiştir. 2-) Borçluya …. …. Noterliği' nce ihtar (EK 3) çekilmiş, buna rağmen bir sonuç alınamamış ve borçlu ile şifahen yapılan görüşmede de borcun ekonomik sıkışıklık nedeniyle ödenemeyeceği ifade edilmiştir. 3-) Haricen yaptığımız istihbarat çalışması sonucunda borçlunun mallarını kaçırma çabası içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Borçlu … Gazetesi ilan sayfalarında verdiği ilanlarla mallarını satışa çıkarmış olup borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopileri dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 4) 4-) Tüm bu sebeplerle borçlu … …'nin menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 257-268, 6100 S. K. m. 316 HUKUKİ DELİLLER : …./…/… tarihli Fatura, Teslimat fişi, …. Noterliği'nden çekilen ihtarname, Borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopisi SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü borca yetecek tutarda borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz konulmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/… EKLER :  1- …./…/… tarihli Fatura 2- Teslimat fişi 3- …. Noterliği'nden çekilen ihtarname 4- Borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopisi 5- Bir adet onaylı vekaletname örneği. İhtiyati Haciz İsteminde Bulunan Vekili Av. İlkay UYAR

Bu haber toplam 690 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara