İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır? İşe iade davası ne kadar sürer?

İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır? İşe iade davası ne kadar sürer?
21. Yüzyıl çalışma dünyasında çalışanların ve beraberinde işverenlerin haklarının korunması. Ve iş dünyasında daha adil ve daha düzenli bir yapının oluşturulması çerçevesinde. İş Kanunu kapsamında çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

İşe iade davası, işçinin işveren tarafından geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarılması halinde, işçinin işine geri dönmesini talep etme hakkıdır. Bu tür davalar, iş hukukunda işçi haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Aşağıda, işe iade davası ile ilgili süreçler, ispat yükü, dava süreleri, icra işlemleri ve maliyetler hakkında detaylı bilgi sunulmuştur:

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılabilir?

İşverenin işçinin iş sözleşmesini sonlandırması için işçinin yetersizliği, davranışları veya işin gereklilikleri gibi geçerli sebeplere dayanması gerekir. Bu sebeplere dayanmayan herhangi bir fesih, işçi tarafından işe iade davası açma hakkını doğurur.

İşe İade Süresi Kaç Gün?

Arabuluculuk süreci olmadan doğrudan dava açılması durumunda, dava reddedilebilir. Arabuluculuk süreci maksimum dört hafta sürebilir ve bu sürecin ardından işçinin dava açması için iki haftalık bir süre bulunmaktadır.

İşe İade Davasında İspat Yükü Kimdedir?

İşe iade davalarında, feshin geçerli bir sebeple yapıldığını ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. İşçi feshin geçersiz bir sebeple yapıldığını iddia ediyorsa, bu iddiasını ispatlamak zorundadır.

İş Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davalarının ilk derece mahkemesindeki süreci genellikle 9 ila 12 ay arasında sürer. Ancak Yargıtay ve istinaf mahkemelerindeki süreçler de dikkate alındığında, bu süre 1 ila 1.5 yıla kadar uzayabilir.

İşe İade Kararının İcrası Nasıl Yapılır?

İşe iade davası sonucunda verilen hüküm, işe başlatılmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti ile ilgili şartlara bağlı bir eda hükmüdür. Bu hükmün icrası için ilamlı takip yolu izlenir.

İşe İade Davası Kaç Maaş Alır?

Eğer işçi, işe iadesi kabul edilmesine rağmen bir ay içinde işe başlatılmazsa, iş sözleşmesinin feshedildiği kabul edilir ve işveren, işçiye en az dört ay en fazla sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Dava Masrafı ve Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla, işe iade davası açma ücreti ortalama 2500 TL olarak belirlenmiştir. Avukatlık ücreti ise 17.900 TL'dir. Gider avansı, davanın çeşitli aşamalarında ortaya çıkan masrafları kapsar.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürüyor?

İş Kanununun 17. Maddesi çerçevesinde söz konusu işten çıkartılma ile ilgili olarak işveren yönünden herhangi bir haklı sebep bulunmuyor ise bildirim sürelerine uygun biçimde işe iade davası açılabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu şekilde işveren açısından haklı bir neden bulunmadan işten çıkartılmış olan işçi. Gerekli koşullara uygun durumda ise işe iade davasını açarak, işine geri dönüş yapabilme hakkına sahip olabiliyor. Ancak bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalan işçiler açısından işe iade davası ne kadar sürüyor ve Yargıtay süreci ne kadarda tamamlanıyor gibi son derece önemli sorular gündeme geliyor. İş Kanunu dahilinde kanun koyucu tarafından işe iade davasının ne kadar süre içerisinde neticeye ulaşacağı net şekilde belirlenmiştir.

Bu kanundaki söz konusu dava süresi düzenlemesine göre işe iade davası seri muhakeme usulüne uygun olacak şekilde 2 ay içerisinde neticeye ulaşması gerektiği belirtilmektedir. Aynı zamanda da söz konusu işe iade davasının taraflarından herhangi birisinin dava sonucunu Yargıtay'a taşıması durumunda da buradaki süreç 1 ay içerisinde neticelenmesi gerektiği şeklindedir.

Ancak günümüz modern yüzyıl Türk hukuk sistemi dahilinde hem İş Mahkemelerinin mevcut yoğunluğu hem de Yargıtay'ın ağır iş yükünden kaynaklı ağırlığı dolayısı ile İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan 2 ay ve 1 aylık şeklindeki zaman dilimlerine genel olarak uyumluluk gösterilemiyor ve söz konusu dava süreçleri çok daha uzun sürebiliyor.

Ancak bu noktada özellikle iş davaları ile ilgili olarak profesyonel avukatlık desteğinin alınması davacının, davasının kanun kapsamında belirlenen süreler içerisinde olmasa da daha kısa süreler içerisinde neticeye erdirilebilmesi imkanından faydalanabilmektedir. İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır?

İşe iade davası süre olarak Ankara İş mahkemelerinde ortalama sonuçlanma süresi 9 ay ile 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. İşe iade dava sonucu sonrası dosya istinaf mahkeme süreci ise ortalama 1 ay sürmektedir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşveren tarafından çalışanın her ne neden işe olursa olsun işten çıkarması durumunda. Belirli koşullara uygunluk gösterilmesi halinde İş Kanunu kapsamı dahilinde işe iade davası açabilme hakkı bulunmaktadır. Buna göre;

  • İş yerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması
  • Çalışanın iş yerindeki kıdeminin en az 6 aylık olması
  • Çalışanın iş sözleşmesinin belirsiz süreli olarak düzenlenmiş olması

halinde işe iade davası açabilme hakkı. Haksız yere işten çıkartıldığını düşünen tüm çalışanlara verilmektedir. Makalede İş hukuku Avukatı ve İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır konusuna yer verilmiştir.

İşe İade ve Arabuluculuk Süreci Süresi Kaç Gündür?

İş Hukukunda yapılan değişiklikler ile işe iade davası açılmadan önce dava açma şartı olarak arabulucuya başvuru zorun hale gelmiştir. İşçi İşe iade için Arabulucuya fesih tarihinden itibaren 1 Ay içinde başvuru yapmak zorundadır.

Arabulucu sürecinde İşe iade konusu çözüm sağlanmaması halinde toplantı tutanak tarihinden itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine başvuru yaarak dava açması gerekmektedir.

İşe İade Arabulucu İle Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İşe İade Arabulucu başvuru ile çözülmesi halinde 1 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Bu süre arabulucunun daha erken vereceği randevunun kısa olması durumunda bu süre daha 7 gün içerisinde de sonuçlanabilir. İşe İade Davası ortalama 1 ay içerisinde Sonuçlanır.

İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır? Sıkça Sorulan Sorular

İŞE İADE DAVASI - DAVACININ GÖREVİ GEREĞİ ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ KONTROL ETTİKTEN SONRA SORUNLU ÜRÜNLERİ SORUNSUZ GİBİ RAPOR ETTİĞİ

Dosyadaki tüm bilgi, belge ve beyanlardan, davacının görevi gereği üretilen ürünleri kontrol ettikten sonra sorunlu ürünleri sorunsuz gibi rapor ettiği ve bu durumun iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı anlaşılmaktadır. Davacı da, işverence alınan savunmasında bu durumu kabul eder ifadeler kullanmıştır.

Her ne kadar davacı vekili savunmanın işveren yönlendirmesi ile alındığını iddia etmiş ise de bu iddia da usulünce kanıtlanamamıştır. Bu halde sabit eylemi ile işyerinde olumsuzluğa yol açan davacının iş sözleşmesinin feshi geçerli nedenle dayanmakta olup Mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Bozma öncesinde verilen kararda davacının talebi olan yol ücret farkı alacağı reddedilmiş olup, Dairemizce de davacının da kabulünde olduğu üzere yol ücreti yerine akbil bileti verilmeye başlandığı ve bu durumun işverenin yönetim hakkı kapsamında kalıp esaslı değişiklik mahiyetinde olmadığının belirtildiği görülmekle, usulü kazanılmış hak ihlal edilerek bozma sonrası kararda yol ücret farkı alacağına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SAVUNMA HAKKI - BİR KISIM DAVALILAR YÖNÜNDEN YAPILAN GEREKÇELİ KARAR TEBLİGATLARININ USULSÜZ OLDUĞU

Bir kısım davalılar yönünden yapılan gerekçeli karar tebligatları savunma haklarını da kısıtlar nitelikte ve usulsüz olduğundan, usul ve yasaya uygun olarak tebligat yapılmak ve eksiklikler giderilmek üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir. Bu nedenle usulünce tebliğ işlemlerinin yapılıp eksiklikler tamamlandıktan ve gerekli temyiz süresi de beklendikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

DAVACININ İŞVEREN ADİ ORTAKLIĞA KARŞI DA DAVA AÇMIŞ OLDUĞU - ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI

Davacı davalı ...'nün yanı sıra davacının işveren .... adi ortaklığına karşı dava açmış, dava dilekçesi adi ortaklık adresine tebliğ edilmiş ve yapılan yargılama sonunda davacı adi ortaklığı oluşturan ..... nezdinde işe iade edilmiştir. Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığı oluşturan gerçek ya da tüzel kişilere ayrı ayrı dava dilekçesi tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmalıdır. Mahkemece, usule uygun taraf teşkili sağlanmadan karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN YARGILAMANIN DEVAMINDA İHTARNAME İLE DAVACI İŞÇİNİN İŞE DAVET EDİLDİĞİ

Davalı işveren tarafından yargılamanın devamında ihtarname ile davacı işçi işe davet edilmiş olup, bu suretle davalı işverenlik feshin geçerli nedene dayanmadığını kabul etmiş sayılacaktır. Kurum kayıtlarından, davacı işçinin kayıtlı son alt işvereni dava dışı ... Otomotiv Kimya San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ancak işe davet ihtarnamesinin davalı ... Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilmesi karşısında davacının kendi işçisi olduğunu kabul ettiği görülmüştür. Feshin sendikal nedene dayandığının davacı tarafça ispat edilemediği, davalı işverenlik tarafından gerçekleştirilen feshin geçersiz olduğunun anlaşılmasına göre; mahkemece davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.

Bu haber toplam 505 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara