İki Haklı İhtar İle Tahliye

  • Tahliye davaları, taşınmazın aynıyla ilgili bulunmadığından davalının ikametgahı veya sözleşmenin icra olunacağı yer mahkemesinde görülür. Tahliye davalarında yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından mahkemece kendiliğinden nazara alınamayacağı gibi kira akdinin tarafları da yetki sözleşmesi ile yetkili mahkemeyi tayin edebilirler. Yetki sözleşmesi genel yetkiyi ortadan kaldırmaz. Kiralayan davasını isterse yetkili kılınan yer mahkemesinde, isterse genel yetkili mahkemede açabilir. Kamu düzenine ilişkin bulunmadığından yetki itirazı ancak ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Dava sulh mahkemesinde görülür.
  •  İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için taşınmazın belediye hudutları dahilinde olması ve musakkaf ( üstü örtülü ) nitelikte bulunması zorunludur. Borçlar Kanununun kapsamına giren yerler hakkında iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılamaz.
  • İki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.
  • İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.
  •  Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel (istenebilir) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.