Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kiracı ve kiralayan arasında oluşturulan “kira sözleşmesi”, eğer kiracı tarafından gereği gibi yerine getirilmiyorsa, örneğin kiracı kira bedelini zamanında vermiyorsa ya da bu bedeli hiç vermiyorsa, kiralayanın kira sözleşmesini usulüne göre feshetmesi hukuka uygun kabul edilmektedir. Ancak, burada önemli olan unsur, kiracının konuttan/işyerinden nasıl tahliye edileceğidir.

Burada, tahliyenin başarıyla gerçekleştirilmesi açısından yapılması gereken ilk şey, tahliye talepli icra takibi yapmak ve hemen akabinde, yetkili icra mahkemesinde tahliye davası açmaktır.

Ancak, önemle belirtelim ki, güncel hukukta “kiracı” lehine kararlar alınmaktadır; yasalar, genellikle kiracının korunması gibi alıgılanabilir. Bu nedenle, kiralayan tarafın kiracıya haklı bir neden göstermeksizin tahliye talebinde bulunması mümkün değildir.

Bunun için, ilgili düzenlemelerde gösterilen sebeplere dayanmak ve buna göre bir hukuki süreci başlatmak gerekir. Kiracı, ancak şu sebeplerle tahliye edilebilir:

-Mal sahibinin veya ailesinden bir ferdin söz konusu taşınmaza olan haklı ihtiyacı,

-Taşınmazın yeniden inşa ya da imar edilmesi, tadilata sokulma zorunluluğu,

-Kiracının kiralayana bir “tahliye taahhüdü” vermiş olması, (Kiracının belirli bir tarih için kiralayana karşı kayıtsız ve şartsız olarak kiralanan şeyi tahliye edeceğine dair taahhütte bulunmasıdır. Yazılı olması gerekir).

-Kira bedelinin kiracı tarafından zamanında veya hiç ödenmemesi durumunda kiralayanın iki defa ihtarname göndermiş olması, akabinde borcun ödenmesi için 30 günlük ek süre verilmiş ancak buna rağmen kira borcunun ödenmemesi,

-Kiracının aynı ilçe/belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli başka bir konutunun bulunduğunun öğrenilmesi neticesinde mal sahibinin iyi niyete dayanan bir tahliye talebinde bulunması.

Yargıtay Kararı – Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

ÖZET: Yasa gereğince altmış günlük ödeme süresinin dolması beklenmeden alacaklı tarafından icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz.

Ödeme emrinin düzeltilen tebliğ tarihine nazaran altmış günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulduğundan istemin reddine karar verilmesi gerekir.

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası Yargıtay

ÖZET: Somut olayda, davalı borçluların yasal süresi içinde borca itiraz ettikleri anlaşılmaktadır.

Davacı vekili tarafından A… 8. İcra Hukuk Mahkemesinin dosyasında itirazın kaldırılmasının istendiği bildirildiğinden mahkemece ilgili dava dosyası incelenerek, koşullarının bulunması halinde her iki davanın birleştirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor