Yetkili İcra Dairesi

Yetkili İcra Dairesi
Yetkili İcra Dairesi, Yetkili olan icra daireleri genel haciz aracılığı ile ilamsız olan takiplerde, yetkili icra dairelerinin hangisi olacağı İİK 50. Maddesine göre belirlenmektedir. İcra daireleri genel olarak para cezası ya da kamu alacaklarının yanı sıra özel hukuk kapsamında incelenen her çeşitte hak ve alacağın takibini yapmakla görevlidir. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili için 6183 sayılı AATUHK’ya göre düzenlenmiştir.
Yetkili İcra Dairesi, Yetkili olan icra daireleri genel haciz aracılığı ile ilamsız olan takiplerde, yetkili icra dairelerinin hangisi olacağı İİK 50. Maddesine göre belirlenmektedir. İcra daireleri genel olarak para cezası ya da kamu alacaklarının yanı sıra özel hukuk kapsamında incelenen her çeşitte hak ve alacağın takibini yapmakla görevlidir. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili için 6183 sayılı AATUHK’ya göre düzenlenmiştir. İlgili alacaklarla alakalı olarak İİK hükümleri uygulanamaz, bundan dolayı da bu alacakların tahsili icra dairelerinin görev aldığı konular arasında sayılmamaktadır. Fakat Devletin sözleşmeden, haksız fiilden ya da nedensiz zenginleşmeden yani özel hukuk sebebiyle meydana gelen alacaklarının tahsili ile kamu alacaklarının iflâs aracılığı ile tahsili için İİK hükümleri söz konusu olmaktadır. Yetkili icra dairesi tarafından ilgili konuyla alakalı tüm işlemler gerçekleştirilir.

İcra Dairesi Nedir?

İcra dairesi, icra mahkemesi hakiminin sürekli gözetimi aracılığı ile denetimi altındadır. İcra mahkemesine bağlı organlar arasında sayılmamaktadır. İcra daireleri bağımsızdır, her daire ya da makam ile direkt olarak yazışabilir. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yargı çevresinde yeterli sayıda icra dairesi yer almaktadır. İcra dairesinin temel görevleri ise:
  • İcrayı takip talebini kabul etmek,
  • Borçlu olan kişiye ödeme ya da icra emri göndermek,
  • Haczedilmiş olan malları paraya çevirmek,
  • Sırta cetveli düzenlemek,
  • Elde edilmiş olan parayı sıra cetveline göre alacaklılar arasında eşit olarak da paylaşmak,
  • Alacağın tamamen ya da kısmen elde edemeyen alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi düzenlemek ve teslim etmek,
  • İlamlı icrada icranın iadesini yapmak.
İcra dairesi her icra işi için farklı bir dosya açmaktadır. İcra işi ile ilgili olarak bütün tutanak ya da belgeler bu dosyalara yerleştirilmektedir.

İlâmsız İcrada Yetkili Olan İcra Dairesi

İlamsız icrada yetkili daire genel haciz aracılığı ile ilamsız olan takipte yetkiye yapılan itiraz İİK 62. Maddesi kapsamında borca itiraz kapsamındadır. Ödeme emri tebliğinden sonra 7 gün içinde yazılı ya da sözlü olarak icra dairesine yapılmaktadır. İcra mahkemelerine yapılan itirazlar sonuç doğurmayacaktır. Yetki kapsamında icra dairesi kendiliğinden konulara bakmamaktadır. Para veya teminat borcunun icra takibinde , Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun yetkiye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Bunun yanında İcra iflas kanunu Madde 50 uyarınca takibe esas olan sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi de yetkilidir. Yetkili icra Dairesi Nasıl Belirlenir İcra takibi borçlunun ikametgahı İcra Dairesinde yapılır. Alacak bir sözleşmeden kaynaklanıyorsa , HUMK m.10 a göre sözleşmenin yerine getirileceği icra dairesi yetkilidir. Borçlar kanunu madde 73 çerçevesindeki alacaklarda, alacaklının bulunduğu yer icra dairesi veya , borç belirli bir şeye ilişkinse, sözleşmenin yapıldığı zamanda bu şeyin bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir. Bir gayrimenkulun satışı veya gayrimenkul üzerindeki ayni hakkın takibi, icra takibi nerede başlatılmış olursa olsun, gayrimenkulun bulnduğu yer icra dairesinde görülür. Sigorta ile ilgili yapılan icra takiplerinde HUMK m.19 esas alınır. Terekeye karşı yapılacak icra takipleri, ölenin son ikametgahı olan yerdeki icra dairesinde yapılır. Alacaklı ve borçlu, Kamu Düzenine aykırı olmamak şartı ile İcra Takip Merciini karşılıklı olarak anlaşma yoluyla belirleyebilir. İcra Takibi Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılmış İse Borçlu kendisine kanunen verilen süre içerisinde itiraz etmelidir. Bu itiraz şikayet şeklinde yapılmalıdır. Borçlu itiraz ederken yetkili icra dairesini de göstermelidir. Yetkiye ilişkin itirazları İcra mahkemesi inceler. İcra mahkemesinin yetkiye ilişkin kararı kesindir. Fakat mahkeme yetkisizlik itirazını kabul etmiş ise, alacaklı bu kararı temyiz edebilir.

Yargıtay Kararı - Yetkili İcra Dairesi

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALININ İTİRAZ DİLEKÇESİNDE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YİNE SÜRESİNDE İBRAZ ETTİĞİ CEVAP DİLEKÇESİNDE DE MAHKEMENİN YETKİSİNE İTİRAZ ETTİĞİ - İCRA DAİRESİ YETKİSİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ Dava, automatic kontörlü kart sistemiyle akaryakıt satışında uğranılan zararın tazmini için yapılan ilamsız icra takibine vaki itirazın yasa maddesi hükmü uyarınca iptali istemine ilişkindir. Davalı vekili, icra takip dosyasında süresinde ibraz ettiği ödeme emrine itiraz dilekçesinde icra dairesinin yetkisine, yine süresinde ibraz ettiği cevap dilekçesinde de mahkemenin yetkisine itiraz etmiştir. İtirazın iptali davalarında yetkili icra dairelerinde takip yapılması yasa maddesi hükmü uyarınca dava şartı niteliğinde olup, mahkemece yasa maddesi uyarınca öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazın incelenmesi gerekmektedir. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin mahkemenin kendi yetkisine yönelik itiraz incelenerek, hüküm kurulması doğru görülmemiştir. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - GEÇERLİ BİR İCRA TAKİBİNİN VARLIĞININ KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN İCRA TAKİBİNİN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ - YETKİLİ İCRA DAİRESİNDE BAŞLATILMIŞ BİR İCRA TAKİBİNİN BULUNMADIĞI - DAVANIN REDDİ GEREKTİĞİ ÖZET: Davalı işsahibi .. İcra Müdürlüğü'nün .. takip sayılı dosyasına vermiş olduğu itiraz dilekçesinde yetki itirazında bulunmuştur. Geçerli bir icra takibinin varlığının kabul edilebilmesi için öncelikle icra takibinin yetkili icra müdürlüğünde yapılması gerekmekte olup, mahkemece de icra dairesinin yetkisine yapılan itirazın öncelikle incelenmesi gerekir. Somut olayda; yetkili icra dairesinin .. İcra Müdürlüğü, yetkili mahkemenin ise .. Asliye Ticaret Mahkemesi olmasına karşın icra takibinin .. yapıldığı ve davanın da bu .. Mahkemelerinde açıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu açıklamalar ışığında; yetkili icra dairesinde başlatılmış bir icra takibinin bulunmaması nedeniyle işin esasına girilmeden davanın reddine karar verilmesi gerekirken hüküm oluşturulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. Makalede Yetkili İcra Dairesi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 537 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara