İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması
İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması, İcra takibi başlamadan önce borçlunun malları kaçırması malların haczinden ya da iflasından önce alacaklılardan malların saklanması için yapılan hileler ve bağışları ifade eder. Bu gibi durumlarda bağışlar ve hileli tasarrufların iptali için alacaklardan ‘’iptal davası’’ açılabilir. Ancak iptal davası açılabilmesi için borçlunun diğer mallarından alacaklarını tamamen ya da kısmen alamamış olması gerekmektedir.
İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması, İcra takibi başlamadan önce borçlunun malları kaçırması malların haczinden ya da iflasından önce alacaklılardan malların saklanması için yapılan hileler ve bağışları ifade eder. Bu gibi durumlarda bağışlar ve hileli tasarrufların iptali için alacaklardan ‘’iptal davası’’ açılabilir. Ancak iptal davası açılabilmesi için borçlunun diğer mallarından alacaklarını tamamen ya da kısmen alamamış olması gerekmektedir. Bunun için de iptal davası için alacaklının elinde ‘’borç ödemeden aciz belgesi’’ olması gerekmektedir. İcra takibinden önce sonra borçlunun mal kaçırması için:
  • Mal kaçırma davalarındaki husumet, borçlunun gerçekleştirdiği tasarruftan yararlanan kişilere yönetilmiş olmalıdır.
  • Dava, borçlu olan kişinin ikametgahında yer alan ya da tasarrufun yapıldığı bölgedeki mahkemede açılmaktadır.
  • Davada bağışlama söz konusu ise 2 sene hileli tasarruf söz konusu ise 5 sene içinde açılmış olması gerekmektedir.
  • Bu davada basit yargılama usulü söz konusudur. Taraflardan birinin davaya katılmaması durumunda dava devam etmektedir.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali davası için kanun İcra İflas Kanunu madde 277 sayılı maddelerine göre düzenlenmiştir. Alacaklıdan mal kaçıran borçlu tarafından gerçekleştirilen tasarrufların iptal edilmesi ve alacaklıya zarar vermek amacıyla tasarrufta yer alan borçlunun tasarruflarının iptalinin sağlanması için bu davalar açılmaktadır. Alacaklı olan kişi, İcra İflas Kanunu hükümleri kapsamında belirtilen koşulları sağlaması ve belirtilen süre içinde tasarrufun iptali davası açması durumunda borçlu tarafından yapılan tasarruf işlemlerinin iptali sağlanabilir.

Tasarrufun İptali Davası İçin Şartlar Nelerdir?

Tasarrufun iptali davası şartları mutlaka yerine getirilmelidir. Aksi halde tasarrufun iptali sağlanmayacaktır. Bu şartlar:
  • Davanın açılabilmesi için ilk olarak davacının kesin ya da geçici aciz vesikası elde etmesi gerekmektedir.
  • Davanın açılabilmesi için borçlu olan kişi hakkında başlamış olan icra takibinin kesinleşmiş olması da oldukça önemlidir.
  • Dava sonucu kesinleşmemiş ise icra takibi için borçlu haciz ve satış işlemlerini gerçekleştiremeyeceğini bilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda tasarrufun iptali davası açılamaz.
  • Bu davanın açılabilmesi için alacağın olması gerekmektedir.
  • Davanın görevli ve yetkili olan mahkemeye açılması gerekmektedir.
İcra Takibinden Önce veya Sonra Borçlunun Mal Kaçırması Borçlunun, mallarının haczinden veya iflasından önce alacaklılardan mal kaçırmak için yaptığı bağışlar ve hileli tasarrufların iptali için, alacaklardan "İptal Davası" açabilirler. İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması davasında Alacakların "İptal Davası" açabilmeleri için, borçlunun diğer mallarından alacaklarını tamamen veya kısmen alamamış olmaları lazımdır. Bunun için de, İptal Davası açmak isteyen alacaklının elinde bir "Borç Ödemeden Aciz Belgesi" bulunması gerekir. Mal kaçırma Davasında husumet, borçlunun yaptığı tasarruftan yararlanan kimseye yöneltilir. Dava, borçlunun ikametgâhının bulunduğu veya tasarrufun yapıldığı yer Mahkemesi'nde açılır. Davanın; bağışlama söz konusu ise 2 yıl, hileli tasarruf söz konusu ise 5 yıl içinde açılması gerekir. Süre, tasarrufun yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırma Davası Nasıl Görülür?

Basit Yargılama Usulü uygulanır. Taraflara açıklamalı Davetiye çıkartılır. Taraflardan biri gelmezse, yokluğunda davaya devam edilir. İcra takip dosyası ve tapu kaydı getirtilir.  Davacı, davasını her türlü delille ispatlayabilir.  Neticede, dava haklı görülürse, iptal kararı verilir. Makalede İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İcra Takibinden Önce Sonra Borçlunun Mal Kaçırması | Sıkça Sorulan Sorular

ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ - PRİM BORCUNUN DAVA DIŞI BORÇLU ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ. BORÇLARIN ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEMESİ DURUMUNDA DAVACININ MÜDÜR OLDUĞU DÖNEM GÖZETİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Yapılacak iş, prim borcunun dava dışı borçlu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilip edilemeyeceğini araştırmak, borçların şirketten tahsil edilememesi durumunda; hissedar şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilip edilemeyeceğini araştırmak, şirketten tahsil edilememesi durumunda; hissedar şirketin hissedar olduğu dönemler ve davacının da hissedar şirkette müdür olduğu dönemler dikkate alınarak tahsil imkansızlıkları araştırıldıktan sonra davacının sorumlu olacağına karar vermekten ibarettir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara