Maaş Haczi Muvafakat İptali

Maaş Haczi Muvafakat İptali
Maaş Haczi Muvafakat İptali Maaş Haczi Muvafakat İptali konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. MAAŞ HACZİ MUVAFAKAT İPTALİ YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013/14198 Karar: 2013/21123 Karar Tarihi: 06.06.2013 - Maaş Haczi Muvafakat İptali ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYASINDA İCRA KEFİLİ OLUP AYNI ZAMANDA...
Maaş Haczi Muvafakat İptali Nedir? Maaşın hacze verilen muvafakat iptali çalışma hayatına devam eden borçlular için kanuni olarak üzerine çıkılan kesinti tutarının düşürülmesi amacıyla talep edilirken, emekliler için maaştan yapılan kesintinin tamamına yönelik olarak talep edilebilmektedir. Geçim şartlarının sebep gösterilerek açılan maaş haczi muvafakat iptali davasında;
  • Verilen muvafakat ile haczedilen tutarın emekli maaşlarından tamamının,
  • Verilen muvafakat ile haczedilen tutarın çalışan maaşından 1/4 oranından fazlasının
İptali gerçekleşmektedir. İlgi kıstaslar dışında yapılan başvurular reddedilmekte olup sürecin gerek başlangıcı gerek takibi sırasında avukatlık hizmeti alınması alınacak sonucun lehte ve hızlı sonuçlanması için faydalı olmaktadır.

Maaş Haczi Muvafakat İptali Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Muvafakatname vazgeçme nedeniyle açılan davada İcra Mahkemeleri yetkilidir.

Maaş Haczi Muvafakat İptali Nasıl Yapılır?

Muvafakatname iptali nasıl olur sorusunun yanıtı için muvafakat iptali için başvuruda bulunan borçlunun statüsü belirleyicidir.
  • Borçlunun emekli olması halinde muvafakat iptali gerçekleşirken,
  • Borçlunun çalışıyor olması halinde ise maaşa muvafakat ile konan haciz tutarı incelenir. Haczin maaşın 1/4’ünü aşan kısmın muvafakat iptali gerçekleşerek dörtte birinin haczi devam eder.

Maaş Haczi Muvafakat İptali Davası Nasıl Sonuçlanır?

Verilen dava dilekçesi ile İcra Mahkemeleri'nce aşağıdaki şekilde muvafakat iptali davaları karara bağlanmaktadır:
  • Başvuru sahibinin emekli olması halinde muvafakat iptalinin gerçekleşerek maaş haczinin kaldırılması
  • Başvuru sahibinin çalışıyor olması halinde maaşının 1/4 ‘ünün haczedildiği tespiti ile iptal talebinin reddine
  • Başvuru sahibinin çalışıyor olması halinde maaşının 1/4 ‘ünü aşan tutarda haczedildiği tespiti ile bilirkişi raporu ile kalan kısmın geçinmek için yeterli olup olmayacağı tespiti ve yetersiz görülürse 1/4 oranını aşan kısmın haczinin kaldırılması
  • Maaştan yapılan 1/4 oranında kesintiden kalan kısmın geçinmek için yeterli olmadığının tespit edilmesi halinde iptal talebinin reddi
Verilen kararlar incelendiğinde maaştan yapılan 1/4 oranında kesintinin borçlunun çalışıyor olması halinde kesilemediği ve borçlu ile birlikte alacaklının haklarının da korunarak borcun tahsilinin yapılması yönünde karar alındığı görülmektedir. İlgili oranı aşması halinde bilirkişi görüşüne başvurulması bu süreçte Hukukun alacaklıların yanında olduğunu göstermesi açısından önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekmektedir. Makalede Maaş Haczi Muvafakat İptali konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Maaş Haczi Muvafakat İptali

MAAŞ HACZİ MUVAFAKAT İPTALİ ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYASINDA İCRA KEFİLİ OLUP AYNI ZAMANDA KESİNLEŞME SÜRELERİ BEKLENMEDEN EMEKLİ MAAŞINDAN TAMAMININ KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETMESİ. ÇERÇEVESİNDE GEÇERSİZ OLAN MAAŞ HACZİ İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN. ÖZET: Somut olayda şikayetçi borçlu, ... .. İcra Müdürlüğü'nün .. Esas sayılı icra dosyasından Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği ve mahkemece borçlunun hacze muvafakat etmesi nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. İcra dosyasının incelenmesinde, şikayetçinin .. tarihinde söz konusu icra dosyasında icra kefili olup aynı zamanda kesinleşme süreleri beklenmeden emekli maaşından tamamının kesilmesine muvafakat ettikten sonra, aynı tarihte icra emrini tebellüğ edip sürelerden vazgeçtiğini beyan ettiği ve beyanın altını imzaladığı tespit edilmiştir. Bu durumda, icra kefilinin kendisi yönünden henüz takip kesinleşmeden maaş haczine verdiği muvafakat geçersizdir. O halde mahkemece yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde geçersiz olan maaş haczi işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. MAAŞ HACZİ MUVAFAKAT İPTALİ ŞİKYAET DAVASI - BORÇLUNUN EMEKLİ İKRAMİYESİNE HACİZ KONULMASI İÇİN EMEKLİ SANDIĞINA YAZI GÖNDERİLMESİNİN İSTENDİĞİ. BORÇLUNUN MUVAFAKATİ - EMEKLİ İKRAMİYESİNİN BORÇLU EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETTİKTEN SONRA YAPILABİLECEĞİ. ÖZET: Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı takipte alacaklının, borçlunun emekli ikramiyesinin haczine ilişkin talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek, işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Somut olayda, alacaklı vekilinin, borçlunun emekli ikramiyesine haciz konulması için Emekli Sandığına yazı gönderilmesini istediği, icra müdürlüğünce, borçlunun muvafakati bulunmadığından istemin reddedildiği görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, emekli ikramiyesi, borçlu emeklilik hakkını elde ettikten sonra, haczedilebilecektir. O halde, mahkemece, borçlunun emeklilik hakkını elde etmiş olması halinde emekli ikramiyesinin haczine engel hüküm bulunmadığından bu husus araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 997 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara
1 Yorum