İcra Takibi Nasıl Açılır?

İcra Takibi Nasıl Açılır?
İcra Takibi Nasıl Açılır İcra Takibi Hakkında: İcra Takibi Nedir, Nasıl Açılır? Gelişen hukuk sistemi bireyin istihkakı hak yapmasına yani kendi hakkını kendi almasına engel olarak hukuk sistemi içerisinde hakkını aramasını ve almasını sağlamıştır. Hukuk sisteminin oluşmadığı dönemlerde bireyler kendi haklarını kendileri aramakta ve bu durumda güçlü olan...
İcra Takibi Nasıl Açılır? Gelişen hukuk sistemi bireyin istihkakı hak yapmasına yani kendi hakkını kendi almasına engel olarak hukuk sistemi içerisinde hakkını aramasını ve almasını sağlamıştır. Hukuk sisteminin oluşmadığı dönemlerde bireyler kendi haklarını kendileri aramakta ve bu durumda güçlü olan  haklı da olsa haksız da olsa bir şekilde istediğini elde etmektedir. https://youtu.be/5CjVXfXRNJY Daha sonradan devlet sisteminin oluşturulması ve gelişen hukuk kuralları bireyin hakkını savunması ve hak kaybına uğradığı vakit kendi hakkını alması için birtakım mercilere başvurmasını sağlayarak toplum düzeninin oluşmasını ve daha sağlıklı bir ortamın oluşmasını sağlamıştır. İcra kurumlarında yapılan işleme ve bizim makalede ele alacağımız hususa icra takibi denir. Peki, icra takibi nedir ve nasıl yapılmaktadır?

İcra Takibi Nedir- İcra Takibi Nasıl Açılır

Borçlu ve alacaklı arasında akdedilen sözleşme gereği borçlu zamanında alacaklıya sözleşmenin konusunu vermek yani edimi yerine getirmek durumundadır. Edimin yerine getirilmediği vakit alacaklı yargıya başvurabilir ve alacağının tahsis edilmesini isteyebilir. Mahkeme de temerrüte düşen edimin yerine getirilmesi için icra takibini başlatır. Mahkeme yolu ile başlatılan icra takibi icra takibinin sadece bir türüdür. Genel anlamda icra takibini tanımlarsak: bir alacağın tahsili amacı ile alacaklının icra mercilerine başvurması ve işlemin başlatılmasını talep etmesi üzerine resim şekilde başlayan işlemlere icra takibi denir. İcra takibini kişi kendi başına yapabileceği gibi bu durumların hukuki bilgi istemesi nedeni ile daha sağlıklı hareket etmek ve daha emin adımlar ile ilerlemek isteyen alacaklı icra iflas hukukunda uzmanlaşmış bir avukat ile de icra takibine başlayabilir.

İcra Takibi 3 Şekilde  Açılır:

İlamlı icra yani az önce izah ettiğimiz mahkeme kararına dayanılarak açılan icra takibi nasıl açılır Çek, bono, poliçe gibi evraklar için açılan olan icra yani kambiyo senedine dayanan icra takibi nasıl açılır. İlamsız icra takibi nasıl açılır

İcra Takibi Avukat İle Nasıl Açılır?

Belirtmek gerekir ki hukuku ilgilendiren bir olayda bu konuda tahsil yapmış biri ile hareket etmek yani bir avukat ile çalışmak sürecin daha sağlıklı olmasını sağlamakla beraber bireyin daha az yükümlülüğe sahip olmasını da sağlamaktadır. Birey avukatı vekil kıldığı takdirde icra işlemleri peşinde yıpranmayacak ve süreci bir nevi avukata yüklemiş olacaktır. Hem süreci avukat daha iyi bildiğinden müvekkili açısından rahat bir dönem olacaktır.

İcra İflas Hukukunda İcra Takibi Nasıl Açılır

Maddi alacakların  devletin yetkili organları ve devlet gücü ile gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku veya takibi denir. İcra takibi hukuku veya cebri icra hukuku veya cebri icra hukuku üst ve genel bir kavram olmakla birlikte,  icra ve iflas hukuku da denilmektedir. İcra ve iflas hukuku, zaman zaman icra takibi hukukunu ifade etmek için kullanılmaktaysa da,esasen icra hukuku ve iflas hukuku, takibi hukuku içinde yer alan alt bölümlerdir. Bunların dışında,örneğin konkordato icra takibi hukuku içinde düzenlenmekle birlikte,aslında gerçek anlamda ne icra ne de iflas hukukuna dahildir. Kanun'da yer alan terimleri yeri geldiğince,kavram ve sonuçları ile birlikte açıklayacağız. Ancak,İcra ve İflas Kanun'unun 23.maddesi bazı terimleri kendisi açıklamıştır.6103 sayılı Kanunun 41.maddesi ile 23.madde şu şekilde değiştirilmiştir. Türk Medeni Kanun'unun 940.maddesinde sözü edilen rehinler ise,hayvanlar ile kanun gereğince bir sicile tescile zorunlu olan taşınır malları ifade etmekte olup,maddeye göre, icra dairesince tutulacak özel sicile yazılmak suretiyle hayvanlar ve kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır malların kayıtlı olduğu sicile yazı yazılarak zilyetlik devredilmeden rehin kurulabilmektedir.

Alacak - Borç; Alacaklı-Borçlu - İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra takibi hukuku, talepte bulunan kimsenin maddi hukuktan kaynaklanan talebin elde edilmesine hizmet etmekle birlikte, bu talep,icra takibi hukuku bakımından genel olarak alacak veya borç olarak ifade edilmektedir. İcra hukuku iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Takibin de alacaklı ve borçludur. İcra takibini başlatan, talepte bulunan kişi alacaklı; aleyhine talepte bulunulan kişiye de borçlu denir. Bu isimlendirme yalnızca para ve mal için değil,ayni taleplerle diğer talepler için yapılan takibi içinde geçerlidir. Örneğin, bir  işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin yürütülen takipte de, talepte de bulunan alacaklı, karşı borçludur. Aynı şekilde bir çocuk teslimine ilişkin yürütülen icra takibi; talepte bulunan  alacaklı,diğeri borçlu olarak adlandırılmaktadır. Buradaki alacaklı ve borçlu terimleri borçlar hukukundan daha geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Tarafların maddi hukuk yönünden durumları ne olursa olsun ve ortada borçlar hukuku anlamında bir borç  bulunsun bulunmasın, cebri icra takibi ile talebini elde etmek çabasında bulunan kimse alacaklı, diğer  ise borçludur.

İcra Takibi İşlem Süreci Nasıl İşler - İcra Takibi Nasıl Açılır

Genel anlamda icra takibine yön ve şekil veren işlemlere icra takibi işlemleri denir. İcra takibi işlemleri de taraf takibi işlemleri ve icra takibi işlemleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Taraf Takibi İşlemleri Nasıl Açılır

Taraf icra takibi işlemi,takip,haciz ve satış talebi,taraf takibi işlemleridir. Taraf takip işlemleri,takibe yön ve şekil vermektedir. Ayrıca kanun,her taraf icra takibi işlemine bir takım sonuçlar bağlamıştır. Taraf o işlemi yaparken başka yönde düşünülmüş olsa dahi, kanunun bağlamış olduğu sonuç bertaraf edilemez.  Taraf icra takibi işlemi yapabilmek için şüphesiz öncelikle taraf ehliyetine ve takip ehliyetine sahip olmak gerekir. Ayrıca bunun dışında ,icra takibi işlemi yapma yetkisine de sahip olmak gerekir. Örneğin,hak ve fiil ehliyetine sahip herkes,taraf ve takibi ehliyetine sahiptir. Ancak bu kimselerin her zaman icra takibi işlemi yapma ehliyetini haiz olduğu söylenemez. Örneğin, iflas eden bir kimsenin, hak ve fiil ehliyeti,  buna paralel olarak taraf ve takibi ehliyeti olsa da, iflas masasının idaresi ve bu konuda işlem yapma yetkisi iflas dairesine aittir.

İcra Takibi İşlemleri Nasıl Açılır

İcra takibi icra organlar tarafından borçluya karşı yapılan yasal işlemlerdir.,ödeme veya icra emri tebliği,haciz ve satış işlemleri icra takibi işlemleridir. Bir işlemin icra takibi işlemi sayılabilmesi için aşağıdaki üç unsuru taşıması gerekir: İcra organları tarafından yapılmalıdır. İcra organları aşağıda incelenecektir. Borçlu,alacaklı veya üçüncü kişilerin yaptıkları işlemler,icra takibi işlemi geçerli değildir. Borçluya karşı yapılmalıdır. Yapılan işlem,borçlunun hukuki durumunu etkileyecek nitelikte olmalıdır. Bu sebeple alacaklıya ve üçüncü kişiye karşı yapılan işlemler,icra takibi işlemi değildir. Genellikle borçluya karşı yapılan icra takibi işlemlerine borçlu,kendisine tanınan imkanlarla (itiraz,şikayet gibi) karşı koymazsa icra takibi işlemi kesinleşir. Cebri icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.Yani,icra takibi işlemi,alacaklıyı borçlunun mal varlığından alacağını almaya yaklaştırıcı nitelikte olmalıdır. İcra organları tarafından yapılan işlemlerin  icra takibi işlemi olup olmadığının tespiti, o işleme bağlanan sonuçlar bakımından önemlidir. Örneğin,aşağıda görüleceği üzere icra takibi işlemleri ile zamanaşımı kesilir veya tatil ve talik hallerinde kural olarak icra takibi işlemi yapılamaz. Makalemizde İcra Takibi Nasıl Açılır konusu işlenmiştir. İcra Takibi Nasıl Açılır konusu ile ilgili avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 258 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara