Zaman Aşım Merkez Bankasına

Zaman Aşım Merkez Bankasına
Hesapların Zamanaşım Nedeniyle Merkez Bankasına Aktarılması T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15381 Karar: 2016/4949 Karar Tarihi: 02.05.2016 ALACAK DAVASI - DAVALI TARAFINDAN HESABIN ZAMAN AŞIMINA UĞRADIĞINDAN KAPATILMASI VE MEBLAĞIN MERKEZ BANKASINA AKTARILMASINA YÖNELİK İŞLEMİNİN ÖNCELİKLE BU HUSUSUN DAVACIYA BİLDİRİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN ONANMASI ÖZET...
Zaman Aşım Merkez Bankasına banka hesabındaki paranın aktarılması bankalarda bulunan paranın banka hesabında belli süre işlem yapılmamasına bağlı zaman aşım süresine göre devredilmesi işlemidir. Ülkemiz bankacılık sisteminde bulunan düzenlemeye göre 10 yıl banka hesabında herhangi bir hareket olmaması ya da bankada paranın unutulmuş olması halinde banka hesapta bulunan parayı Merkez Bankası’na aktarmaktadır. Zaman Aşım Merkez Bankasına havale edilen paralarla ilgili kişilerin birtakım hakları bulunmaktadır. 10 yıllık zaman aşım süresiyle birlikte kişisel hesapta bulunan paraların Merkez Bankası’na aktarılması için kişisel hesap sahibine tebligat yapılarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi halde mevduat zaman aşım sebebiyle Merkez Bankası’na devredilse bile o mevduat üzerinde söz sahibi olma yetkisi devam etmektedir.

Merkez Bankasına Kişisel Hesapların Aktarılması Şartları Nelerdir?

Merkez Bankası, bankalarda unutulan veya 10 yıl boyunca herhangi bir işleme tabi tutulmayan mevduatların kendi hesabına aktarılması yöntemini benimsemiş ve yapılan kanuni düzenlemeler sebebiyle 10 yıl boyunca hareketsiz olan hesaplardaki para ve mevduatların Merkez Bankasına aktarılması sistemi benimsenmiştir. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için öncelikle bankaların 10 yıl boyunca hesap sahiplerinin herhangi bir işlem yapmadıklarını belirlemeleri gerekmektedir. Daha sonra 10 yıl boyunca işlem yapılmadığı mevduat hesap sahibine bildirilmeli ve geri dönüş yapılmaması halinde unutulan veya işlem yapılmayan tutarların Merkez Bankasına aktarılması sağlanmalıdır.

Merkez Bankasına Aktarılan Mevduatlara Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kişisel hesap sahiplerinin zaman aşım nedeniyle bankalarda unuttukları veya habersiz oldukları paralar üzerinde bu değerler Merkez Bankasına devredilse bile hakları bulunmaktadır. Bankalar merkez bankasına zaman aşım sebebiyle mevduat devri gerçekleştirmeden önce hesap sahibine bilgi vermek zorundadır. Aksi halde hesap sahibinin para üzerindeki hakkı zamanaşımına uğramamakta ve dava açma hakkı doğmaktadır. Merkez Bankasına aktarılan hesap bakiyelerine karşı bu aktarma işlemini gerçekleştiren banka şubesi aleyhine bankanın bulunduğu yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesine dava açılabilmektedir. Dava dilekçesinde aktarılma işleminden haberdar edilmediği açıklanmalı ve hesapta kalan para bankadan dava açılarak talep edilmelidir. Merkez bankasına mevduat zaman aşımı sebebiyle hesaptaki paranın aktarılması halinde davalı banka hesap sahibine bildirim yapıldığını ispatlamak zorundadır. Aksi halde aktarılan para ile ilgili hesap sahibinin hakkı devam etmektedir. Zaman Aşım Merkez Bankasına Hesapların Zamanaşım Nedeniyle Merkez Bankasına Aktarılması, Merkez bankası tarafından 10 yıldır unutulmuş ve hesaplarda kalmış paraları devlet bütçesine aktarılmaktadır.

Zaman Aşım Merkez Bankasına

Bu işlemin yapılması için aşağıdaki kararda da belirtildiği gibi, hesap sahibine bu hesap ve unutulan miktar hakkında yazılı tebliğ yapılması gerekmektedir. Bu şartların uygulanması durumunda 10 yılı geçmesi halinde bu işlem uygulanmaktadır. Bu konuda açılan alacak davalarında zamanaşım sebebiyle Merkez Bankasına Aktarılan hesapların belirli usullerin yapılmadan aktarılmasını anayasaya aykırı görülmüştür.

Mevduatların Merkez Bankasına Aktarılması Şartları

ALACAK DAVASI - DAVALI TARAFINDAN HESABIN ZAMAN AŞIMINA UĞRADIĞINDAN KAPATILMASI VE MEBLAĞIN MERKEZ BANKASINA AKTARILMASINA YÖNELİK İŞLEMİNİN ÖNCELİKLE BU HUSUSUN DAVACIYA BİLDİRİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Davalı tarafından hesabın zaman aşımına uğradığından kapatılması ve meblağın merkez bankasına aktarılmasına yönelik işleminin öncelikle bu hususun davacıya bildirilmesi gerektiği ve usulüne uygun tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, Bu koşulun yerine getirilmemesi halinde bankadaki mevduatın zaman aşımına uğramasının söz konusu olamayacağı ve davalı bankanın sunmuş olduğu belgelerden bu işlemin yerine getirilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiğinden hükmün onanması gerekmiştir. (5411 S. K. m. 62)     Ankara Avukat Somut uyuşmazlıkta, davacı 09/12/2011 tarihli fesih ihtarnamesinde fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının 7 gün içinde ödenmesini isteyerek, diğer alacaklarla birlikte bu iki alacak açısından da işvereni ihtarnamedeki 7 günlük süre nedeni ile 24.12.2011 tarihi itibarı ile temerrüde düşürdüğünden bu iki alacağın tamamına temerrüt tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, Dava ıslah ayırımı yapılarak ıslahla artırılan kısımlara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK.nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK.nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Tespit edilen bedelin hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesi ile bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına dair karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, 2-İade edilecek miktara depo edildiği günden çekildiği tarihe kadar varsa işlemiş mevduat faizi (nemaları) ile davacı idareye iadesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi.

Bu haber toplam 302 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara