İcra Davaları Nasıl Açılır?

İcra Davaları Nasıl Açılır?
İcra Davaları Nasıl Açılır İcra takibine gecikmiş itiraz isteğinde bulunmak için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır. Borçlunun Kusursuz Olması yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren itiraz süresini kaçıran borçluya eksikliği olmaksızın bir engel sebebiyle yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekir. İcra Davalarında Gecikmiş İtiraz Talebinde...
İcra Davaları Nasıl Açılır? İcra takibi başlatmak için alacaklı olan kişinin kendi girişimleri sonucunda alamadığı ödenekleri için devlet gücü kullanarak, icra müdürlüklerine başvurması neticesinde icra takibi başlatılmaktadır. İcra takibi, alacağın tahsili sebebiyle icra müdürlüklerinde işlem başlatmak ve bu işlemlerin resmi şekilde devam etmesini sağlamak ile açılmaktadır. İcra takibi, avukatlar tarafından yürütülebilir.

İcra davaları nasıl açılır

  • Öncelikli olarak icra takibini başlatmak için birkaç prosedürü yerine getirmek gerekmektedir. İcra takibi başlatmak için hangi türde takip yapılacağı belirlenmelidir.
  • Mahkeme kararları ile açılan takipler olan ilamlı icra,
  • Çek, poliçe, bono gibi kambiyo senedine dayalı olan icra takipleri,
  • Senet ya da belgeye dayanan icra takipleri olan ilamsız icra yollarından biri seçilir.
  • Daha sonra icra takibi hangi türde ise buna ilişkin olarak belgeler alınır, borçlunun yerleşim yerinde bulunan mahkemeye gidilir.
  • Bu belgeler icra için tek başına yeterli değildir ve ödeme emri ile takip talebi başlatılmalıdır.
  • Daha sonra icra tevzi bürosuna gidilmelidir. İstenen harç tutarı da ödendikten sonra icra takibi başlar.

İlamsız İcra Takibi Nereye Açılır?

İcra takibi başlatma aşamaları kapsamında şayet ilamsız icra takibi açılacak ise alacaklı olan kişi direkt olarak icra dairelerine başvurulabilir. Alacaklı olan kişi söz konusu takip yoluna başvurduktan sonra mahkemelerde dava açıp ilam elde etmek durumunda değildir. Direkt olarak icra dairesine başvurulup alacaklının talep ettiği alacaklarının belgeye dayandırılma zorunluluğu da bulunmamaktadır. İlamlı icra takibi ise mahkeme aracılığı dava açılıp ilam elde edilmesi ve buna göre icra takibi başlatılmasını ifade eder.

İcra Ceza Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İcraya vermek için en önemli unsur, icra ve iflas hukuku kapsamında mutlaka bilgili ve alanında deneyimli avukatlarla çalışmaktır. Bu alanda uzmanlaşmış olan ve hatasız şekilde işlemleri gerçekleştirebilecek olan kişilerle çalışmak gerekmektedir. Haciz kapsamında icra müdürlükleri cebri tahsilat yöntemlerini uygulamaktadır. Haciz ve icra işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve süreci yönetmek için avukatla çalışarak, en sağlıklı ve başarılı şekilde işlemleri tamamlayabilirsiniz. İcra Davaları Nasıl Açılır konusu icra hukukundan kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, alacaklı ve borçlu olarak haklara ulaşılması için öncelikli açılan davaların konusudur. İcra alacakların tahsili için devletin resmi kurumu olan icra dairelerin işlevleri ve yaptırım gücünü kullanarak borçludan alınmasıdır. İcra hukuku alacaklıyı korurken, kötü niyetli haksızlık sürecine girmiş borçlularında icra baskısından kurtulmasını amaçlayan dava ve çeşitleri mevcuttur. İcra takibine gecikmiş itiraz isteğinde bulunmak için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır. Borçlunun Kusursuz Olması yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren  itiraz süresini kaçıran borçluya eksikliği olmaksızın bir engel sebebiyle yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekir. https://youtu.be/5CjVXfXRNJY

İcra Davaları Nasıl Açılır Süreç Nasıl İlerler?

İcra takibine gecikmiş itiraz isteğinde bulunmak için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır. Borçlunun Kusursuz Olması yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren  itiraz süresini kaçıran borçluya eksikliği olmaksızın bir engel sebebiyle yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekir. Borçlunun süresinde itiraz etmesine önleyen husus, borçlunun eksikliği dayanmamalı  ve onun iradesi dışında ortaya çıkan bir neden olması gereklidir. Borçlunun Geçerli Bir Mazereti olması gereklidir.  Yapmış olduğu bu mazeret icra hakimine sunulmalıdır. Mazeretin  geçerliliği  ise, icra Hakiminin takdirine bırakılmıştır.

Gecikmiş İcra İtiraz da İcra Davaları Nasıl Açılır?

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine takdim edilir.  İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazda hem gecikmeye neden olan hal belgeleriyle hem de itiraz nedenleri ortaya konulmalıdır.  Gecikmiş itirazla takip kendi kendine durmaz. Borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulup durdurulmayacağına hakim tarafından ilk önce karar verilir. Takibin durdurulmasına karar verilmese dahi itirazın kabulüyle takip durur. Borçlunun daha önce mallarının haczedilmiş olması durumunda mazeretin kabulü kararının tefhim ya da tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması ya da iptali istenmez ise haciz kalkar. Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarından itirazın kaldırılması yoluna gitmeyi tercih ederse bu isteğini mazeretin kabulüne karar verilen duruşmada icra mahkemesine bildirir ve isteği ile ilgili mahkemece karar verilir.

Yetki İtirazı Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

Kamu düzeni hakkında bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) belirleyebilirler. Taraflar koşulun oluşması halinde yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. Bu düzenleme adı geçenlerin isteğini, bono yazmak sureti ile gerçekleşebilir.

İpotek İcra Takibinde İcra Davaları Nasıl Açılır?

İpotek ile ilgili ilamsız icra takibinin genel olarak ilamsız icra için yetkili olan  icra dairelerinde yapılabileceği gibi taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılabilir. [caption id="attachment_14085" align="aligncenter" width="500"]İcra Davası Nasıl Açılır İcra Davaları Nasıl Açılır[/caption] Eser sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takiplerde genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkili olduğu gibi, akdin ifa edileceği yer icra dairesi de yetkilidir. İhtiyati haciz kararına dayanılarak yapılan takiplerde ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra daireleri de yetkilidir. İcra takibinde borçlunun hem borca ve hem de icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş olması durumunda, itirazın iptali davasına bakan mahkeme, ilk önce icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemelidir. İcra dairesinin yetkisiz olduğu anlaşılırsa, ortada geçerli bir icra takibi bulunmadığı için, o takibe dayalı itirazın iptali davasının reddi gerekir.

İtirazın İptali ve İtirazın Kaldırılması Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren tüm prosedür ve fiiller ticari işlerdendir .  Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi bütün ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve dair usul hükümleri uygulanır. Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder. Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten şahsa tacir adı verilir. Müdeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının isteği üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur. İtirazın iptali davasında, borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü amaçlı görülürse alacaklı; diğer tarafın isteği üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red ya da hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, makul bir tazminatla mahkum edilir. İtiraz eden veli, vasi ya da mirasçı ise, borçlu ile ilgili tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır. İtirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır. İcra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve aynısı tazminatların belirlenmesinde, takip isteği ya da davadaki talep esas . Gecikmiş itirazda ve ihtiyati hacizde itirazın iptali davası yedi gün içerisinde açılmazsa haciz ya da ihtiyati haciz kalkar.

İcra Takibinin İptali Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

İcra takibinin iptali, borçlu tarafından, icra dairesinin bulunduğu yer icra hukuk mahkemesinden istenir. İstem, kolay yargılama usulüne göre incelenir. Borçlu, takibin netleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini ya da alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli ya da imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal ya da talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir. Paraların paylaştırılması ile icra takibi son bulduğundan, icra takibinin iptali, paraların paylaştırılmasına kadar istenebilir. Takibin iptali için icra hukuk mahkemesine müracaatı, icra takibini durdurmaz. İcra hukuk mahkemesi, takibin durdurulması ile ilgili bir ihtiyati tedbir kararı veremez.  Borçlunun icra hukuk mahkemesine ibraz ettiği belge altındaki imza, tasdikli olmayıp, alacaklı tarafından inkar edilirse, icra hukuk mahkemesince imza incelemesi yapılamaz. Takibin iptali kararı, maddi anlamda net hüküm oluşturmaz. Takibin iptali isteği ret edilen borçlu, alacaklıya karşı genel mahkemede menfi belirleme davası açabilir. İlama bağlı alacaklar hakkında başlatılan takiplerde, borçlu yalnız hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa sebebine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Karar tarihinden önceki döneme dair iddialarını ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürmelidir ya da temyiz sebebi yapılmalıdır. İcra emrinin tebliğinden önceki döneme dair itfa itirazı yedi günlük süreye tabidir.

Kıymet Takdirine İtiraz Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik mercinde şikayette bulunabilirler. Sulh hukuk mahkemesince verilen ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satışa dair olarak yapılan kıymet takdirine itiraz ve şikayetler ortaklığın giderilmesi kararını veren sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması durumunda tekrar bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde diğer bir prosedüre gerek olmaksızın şikayet net olarak reddedilir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe tekrar kıymet takdiri istenemez.  Kıymet takdirine dair şikayet yetkisiz tetkik mercine yapılırsa, tetkik merci evrak üzerinde inceleme yaparak müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir. İcra tetkik mercinin verdiği kararlar nettir.  Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekir. Kıymet takdirine itirazın incelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi sebebidir. Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında iki yıllık sürenin geçirilmiş olması durumunda borçlu talep etmese dahi İcra Dairesince bir kıymet takdiri yapılarak, bu şayet esas alınıp, satışa gidilmesi gerekir. Borçlunun evvelki kıymet takdirine itiraz etmemiş olması bu sonuca etkili değildir.

Tehiri İcra Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde  icra mahkemesine müracaat ederek borcun zamanaşımına uğradığı ya da imhal ya da itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa ya da imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış ya da usulüne göre tasdik edilmiş ya da icra dairesinde ya da icra mahkemesinde ya da mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

İcra Takibin Geri Bırakılması İcra Davaları Nasıl Açılır?

İlamlı takipte icra emrine itiraz (icranın geri bırakılması isteği) ilamlı icra takibini (kendi kendine) durdurmaz. İlamlı icra takibi yalnız İcra Mahkemesinin vereceği icranın geri bırakılması kararı ile durur. İcranın geri bırakılması istemi, icra takibinin bağlı olduğu icra mahkemesinde görülür. İlamlı takiplerde borçlu üç nedene dayanarak "icranın geri bırakılması" nı isteyebilir. Borçlu itiraz nedenlerini borcun sona erdiğini (itfa edildiğini), borcun imhal edildiğini (süre,müddet, mehil verildiğini)  ya da zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir. İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine müracaat ederek borcun zamanaşımına uğradığı ya da imhal ya da itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa ya da imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış ya da usulüne göre tasdik edilmiş ya da icra dairesinde ya da icra mahkemesinde ya da mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır. İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, ya da zamanaşımına dayanan geri bırakma arzuları her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa ya da imhale dayanan arzuler kesinlikle noterlikçe re'sen yapılmış ya da tasdik olunmuş belgelere ya da icra zaptına istinat ettirilmelidir. Zamanaşımı sebebiyle icranın geri bırakılması isteminde, Borçlunun müracaat süreye bağlı değildir. Zamanaşımı itirazı yanlış mercie bildirilirse sonuç doğurmaz. İcra mahkemesi geri bırakılma isteğini reddettiği takdirde borçlu yalnız istinaf ya da temyiz yoluna müracaat süresi  içinde alacağı karşılayacak nakit ya da mercice kabul edilecek taşınır rehin ya da esham ya da tahvilat ya da taşınmaz rehni ya da muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyla istinaf ya da temyiz yoluna müracaat edebilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise ya da borçlunun isteği üzerine istinaf ya da temyiz yoluna müracaat süresi içinde yeter malı haczedilmişse söz konusu teminatı göstermeye gerek yoktur. Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır. Borçlu hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa sebebine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Karar tarihinden önceki döneme dair iddialarını ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürmelidir ya da temyiz sebebi yapmalıdır. Bu döneme dair itfa itirazları icra mahkemesinde dinlenmez.

İstihkak Nedeniyle İcra Davası Nasıl Açılır?

Borçlu, elinde bulunan bir malı başka bir mülkü ya da rehin olarak gösterdiği ya da üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet ya da rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. İcra dairesi bunun yanı sıra istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları durumunda istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Malın haczine muttali olan borçlu ya da üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı ya da istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile beraber oturan kimseler ya da bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte ya da istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar. İstihkak iddiasına karşı alacaklı ya da borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi, dosya üzerinde ya da gerek görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı düşünce göre takibin devamına ya da talikine karar verir. İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi nedenler bulunduğu takdirde merci takibin taliki isteğini reddeder. Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alınır. İstihkak davaları sürat ile ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.

İstirdat Nedeniyle İcra Davası Nasıl Açılır?

Takibe itiraz etmemiş ya da itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamiyle ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, genel hükümler kapsamında mahkemeye müracaat ederek paranın geriye alınmasını isteyebilir. Görevli mahkeme genel hükümler kapsamında belirlenir. İstirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Bu yetki kuralı kamu düzenine dair değildir ve re'sen yetkisizlik kararı verilemez.   Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

Senet ve İcra Takibi Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

Senet ilk önce ödeme gününden önce bankaya verilerek senetteki miktarın ödenmesi için yazı gönderilir. Üç gün içerisinde ödenmediği takdirde bankaca senet protesto edilir. Bankaca yapılan protesto masrafları senet icraya konulduğunda talep edilir. Senet bankaya verilmemiş ve protesto edilmemiş ise ödeme gününden üç gün sonra icra takibi yapılır. Açılan icra takibine istinaden borçlu borca karşı herhangi bir itirazı olacaksa, 5 iş günü içerisinde borca itiraz etmesi gerekir. İtiraz edilmemişse, borçlu, borcunu 10 gün içerisinde ödemesi gerekir. Ödenmeyen senetlerin zaman aşımına uğrama süresi 3 yıldır Açılan icra takibinin netleşmesi üzerine borçlu taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konur. Ücret karşılığı çalışıyorsa maaş haczi yollanır.

Senetlerde Zamanaşım Süresi Nedeniyle İcra Davaları Nasıl Açılır?

İcra takibi açılmamış Senette zaman aşımı süresi vade tarihinden itibaren üç  yıldır. Hamilin cirantaya karşı olan zaman aşımı süresi ise  bir yıldır. Eğer borçlu itiraz ettiği taktirde 5 iş günü içerisinde herhangi bir icra takibi olursa ve bu borcunun olmadığını yada. İmzanın sahte olduğunun yada senet üzerinde oynama yapıldığını düşünüyorsa  5 iş günü içerisinde İcra Dairesine giderek itiraz edebilir. Makalemizde İcra Davaları Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 423 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara