İtirazın İptali Davası Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Davası Dilekçesi Örneği
İtirazın İptali Davası Dilekçesi Örneği İtirazın İptali Davası, açılan bir davaya itiraz ederek o kararı durduran bir kararı iptal etmek için açılan dava olarak adlandırılmaktadır. İtirazın İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır? İtirazın İptali Davası Açma Süresi 1 yıldır. Yani karar verildikten en geç 1 yıl içerisinde davayı açmanız gerekmektedir. 1 yıl...

İtirazın İptali Davası Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Davası, açılan bir davaya itiraz ederek o kararı durduran bir kararı iptal etmek için açılan dava olarak adlandırılmaktadır. İtirazın İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır? İtirazın İptali Davası Açma Süresi 1 yıldır. Yani karar verildikten en geç 1 yıl içerisinde davayı açmanız gerekmektedir. 1 yıl sonrasında ise dava açma hakkınızı kaybetmiş olacaksınız. Zaten bu konuda avukat ve danışmanlık ile daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.. Dava açıldıktan sonra İtirazın İptali Davası Temyiz davası açılabilir. Bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekmektedir. İtirazın İptali Davasında Dilekçe Örneği dikkatli bir şekilde incelendikten sonra nasıl bir dilekçe hazırlayacağınıza karar vermelisiniz. Daha sonra ise bu dilekçeye bakarak kendinize yeni bir dilekçe hazırlamalı ve avukatınızla beraber başvuruda bulunmalısınız. İtirazın İptali Davası Süre olarak 1 yıl sürmektedir. 1 yıl sonrasında bu hakkınızdan mahrum olacaksınız.

İtirazın İptali Davası Dilekçesi Örneği Ve İstinaf Kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAKİBE KONULAN MİKTAR BELİRGİN VE MUAYYEN OLMAYIP YARGILAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLDİĞİ - İCRA İNKAR TAZMİNATININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ ÖZET: Davalı-kiracı tarafından …tarihinde ödenen … TL’nin mahsubu sonucunda … dönemi bakiye kira bedelinin … TL olduğu tespit edilmektedir. Her ne kadar davalı vekili ….döneminde yapılan bir kısım Ödemelerin davacının ihtiyacı nedeniyle erken ödenen … dönem kirasına ilişkin olduğunu savunmakta ise de kira ödemelerinin düzenli olmadığı, Davalı vekilinin ibraz ettiği ödeme belgelerine göre … yılında yapılan tüm ödemelerin …. yılı kirasını dahi karşılamadığı, ödemelerde açıklama da bulunmaması karşısında …yılında yapılan ödemelerin bir kısmının … kirasına mahsuben ödendiğinin kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. İcra inkar tazminatına gelince; takibe konulan miktar belirgin ve muayyen olmayıp yargılama sonucunda tespit edildiğinden icra inkar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi de hatalıdır. Sonuç olarak davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmasına karar verilmiştir

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Sıkça Sorulan Sorular

TAPU KAYDINDAKİ ŞERHİN TERKİNİ DAVASI - TAPU SİCİLİNDEKİ KAYDIN TERKİNİ İSTENİRKEN KAYITLARI TUTMAKLA YÜKÜMLÜ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVADA HASIM OLACAĞI - YASAL HASIM HAZİNENİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞININ KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece, hükümde yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş ise de tapu sicilindeki kaydın terkini istenirken bu kayıtları tutmakla yükümlü tapu sicil müdürlüğünün davada hasım olacağı kuşkusuzdur. Hazine’nin hasımlığı kanuni bir hasımlık olduğundan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin yasal hasım olan davalı Hazine’ye yükletilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm sonucunun düzeltilerek onanması gerekir. MALİK İSMİNİN DÜZELTİMİ İSTEMİ - DAVACININ TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİNİ TALEP ETTİĞİ - ÇEKİŞMELİ YARGI İŞİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ ÖZET: Davacı kendine ait olan taşınmazın başka birisi adına tapuda kaydedildiğini ileri sürerek tapu kaydının düzeltilmesini talep ettiğinden mülkiyet değişikliğini doğurmaktadır. Çekişmeli yargı işinden doğan uyuşmazlığın ... Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. TAPU KAYDININ DÜZELTİM TESPİTİ DAVASI - TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDA PASİF ESKİ MALİK OLARAK GÖRÜLENİN DAVACILARIN MURİSİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ - ÇEKİŞMESİZ YARGI - SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ ÖZET: Dava, davaya konu taşınmazların tapu kaydında pasif eski malik olarak görülen ...'nun davacıların murisi, ... oğlu ... olduğunun tespitini istemine ilişkindir. Davanın çekişmesiz yargı niteliğinde değerlendirilerek sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir. GÖREVSİZLİK KARARLARI Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın tapuda isim düzeltimi ya da kimlik bilgilerinin tamamlanmasına yönelik olmadığının açıkça belirtildiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesince ise davanın tapuda isim tashihi davası ve çekişmesiz yargı işi olduğundan bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Bu haber toplam 260 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara