Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı
Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası Ve İnfazı | Sıkça sorulan sorulardan biri de, bireylerin ödemekle yükümlü oldukları borcu ödeyememeleri ve icra dairesinin de haczedecek bir malvarlığı değeri bulamaması, ya da bulsa bile bunların borcu ödeyecek kadar olmaması durumunda borçlunun hapse girip girmeyeceği sorusudur. Hemen belirtelim ki, Türkiye Cumhuriyeti...
Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı Nedir? Sıkça sorulan sorulardan biri de, bireylerin ödemekle yükümlü oldukları borcu ödeyememeleri ve icra dairesinin de haczedecek bir malvarlığı değeri bulamaması, ya da bulsa bile bunların borcu ödeyecek kadar olmaması durumunda borçlunun hapse girip girmeyeceği sorusudur. Hemen belirtelim ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38. maddesinin 7. fıkrasına göre, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” Dolayısıyla, buradan, bir kimsenin sırf borcunu ödeyememesi yüzünden hapis cezası ile cezalandırılamayacağını çıkarıyoruz. Ancak, bu durumun istisnaları da mevcuttur. Hukuk devletlerinde, “istisnalar, kaideyi güçlendirir” ilkesi uyarınca, her hükmün bir istisnası da bulunur. Şöyle ki, borcun belirli bir tarihte veya belirli vadeler dahilinde ödeneceğine dair yazılı taahhüt verilmesi halinde ve bu taahhüdün ihlal edilmesi halinde hapis cezası uygulanması mümkün hale gelmektedir. Taahhüdü ihlal cezası, ilgili kanunda 3 aya kadar tazyik hapsi olarak düzenlenmiştir. Aşağıda, bu konunun ayrıntılarını ele alacağız. | Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Taahhüdün İhlali Davası Cezası 

İcra ve İflas Kanunu’nun 340. Maddesine Göre: “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” Daha açık bir şekilde ifade etmemiz gerekirse, borcunu belirli bir tarihte tek seferde veya taksitler halinde ödeyeceğine dair yazılı şekilde taahhütname veren borçlu, haklı ve uygun bir sebep olmaksızın taahhüdünü ihlal etmesi, yani borcunun tamamını belirttiği şekil ve tarihte ödememesi halinde, üç aya kadar tazyik hapsi uygulanmaktadır. Ancak, önemle altını çizelim ki, herhangi bir ödeme taahhüdünde bulunmayan borçlunun, sırf bu borcunu ödememesi sebebiyle hapsine karar verilemez. Hapis cezasının uygulanabilmesi, borçlu aleyhine başlatılan icra takibinden sonra borçlunun borcunu ödeyeceğine dair yazılı taahhüt imzalamış olması şarttır. Aşağıda, bu taahhüdün şartlarını inceleyeceğiz. Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

İcra Taahhüdü (Ödeme Şartı) Sözleşmesi Nedir?

Bu, borçlu adına hem bir kolaylık sağlayan, hem de alacaklının alacağını temin etmesi adına kolaylık sağlayan bir sözleşme türüdür. Buna göre, borçlu eğer icra takibine maruz kalıyorsa, borcun taksitli olduğu hallerde ilk taksiti öderse icra takibi duraklar. Eğer kalan taksiti ödemezse, yine aynı süreç gerçekleşir. Ancak, borçlu borcunu ödemezse, yukarıda belirttiğimiz 340. Madde uygulama alanı bularak borçluyu hapse götürebilir. İcra taahhüdü sözleşmesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 111. Maddesinde düzenlenir: Borçlu, alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki, borçlunun yeterli miktarda malının haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır. Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder. | Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

İcra Taahhüdü Sözleşmesinin Şekil Şartları

Taahhüdün mutlaka yazılı olarak verilmiş olması; ödenecek borç miktarının asıl alacak, takip tarihinden taahhüt tarihine, taahhüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faiz miktarları, vekalet ücreti,  icra harç ve masrafları şeklinde açık bir biçimde belirlenmiş olması; ödeme tarihinin ve taksitlendirme varsa taksit tarihlerinin yazılmış olması şarttır. Tarafların anlaşması ile gerçekleştirilecek taahhüt takibin her aşamasında verilebilir, örneğin haciz esnasında icra takip memurunun huzurunda haciz tutanağına geçirilen taahhüt geçerli kabul edilebilir. Taahhüdün İhlali Davası Şartları Cezası ve İnfazı

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara